Průřezy v Power BISlicers in Power BI

PLATÍ PRO:APPLIES TO: ✔️ Power BI Desktop✔️ Power BI Desktop ✔️ Služba Power BI✔️ Power BI servicePLATÍ PRO:APPLIES TO: ✔️ Power BI Desktop✔️ Power BI Desktop ✔️ Služba Power BI✔️ Power BI service

Řekněme, že chcete uživatelům sestavy umožnit pohled na celkové prodejní metriky, ale také zvýraznit výkonnost jednotlivých oblastních manažerů a různá časová období.Suppose you want your report readers to be able to look at overall sales metrics, but also highlight performance for individual district managers and different time frames. Mohli byste vytvořit samostatné sestavy či srovnávací grafy.You could create separate reports or comparative charts. Můžete přidat filtry do podokna Filtry.You could add filters in the Filters pane. Nebo můžete použít průřezy.Or you could use slicers. Průřezy nabízejí jiný způsob filtrování.Slicers are another way of filtering. Zužují část datové sady zobrazené v ostatních vizualizacích sestavy.They narrow the portion of the dataset that is shown in the other report visualizations.

Animace průřezu v akci

V tomto článku si popíšeme vytváření a formátování základního průřezu. Použijeme k tomu bezplatnou ukázku analýzy maloobchodního prodeje.This article walks through creating and formatting a basic slicer, using the free Retail Analysis Sample. Článek se také zabývá tím, jaké vizuály průřez ovlivňuje, vysvětluje synchronizaci s průřezy na dalších stránkách a také to, jak se průřezy filtrují a formátují.It also covers controlling which visuals are affected by a slicer, syncing with slicers on other pages, and filtering and formatting slicers.

Tyto další články vysvětlují, jak vytvářet určité typy průřezů:These other articles explain how to make specific types of slicers:

Kdy použít průřezWhen to use a slicer

Průřezy se skvěle hodí, když potřebujete:Slicers are a great choice when you want to:

 • Zobrazit na plátně sestavy často používané nebo důležité filtry kvůli snadnějšímu přístupuDisplay commonly used or important filters on the report canvas for easier access.
 • Snadněji zjistit aktuální stav filtrování bez nutnosti otevírat rozevírací seznamMake it easier to see the current filtered state without having to open a drop-down list.
 • Filtrování podle sloupců, které v datových tabulkách nejsou potřebné, takže jsou v nich skrytéFilter by columns that are unneeded and hidden in the data tables.
 • Vytváření cílenějších sestav, a to umístěním průřezů vedle důležitých vizuálůCreate more focused reports by putting slicers next to important visuals.

Průřezy Power BI nepodporují:Power BI slicers don't support:

 • Vstupní poleInput fields
 • Přechod k podrobnostemDrilldown

Vytvoření průřezuCreate a slicer

Tento průřez filtruje data podle oblastního manažera.This slicer filters data by district manager. Pokud chcete tento postup použít, stáhněte si soubor PBIX s ukázkou analýzy maloobchodního prodeje.If you want to follow along with this procedure, download the Retail Analysis sample PBIX file.

 1. Otevřete Power BI Desktop a na řádku nabídek vyberte Soubor > Otevřít.Open Power BI Desktop, and from the menu bar, select File > Open.

 2. Přejděte k souboru s ukázkou analýzy maloobchodního prodeje (Retail Analysis Sample PBIX.pbix) a vyberte Otevřít.Browse to the Retail Analysis sample PBIX.pbix file, then select Open.

 3. V levém podokně vyberte ikonu Sestava Screenshot ikony SestavaOn the left pane, select the Report icon Screenshot of Report icon. a otevřete soubor v zobrazení sestavy.to open the file in report view.

 4. Na stránce Přehled nevybírejte nic na plátně sestavy, ale vyberte ikonu Průřez Screenshot ikony PrůřezOn the Overview page, with nothing selected on the report canvas, select the Slicer icon Screenshot of slicer icon. v podokně Vizualizace , kterou vytvoříte nový průřez.in the Visualizations pane to create a new slicer.

 5. Vyberte tento nový průřez a v podokně Pole zaškrtnutím políčka District (Oblast) > DM (Oblastní manažer) průřez naplňte.With the new slicer selected, from the Fields pane, select District > DM to populate the slicer.

