Zobrazení aplikací PowerApps vytvořených v organizaciView PowerApps created in your organization

Jako správce prostředí si nyní můžete z Centra pro správu PowerApps stáhnout seznam aplikací, které se v prostředí vytváří.As an environment admin, you can now download a list of apps being created in the environment from the PowerApps admin center. Pokud jste globální správce Office 365 nebo správce tenanta Azure Active Directory, můžete si stáhnout seznam aplikací pro všechna prostředí v organizaci.If you are an Office 365 Global admin or an Azure Active Directory tenant admin, you can download the list of apps for all the environments in your organization. Seznam obsahuje název aplikace, tvůrce aplikace, konektory, které aplikace používá pro připojení ke zdrojům dat, a další informace.The list contains the app name, the creator of the app, any connectors that the app uses to connect to data sources, and other information.

Stažení seznamu aplikacíDownload the list of apps

  1. V Centru pro správu PowerApps klikněte v blízkosti levého okraje na možnost Prostředí a vyberte prostředí, pro které chcete seznam aplikací zobrazit:In the PowerApps admin center, click on Environments near the left edge and select the environment for which want to view the list of apps:

    Soubor a Sdílet

  2. Přejděte na Prostředky na horizontální navigační nabídce a vyberte Aplikace.Visit Resources from the horizontal navigation and select Apps. Podle obrázku níže stáhněte seznam aplikací kliknutím na tlačítko Stáhnout seznam aplikací:Download the list of apps by clicking the Download the list of apps button as shown below:

    Soubor a Sdílet

  3. Počkejte několik minut, než se stáhne soubor CSV, a potom ho otevřete v Excelu.Wait a few minutes for the .csv file to download, and then open it in Excel. Soubor a SdíletFile and Share