Běžné problémy a jejich řešení pro PowerAppsCommon issues and resolutions for PowerApps

Poznámka:: Další informace najdete v seznamu známých problémů pro službu Microsoft Common Data Service.Note: For more information, see the list of known issues for the Microsoft Common Data Service.

Nedávno přidané nebo upravenéRecently added/changed

 1. Ovládací prvky Fotoaparát v aplikaci PowerApps Studio pro WindowsCamera controls in PowerApps Studio for Windows

  Z důvodu aktualizace Windows se může PowerApps Studio pro Windows chybově ukončit, pokud přidáte ovládací prvek Fotoaparát nebo otevřete aplikaci, která ho používá.Due to a Windows update, PowerApps Studio for Windows may crash if you add a camera control or open an app that uses a camera control. Pokud se chcete tomuto problému vyhnout, použijte pro přidání nebo použití ovládacího prvku Fotoaparát PowerApps Studio pro web.To avoid this problem, use PowerApps Studio for web when adding or using a camera control.

 2. Verze 2.0.700 na zařízeních s AndroidemRelease 2.0.700 on Android devices

  Pokud si nainstalujete verzi 2.0.700 na zařízení s Androidem a pak nemůžete otevřít aplikace (nebo aplikace přestane reagovat), odinstalujte PowerApps, zařízení restartujte a znovu nainstalujte PowerApps.If you install release 2.0.700 on an Android device and then can't open apps (or an app stops responding), uninstall PowerApps, restart the device, and then reinstall PowerApps.

 3. „Prázdná“ galerie při otevření aplikace"Empty" gallery when opening an app

  Pokud automaticky vygenerujete aplikaci z dat, uložíte ji a pak ji znovu otevřete, v galerii pro procházení se data nemusí zobrazit hned.If you generate an app automatically from data, save the app, and then reopen it, the browse gallery might not immediately show any data. Problém vyřešíte tak, že zadáte aspoň jeden znak do vyhledávacího pole a pak zadaný text odstraníte.To resolve this issue, type at least one character in the search box, and then delete the text that you typed. Galerie potom zobrazí data podle očekávání.The gallery will then show data as expected.

 4. Upgrade PowerApps ve Windows 8.1 Upgrading PowerApps on Windows 8.1

  V případě instalace PowerApps do počítače se systémem Windows 8 nebo Windows 8.1 nechejte otevřenou a aktivní aplikaci Windows Store, pomocí ovládacího tlačítka Nastavení zkontrolujte aktualizace a ty pak nainstalujte.If you install PowerApps on a computer that’s running Windows 8 or Windows 8.1, keep the Windows Store app open and active, use the Settings charm to check for updates, and then install them.

 5. Vlastní konektory a služba Common Data ServiceCustom connectors and the Common Data Service

  Pokud aplikace vytvořená v PowerApps (build 2.0.540 nebo starší) závisí na databázi ve službě Common Data Service a nejméně jednom vlastním konektoru v jiném prostředí, musíte konektor nasadit do stejného prostředí jako databázi a aplikaci aktualizovat tak, aby používala nový konektor.If an app created using PowerApps build 2.0.540 or earlier relies on a database in the Common Data Service and at least one custom connector in a different environment, you’ll need to deploy the connector to the same environment as the database and update the app to use the new connector. Jinak se zobrazí dialogové okno s upozorněním, že rozhraní API nebylo nalezeno.Otherwise, a dialog box will notify users that the API was not found. Další informace najdete v přehledu prostředí.For more information, see the overview of environments.

 6. Spouštění aplikace ve Windows 8.1Running an app on Windows 8.1

  Pokud nainstalujete tuto aktualizaci pro Windows 8.1, nebudete v tomto operačním systému moct spouštět aplikace, které otevřete v PowerApps Studiu.If you install this update for Windows 8.1, you can't run apps that you open in PowerApps Studio on that operating system. Můžete nicméně spouštět aplikace, které otevřete na webu powerapps.com nebo pomocí PowerApps Mobile.However, you can still run apps that you open in powerapps.com or using PowerApps Mobile.

 7. Názvy sloupců s mezeramiColumn names with spaces

  Pokud používáte sharepointový seznam nebo excelovou tabulku, ve které některý název sloupce obsahuje mezeru, PowerApps ji nahradí řetězcem „_x0020_“.If you're using a SharePoint list or an Excel table in which a column name contains a space, PowerApps will replace it with "_x0020_". Například Název sloupce v Excelu nebo SharePointu se v PowerApps zobrazí jako Název_x0020_sloupce v případě, že se vyskytuje v rozložení dat nebo používá ve vzorci.For example, "Column Name" in SharePoint or Excel will appear as "Column_x0020_Name" in PowerApps when displayed in the data layout or used in a formula.

