Vytváření inteligentních vyprávění (preview)Create Smart Narratives (preview)

PLATÍ PRO: Pro toto neplatí.Služba Power BI pro uživatele Pro toto platí.Služba Power BI pro návrháře a vývojáře Pro toto platí.Power BI Desktop Pro toto neplatí.Vyžaduje licenci Pro nebo Premium. APPLIES TO: Does not apply to.Power BI service for consumers Applies to.Power BI service for designers & developers Applies to.Power BI Desktop Does not apply to.Requires Pro or Premium license

Poznámka

Tyto vizuály lze vytvořit a zobrazit v Power BI Desktopu i ve službě Power BI.These visuals can be created and viewed in both Power BI Desktop and the Power BI service. Kroky a obrázky v tomto článku se týkají Power BI Desktopu.The steps and illustrations in this article are from Power BI Desktop.

Vizualizace Inteligentní vyprávění vám pomůže rychle sumarizovat vizuály a sestavy tím, že poskytuje relevantní předpřipravené přehledy, které si můžete přizpůsobit.The Smart narrative visualization helps you quickly summarize visuals and reports by providing relevant out-of-the-box insights that are customizable.

Inteligentní vyprávění

Pomocí této funkce můžou autoři do svých sestav přidávat narativy (vyprávění) vystihující klíčové poznatky a zdůrazňující trendy. Formulace a formát je pak možné upravit podle konkrétní cílové skupiny.Using this feature creators can add narratives to their report to address key takeaways, point out trends, edit the language and format it to fit a specific audience. Místo toho, aby tvůrci do PowerPointu vkládali snímky obrazovky sestavy s vyznačením klíčových poznatků, můžou teď do sestavy přidávat vyprávění, která se budu aktualizovat s každou aktualizací.Instead of pasting a screenshot of their report in PowerPoint with key takeaways added, they can now add narratives to the report that are updated with every refresh. Koncoví uživatelé můžou na základě vyprávění porozumět datům a rychleji absorbovat klíčové body, takže budou schopni data objasnit ostatním.Your end users can use the narratives to understand their data, get to the key points faster, and explain the data to others.

Poznámka

Vzhledem k tomu, že je tato funkce ve verzi Preview, musíte ji nejdříve zapnout: přejděte na Soubor > Možnosti a nastavení > Možnosti > Funkce Preview a ověřte, že je zapnutá funkce Vizuál inteligentního vyprávění :Since this feature is in preview, you will need to first turn on the feature switch by going to File > Options and Settings > Options > Preview feature and make sure Smart narrative visual is turned on:

Příznak funkce Preview

Soubor pbix, který se používá pro scénář online prodeje v této dokumentaci, najdete tady.You can find the pbix used for the Online Sales scenario in this documentation here.

ZačínámeGet Started

Kliknutím na ikonu nového inteligentního vyprávění v podokně vizualizace automaticky vygenerujete souhrn.Click on the new smart narratives icon in the visualization pane to automatically generate a summary.

Ikona inteligentního vyprávění

Zobrazí se inteligentní vyprávění vytvořené na základě všech vizuálů na této stránce.You will see a narrative created based on all the visuals on the page. Kliknutím na tuto ikonu můžete například a automaticky vygenerovat souhrn vizuálů s informacemi o výnosech, návštěvách webů a prodeji v této sestavě.For example, you can click on the icon to automatically generate a summary of the visuals talking about revenue, website visits, and sales in this report. Všimněte si, že Power BI automaticky analyzuje trend, aby ukázal, že rostly výnosy i návštěvy, a dokonce i vypočítá tempo růstu – v tomto případě je to zvýšení o 72 %.Notice that Power BI automatically does trend analysis to show that Revenue and Visits have both grown and it even calculates what kind of growth it sees - in this case, 72% increase.

