Zobrazení seznamu položek v PowerAppsShow a list of items in PowerApps

Zobrazte seznam položek z libovolného zdroje dat přidáním ovládacího prvku Galerie do aplikace.Show a list of items from any data source by adding a Gallery control to your app. Toto téma používá jako zdroj dat Excel.This topic uses Excel as the data source. Seznam můžete filtrovat nakonfigurováním ovládacího prvku Galerie tak, aby zobrazoval pouze ty položky, které splňují kritéria filtru v ovládacím prvku Textové zadání.Filter the list by configuring the Gallery control to show only those items that match the filter criterion in a Text input control.

PožadavkyPrerequisites

 1. Otevřete PowerApps a potom v blízkosti levého okraje klikněte nebo klepněte na Nový.Open PowerApps, and then click or tap New near the left edge.

 2. Na dlaždici Prázdná aplikace klikněte nebo klepněte na Rozložení pro telefon.On the Blank app tile, click or tap Phone layout.

 3. V dialogovém okně Vítá vás PowerApps Studio! klikněte nebo klepněte na Přeskočit.In the Welcome to PowerApps Studio dialog box, click or tap Skip.

 4. K tabulce FlooringEstimates v excelovém souboru přidejte připojení.Add a connection to the FlooringEstimates table in the Excel file.

 5. (Nepovinné) Přidejte ovládací prvek Galerie na výchozí obrazovku. Klikněte nebo klepněte na kartu Vložení, potom klikněte nebo klepněte na možnost Galerie a nakonec klikněte nebo klepněte na ovládací prvek Galerie, který je prázdný nebo obsahuje výchozí sadu ovládacích prvků.(optional) Add a Gallery control to the default screen by clicking or tapping the Insert tab, clicking or tapping Gallery, and then clicking or tapping a Gallery control that's empty (blank) or that contains a default set of controls.

  Mezi tyto možnosti patří ovládací prvky Galerie, které umožňují vodorovné nebo svislé posouvání.These options include Gallery controls that scroll horizontally or vertically. Můžete také přidat ovládací prvek Galerie, který svou velikost upravuje automaticky podle obsahu každé položky.You can also add a Gallery control that automatically bases its size on the amount of content in each item.

  Přidání galerie

 6. Na kartě Domů klikněte nebo klepněte na možnost Nová obrazovka.On the Home tab, click or tap New screen.

  Můžete přidat obrazovku, která je prázdná, umožňuje posouvání, obsahuje ovládací prvek Galerie nebo obsahuje formulář.You can add a screen that's empty, that scrolls, that contains a Gallery control, or that contains a form.

 7. Klikněte nebo klepněte na možnost Obrazovka se seznamem, abyste přidali obrazovku, která obsahuje ovládací prvek Galerie a další prvky jako panel vyhledávání.Click or tap List screen to add a screen that contains a Gallery control and other controls such as a search bar.

  Poznámka

  Když přidáváte ovládací prvek Galerie na novou nebo existující obrazovku, můžete ovládací prvek Galerie vybrat kliknutím nebo klepnutím na jeho dolní část, kliknout nebo klepnout na FlooringEstimates v pravém podokně a potom kliknout nebo klepnout na jiné rozložení v podokně Data.Whether you add a Gallery control to a new screen or an existing one, you can click or tap near the bottom of the Gallery control to select it, click or tap Flooring Estimates in the right-hand pane, and then click or tap a different layout in the Data pane. V tomto kurzu ponechte výchozí rozložení.For this tutorial, leave the default layout.

  Volba rozložení galerie

 8. Klikněte nebo klepněte na ovládací prvek Galerie na právě přidané obrazovce.Click or tap the Gallery control in the screen that you just added.

 9. Na kartě Vlastnosti v pravém podokně klikněte nebo klepněte na CustomGallerySample.On the Properties tab of the right-hand pane, click or tap CustomGallerySample.

 10. V podokně Data klikněte nebo klepněte na CustomGallerySample a potom klikněte nebo klepněte na FlooringEstimates.In the Data pane, click or tap CustomGallerySample, and then click or tap FlooringEstimates.

  Výběr zdroje dat

  Ovládací prvek Galerie zobrazí ukázková data.The Gallery control shows the sample data.

  Zobrazení dat

  Řazení a vyhledávání nakonfigurujete v tomto tématu později.You'll configure sort and search later in this topic.

Před jakýmkoli přizpůsobením se rozhodněte, jaké chcete pro ovládací prvek Galerie rozložení.Before you do any customization, decide on a Gallery control layout. První sadou ovládacích prvků v ovládacím prvku Galerie je šablona, která určuje, jak se budou všechna data v ovládacím prvku Galerie zobrazovat.The first set of controls in a Gallery control is the template, which determines how all data in the Gallery control appears.

 1. Kliknutím nebo klepnutím do dolní části ovládacího prvku Galerie vyberte šablonu a potom klikněte nebo klepněte v levém horním rohu na ikonu tužky.Select the template by clicking or tapping near the bottom of the Gallery control and then clicking or tapping the pencil icon in the upper-left corner.

  Úprava šablony galerie

 2. Když je šablona stále vybraná, přidejte ovládací prvek Popisek a potom ho přesuňte a změňte jeho velikost tak, aby nepřekrýval jiné ovládací prvky v šabloně.With the template still selected, add a Label control, and then move and resize it so that it doesn't overlap with other controls in the template.

  Přidání popisku

 3. Vybráním šablony a kliknutím nebo klepnutím na FlooringEstimates v pravém podokně otevřete podokno Data.Open the Data pane by selecting the template and then clicking or tapping Flooring Estimates in the right-hand pane.

