Zobrazení analytických sestav aplikaceView analytics reports for your app

Vytvořili jste aplikaci a sdíleli jste ji se svou organizací?Have you built an app and shared it out to your organization? Zajímá vás, kolik kolegů ji denně používá?Are you curious how many of your colleagues are using it on a daily basis?

Představujeme první analytickou sestavu PowerApps, která je nyní dostupná na webu web.powerapps.com v části App usage report (Sestava využití aplikace).Introducing the first PowerApps analytics report that is now available from web.powerapps.com; the App usage report.

Sestava využití aplikace vám dává možnost sledovat, kolik uživatelů vaši aplikaci za posledních 30 dní použilo, a můžete se zaměřit na jednotlivé dny, platformy zařízení a místa.The App usage report gives you the ability to track how many users are using your app over the past 30 days broken down by day, device platform and location.

Sestava využití aplikace

Jak získám k sestavám své aplikace přístup?How do I get access to my app's reports?

Sestavy jsou přístupné všem uživatelům s oprávněním Může upravit, ale přístup je podmíněný plánem PowerApps Plan 2 nebo jeho zkušební verzí.All reports are available to any user with "Can edit" permission to the app, but the user must have a PowerApps Plan 2 or PowerApps Plan 2 trial license in order to access the reports.

Kde sestavy aplikace najdu?Where do I find my app's reports?

Sestavy aplikace si můžete zobrazit následujícím způsobem:You can view your app's reports via the following steps:

 1. Přejděte na web web.powerapps.com.Go to web.powerapps.com.
 2. Na levém navigačním panelu vyberte Aplikace.Select Apps from the left navigation bar

  Levý navigační panel

 3. U požadované aplikace vyberte možnost Analýza.Select Analytics for the app

  Přístup k analýze

Můžu si stáhnout data, ze kterých se sestavy vytváří?Can I download the data behind my reports?

Ano, následujícím postupem si můžete stáhnout soubor CSV s daty libovolného grafu:Yes, you are able to download a .csv file with the data for any chart in a report via the following steps:

 1. Vyberte symbol tří teček v pravém horním rohu grafu.Select the ellipses in the top right corner of the chart
 2. Zvolte Export dat.Select Export data

  Stažení dat grafu

Chystají se nějaké další sestavy?Are there going to be any other reports?

Ano!Yes! Ve skutečnosti plánujeme vyvinout podobné sestavy na základě výkonnosti aplikace a hlášení chyb.In fact we are planning to develop similar reports around app performance and error reporting.

Pokud máte konkrétní nápady, připomínky, dotazy nebo požadavky, rádi si je vyslechneme na našem fóru PowerApps Ideas.If you have specific feedback, questions, or requests we would love to hear about them on our PowerApps Ideas forum.