Odeslání vyžádaného oznámení v PowerAppsSend a pull notification in PowerApps

Nabízená oznámení se používají v mobilních aplikacích se zákaznickými a obchodními scénáři, převážně aby zapojily uživatele aplikace a pomohly jim stanovit priority u klíčových úkolů.Push notifications are used in mobile apps for consumer and business scenarios primarily to engage app users and help them prioritize key tasks. V PowerApps můžete oznámení zasílat prostřednictvím konektoru pro oznámení PowerApps.In PowerApps, you can send notifications by using the PowerApps Notification connector. Nativní nabízená oznámení můžete zasílat jakékoli aplikaci vytvořené v PowerApps.You can send native push notifications to any app that you create in PowerApps. Do budoucna plánujeme přidat další typy oznámení.We plan to add more notification types in the future.

Příklad nabízeného oznámení

Nabízené oznámení do aplikace přidejte, pokud:Add a push notification to your app if:

 • Uživatelé potřebují informace okamžitěYour users need to know information immediately.
 • Uživatelé musí dokončit důležité úkoly pomocí vaší aplikace v předem načteném kontextu neboYour users must complete important tasks by using your app, in a preloaded context.
 • Chcete uživatele zapojit v určitých intervalech nebo potřebujete, aby uživatelé aplikaci spustili v určitém kontextu.You want to engage your users on a specific interval, or you need users to enter the app in a specific context.

Poznámka

Aby mohli uživatelé nabízená oznámení aplikace přijímat, musí ji aspoň jednou otevřít v PowerApps Mobile nebo ji musí stáhnout z AppSource v Dynamics 365.To receive push notifications, each user must have opened the app in PowerApps Mobile once or gotten the app from AppSource in Dynamics 365.

Než začneteBefore you start

Do aplikace, u které máte oprávnění Přispěvatel, přidejte připojení pro oznámení PowerApps.In an app for which you have the Contributor permission, add a PowerApps Notification connection. Pokud ještě aplikaci nemáte, můžete si ji snadno vytvořit pomocí šablony a požadované oprávnění získáte automaticky.If you don't already have an app, you can quickly create one from a template, and you'll have the required permission by default. Zmíněný kurz i tento kurz používají aplikaci vytvořenou na základě šablony Správa případu.That tutorial and this one use an app based on the Case Management template.

Odeslání oznámení z tokuSend a notification from a flow

Poznámka

Pokud nabízené oznámení aktivujete z toku, budete v současné době moct oznámení poslat vždy jen jednomu uživateli nebo jedné skupině zabezpečení.If you trigger a push notification from a flow, you can send the notification to only one user or security group at a time currently.

 1. Vytvořte v Microsoft Flow aktivační událost, která určí, kdy se má nabízené oznámení odeslat.In Microsoft Flow, create a trigger that specifies when the push notification is sent.

  Například byste mohli chtít odeslat oznámení, když se ve službě Common Data Service přidá záznam do entity Case (Případ).For example, you might want to send a notification when a record is added to the Case entity in the Common Data Service.

  Snímek obrazovky vytváření toku pomocí aktivační události služby Common Data Service

 2. Vytvořte pomocí konektoru pro oznámení PowerApps akci pro tok a zadejte ID aplikace, které chcete oznámení zasílat.Create an action for the flow by using the PowerApps Notification connector, and enter the App ID of the app to which you want to send notifications.

  Připojení můžete také přejmenovat, aby název odrážel váš scénář.You can also rename the connection to reflect your scenario.

  Snímek obrazovky vytvoření připojení k PowerApps, které budou tato nabízená oznámení dostávat

 3. (Nepovinné) Předejte aplikaci parametry při otevření (po tom, co uživatel klepne na nabízené oznámení).(optional) Pass parameters to the app when it opens (after the user taps the push notification).

  V našem příkladu jsme vybranému kontaktu předali pole Case ID (ID případu) a Initial Owner (Původní vlastník).In our example, we pass along the Case ID and Initial Owner fields for the selected contact.

  Snímek obrazovky předání volitelných parametrů do nabízeného oznámení

Odeslání oznámení z aplikaceSend a notification from an app

Nabízená oznámení můžete zasílat z jedné aplikace do jiné nebo i do stejné aplikace.You can send a push notification from one app to another or to the same app.

 1. Přejděte v PowerApps na aplikaci, které chcete zasílat nabízená oznámení.In PowerApps, go to the app to which you want to send push notifications.
 2. Z karty Podrobnosti zkopírujte ID aplikace.On the Details tab, copy the App ID of that app.

  Získání ID aplikace

 3. Na kartě Připojení vytvořte připojení ke konektoru pro oznámení PowerApps a vložte do něj ID aplikace z předchozího kroku.On the Connections tab, create a connection to the PowerApps Notification connector, and paste in the app ID from the previous step.

  Vytvoření připojení

 4. Přidejte připojení do aktivační aplikace.Add the connection to the trigger app.

  V našem příkladu jde o stejnou aplikaci.In our example, we use the same app as the trigger app. Uživatel, který změní přiřazení případu, zároveň aktivuje nabízené oznámení, které se odešle novému vlastníkovi případu.The user who reassigns the case also triggers a push notification to the new case owner.

  Přidání připojení

 5. Z připojení nabízeného oznámení zavolejte metodu SendPushNotification.From the push notification connection, call the SendPushNotification method.

  V našem příkladu toto oznámení aktivujeme pomocí vlastnosti OnSuccess ve formuláři.In our example, we trigger this notification by using the OnSuccess property in a form.