Souhrn inteligentního vyprávění

Můžete také na vizuál kliknout pravým tlačítkem a vybrat vytvořit souhrn.You can also right-click the visual and select 'summarize'. Tím se vygeneruje automatický souhrn této vizualizace.This will generate an automatic summary of that visualization. Když například kliknete pravým tlačítkem -> vytvořit souhrn na bodovém grafu znázorňujícím různé transakce, Power BI provede analýzu dat a ukáže, ve kterém městě nebo oblasti se dosahuje nejvyššího průměrného výnosu z transakce a nejvyššího počtu transakcí.For example, when you right-click -> summarize on the scatter chart showing the various transactions, Power BI analyses the data and shows which city/region has the highest revenue per transaction and the highest number of transactions. Zobrazuje také očekávaný rozsah hodnot pro tyto metriky, takže se dá odvodit, že ve většině měst průměrný výnos z transakce nepřesáhl 45 USD a počet transakcí byl méně než 10.It also shows the expected range of values for these metrics, so you can understand most cities were below $45 in revenue per transaction and had fewer than 10 transactions.

Shrnutí inteligentního vyprávění

Úprava souhrnuEdit the summary

Souhrn je vysoce přizpůsobitelný – můžete přidat nový text nebo upravit existující, a to pomocí stejných ovládacích prvků, jaké jsou k dispozici v běžném textovém poli.The summary is highly customizable where you can add new text or edit the existing text using the same controls available in the regular text box. Například můžete text označit tučně nebo změnit jeho barvu.For example, you can make the text bold or change the text color.

Textové pole u inteligentního vyprávění

Souhrn můžete také přizpůsobit přidáním vlastních přehledů prostřednictvím dynamických hodnot.You can also customize the summary and add your own insights by adding dynamic values. Text můžete namapovat na existující pole a míry nebo v přirozeném jazyce definovat novou míru pro namapování na text.You can map text to existing fields and measures, or use natural language to define a new measure to map to text. Pokud například chcete přidat informace o počtu vrácených položek, můžete použít prostředí pro přidání hodnoty, jak je vidět na obrázku GIF.For example, if you want to add information about the number of returned items, you can use the add value experience as shown in the gif. Provedli jsme integraci prostředí Q&A pro přidávání dynamických hodnot.We have integrated the Q&A experience to add dynamic values. Při psaní se budou zobrazovat návrhy v rozevíracím seznamu jako ve vizuálu Q&A a vy jen nastavení uložíte jako hodnotu.As you type, you'll get suggestions in a drop-down as in a Q&A visual and you can just save this as a value. Kromě toho, že je možné klást otázky na data v Q&A, rozšířil se celkový rozsah tak, že můžete vytvářet vlastní výpočty, aniž by bylo potřeba něco zadávat ve formátu DAX.So, in addition to being able to ask questions of your data in Q&A, the scope has been expanded to create your own calculations without even doing DAX.

Dynamická hodnota

Dynamické hodnoty můžete naformátovat například tak, aby se zobrazovaly jako měna, můžete určit počet desetinných míst, oddělovače tisíců atd.You can format the dynamic values, for example, to show as currency, specify decimal places, thousand separator, etc.

Formátování dynamické hodnoty

Můžete to udělat tak, že na hodnotu kliknete přímo v souhrnu a naformátujete ji nebo kliknete na tlačítko Upravit, které odpovídá dané hodnotě, na kartě Kontrola v textovém poli.You can do this by clicking directly on the value in the summary to format it or clicking on the edit button corresponding to the value in the review tab of the text box control.

Karta Kontrola při formátování dynamické hodnoty

Kartu Kontrola můžete použít i ke kontrole, odstranění nebo opětovnému použití dříve definovaných hodnot.You can also the Review tab to review, delete, or reuse previously defined values. Kliknutím na ikonu Plus můžete do souhrnu vložit hodnotu.Clicking on the plus icon will insert the value in the summary. Automaticky vygenerované hodnoty můžete zobrazit také tak, že tuto možnost přepnete v dolní části.You can also show autogenerated values by toggling the option at the bottom.