 4. Vyberte dříve přidaný popisek a potom otevřete zvýrazněný seznam v podokně Data.Select the label that you added earlier in this procedure, and then open the highlighted list in the Data pane.

  Otevření rozevíracího seznamu

 5. V tomto seznamu klikněte nebo klepněte na možnost Price.In that list, click or tap Price.

  Změna vazby popisku

  Ovládací prvek Galerie zobrazí nové hodnoty.The Gallery control shows the new values.

  Konečná galerie

Vlastnost Items ovládacího prvku Galerie určuje, které položky se zobrazí.The Items property of a Gallery control determines which items it shows. V tomto postupu můžete tuto vlastnost nakonfigurovat tak, aby ovládací prvek Galerie zobrazoval pouze takové položky, jejichž produktový název se shoduje s textem v poli TextSearchBox1.In this procedure, you configure that property so that the Gallery control shows only those items for which the product name contains the text in TextSearchBox1.

Textové vyhledávací pole

 1. Vyberte ovládací prvek Galerie kliknutím nebo klepnutím do její dolní části.Select the Gallery control by clicking or tapping near the bottom of that control.

 2. Na kartě Upřesnit nastavte vlastnost Items ovládacího prvku Galerie na tento vzorec:On the Advanced tab, set the Items property of the Gallery control to this formula:

  If(IsBlank(TextSearchBox1.Text); FlooringEstimates; Filter(FlooringEstimates, TextSearchBox1.Text in Text(Name)))If(IsBlank(TextSearchBox1.Text), FlooringEstimates, Filter(FlooringEstimates, TextSearchBox1.Text in Text(Name)))

  Další informace o funkcích tohoto vzorce najdete v článku Referenční informace ke vzorcům.For more information about the functions in this formula, see the formula reference.

 3. Do vyhledávacího pole zadejte část nebo celý název produktu.Type part or all of a product name in the search box.

  Ovládací prvek Galerie zobrazí pouze ty položky, které splňují kritéria filtru.The Gallery control shows only those items that meet the filter criterion.

Vlastnost Items ovládacího prvku Galerie určuje pořadí, ve kterém se položky zobrazí.The Items property of a Gallery control determines the order in which it shows items. V tomto postupu nakonfigurujete tuto vlastnost tak, aby ovládací prvek Galerie zobrazil pořadí položek podle nastavení vlastnosti ImageSortUpDown1.In this procedure, you configure that property so that the Gallery control shows the order of items as set by ImageSortUpDown1.

Ikona řazení

 1. Nastavte vlastnost Items ovládacího prvku Galerie na tento vzorec:Set the Items property of the Gallery control to this formula:

  Sort(If(IsBlank(TextSearchBox1.Text); FlooringEstimates; Filter(FlooringEstimates, TextSearchBox1.Text in Text(Name))); Name; If(SortDescending1, SortOrder.Descending, SortOrder.Ascending))Sort(If(IsBlank(TextSearchBox1.Text), FlooringEstimates, Filter(FlooringEstimates, TextSearchBox1.Text in Text(Name))), Name, If(SortDescending1, SortOrder.Descending, SortOrder.Ascending))

 2. Vyberte ikonu řazení a změňte pořadí řazení ovládacího prvku Galerie na řazení podle názvů produktů.Select the sort icon to change the sorting order of the Gallery control by the names of the products.

Postup pro seřazení a zároveň filtrování ovládacího prvku Galerie:To sort and filter your Gallery control:

 • Nahraďte v tomto vzorci obě instance položky DataSource názvem svého zdroje dat.Replace both instances of DataSource in this formula with the name of your data source.

 • Nahraďte obě instance položky ColumnName názvem sloupce, podle kterého chcete řadit a filtrovat produkty.Replace both instances of ColumnName with the name of the column by which you want to sort and filter.

Sort(If(IsBlank(TextSearchBox1.Text); DataSource; Filter( DataSource, TextSearchBox1.Text in Text( ColumnName ))); ColumnName; If(SortDescending1, SortOrder.Descending, SortOrder.Ascending))Sort(If(IsBlank(TextSearchBox1.Text), DataSource, Filter( DataSource, TextSearchBox1.Text in Text( ColumnName ))), ColumnName, If(SortDescending1, SortOrder.Descending, SortOrder.Ascending))

Zvýraznění vybrané položkyHighlight the selected item

Nastavte vlastnost TemplateFill ovládacího prvku Galerie na vzorec podobný tomuto příkladu:Set the Gallery control's TemplateFill property to a formula that's similar to this example:

If(ThisItem.IsSelected, LightCyan, White)If(ThisItem.IsSelected, LightCyan, White)

Změna výchozího výběruChange the default selection

Nastavte vlastnost Default ovládacího prvku Galerie na záznam, který chcete standardně vybrat.Set the Gallery control's Default property to the record that you want to select by default. Například určete pátou položku ve zdroji dat FlooringEstimates:For example, specify the fifth item in the FlooringEstimates data source:

Last(FirstN(FlooringEstimates, 5))Last(FirstN(FlooringEstimates, 5))

V tomto příkladu určíte ze zdroje dat FlooringEstimates první položku v kategorii Hardwood:In this example, you specify the first item in the Hardwood category of the FlooringEstimates data source:

First(Filter(FlooringEstimates, Category = "Hardwood"))First(Filter(FlooringEstimates, Category = "Hardwood"))

Další krokyNext steps

Naučte se pracovat s formuláři a vzorci.Learn how to work with forms and formulas.