StaršíOlder

 1. Změna toku ve sdílené aplikaciChanging a flow in a shared app

  Když přidáte do aplikace tok, aplikaci nasdílíte a potom do toku přidáte službu nebo v něm změníte připojení, musíte tok ze sdílené aplikace odebrat a znovu do ní přidat a potom aplikaci znovu nasdílet.If you add a flow to an app, share it, and then add a service or change a connection in the flow, you must remove the flow from the shared app, re-add the flow, and reshare the app. Jinak se uživatelům, kteří tok aktivují, vrátí chyba ověřování.Otherwise, users who trigger the flow will get an authentication failure.

 2. Používání lokalizované verzeUsing a localized version.

  Pokud používáte verzi 2.0.531 ve Windows 8.1, nemůžete v zařízení s nastaveným jazykem, který vyžaduje okno editoru IME, psát v ovládacím prvku zadávání textu.If you're running release 2.0.531 on Windows 8.1, you can't type in a Text input control if the device is set to a language that requires an IME window.

 3. Ovládání fotoaparátu ve Windows PhoneCamera control on a Windows Phone

  Aplikace obsahující ovládání fotoaparátu může selhat, pokud ji otevřete aplikaci ve Windows Phone s buildem 10.0.10586.107.An app that contains a camera control might crash if you open the app on a Windows Phone that's running build 10.0.10586.107. Problému se vyhnete, když upgradujete na nejnovější verzi (například spuštěním Poradce pro upgrade).To avoid this problem, upgrade to the most recent build (for example, by running the Upgrade Advisor).

 4. Otevírání aplikace ze šablonyOpening an app from a template.

  Pokud používáte verzi 2.0.500 nebo starší, zobrazí se při pokusu o vytvoření aplikace ze šablony chybová zpráva.If you're running release 2.0.500 or older, an error message appears when you try to create an app from a template. Abyste tuto funkci mohli používat, je nutný upgrade.You must upgrade to be able to use this feature.

  Pokud máte verzi 2.0.510 nebo novější, může se při pokusu o vytvoření aplikace ze šablony objevit upozornění.If you're running release 2.0.510 or later, an warning might appear when you try to create an app from a template. To však můžete bez obav zavřít a dát se do tvorby aplikace.However, you can close the message and create the app.

 5. Skenování čárových kódůScanning a barcode

  Informace o omezeních a osvědčených postupech při ovládání čárovými kódy najdete v tématu Skenování čárových kódů.For information about limitations and best practices when you use a Barcode control, see Scan a barcode.

 6. Vytváření a úpravy aplikací v prohlížečiCreating and modifying apps in a browser

  V PowerApps Studiu pro web zvládnete hodně věcí (ale ne všechny) úplně stejně jako v PowerApps Studiu pro Windows.You can do many, but not all, of the same things in PowerApps Studio for web as you can in PowerApps Studio for Windows. Další informace najdete v tématu Vytvoření aplikace v prohlížeči.For more information, see Create an app in a browser.

 7. Změna pole názvu v entitěChanging a Title field in an entity

  Pokud změníte pole názvu v entitě, na kterou odkazují jiné entity prostřednictvím jednoho nebo více vyhledávání, dojde při pokusu o uložení změny k chybě.If you change the Title field for an entity that other entities reference through one or more lookups, an error will occur when you try to save the change. Problém obejdete tak, že odeberete všechna vyhledávání entity, u které chcete změnit pole názvu, provedete požadovanou změnu a vytvoříte vyhledávání znovu.To work around this issue, remove any lookups to the entity for which you want to change the Title field, make the change, and then recreate the lookups. Další informace o vyhledávání najdete v tématu Vytvoření relace mezi entitami.For more information about lookups, see Build a relationship between entities.

 8. Aplikace, které se připojují k místnímu sharepointovému webuApps that connect to on-premises SharePoint

  Pokud sdílíte aplikaci využívající připojení, která se nesdílejí automaticky (například připojení k místnímu sharepointovému webu), zobrazí se uživatelům, kteří spustí aplikaci v prohlížeči, po kliknutí nebo klepnutí na Přihlásit dialogové okno bez textu.If you share an app that relies on connections that aren’t automatically shared (for example, an on-premises SharePoint site), users who open the app in a browser will see a dialog box with no text when they click or tap Sign in. Dialogové okno zavřete kliknutím nebo klepnutím na ikonu Zavřít (X) v pravém horním rohu.To close the dialog box, click or tap the close (X) icon in the upper-right corner. Když aplikaci spustíte v PowerApps Studiu nebo PowerApps Mobile, dialogové okno se neotevře.The dialog box doesn’t appear if you open the app in PowerApps Studio or PowerApps Mobile. Další informace o sdílených připojeních najdete v tématu Sdílení prostředků aplikace.For more information about shared connections, see Share app resources.