V některých případech se zobrazí symbol skrytých souhrnů, což znamená, že na základě aktuálních dat a filtrů se pro tuto hodnotu nedá vygenerovat žádný výsledek.Sometimes, you will see hidden summaries symbol saying "Current data and filters produce no result for this value". Některé souhrny můžou zůstat prázdné, protože z dat se nedá odvodit nic zajímavého.This is because some summaries can be empty as there is nothing interesting to say. Například souhrn vysokých a nízkých hodnot ve spojnicovém grafu může zůstat prázdný, pokud se jedná o monotónní linii, ale za jiných podmínek by prázdný být nemusel.For example, a summary looking at high and low values in a line chart could be empty if it's a flat line but could be non-empty under other conditions. Tyto symboly budou viditelné jen v případě, že se pokusíte souhrny upravit.These symbols will be visible only when you try to edit the summaries.

Skrytý souhrn

Interakce vizuálůVisual interactions

Souhrn je dynamický a při křížovém filtrování automaticky aktualizuje generovaný text a dynamické hodnoty.The summary is dynamic and automatically updates the generated text and dynamic values when you cross filter. Pokud například v prstencovém grafu vyberete elektronické výrobky, zbývající část sestavy se křížově vyfiltruje a stejně tak i souhrn, který teď bude odrážet tuto kategorii produktů.For example, if you select Electronics products in the donut chart, the rest of the report is going to cross filter and the summary will also cross filter to focus on the Electronics products too. V tomto případě vykazují návštěvy a výnosy jiné trendy, takže se odpovídajícím způsobem aktualizuje i text.In this case, the visits and revenues have different trends, so the text gets updated to reflect that. A vámi přidaná hodnota vrácených položek, se aktualizuje na 4196 USD.And the count of returns value you added gets updated to $4196. Při křížovém filtrování by se mohly aktualizovat i některé prázdné souhrny.Some of the empty summaries could also be updated when you cross-filter.

Křížový filtr

Můžete také provádět pokročilejší filtrování.You can also do more advanced filtering. Pokud vás například v tomto vizuálu, který sleduje trendy u několika různých produktů, zajímá jen trend v rámci určitého čtvrtletí, stačí vybrat relevantní datové body a souhrn se aktualizuje pro daný fragment.For example, if you are only interested in the trend across a certain quarter in this visual that looks at trends of multiple different products, you can just select the relevant data points to get the summary updated for that fragment.

FiltrováníFiltering

OmezeníLimitations

  • Nepodporuje se připnutí na řídicí panel.Pinning to Dashboard isn't supported.
  • Nepodporuje se použití dynamických hodnot a podmíněného formátování (například názvu vázaného na data).Using Dynamic Values and Conditional Formatting (for example, data bound title) isn't supported.
  • Nepodporuje se služba Azure Analysis Services, On-Prem AS.Azure Analysis Services, On-Prem AS isn't supported.
  • Sumarizaci nepodporují klíčové ukazatele výkonu, víceřádkové karty, mapy, tabulky, matice, vizuály v jazyce R/Python a vlastní vizuály.KPI, Card, Multi row card, Maps, Table, Matrices, R/Python visuals, custom visuals don't support summarization. Některé z těchto vizuálů by mohly být přidány v budoucnu.Some of these visuals would be added in the future.
  • Sumarizaci nepodporují vizuály se sloupci, které jsou seskupené podle jiných sloupců a které jsou postavené na poli Skupina dat.Summarization isn't supported for visuals with columns that are grouped by other columns and ones built on a Data Group field. 
  • Nepodporuje se křížové filtrování z vizuálu.Cross filtering out of the visual isn't supported.
  • Nepodporuje se přejmenování dynamických hodnot nebo úprava automaticky generovaných dynamických hodnot.Renaming dynamic values or editing autogenerated dynamic values isn't supported.
  • Nepodporuje se sumarizace vizuálů, které obsahují výpočty za běhu, jako je aritmetika Q&A, procento celkového součtu apod.Summarization of visuals containing on the fly calculations like QnA arithmetic, Percent of Grand total etc. is not supported.