Identifikace uživatele služby PowerApps v organizaciIdentify PowerApps users in your organization

Pokud jste globální správce pro Office 365 nebo správce tenanta Azure Active Directory, můžete si stáhnout seznam uživatelů své organizace, kteří nemají licenci k používání PowerApps, Microsoft Flow nebo ani k jednomu z těchto produktů, ale některý z nich použili.If you’re a global administrator for Office 365 or a tenant administrator for Azure Active Directory, you can download a list of users in your organization who not only are licensed to use PowerApps, Microsoft Flow, or both but also have accessed either of those products. Seznam obsahuje jméno, e-mailovou adresu, typ licence a další informace každého uživatele.The list contains each user’s name, email address, license type, and other information. Uživatel může mít například:For example, a user might have:

 • Zkušební licenci pro PowerApps nebo Microsoft Flowa trial license for PowerApps or Microsoft Flow
 • Přístup k oběma produktům prostřednictvím licence Office 365access to both products through an Office 365 license
 • Přístup k oběma produktům prostřednictvím licence Dynamics 365access to both products through a Dynamics 365 license
 • Přístup z plánů PowerApps a Microsoft Flowaccess from PowerApps and Microsoft Flow plans

Stažení seznamu uživatelůDownload the list of users

 1. V Centru pro správu PowerApps u levého okraje klikněte nebo klepněte na Licence uživatelů.In the PowerApps admin center, click or tap User licenses near the left edge.

  Důležité

  Tato možnost je dostupná jenom pro globální správce Office 365 a správce tenanta Azure Active Directory.This option is available to Office 365 Global administrators and Azure Active Directory tenant admininstrators only.

  Soubor a Sdílet

 2. Klikněte nebo klepněte na Stáhnout seznam aktivních licencí uživatelů.Click or tap Download a list of active user licenses.

  Soubor a Sdílet

  Může to trvat několik minut, než se soubor stáhne.The file might take a few minutes to download. Počkejte několik minut, než se stáhne soubor CSV, a potom ho otevřete v Excelu.Wait a few minutes for the .csv file to download, and then open it in Excel.

  Poznámka

  Pokud okno zavřete, než se stahování souboru dokončí, budete muset proces spustit znovu.If you close the window before the file finishes downloading, you might have to restart the process.

Tento příklad ukazuje dva uživatele, kteří mají různými způsoby licenci k PowerApps i Microsoft Flow.This example shows two users who have licenses to both PowerApps and Microsoft Flow through different means. Jana Blažková má přístup prostřednictvím předplatného Office 365 a Jan Macek má ke každému produktu zkušební licenci.Jane Doe has access through a subscription to Office 365, and John Doe got a trial license for each product.

Soubor a Sdílet

Tento seznam neobsahuje uživatele, kteří licence k PowerApps a Microsoft Flow mají, ale nikdy je nevyužili.This list doesn't contain users who have licenses for PowerApps and Microsoft Flow but have never accessed them. Z Centra pro správu Office 365 si můžete zobrazit všechny uživatelské licence.You can view all user licenses from the Office 365 admin center.

Pokud uživatel organizaci opustil, na seznamu se ve sloupcích, jako je Uživatelské jméno a E-mail zobrazí popis Neznámý.If a user has left the organization, the list will show Unknown in columns such as User name and Email address. Pokud se u položek v seznamu zobrazuje Neznámý, ale nikdo organizaci neopustil, počkejte několik minut a potom seznam stáhněte znovu.If the list shows Unknown but nobody has left the organization, wait several minutes, and then download the list again.

Pokud chcete přidat uživatelské licence, otevřete Centrum pro správu Office 365.To add user licenses, open the Office 365 admin center.