 9. Když PowerApps vygeneruje aplikaci z dat, pole použité pro řazení a vyhledávání se nenakonfiguruje automaticky.When PowerApps generates an app from data, the field used for sorting and searching isn't automatically configured.

  Toto pole nakonfigurujete tak, že upravíte vzorec Položky pro galerii tak, jak je popsáno v oddílech o filtrování a řazení v tématu Přidání galerie.To configure this field, edit the Items formula for the gallery, as the sections for filtering and sorting in Add a gallery describe.

 10. U aplikací vytvořených z dat je přístupných jenom prvních 500 záznamů ze zdroje dat.For apps that are created from data, only the first 500 records of a data source can be accessed.

  Obecně platí, že PowerApps funguje se zdroji dat jakékoli velikosti díky delegování operací na zdroj dat.In general, PowerApps works with any size data source by delegating operations to the data source. U operací, které se nedají delegovat, zobrazí PowerApps při vytváření upozornění a bude operovat jenom s prvními 500 záznamy ve zdroji dat.For operations that can't be delegated, PowerApps will give a warning at authoring time and operate on only the first 500 records of the data source. Podrobnější informace o delegování najdete v článku Funkce filtrování.See the Filter function article for more details about delegation.

 11. Excelová data musí být formátovaná jako tabulka.Excel data must be formatted as a table.

  Informace o omezeních při použití Excelu jako zdroje dat najdete v tématu Připojení úložišť v cloudu.For information about limitations when you use Excel as a data source, see Cloud-storage connections.

 12. Podporované jsou vlastní sharepointové seznamy, ne však knihovny, některé typy sloupců seznamu ani sloupce s podporou více hodnot nebo výběrů.SharePoint custom lists are supported but not libraries, some types of list columns, or columns that support multiple values or selections.

  Další informace najdete v tématu SharePoint Online.For more information, see SharePoint Online.

 13. Společné vytváření obsahu není podporováno. Na aplikaci může pracovat vždy jen jeden autor.Co-authoring isn't supported. One author at a time, please.

  Pokud aplikaci ve stejném okamžiku dobu upravuje více lidí, můžou ji poškodit nebo si navzájem přepisovat změny.You can corrupt an app or over-write others’ changes if more than one person modifies the same app at the same time. Aby mohl aplikaci upravovat někdo jiný, zavřete ji.Close the app before someone else edits it.

 14. Než bude nově sdílenou aplikaci možné používat, může to chvíli trvat.It can sometimes take a moment before a newly shared app can be used.

  Někdy nebude nově sdílená aplikace okamžitě dostupná.In some cases, a newly shared app won't be immediately available. Většinou stačí chvíli počkat.Wait a few moments, and it should become available.

 15. V části ovládací prvek Formulář nemůžete měnit data pomocí vlastní karty.In the Form control, you can't change data by using a custom card.

  Na standardní vlastní kartě chybí vlastnost Update, která je nutná ke zpětnému zápisu změn.The stock custom card is missing the Update property, which is required to write back changes. Alternativní řešení:To work around this:

  • Vyberte ovládací prvek formuláře a vložte kartu pomocí pravého podokna, podle pole, které má karta zobrazit.Select the form control, and insert a card by using the right-hand pane based on the field that you want the card to show.
  • Odemkněte kartu podle postupu v tématu Principy datových karet.Unlock the card, as described in Understanding data cards.
  • Podle potřeby odeberte z karty ovládací prvky nebo upravte jejich uspořádání stejně, jako byste pracovali s vlastní kartou.Remove or rearrange controls within the card as you see fit, just as you would with the custom card.
 16. Při spuštění na telefonu Nexus 6 s Androidem 5.0 a aplikací Webview ve verzi v48 nebo v49 se aplikace může ukončit s chybou.An app that's running on Android 5.0, Nexus 6 with Webview versions v48 or v49 may crash.

  Tento problém můžou uživatelé vyřešit přechodem na nižší verzi aplikace Webview (3x), případně aktualizací na Android 6.0.Users can fix this problem by updating to a lower version of Webview (3x) or update to Android 6.0.

 17. Při nedostatku paměti může být dočasně zakázané používání fotoaparátu.Camera usage may be temporarily disabled if memory is low.

  Když má vaše mobilní zařízení nedostatek paměti, dočasně se zakáže fotoaparát, aby zařízení neselhalo.If your mobile device is low on memory, the camera is temporarily disabled to avoid crashing the device.

 18. Konektor pro Office 365 Video není podporovaný.Office 365 Video connector isn't supported.
 19. Galerie karet se už nepoužívají.Card gallery is deprecated.

  Existující aplikace, které tuto funkci využívají, zatím poběží, nemůžete ale galerie karet nově přidávat.Existing apps that use this feature will continue to run for the time being, but you can't add a card gallery. Nahraďte je novými ovládacími prvky Upravit formulář a Zobrazit formulář.Please replace card galleries with the new Edit form and Display form controls.