Kopírování a vkládání vizualizací sestavyCopy and paste a report visualization

PLATÍ PRO: anoSlužba Power BI pro podnikové uživatele anoSlužba Power BI pro návrháře a vývojáře anoPower BI Desktop neVyžaduje licenci Pro nebo Premium APPLIES TO: yesPower BI service for business users yesPower BI service for designers & developers yesPower BI Desktop noRequires Pro or Premium license

Tento článek popisuje dva různé způsoby, jak zkopírovat a vložit vizuál.This article covers two different ways to copy and paste a visual.

 • zkopírování vizuálu v sestavě a jeho vložení na jinou stránku sestavy (vyžaduje oprávnění k úpravám pro sestavu)copy a visual in a report and paste it onto another report page (requires editing permissions for the report)

 • zkopírování obrázku vizuálu z Power BI do schránky a jeho vložení do jiných aplikací (k dispozici ve službě Power BI a její mobilní verzi, nedostupné v Power BI Desktopu)copy an image of a visual from Power BI to your clipboard, and paste it into other applications (available in the Power BI service and mobile, unavailable in Power BI Desktop)

Kopírování a vkládání v rámci jedné sestavyCopy and paste within the same report

Vizuály v sestavách Power BI lze zkopírovat z jedné stránky sestavy na stejnou nebo jinou stránku ve stejné sestavě.Visuals in Power BI reports can be copied from one page in the report to the same page or different page in the same report.

Kopírování a vložení vizualizace vyžaduje oprávnění upravovat sestavu.Copying and pasting a visualization requires edit permissions to the report. Ve službě Power BI to znamená otevření sestavy v Zobrazení pro úpravy.In the Power BI service, this means opening the report in Editing View.

Vizualizace na řídicích panelech se nedají zkopírovat a vložit do sestav ani jiných řídicích panelů Power BI.Visualizations on dashboards can't be copied and pasted into Power BI reports or other dashboards.

 1. Otevřete sestavu, která má alespoň jednu vizualizaci.Open a report that has at least one visualization.

 2. Vyberte vizualizaci a pomocí Ctrl+C ji zkopírujte a stisknutím Ctrl+V ji vložte.Select the visualization and use Ctrl +C to copy, and Ctrl +V to paste.

  krátké video ukazující, jak kopírovat a vkládat obsah

Kopírování vizuálu jako obrázku do schránkyCopy a visual as an image to your clipboard

Chtěli jste někdy sdílet obrázek ze sestavy nebo řídicího panelu Power BI?Have you ever wanted to share an image from a Power BI report or dashboard? Teď můžete zkopírovat vizuál ze služby Power BI nebo její mobilní verze a vložit ho do jakékoli jiné aplikace, která podporuje vkládání.Now you can copy the visual from the Power BI service or mobile and paste it into any other application that supports pasting.

Když zkopírujete statický obrázek vizuálu, získáte kopii vizuálu i jeho metadata.When you copy a static image of a visual, you get a copy of the visual along with the metadata. Sem patří:This includes:

 • odkaz zpět na sestavu nebo řídicí panel Power BIlink back to the Power BI report or dashboard
 • název sestavy nebo řídicího panelutitle of the report or dashboard
 • poznámka, když obrázek obsahuje důvěrné informacenotice if the image contains confidential information
 • časové razítko poslední aktualizacelast updated time stamp
 • filtry zavedené ve vizuálufilters applied to the visual

Kopírování z dlaždice řídicího paneluCopy from a dashboard tile

 1. Otevřete službu Power BI a přejděte na řídicí panel, ze kterého chcete kopírovat.Open the Power BI service and navigate to the dashboard you want to copy from.

 2. V pravém horním rohu vizuálu vyberte Další možnosti(...) a zvolte Zkopírovat vizuál jako obrázek.From the upper right corner of the visual, select More options(...) and choose Copy visual as image.

