Přidání obrázků do Excelu z PowerAppsAdd images to Excel from PowerApps

Vytvořte automaticky aplikaci, ve které mohou uživatelé zobrazovat, přidávat nebo odstraňovat obrázky ze souborů nebo kresby z ovládacího prvku Pero.Create an app automatically in which users can show, add, or delete images from files or drawings from a Pen control. Tato aplikace se vytvoří na základě excelového souboru, který vytvoříte a nahrajete do účtu cloudového úložiště.The app is based on an Excel file that you create and upload to a cloud-storage account.

PožadavkyPrerequisites

Vytvoření zdroje dat a aplikaceCreate the data source and the app

 1. V Excelu přidejte do libovolných dvou sousedících buněk (například A1 a B1) popisky Caption a Image [image]. Tyto buňky musí pod sebou mít dvě prázdné buňky.In Excel, add Caption and Image [image] to any two cells that are side by side (for example, A1 and B1) and that are just above two empty cells.
 2. Všechny buňky (ty aktualizované a ty dvě pod nimi) naformátujte jako tabulku a pojmenujte ji například Images.Format the cells that you updated and the cells just below them as a table, and name the table (for example, Images).

  Vytvoření tabulky

 3. Soubor uložte (například jako ImageDemo) a nahrajte ho do účtu cloudového úložiště.Save the file (for example, as ImageDemo), and upload it to your cloud-storage account.
 4. V PowerApps klikněte nebo klepněte v nabídce Soubor na možnost Nový (podél levého okraje, pokud jste ještě aplikaci neotevřeli) a potom na dlaždici účtu cloudového úložiště klikněte nebo klepněte na Rozložení pro telefon.In PowerApps, click or tap New on the File menu (along the left edge if you haven't yet opened an app), and then click or tap Phone layout in the tile for your cloud-storage account.

  Výběr účtu cloudového úložiště

 5. V části Zvolit excelový soubor klikněte nebo klepněte na vytvořený soubor.Under Choose an Excel file, click or tap the file that you created.

  Výběr sešitu

 6. V části Zvolit tabulku klikněte nebo klepněte na vytvořenou tabulku a potom klikněte nebo klepněte na Připojit.Under Choose a table, click or tap the table that you created, and then click or tap Connect.

  Výběr tabulky

 7. Pokud jste právě nainstalovali nebo upgradovali PowerApps, proveďte rychlou prohlídku, případně nebo klikněte nebo klepněte na Přeskočit.If you just installed or upgraded PowerApps, take the quick tour, or click or tap Skip.

  První obrazovka rychlé prohlídky

Přidání obrázku ze souboruAdd an image from a file

 1. Stisknutím F5 otevřete režim náhledu (případně klikněte nebo klepněte na tlačítko přehrávání v pravém horním rohu) a potom v pravém horním rohu klikněte nebo klepněte na ikonu se symbolem plus.Open Preview mode by pressing F5 (or by clicking or tapping the play button near the upper-right corner), and then click or tap the plus icon in the upper-right corner.

  Ikona se symbolem plus

 2. Do pole Caption zadejte nebo vložte krátký popis souboru obrázku, který chcete přidat, a potom pod něj klikněte nebo klepněte, abyste soubor vybrali.In the Caption box, type or paste a short description of the image file that you want to add, and then click or tap below it to specify the file.
 3. V dialogovém okně Otevřít přejděte na požadovaný soubor, klikněte nebo klepněte na něj a potom klikněte nebo klepněte na Otevřít.In the Open dialog box, browse to the file that you want to add, click or tap it, and then click or tap Open.

  Přidání popisu a obrázku

 4. Kliknutím nebo klepnutím na ikonu zaškrtnutí v pravém horním rohu uložíte změny.Click or tap the checkmark icon in the upper-right corner to save your changes.

  Uložení změn

 5. Přidejte libovolný počet obrázků zopakováním posledních tří kroků a potom stiskněte Esc a vraťte se do výchozího pracovního prostoru.Add as many images as you want by repeating the last three steps, and then press Esc to return to the default workspace.
 6. (Nepovinné) Odstraňte ovládací prvek Popisek zobrazující titulek každého obrázku.(optional) Delete either Label control that shows the caption for each image.

Přidání kresbyAdd a drawing

 1. Zobrazte obrazovku EditScreen1 tím, že na ni v levém navigačním panelu kliknete nebo klepnete a potom ji vyberte kliknutím nebo klepnutím na kartu obrázku.Show EditScreen1 by clicking or tapping it in the left navigation bar, and then click or tap the image card to select it.

  Výběr karty obrázku

 2. V pravém podokně klikněte nebo klepněte na volič karet pro kartu obrázku a potom klikněte nebo klepněte na Přidat poznámky.In the right-hand pane, click or tap the card selector for the image card, and then click or tap Add Notes.

  Přidání poznámek

 3. Zobrazte obrazovku BrowseScreen1 tím, že na ni v levém navigačním panelu kliknete nebo klepnete a potom otevřete režim náhledu.Show BrowseScreen1 by clicking or tapping it in the left navigation bar, and then open Preview mode.
 4. V pravém horním rohu klikněte nebo klepněte na ikonu plusového znaménka, přidejte popisek a v ovládacím prvku Pero nakreslete obrázek.Click or tap the plus icon in the upper-right corner, add a caption, and draw an image in the Pen control.

  Kreslení obrázku

 5. Kliknutím nebo klepnutím na ikonu zaškrtnutí v pravém horním rohu uložíte změny.Click or tap the checkmark icon in the upper-right corner to save your changes.

  Uložení změn

 6. Přidejte libovolný počet kreseb zopakováním posledních dvou kroků a potom stiskněte tlačítko Esc a vraťte se do výchozího pracovního prostoru.Add as many drawings as you want by repeating the last two steps, and then press Esc to return to the default workspace.