  Nový průřez se teď naplní seznamem jmen oblastních manažerů a jejich zaškrtávacími políčky.The new slicer is now populated with a list of district manager names and their selection boxes.

  Snímek obrazovky průřezu se jmény oblastních manažerů

 6. Úpravou velikosti a přetažením prvků na plátně udělejte pro tento průřez místo.Resize and drag the elements on the canvas to make room for the slicer. Pokud průřez zmenšíte příliš, jeho položky se oříznou.Note that if you resize the slicer too small, its items are cut off.

 7. Vybírejte jména v tomto průřezu a sledujte, jaký to má vliv na ostatní vizualizace na stránce.Select names on the slicer and notice the effects on the other visualizations on the page. Opětovným výběrem můžete výběr jmen zrušit a podržením klávesy Ctrl můžete vybrat více než jedno jméno.Select names again to deselect them, or hold down the Ctrl key to select more than one name. Když vyberete všechna jména, je to stejné, jako kdybyste nevybrali žádné.Selecting all names has the same effect as selecting none.

 8. Můžete kliknout na Formát (ikona malířského válečku) v podokně Vizualizace a přizpůsobit si formát průřezu.Alternately, select Format (paint roller icon) in the Visualizations pane to format your slicer.

  K dispozici je celá řada možností, které tady nelze popsat. Doporučujeme experimentovat a upravit průřez tak, jak vám to bude vyhovovat.There are too many options to describe them all here; experiment and create a slicer that works for you. Na následujícím obrázku je první průřez orientovaný vodorovně a jednotlivé položky mají barevné pozadí.In the following image, the first slicer has a horizontal orientation and colored backgrounds for the items. Druhý průřez je orientovaný svisle a díky barevnému písmu vypadá standardněji.The second slicer has a vertical orientation and colored text for a more standard look.

  Snímek obrazovky s naformátovaným průřezem

  Tip

  Položky seznamu průřezů jsou ve výchozím nastavení seřazené vzestupně.Slicer list items are sorted in ascending order, by default. Pokud je chcete seřadit sestupně, vyberte tři tečky ( ... ) v pravém horním rohu průřezu a zvolte Seřadit sestupně.To reverse the sort order to descending, select the ellipsis ( ... ) in the top right corner of the slicer and choose Sort descending.

Určení vizuálů na stránce, které jsou průřezy ovlivněnyControl which page visuals are affected by slicers

Průřezy na stránkách sestavy standardně ovlivňují všechny ostatní vizualizace na dané stránce a také sebe navzájem.By default, slicers on report pages affect all the other visualizations on that page, including each other. Všimněte si, jaký vliv má volba hodnot v právě vytvořených průřezech seznamu a kalendářních dat na ostatní vizualizace.As you choose values in the list and date sliders you just created, notice the effects on the other visualizations. Filtrovaná data jsou průsečíkem hodnot vybraných v obou průřezech.The filtered data is an intersection of the values selected in both slicers.

Pomocí interakce vizuálů můžete u některých vizualizací na stránce zabránit tomu, aby byly ovlivněny jinými vizualizacemi.Use visual interactions to exclude some page visualizations from being affected by others. Graf Total Sales Variance by FiscalMonth and District Manager (Celková odchylka prodeje podle fiskálního měsíce a oblastního manažera) na stránce Overview (Přehled) zobrazuje celkové srovnávací údaje oblastních manažerů podle měsíce, které chcete nechat vždy viditelné.On the Overview page, the Total Sales Variance by FiscalMonth and District Manager chart shows overall comparative data for district managers by month, which you want to keep visible at all times. Pomocí interakce vizuálů zabráníte tomu, aby se výběrem v průřezu tento graf filtroval.Use visual interactions to keep slicer selections from filtering this chart.

 1. Přejděte na stránku Přehled sestavy a potom vyberte průřez DM , který jste dříve vytvořili.Go to the Overview page of the report, and then select the DM slicer you previously created.

 2. V nabídce Power BI Desktopu vyberte nabídku Formát v oblasti Visual Tools a pak vyberte Upravit interakce.On the Power BI Desktop menu, select the Format menu under Visual Tools , and then select Edit interactions.

