Přidání tlačítek seznamu, rozevíracího seznamu nebo přepínačeAdd a list box, a drop-down list, or radio buttons

PowerApps obsahuje možnosti pro vícenásobný výběr i jednoduchý výběr zahrnující tlačítka seznamu, rozevíracího seznamu a přepínače.PowerApps includes multi-select and single-select options, including a list box, a drop-down list, and radio buttons. V tomto tématu tyto ovládací prvky přidáme a vytvoříme seznamy pomocí tabulkového vzorce.In this topic, we add these controls and use a Table formula to build the lists. Když vyberete ze seznamu položku, aktualizují se ostatní ovládací prvky.When an item is selected in the list, it updates other controls.

PožadavkyPrerequisites

Přidání seznamuAdd a list box

 1. Na kartě Vložit vyberte Ovládací prvky a pak vyberte Seznam:On the Insert tab, select Controls, and then select List box:

 2. Ovládací prvek Seznam přejmenujte na MyListBox:Rename the List box control to MyListBox:

 3. Do vlastnosti Items zadejte tento výraz:Set its Items property to the following expression:
  ["circle","triangle","rectangle"]

  Návrhář bude vypadat nějak takto:Your designer looks similar to the following:

 4. Na kartě Vložení vyberte možnost Ikony, vyberte kruh a přesuňte ho pod ovládací prvek Seznam:On the Insert tab, select Icons, select the circle, and move it under the List box control:

 5. Přidejte trojúhelník a obdélník a potom tvary uspořádejte do řady pod ovládacím prvkem Seznam:Add a triangle and a rectangle, and then arrange the shapes in a row under the List box control:

 6. Vlastnost Visible těchto tvarů nastavte na následující funkce:Set the Visible property of the following shapes to the following functions:

  TvarShape Funkce vlastnosti VisibleSet Visible function to
  kruhcircle If("circle" in MyListBox.SelectedItems.Value, true)
  trojúhelníktriangle If("triangle" in MyListBox.SelectedItems.Value, true)
  obdélníkrectangle If("rectangle" in MyListBox.SelectedItems.Value, true)
 7. Zobrazte si náhled svého výtvoru: .Preview what you've created . Vyberte na ovládacím prvku Seznam různé tvary.Select the different shapes in the List box control. Zobrazí se pouze vybraný tvar nebo vybrané tvary.Only the shape or shapes that you select appear. Vraťte se zpátky na svou obrazovku stisknutím klávesy Esc nebo vybráním tlačítka X.Press Esc or select the X to go back to your screen.

V tomto postupu jste pro vytvoření seznamu položek v ovládacím prvku Seznam použili výraz.In these steps, you used an expression to create a list of items in a List box control. V závislosti na tom, co v ovládacím prvku Seznam zvolíte, se zobrazí různé tvary.Depending on what you choose in the List box control, different shapes are displayed. Stejný princip můžete použít na různé prvky v rámci vašeho podniku.You can apply this to other elements within your business. Například můžete ovládací prvek Seznam použít k zobrazení obrázků nebo popisů produktů a dalších možností.For example, you can use a List box control to display product images, product descriptions, and so on.

Přidání tlačítek přepínačeAdd radio buttons

 1. Na kartě Domů vyberte možnost Nová obrazovka.On the Home tab, select New Screen.

 2. Na kartě Vložit vyberte Ovládací prvky a potom vyberte Přepínač.On the Insert tab, select Controls, and then select Radio.

 3. Ovládací prvek Přepínač přejmenujte na Choices a jeho vlastnost Items nastavte na tento vzorec:Rename the Radio control to Choices, and set its Items property to this formula:
  ["red","green","blue"]

  V případě potřeby velikost ovládacího prvku změňte, aby byly vidět všechny možnosti.If needed, resize the control to show all the options.

 4. Na kartě Vložení vyberte možnost Ikony a potom vyberte kruh.On the Insert tab, select Icons, and then select the circle.

 5. Nastavte vlastnost kruhu Fill na následující funkci:Set the Fill property of the circle to the following function:
  If(Choices.Selected.Value = "red", RGBA(192, 0, 0, 1), Choices.Selected.Value = "green", RGBA(0, 176, 80, 1), Choices.Selected.Value = "blue", RGBA(0, 32, 96, 1))

  Tento vzorec změní barvu kruhu podle toho, jaké tlačítko přepínače zvolíte.In this formula, the circle changes its color depending on which radio button you choose.

 6. Kruh následovně přesuňte pod ovládací prvek Přepínač:Move the circle under the Radio control, as in this example:

 7. Zobrazte si náhled toho, co jste vytvořili: .Preview what you've created: . Vyberte jiné tlačítko přepínače a změňte barvu kruhu.Select a different radio button to change the color of the circle. Vraťte se zpátky na svou obrazovku stisknutím klávesy Esc nebo vybráním tlačítka X.Press Esc or select the X to go back to your screen.

Přidání rozevíracího seznamuAdd a drop-down list

 1. Přidejte obrazovku a potom přidejte ovládací prvek Rozevírací seznam.Add a screen, and then add a Drop down control.

 2. Ovládací prvek přejmenujte na DDChoices a jeho vlastnost Items nastavte na tento vzorec:Rename the control to DDChoices, and set its Items property to this formula:
  ["red","green","blue"]["red","green","blue"]

 3. Přidejte kruh, přesuňte ho pod ovládací prvek Rozevírací seznam a nastavte vlastnost kruhu Fill na tento vzorec:Add a circle, move it below the Drop down control, and set the circle's Fill property to this formula:
  If(DDChoices.Selected.Value = "red", RGBA(192, 0, 0, 1), DDChoices.Selected.Value = "green", RGBA(0, 176, 80, 1), DDChoices.Selected.Value = "blue", RGBA(0, 32, 96, 1))

 4. Zobrazte si náhled toho, co jste vytvořili: .Preview what you've created: . Vyberte jinou možnost a změňte barvu kruhu.Select the different options to change the color of the circle.