Objevení aplikací prostřednictvím AppSourceDiscover apps via AppSource

Aplikace, které vytvoříte a publikujete pomocí PowerApps, se zobrazí a použijí v Dynamics 365 na webu.The apps you build and publish with PowerApps are discovered and used in Dynamics 365 on the web. Zobrazí se tam všechny vaše aplikace – aplikace, které jste se rozhodli používat (tím, že jste je spustili ze sdíleného e-mailu nebo jste je otevřeli z AppSource) nebo je pro vás správce zřídil.It displays all of your apps -- the apps that you've specifically chosen to use (that is, by launching from a share email or opening from AppSource) or that an admin has provisioned for you. Patří sem všechny aplikace společnosti Microsoft z PowerApps i z Dynamics 365.This includes all of your apps from PowerApps, as well as Dynamics 365 applications from Microsoft. Aplikace můžete vyhledávat, můžete filtrovat prostředí a připnout nejčastěji používané aplikace do horní části stránky.You can search for apps, filter by environment, and pin the apps you use most frequently to the top of the page.

Aplikace na Dynamics 365

Microsoft AppSource je dnes součástí domovské stránky a prostředí Dynamics 365.Microsoft AppSource is now embedded in the Dynamics 365 home page and throughout the common navigation. Zahrnuje nyní soukromou galerii aplikací dostupných v rámci společnosti.It now includes a private gallery of apps available to you within your company. Vyberte na domovské stránce nebo z podokna úloh možnost Získat více aplikací a přejděte na kartu Moje organizace, na které najdete dostupné aplikace.Select Get more apps from the home page or task pane, and navigate to the My Organization tab to see apps that are available to you.

Aplikace na Dynamics 365

Aplikace vytvořené pomocí PowerApps a sdílené se skupinou zabezpečení nebo celou společností s oprávněním Uživatel se objeví tady a nebudou zbytečně zabírat místo na domovské stránce.Apps built with PowerApps and shared with a security group or the entire company with User permission will appear here, instead of cluttering your home page by default. Aplikace stažené z AppSource se objeví na domovské stránce a budou snadno přístupné v celém prostředí.When you get an app from AppSource, it will then appear on the home page and be easily accessible throughout the experience.

Aplikace na Dynamics 365