  Nad všemi vizuály na stránce se zobrazí ovládací prvky filtru Screenshot ovládacích prvků filtru. U každého vizuálu je možnost Filtr a Žádné.Filter controls Screenshot of filter controls., each with a Filter and a None option, appear above all the visuals on the page. Ve výchozím nastavení je pro všechny ovládací prvky předem vybraná možnost Filtr.Initially, the Filter option is preselected on all the controls.

 3. Výběrem možnosti Žádné v ovládacím prvku filtru nad grafem Total Sales Variance by FiscalMonth and District Manager nastavíte, aby ho průřez DM přestal filtrovat.Select the None option in the filter control above the Total Sales Variance by FiscalMonth and District Manager chart to stop the DM slicer from filtering it.

 4. Vyberte průřez OpenDate (Datum otevření) a potom výběrem možnosti Žádné nad grafem Total Sales Variance by FiscalMonth and District Manager nastavte, aby ho tento průřez přestal filtrovat.Select the OpenDate slicer, and then select the None option above the Total Sales Variance by FiscalMonth and District Manager chart to stop this slicer from filtering it.

  Když teď v těchto průřezech vyberete jména a rozsahy kalendářních dat, graf Total Sales Variance by FiscalMonth and District Manager se nezmění.Now, as you select names and date ranges in the slicers, the Total Sales Variance by FiscalMonth and District Manager chart is unchanged.

Další informace o úpravě interakcí najdete v článku Změna způsobu interakce vizuálů v sestavě Power BI.For more information about editing interactions, see Change how visuals interact in a Power BI report.

Synchronizace a použití průřezů na jiných stránkáchSync and use slicers on other pages

Průřez můžete synchronizovat a používat na kterékoli stránce sestavy nebo na všech jejích stránkách.You can sync a slicer and use it on any or all pages in a report.

V aktuální sestavě má stránka District Monthly Sales průřez District Manager (Oblastní manažer), ale co kdybychom tento průřez chtěli mít i na stránce New Stores (Nové obchody)?In the current report, the District Monthly Sales page has a District Manager slicer, but what if we also wanted that slicer on the New Stores page? Stránka New Stores (Nové obchody) obsahuje průřez, ale ten nabízí jen údaj Store Name (Název obchodu).The New Stores page has a slicer, but it provides only Store Name information. Pomocí podokna Synchronizovat průřezy můžete na tyto stránky synchronizovat průřez District Manager , takže výběr průřezu na kterékoliv z nich ovlivní vizualizace na všech třech stránkách.With the Sync slicers pane, you can sync the District Manager slicer to these pages, so that slicer selections on any page affect visualizations on all three pages.

 1. V nabídce Zobrazení Power BI Desktopu vyberte Synchronizovat průřezy.On the Power BI Desktop View menu, select Sync slicers.

  Snímek obrazovky s výběrem možnosti Synchronizovat průřezy

  Podokno Synchronizovat průřezy se zobrazí mezi podokny Filtry a Vizualizace.The Sync slicers pane appears between the Filters and Visualizations panes.

  Snímek obrazovky s podoknem synchronizace průřezů

 2. Na stránce District Monthly Sales sestavy vyberte průřez District Manager.On the District Monthly Sales page of the report, select the District Manager slicer.

  Vzhledem k tomu, že jste už vytvořili průřez District Manager ( DM ) na stránce Přehled , zobrazí se podokno Synchronizovat průřezy následujícím způsobem:Because you've already created a District Manager ( DM ) slicer on the Overview page, the Sync slicers pane appears as follows:

  Snímek obrazovky se synchronizací průřezu měsíčního prodeje po oblastech

 3. Ve sloupci Synchronizovat podokna Synchronizovat průřezy zaškrtněte stránky Overview , District Monthly Sales a New Stores.In the Sync column of the Sync slicers pane, select the Overview , District Monthly Sales , and New Stores pages.

  Tím zajistíte, že se teď průřez District Monthly Sales bude synchronizovat se všemi těmito třemi stránkami.This selection causes the District Monthly Sales slicer to sync across these three pages.

 4. Ve sloupci Viditelné podokna Synchronizovat průřezy vyberte stránku New Stores.In the Visible column of the Sync slicers pane, select the New Stores page.

