Mapy stromové struktury v Power BITreemaps in Power BI

PLATÍ PRO: Pro toto neplatí.Služba Power BI pro uživatele Pro toto platí.Služba Power BI pro návrháře a vývojáře Pro toto platí.Power BI Desktop Pro toto neplatí.Vyžaduje licenci Pro nebo Premium. APPLIES TO: Does not apply to.Power BI service for consumers Applies to.Power BI service for designers & developers Applies to.Power BI Desktop Does not apply to.Requires Pro or Premium license

Poznámka

Inteligentní vyprávění lze vytvořit a zobrazit v Power BI Desktopu i ve službě Power BI.Smart narrative visuals can be created and viewed in both Power BI Desktop and the Power BI service. Kroky a obrázky v tomto článku se týkají Power BI Desktopu.The steps and illustrations in this article are from Power BI Desktop.

Mapy stromové struktury zobrazují hierarchická data jako sadu vnořených obdélníků.Treemaps display hierarchical data as a set of nested rectangles. Jednotlivé úrovně hierarchie jsou zobrazeny barevným obdélníkem (větve), který obsahuje další obdélníky (listy).Each level of the hierarchy is represented by a colored rectangle (branch) containing smaller rectangles (leaves). Power BI určuje velikost prostoru uvnitř každého obdélníku v závislosti na měřené hodnotě.Power BI bases the size of the space inside each rectangle on the measured value. Podle velikosti se obdélníky řadí od levého horního rohu (největší) směrem k pravému dolnímu rohu (nejmenší).The rectangles are arranged in size from top left (largest) to bottom right (smallest).

Snímek obrazovky mapy stromové struktury počtu produktů podle kategorie a výrobce

Pokud například analyzujete prodej, můžete mít tyto větve nejvyšší úrovně pro kategorie oblečení: Urban (Městské), Rural (Outdoorové), Youth (Mladistvé) a Mix (Různé).For example, if you're analyzing your sales, you might have top-level branches for the clothing categories: Urban, Rural, Youth, and Mix. Power BI by vaše obdélníky kategorií rozdělila do listí, podle výrobců oblečení v rámci dané kategorie.Power BI would split your category rectangles into leaves, for the clothing manufacturers within that category. Barva a velikost těchto obdélníků (listů) bude záviset na objemu prodeje.These leaves would be sized and shaded based on the number sold.

Ve větvi Urban (Městské) výše se hodně prodávala značka VanArsdel.In the Urban branch above, lots of VanArsdel clothing was sold. Méně se prodávaly značky Natura a Fama.Less Natura and Fama was sold. Oblečení značky Leo se prodalo velmi málo.Only a few Leo were sold. Větev Urban (Městské) vaší mapy stromové struktury proto má:So, the Urban branch of your Treemap has:

 • Největší obdélník pro značku VanArsdel v levém horním rohu.The largest rectangle for VanArsdel in the top-left corner.

 • O něco menší obdélníky pro značky Natura a Fama.Slightly smaller rectangles for Natura and Fama.

 • Spoustu dalších obdélníků pro všechno ostatní prodané oblečení.Lots of other rectangles for all the other clothing sold.

 • Malý obdélník pro značku Leo.A tiny rectangle for Leo.

Počet prodaných položek v ostatních kategoriích oblečení můžete porovnat tak, že porovnáte velikost a barvu každého uzlu typu list. Čím je obdélník větší a tmavší, tím vyšší hodnotu představuje.You could compare the number of items sold across the other clothing categories by comparing the size and shading of each leaf node; larger and darker rectangles mean higher value.

Kdy použít mapu stromové strukturyWhen to use a treemap

Mapa stromové struktury je skvělou volbou v těchto případech:Treemaps are a great choice:

 • k zobrazení velkých objemů hierarchických dat,To display large amounts of hierarchical data.

 • v situacích, kdy si pruhový graf neumí efektivně poradit s velkým počtem hodnot,When a bar chart can't effectively handle the large number of values.

 • k zobrazení poměrů mezi jednotlivými částmi a celkem,To show the proportions between each part and the whole.

 • k zobrazení vzoru rozdělení veličiny mezi jednotlivými úrovněmi kategorií v hierarchii,To show the pattern of the distribution of the measure across each level of categories in the hierarchy.

 • k zobrazení atributů pomocí velikosti a barvy,To show attributes using size and color coding.

 • k odhalení vzorů, odlehlých hodnot, nejdůležitějších faktorů a výjimek.To spot patterns, outliers, most-important contributors, and exceptions.

PožadavekPrerequisite

Tento kurz používá soubor PBIX s ukázkou analýzy maloobchodního prodeje.This tutorial uses the Retail Analysis sample PBIX file.

 1. V levé horní části řádku nabídek vyberte Soubor > Otevřít.From the upper left section of the menubar, select File > Open

 2. Vyhledejte kopii souboru PBIX s ukázkou analýzy maloobchodního prodeje.Find your copy of the Retail Analysis sample PBIX file

 3. Otevřete soubor PBIX s ukázkou analýzy maloobchodního prodeje v zobrazení sestavy Snímek obrazovky s ikonou zobrazení sestavy.Open the Retail Analysis sample PBIX file in report view Screenshot of the report view icon..