  Zobrazená ikona kopírování vizuálu jako obrázku

 3. Když se zobrazí dialogové okno Váš vizuál je připravený ke kopírování, vyberte Zkopírovat do schránky.When the Your visual is ready to copy dialog appears, select Copy to clipboard.

  dialog s možností Zkopírovat do schránky

 4. Až bude vizuál připravený, vložte ho do jiné aplikace pomocí CTRL+V nebo kliknutím pravým tlačítkem > Vložit.When your visual is ready, paste it into another application using Ctrl + V or right-click > Paste. Na snímku obrazovky níže jsme vizuál vložili do Microsoft Wordu.In the screenshot below, we've pasted the visual into Microsoft Word.

  vizuál vložený do Wordu

Kopírování z vizuálu sestavyCopy from a report visual

 1. Otevřete službu Power BI a přejděte na sestavu, ze které chcete kopírovat.Open the Power BI service and navigate to the report you want to copy from.

 2. V pravém horním rohu vizuálu vyberte ikonu možnosti Zkopírovat vizuál jako obrázek.From the upper right corner of the visual, select the icon for Copy visual as image.

  Snímek obrazovky znázorňující ikonu Zkopírovat vizuál jako obrázek

 3. Když se zobrazí dialogové okno Váš vizuál je připravený ke kopírování, vyberte Zkopírovat do schránky.When the Your visual is ready to copy dialog appears, select Copy to clipboard.

  dialog s možností Zkopírovat do schránky

 4. Až bude vizuál připravený, vložte ho do jiné aplikace pomocí CTRL+V nebo kliknutím pravým tlačítkem > Vložit.When your visual is ready, paste it into another application using Ctrl + V or right-click > Paste. Na snímku obrazovky níže jsme vizuál vložili do e-mailu.In the screenshot below, we've pasted the visual into an email.

  vizuál vložený do Outlooku

 5. Pokud se pro sestavu použil popisek citlivosti dat, zobrazí se při výběru ikony kopírování upozornění.If there is a data sensitivity label applied to the report, you'll receive a warning when you select the copy icon.

  upozornění na citlivá data

  Popisek citlivosti se dále přidá do metadat pod vloženým vizuálem.And, a sensitivity label will be added to the metadata below the pasted visual.

  vizuál s popiskem důvěrných informací

Správa používání funkce kopírování vizuálu jako obrázkuManage use of copying a visual as an image

Pokud vlastníte obsah nebo jste správcem tenanta, můžete určovat, jestli je možné vizuál zkopírovat ze sestavy nebo řídicího panelu jako obrázek.If you own the content or are an administrator of the tenant, you can control whether a visual can be copied as an image from a report or dashboard.

Zakázání kopírování určitého vizuálu jako obrázkuDisable copy as an image for a specific visual

Pokud nechcete, aby uživatelé mohli zkopírovat určitý vizuál, můžete z daného vizuálu odebrat ikonu pro kopírování ve službě Power BI.If you don't want users to be able to copy a specific visual, you can remove the copy icon from that visual in the Power BI service.

 1. Výběrem ikony malířského válečku otevřete podokno Formátování.Select the paint roller icon to open the Formatting pane.

 2. Otevřete kartu Formátování vizuálu.Open the Visual formatting card.

 3. Posuňte se dolů k Záhlaví vizuálu, rozbalte kartu a vypněte Ikonu kopírování.Scroll down to Visual header, expand the card, and toggle off Copy icon.

  vybraný malířský váleček a vybraná ikona kopírování

 4. Pokud nastavení Záhlaví vizuálu nemůžete najít, zapněte možnost moderní hlavičky vizuálu v části Nastavení sestavy.If you can't find the Visual header setting, turn on the modern visual header option under Report settings.

  vybraná možnost povolení moderní hlavičky vizuálu

 5. Uložte změny.Save changes. Podle potřeby nastavte znovu sdílení nebo proveďte znovu publikaci.Reshare and republish as needed.

Zakázání kopírování jako obrázku pro skupinu uživatelůDisable copy as an image for a group of users

Pokud vlastníte obsah nebo jste správcem tenanta, můžete určovat, kdo může kopírovat vizuály.If you own the content or are an administrator of the tenant, you can control who can copy visuals. Toto nastavení zakáže možnost zkopírovat vizuál jako obrázek pro všechen obsah, ke kterému mají přístup uživatelé v tenantovi Power BI.This setting disables copying visual as image for all content the user accesses in the Power BI tenant.

 1. Přejděte na Portál pro správu.Navigate to the Admin Portal.

 2. V části Nastavení tenanta vyberte Nastavení exportu a sdílení.Under Tenant settings, select Export and sharing settings.

  povolení možnosti Kopírovat a vkládat vizuály

 3. Zakažte možnost Kopírovat a vkládat vizuály pro vybranou skupinu uživatelů.Disable Copy and paste visuals, for your selected user groups.

 4. Uložte změny a zadané skupiny nebudou moct v Power BI používat možnost Zkopírovat vizuál jako obrázek.Save changes, and the specified groups will not be able to use Copy visual as image throughout Power BI.

Co je potřeba vzít v úvahu a jak řešit potížeConsiderations and troubleshooting

kopírování není k dispozici

Otázka: Nevidím možnost Zkopírovat jako obrázekQ: I don't see the Copy as image option
Odpověď: Pokud používáte Power BI Desktop, tato funkce ještě není dostupná.A: If you're using Power BI Desktop, this feature is not yet available
Otázka: Proč je ikona kopírování ve vizuálu zakázaná?Q: Why is the Copy icon disabled on a visual?
Odpověď: V tuto chvíli podporujeme nativní vizuály Power BI a certifikované vizuály.A: We currently support native Power BI visuals and Certified Visuals. Podpora některých vizuálů je omezená. Mezi takové vizuály patří:There is limited support for certain visuals including:

 • ESRI a jiné mapové vizuályESRI and other Map visuals
 • Vizuály PythonuPython visuals
 • Vizuály jazyka RR visuals
 • PowerAppsPowerApps
 • Necertifikované vlastní vizuály Pokud chcete zajistit podporu vašeho vlastního vizuálu, přečtěte si další informace o tom, jak certifikovat vlastní vizuál.Non-certified custom visuals For your custom visual to be supported, learn more about how to certify your custom visual.

Otázka: Proč se můj vizuál nevkládá správně?Q: Why is my visual not pasting correctly?
Odpověď: Pro funkci kopírování vizuálu jako obrázku existují určitá omezení, mezi která patří:A: There are limitations around copy visual as an image, including:

 • Pro vlastní vizuályFor custom visuals
  • Vizuály se zavedenými motivy a barvamiVisuals with applied themes and colors
  • Změna měřítka dlaždic při vkládáníTile scaling when pasting
  • Vlastní vizuály s animacemiCustom visuals with animations
 • Omezení kopírováníCopying constraints
  • Nově připnutá dlaždice řídicího panelu se nedá zkopírovat.Cannot copy a freshly pinned dashboard tile
  • Uživatele není možné přesměrovat na obsah s filtry OData a přetrvávajícími stavy, třeba osobními záložkami.Cannot redirect users to content with Odata filters and sticky states such as personal bookmarks
 • Aplikace s omezenou podporou vkládání obsahu formátovaného jako HTML ze schránky nemusí vykreslit vše, co se zkopírovalo z vizuálu.Applications with limited support for pasting HTML-formatted content from the clipboard may not render everything that was copied from the visual

Další krokyNext steps

Další informace o vizualizacích v sestavách Power BIMore about Visualizations in Power BI reports

Máte další otázky?More questions? Zkuste se zeptat v komunitě Power BI.Try the Power BI Community