  Tím zajistíte, že teď průřez District Monthly Sales bude viditelný na těchto třech stránkách.This selection causes the District Monthly Sales slicer to be visible in these three pages. Podokno Synchronizovat průřezy teď bude vypadat takto:The Sync slicers pane now appears as follows:

  Snímek obrazovky s výběrem stránek při synchronizaci průřezů

 5. Sledujte účinek synchronizace průřezu a jeho zviditelnění na ostatních stránkách.Observe the effects of syncing the slicer and making it visible on the other pages. Na stránce District Monthly Sales se teď v průřezu District Manager zobrazují stejné výběry jako na stránce Overview.On the District Monthly Sales page, notice that the District Manager slicer now shows the same selections as on the Overview page. Na stránce New Stores je viditelný průřez District Manager a výběry v něm ovlivňují výběry, které jsou dostupné v průřezu Store Name.On the New Stores page, the District Manager slicer is now visible and it selections affect the selections that are visible in the Store Name slicer.

  Tip

  Přestože se průřez zpočátku zobrazuje na synchronizovaných stránkách se stejnou velikostí a pozicí jako na původní stránce, můžete synchronizované průřezy na různých stránkách nezávisle přesunout, změnit velikost a naformátovat.Although the slicer initially appears on the synced pages at the same size and position as on the original page, you can move, resize, and format synced slicers on the various pages independently.

  Poznámka

  Pokud průřez synchronizujete s nějakou stránkou, na které ale není viditelný, při výběrech v průřezu na jiných stránkách se data na této stránce pořád filtrují.If you sync a slicer to a page but don't make it visible on that page, slicer selections made on the other pages still filter the data on the page.

Filtrování průřezůFiltering slicers

Pokud u průřezů použijete filtry na úrovni vizuálů, můžete omezit seznam hodnot, které se v průřezu zobrazují.You can apply visual-level filters to slicers to reduce the list of values that are displayed in the slicer. Můžete tak například odfiltrovat prázdné hodnoty z průřezu seznamu nebo určitá kalendářní data z průřezu rozsahu.For example you might filter out blank values from a list slicer, or filter out certain dates from a range slicer. Když to uděláte, ovlivníte tím jen hodnoty zobrazené v průřezu a nikoli filtr, který tento průřez aplikuje na jiné vizuály , když provádíte výběr.When you do this it only affects the values that are shown in the slicer , not the filter that the slicer applies to other visuals when you make a selection. Dejme tomu, že filtr použijete na průřez rozsahu, aby se zobrazila jen určitá kalendářní data.For example, let's say you apply a filter to a range slicer to only show certain dates. Tímto výběrem průřezu zobrazíte jenom první a poslední datum daného rozsahu, ale v ostatních vizuálech se budou dále zobrazovat další data.The selection on the slicer will only show the first and last dates from that range, but you would still see other dates in your other visuals. Jakmile vybraný rozsah v tomto průřezu změníte, uvidíte, že se aktualizují ostatní vizuály.Once you change the selected range in the slicer you'll see the other visuals update. Při vymazání průřezu se znovu zobrazí všechna kalendářní data.Clearing the slicer would show all the dates again.

Další informace o filtrech na úrovni vizuálů najdete v článku Typy filtrů.See Filter types for more information on visual-level filters.

Formátování průřezůFormat slicers

V závislosti na typu průřezu jsou dostupné různé možnosti formátování.Different formatting options are available, depending on the slicer type. Pomocí vodorovné orientace, responzivního rozložení a obarvení položek můžete místo standardních položek seznamu vytvořit tlačítka nebo dlaždice a zajistit, aby se položky průřezu přizpůsobily různým velikostem a rozložením obrazovky.By using Horizontal orientation, Responsive layout, and Item coloring, you can produce buttons or tiles rather than standard list items, and make slicer items resize to fit different screen sizes and layouts.

 1. Na libovolné stránce vyberte průřez District Manager (Oblastní manažer)a v podokně Vizualizace vyberte ikonu Formát Screenshot ikony Formát,With the District Manager slicer selected on any page, in the Visualizations pane, select the Format icon Screenshot of Format icon. kterou zobrazíte ovládací prvky formátování.to display the formatting controls.

  Snímek obrazovky s výběrem možnosti Formát

 2. Výběrem rozevíracích šipek vedle jednotlivých kategorií můžete zobrazit a upravit možnosti.Select the drop-down arrows next to each category to display and edit the options.