  Vzorec PowerApps

Načtení konkrétní stránky a kontextu po klepnutí na oznámeníLoad a specific page and context when a user taps the notification

Parametry předáníPass parameters

Nabízené oznámení může aplikaci předat konkrétní parametry.Your push notification can pass specific parameters to the app. Například pro přečtení hodnoty CaseID použijte parametr Param("CaseID").For example, to read the CaseID value, use Param("CaseID"). Pokud chcete tento parametr rychle identifikovat, přidejte do aplikace ovládací prvek Popisek.To quickly identify this parameter, add a Label control to your app. Vlastnost Text tohoto ovládacího prvku nastavte na Param("CaseID").Set the Text property of that control to Param("CaseID"). Když uživatel aplikaci otevře ze seznamu Všechny aplikace, hodnota bude prázdná.If the user opens the app from the All apps list, the value is empty. Když ale uživatel aplikaci otevře z jiného umístění v zařízení, hodnota se vyplní hodnotou CaseID.If the user opens the app from another location on the device, the value is populated with the CaseID value.

Nastavení úvodní stránkySet the start page

Aplikaci můžete nastavit tak, aby se ihned po otevření otevřela například na stránce Case details (Podrobnosti případu):You can set your app to open, for example, the Case details page as soon as the app opens:

 1. Přidejte ovládací prvek Časovač a jeho vlastnost OnTimerEnd nastavte na tento vzorec:Add a Timer control, and set its OnTimerEnd property to this formula:
  Navigate(EditCase, ScreenTransition.None)Navigate(EditCase, ScreenTransition.None)
 2. (Nepovinné) Ovládací prvek Časovač můžete skrýt nastavením jeho vlastnosti Visible na hodnotu false.(optional) Hide the Timer control by setting its Visible property to false.
 3. Vlastnost obrazovky OnVisible nastavte na Timer.Start().Set the OnVisible property of the screen to Timer.Start().

Tip

Pro oznámení v aplikaci je vhodné vytvořit jedinečnou úvodní stránku:It's a good idea to create a unique first page in the app for the notification:

 1. Vytvořte prázdnou stránku, kterou vaše aplikace ještě neotevírá, přidejte ovládací prvek Textové zadání a nastavte jeho hodnotu timer.Duration (doba trvání časovače).Create an empty page that your app doesn't already open, add a Text Input control, and set its timer.Duration value.
 2. Když aplikaci vytváříte, nastavte časovač na nenulovou hodnotu.When you create the app, set the timer to a non-zero value. Až budete připraveni aplikaci publikovat, nastavte jeho hodnotu na 0, aby se časovač spustil okamžitě.When you're ready to publish the app, set the value to 0 to immediately trigger the timer.

SyntaxeSyntax

NázevName PopisDescription
SendPushNotificationSendPushNotification Odešle nabízené oznámení aplikaci, která je uvedená v nastavení připojení pro oznámení.Sends a push notification to the app that's specified in the connection settings for the notification.

ParametryParameters

NázevName TypType PopisDescription
recipientsrecipients Pole řetězce, povinnéString array, required Seznam:A list of:
 • E-mailových adres uživatelů nebo skupin zabezpečeníEmail addresses for users or security groups
 • ID objektu uživatelů nebo skupin zabezpečení v Azure Active DirectoryObject IDs for users or security groups in Azure Active Directory
messagemessage Řetězec, povinnéString, required Tělo zprávy nabízeného oznámeníThe message body of the push notification.
openAppopenApp Logická hodnota, nepovinnéBoolean, optional Možnost otevření aplikace po klepnutí na nabízené oznámení uživatelemWhether to open the app when the user taps the push notification.
paramsparams Parametry, nepovinnéParameters, optional Parametry klíč-hodnota, které se mají společně s oznámením předat.Key-value parameters to pass with the notification. Ty mohou být dále zpracovány v aplikaci, aby se otevřela konkrétní stránka a načetl se určitý stav.These can be further processed in the app to open a specific page and load a specific state.

Ukázkové vzorceSample formulas

Odeslání základního oznámeníSend a basic notification.

PowerAppsNotification.SendPushNotification(
{
 recipients: [""f60ccf6f-7579-4f92-967c-2920473c966b", 72f988bf-86f1-41af-91ab-2d7cd011db47],
 message: "A new case was assigned to you."
 }
)

Odeslání oznámení, které otevře aplikaci a předá určité parametry.Send a notification that opens an app and passes along specific parameters.

PowerAppsNotification.SendPushNotification(
{
 recipients:["email1@contoso.com", "email2@contoso.com"],
 message:"message in the notif toast",
 params:Table({key:"notificationKey", value:"The value for notificationKey"}),
 openApp:true
 }
)

Známá omezeníKnown limitations

 • V současné době se oznámení na PowerApps Mobile pro Windows Phone nezobrazují.Currently, notifications aren't displayed on PowerApps Mobile for Windows Phone.
 • V současné době neposkytujeme nabízená oznámení uživatelům, kteří aplikace používají pouze ve webovém prohlížeči.Currently, we don't provide push notifications for users who run apps only in a web browser.
 • Oznámení místo konkrétní ikony aplikace zobrazují obecnou ikonu PowerApps.Notifications show the generic PowerApps icon instead of a specific app icon.
 • Když používáte Microsoft Flow, můžete zaslat nabízené oznámení vždy jen jednomu příjemci.When you use Microsoft Flow, you can send a push notification to only one recipient at a time.

Referenční informace najdete v tématu o oznámení PowerApps.For reference information, see PowerApps Notification reference.