Generování aplikace pro správu dat v seznamu SharePointuGenerate an app to manage data in a SharePoint list

V PowerApps můžete automaticky vygenerovat aplikaci se třemi obrazovkami, která slouží ke správě dat v sharepointovém seznamu. Web může být místní nebo v cloudu.In PowerApps, generate a three-screen app automatically to manage data in a SharePoint list, whether the site is on-premises or in the cloud.

Ve výchozím nastavení má každá vygenerovaná aplikace obrazovku k procházení záznamů, další obrazovku k zobrazení podrobností záznamu a obrazovku k vytváření nebo aktualizaci záznamů.By default, every generated app has a screen for browsing records, a screen for showing details of a record, and a screen for creating or updating records. Počáteční rozložení a obsah každé obrazovky se určuje automaticky, ale pravděpodobně je budete muset přizpůsobit tak, aby aplikace vyhovovala vašim potřebám.The initial layout and content for each screen is automatically determined, but you'll probably need to customize the app to suit your needs.

Pokud neznáte PowerApps, přečtěte si téma Seznámení s PowerApps.If you're unfamiliar with PowerApps, see Introduction to PowerApps.

V době psaní tohoto návodu služba PowerApps podporuje vlastní seznamy, ale nepodporuje knihovny.As of this writing, PowerApps supports custom lists but not libraries. V některých typech sloupců, jako je Choice (Výběr) a Picture (Obrázek), navíc můžete zobrazovat data, ale nemůžete je aktualizovat.In addition, you can show data in some types of columns, such as Choice and Picture, but you can't update that data. Další informace najdete v tématu Známé problémy.For more information, see Known issues.

Poznámka

Pokud libovolný název sloupce obsahuje mezery, PowerApps místo nich zobrazí „_x0020_“.If any column name contains a space, PowerApps will show it as "_x0020_". Například místo „Název sloupce“ se zobrazí „Název_x0020_sloupce“.For example "Column Name" will display as "Column_x0020_Name".

Určení sharepointové aplikaceSpecify a SharePoint app

 1. Pokud jste ještě nevytvořili připojení do SharePointu, udělejte to.If you haven't already created a connection to SharePoint, create one.
 2. Spusťte PowerApps. Můžete použít kterýkoli z těchto způsobů:Open PowerApps in either of these ways:

 3. V části Začít vašimi daty na dlaždici SharePointu klikněte nebo klepněte na Rozložení pro telefon.Under Start with your data, click or tap Phone layout on the SharePoint tile.

Zadání webu a seznamuSpecify a site and a list

 1. V části Připojit k sharepointovému webu zadejte nebo vložte URL webu obsahujícího seznam, který chcete použít, a potom klikněte nebo klepněte na Přejít.Under Connect to a SharePoint site, type or paste the URL to the site that contains the list that you want to use, and then click or tap Go.

  Poznámka

  Nevkládejte konkrétní seznam do adresy URL.Don't include a specific list in the URL.

 2. V části Zvolit seznam klikněte nebo klepněte na název seznamu, který chcete použít.Under Choose a list, click or tap the name of the list that you want to use.

  Kliknutím nebo klepnutím na tlačítko řazení můžete seznam názvů seřadit podle abecedy.You can sort the list names alphabetically by clicking or tapping the sort button.

  Můžete také do vyhledávacího pole zadat nebo vložit alespoň jedno písmeno a zobrazit tak jenom názvy seznamů obsahujících zadaný text.You can also type or paste at least one letter in the search box to show only those list names that contain the text that you specify.

  Ve výchozím nastavení se nezobrazují všechny typy seznamů.Not all types of lists appear by default. Pokud se název seznamu, který chcete použít, nezobrazuje, přejděte do dolní části a potom zadejte název seznamu do pole obsahujícího text Zadejte vlastní název seznamu.If the name of the list that you want to use doesn't appear, scroll to the bottom, and then type the list name in the box that contains Enter custom list name.

 3. Kliknutím nebo klepnutím na Připojit vygenerujte aplikaci.Click or tap Connect to generate the app.

  Tlačítko Připojit

 4. Pokud se zobrazí výzva ke spuštění úvodní prohlídky, klikněte nebo klepněte na Další a seznamte se s hlavními částmi rozhraní PowerApps (případně klikněte nebo klepněte na Přeskočit).If you're prompted to take the intro tour, click or tap Next to get familiar with key areas of the PowerApps interface (or click or tap Skip).

  Úvodní obrazovka prohlídky

  Prohlídku si můžete pustit i kdykoli později tak, že kliknete nebo klepnete na ikonu otazníku v pravém horním rohu a pak na možnost Vydat se na úvodní prohlídku.You can always take the tour later by clicking or tapping the question-mark icon near the upper-right corner and then clicking or tapping Take the intro tour.

Další krokyNext steps

 • Aplikaci, kterou jste právě vygenerovali, uložíte stisknutím Ctrl+S.To save the app that you've just generated, press Ctrl-S.
 • Pokud chcete přizpůsobit obrazovku procházení (zobrazuje se automaticky), přečtěte si téma Přizpůsobení rozložení.To customize the browse screen (which appears by default), see Customize a layout.
 • Pokud chcete přizpůsobit obrazovku s podrobnostmi nebo obrazovku pro úpravy, podívejte se na Přizpůsobení formuláře.To customize the details or edit screens, see Customize a form.