Obecné možnostiGeneral options

 1. V části Formát vyberte Obecné , vyberte červenou barvu v oblasti Barva obrysu a pak změňte nastavení Tloušťka obrysu na hodnotu 2.Under Format , select General , select a red color under Outline color , and then change Outline weight to 2.

  Tímto nastavením změníte barvu/tloušťku záhlaví a obrysy/podtržení položek.This setting changes the color and thickness of the header and item outlines and underlines.

 2. V oblasti Orientace je ve výchozím nastavení vybraná možnost Svislá.For Orientation , Vertical is selected by default. Výběrem možnosti Vodorovně vytvoříte průřez s vodorovně uspořádanými dlaždicemi nebo tlačítky a posuvnými šipkami pro přístup k položkám, které se do průřezu nevejdou.Select Horizontal to produce a slicer with horizontally arranged tiles or buttons, and scroll arrows to access items that don't fit in the slicer.

  Snímek obrazovky s výběrem možnosti Obecné

 3. Když zapnete responzivní rozložení, bude se velikost a uspořádání položek průřezu měnit podle velikosti obrazovky a průřezu.Turn On the Responsive layout to change the size and arrangement of slicer items according to the view screen and slicer size.

  U průřezů seznamu responzivní rozložení zabraňuje oříznutí položek na malých obrazovkách.For list slicers, responsive layout prevents items from being cut off on small screens. Je k dispozici pouze u vodorovných orientací.It's available only in horizontal orientations. U průřezů s posuvníkem rozsahu změní responzivní formátování styl posuvníku a umožní flexibilnější změnu velikosti.For range slider slicers, responsive formatting changes the style of the slider and provides more flexible resizing. Při malých velikostech se z obou typů průřezů stanou ikony filtrů.Both types of slicers become filter icons at small sizes.

  Snímek obrazovky s nastavením dynamického rozložení

  Poznámka

  Změny responzivního rozložení můžou přepsat specifické formátování záhlaví a položek, které jste nastavili.Responsive layout changes can override specific heading and item formatting that you set.

 4. Pozici a velikost průřezu v číslech můžete přesně nastavit v polích Pozice X , Pozice Y , Šířka a Výška , případně můžete pozici a velikost průřezu změnit přímo na plátně.Under X Position , Y Position , Width , and Height , set the slicer position and size with numeric precision, or move and resize the slicer directly on the canvas.

  Experimentujte s různými velikostmi a uspořádáním položek a všimněte si, jak se příslušným způsobem mění responzivní formátování.Experiment with different item sizes and arrangements, and note how the responsive formatting changes accordingly. Tyto možnosti jsou k dispozici pouze v případě, že vyberete vodorovnou orientaci.These options are available only when you select horizontal orientations.

  Snímek obrazovky s možnostmi uspořádanými vodorovně

Další informace o vodorovné orientaci a dynamickém rozložení najdete v článku Vytvoření responzivního průřezu v Power BI, jehož velikost můžete měnit.For more information about horizontal orientations and responsive layouts, see Create a responsive slicer you can resize in Power B I.

Možnosti ovládacích prvků výběru (jen průřezy seznamu)Selection controls options (list slicers only)

 1. V části Ovládací prvky výběru přepněte volbu Zobrazit možnost „Vybrat vše“ do polohy Zapnuto a přidejte do průřezu položku Vybrat vše.Under Selection controls , turn Show "Select all" option to On to add a Select All item to the slicer.

  Nastavení Zobrazit možnost „Vybrat vše“ je ve výchozím nastavení vypnuté.Show "Select all" option is Off by default. Když je tato možnost povolená, vybere nebo zruší výběr všech položek.When enabled, this option, when toggled, selects or deselects all items. Když vyberete všechny položky, pak se výběrem položky její výběr zruší a vznikne tak filtr není typu.If you select all items, selecting an item deselects it, allowing an is-not type of filter.

  Snímek obrazovky s ovládacími prvky výběru

 2. Vypnutím nastavení Jeden výběr umožníte výběr několika položek bez nutnosti podržet klávesu Ctrl.Turn Single select to Off to allow you to select multiple items without needing to hold down the Ctrl key.