 4. VybratSelect Snímek obrazovky se žlutou kartou a přidejte novou stránku.to add a new page.

Poznámka

Sdílení sestavy se spolupracovníkem v Power BI je možné, pokud oba mají individuální licence Power BI Pro nebo je sestava uložená v kapacitě Premium.Sharing your report with a Power BI colleague requires that you both have individual Power BI Pro licenses or that the report is saved in Premium capacity.

Jakmile sadu dat Ukázka analýzy maloobchodního prodeje získáte, můžete začít.After you get the Retail Analysis Sample dataset, you can get started.

Vytvoření základní mapy stromové strukturyCreate a basic treemap

Vytvoříte sestavu a přidáte základní mapu stromové struktury.You'll create a report and add a basic treemap.

 1. V podokně Pole vyberte Sales > Last Year Sales (Prodej > Prodej za minulý rok).From the Fields pane, select the Sales > Last Year Sales measure.

  Snímek obrazovky Prodej > Prodej za minulý rok a výsledný vizuál

 2. Výběrem ikony mapy stromové strukturySelect the treemap icon Snímek obrazovky ikony mapy stromové struktury převeďte graf na mapu stromové struktury.to convert the chart to a treemap.

  Snímek mapy stromové struktury bez konfigurace

 3. Vyberte Item (Položka) > Category (Kategorie), čímž se přidá kategorie do kontejneru Group (Skupina).Select Item > Category which will add Category to the Group well.

  Power BI vytvoří mapu stromové struktury, ve které je velikost obdélníků založena na celkovém prodeji a ve které barva představuje konkrétní kategorii.Power BI creates a treemap where the size of the rectangles is based on total sales and the color represents the category. V podstatě jste vytvořili hierarchii, která vizuálně vyjadřuje relativní velikost celkového prodeje podle kategorií.In essence you've created a hierarchy that visually describes the relative size of total sales by category. Prodeje byly nejvyšší v kategorii Men's (Muži) a nejnižší v kategorii Hosiery (Pletené zboží).The Men's category has the highest sales and the Hosiery category has the lowest.

  Snímek obrazovky s nakonfigurovanou mapou stromové struktury

 4. Vyberte Store (Obchod) > Chain (Řetězec), čímž Chain přidáte do kontejneru Details (Podrobnosti). Tím mapu stromové struktury dokončíte.Select Store > Chain which will add Chain to the Details well to complete your treemap. Teď můžete porovnat prodej za minulý rok podle kategorií a řetězců.You can now compare last year's sales by category and chain.

  Snímek obrazovky stromové struktury s možnostmi Obchod > Řetězec přidanými do části Detaily

  Poznámka

  Možnosti Color Saturation (Sytost barev) a Details (Podrobnosti) nelze používat současně.Color Saturation and Details cannot be used at the same time.

 5. Najetím ukazatele na oblast Chain (Řetězec) zobrazíte popisek pro danou část nabídky Category (Kategorie).Hover over a Chain area to reveal the tooltip for that portion of the Category.

  Když najedete na Fashions Direct v obdélníku 090-Home (090 Domácnost), zobrazí se popisek s informacemi o podílu obchodu Fashion Direct na prodejích v kategorii Home (Domácnost).For example, hovering over Fashions Direct in the 090-Home rectangle reveals the tooltip for Fashion Direct's portion of the Home category.

  Snímek obrazovky se zobrazeným popiskem kategorie Domácnost

Zvýrazňování a křížové filtrováníHighlighting and cross-filtering

Když v mapě stromové struktury zvýrazníte kategorii (Category) nebo podrobnosti (Detail), křížově se zvýrazní a vyfiltrují další vizualizace na stránce sestavy.Highlighting a Category or Detail in a treemap cross-highlights and cross-filters the other visualizations on the report page. Pokračujte buď přidáním vizuálů na tuto stránku sestavy, nebo zkopírováním mapy stromové struktury na některou z dalších stránek této sestavy.To follow along, either add some visuals to this report page or copy the treemap to one of the other pages in this report. Na obrázku níže byla mapa stromové struktury zkopírována na stránku přehledu.The below image the treemap was copied over to the Overview page.

 1. V mapě stromové struktury vyberte Category (Kategorie) nebo Chain (Řetězec) v kategorii.On the treemap, select either a Category or a Chain within a Category. Tím se křížově zvýrazní další vizualizace na stránce.That will cross-highlight the other visualizations on the page. Když vyberete například 050-Shoes (050 Obuv), ukáže se, že prodeje obuvi v minulém roce dosáhly 16 352 432 USD, přičemž 2 174 185 USD bylo v řetězci Fashions Direct.Selecting 050-Shoes, for example, shows you that last year's sales for shoes was $16,352,432 with Fashions Direct accounting for $2,174,185 of those sales.

  Snímek obrazovky zobrazující křížové zvýraznění sestavy Store Sales Overview (Přehled prodeje v obchodech)

 2. Když ve výsečovém grafu Last Year Sales by Chain (Prodej za poslední rok) vyberete výseč Fashions Direct, provede se křížové filtrování mapy stromové struktury.In the Last Year Sales by Chain pie chart, selecting the Fashions Direct slice, cross-filters the treemap. Animace GIF zobrazující funkci křížového filtrováníGIF demonstration of the cross-filtering feature.

 3. Informace o tom, jak spravovat křížové zvýrazňování a filtrování grafů, najdete v tématu pojednávajícím o změně způsobu interakce vizuálů v sestavě Power BI.To manage how charts cross-highlight and cross-filter each other, see Change how visuals interact in a Power BI report.

Další krokyNext steps