  Nastavení Jeden výběr je standardně zapnuté.Single select is On by default. Výběrem položku vyberete a při podržení klávesy Ctrl vyberete několik položek.Selecting an item selects it, and holding down the Ctrl key selects multiple items. Opětovným výběrem položky její výběr zrušíte.Selecting item again deselects it.

Možnosti názvuTitle options

Název je ve výchozím nastavení zapnutý.Title is On by default. Zobrazuje se v horní části průřezu.This selection shows the data field name at the top of the slicer. Tento název můžete změnit. Je to praktické hlavně u průřezů hierarchií.You can edit the title, too, which is especially useful for hierarchy slicers. Podrobnosti najdete v tématu Změna názvu v článku Přidání více polí do průřezu hierarchií.See Change the title in the article "Add multiple fields to a hierarchy slicer" for details.

 • V tomto článku naformátujte text nadpisu takto:For this article, format the title text as follows:
  • Barva písma : červenáFont color : red
  • Velikost textu : 14 bodůText size : 14 pt
  • Zarovnání : Na středAlignment : Center
  • Rodina písem : Arial BlackFont family : Arial Black

Možnosti položekItems options

Možnosti položek jsou k dispozici jenom u průřezů se seznamem.Items options are only available for list slicers.

 1. V tomto článku naformátujte možnosti položky takto:For this article, format the Items options as follows:

  • Barva písma : černáFont color : black
  • Pozadí : světle červenáBackground : light red
  • Velikost textu : 10 bodůText size : 10 pt
  • Rodina písem : ArialFont family : Arial
 2. V oblasti Obrys zvolte Rámeček. Kolem každé položky se tak nakreslí rámeček s velikostí a barvou, které jste nastavili v obecných možnostech.For Outline , choose Frame to draw a border around each item with the size and color you set under the General options.

  Snímek obrazovky s možnostmi obrysu rámečku

  Tip

  • Při výběru možnosti Obecné > Orientace > Vodorovně jsou u nevybraných položek vidět zvolené barvy textu a pozadí.With General > Orientation > Horizontal selected, deselected items show the chosen text and background colors. Vybrané položky mají výchozí systémové nastavení, což je obvykle bílý text na černém pozadí.Selected items use the system default, usually a black background with white text.
  • Při vybraném nastavení Obecné > Orientace > Svisle se u položek vždy zobrazují nastavené barvy, přičemž zaškrtávací políčka jsou při zaškrtnutí vždy černá.With General > Orientation > Vertical selected, items always show the selected colors, and check boxes are always black when selected.

Možnosti kalendářních vstupů, číselných vstupů a posuvníkuDate/numeric inputs and slider options

Možnosti kalendářních vstupů, číselných vstupů a posuvníku jsou k dispozici jenom v průřezech s posuvníkem rozsahu.Date/numeric inputs and slider options are only available for range slider slicers.

 • U průřezů seznamu jsou možnosti pro zadávání dat a čísel stejné jako možnosti položek až na to, že nejsou k dispozici žádné možnosti pro obrys nebo podtržení.For list slicers, date/numeric input options are the same as Items options except that there's no outline or underline options.
 • V možnostech posuvníku můžete nastavit barvu posuvníku rozsahu nebo posuvník vypnout a ponechat jen číselné vstupy.Slider options allow you to set the color of the range slider, or turn the slider to Off , leaving only the numeric inputs.

Další možnosti formátováníOther formatting options

Další možnosti formátování jsou standardně vypnuté.The other formatting options are Off by default. Zapněte a podle potřeby nastavte tyto možnosti:Turn On these options to control them:

 • Pozadí : Průřez se doplní o barvu pozadí a nastaví se jeho průhlednost.Background : Add a background color to the slicer and sets its transparency.
 • Zachovat poměr stran : Při změně velikosti zachová relativní výšku a šířku průřezu.Lock aspect : Retain the relative height and width of the slicer if it's resized.
 • Ohraničení : Kolem průřezu se doplní ohraničení a nastaví se jeho barva.Border : Add a border around the slicer and sets its color. Toto ohraničení průřezu je oddělené od nastavení obecných možností a není jím ovlivněno.This slicer border is separate from and unaffected by the General settings.
 • Stín : Přidá do průřezu stín.Shadow : Add a drop shadow to the slider.

Další krokyNext steps

Další informace o průřezech najdete v následujících článcích:For more about slicers, see the following articles: