Vytvoření připojení k SharePointu z PowerAppsCreate a connection to SharePoint from PowerApps

Když vytvoříte připojení do SharePointu Online nebo místní instalace SharePointu, budete moct automaticky vygenerovat aplikaci nebo vytvořit od nuly úplně novou.Create a connection to either SharePoint Online or on-premises SharePoint so that you can generate an app automatically or build one from scratch.

Pokud neznáte PowerApps, přečtěte si téma Seznámení s PowerApps.If you're unfamiliar with PowerApps, see Introduction to PowerApps.

V době psaní tohoto návodu služba PowerApps podporuje vlastní seznamy, ale nepodporuje knihovny.As of this writing, PowerApps supports custom lists but not libraries. V některých typech sloupců, jako je Choice (Výběr) a Picture (Obrázek), navíc můžete zobrazovat data, ale nemůžete je aktualizovat.In addition, you can show data in some types of columns, such as Choice and Picture, but you can't update that data. Další informace najdete v tématu Známé problémy.For more information, see Known issues.

Zadání připojení do SharePointuSpecify a SharePoint connection

 1. Pokud jste to ještě neudělali, zaregistrujte se do PowerApps.If you haven't already signed up, sign up for PowerApps.

 2. Přihlaste se na webu powerapps.com se stejnými údaji, jaké jste použili k registraci.Sign in to powerapps.com using the same credentials that you used to sign up.

 3. V levém navigačním panelu klikněte nebo klepněte na Spravovat a potom na Připojení.In the left navigation bar, click or tap Manage, and then click or tap Connections.

  Možnost Nová v nabídce Soubor

 4. V pravém horním rohu klikněte nebo klepněte na Nové připojení.Near the upper-right corner, click or tap New connection.

  Tlačítko Nové připojení

 5. V seznamu připojení klikněte nebo klepněte na SharePoint.In the list of connections, click or tap SharePoint.

  Přidání připojení do SharePointu

 6. Postupujte podle jednoho z těchto návodů, které jsou podrobněji rozvedeny dále v tomto tématu:Follow the steps in either of these procedures, which appear later in this topic:

Připojení k webu SharePointu OnlineConnect to a SharePoint Online site

 1. Klikněte nebo klepněte na Připojit přímo (cloudové služby) a potom na Přidat připojení.Click or tap Connect directly (cloud services), and then click or tap Add connection.

  Výběr SharePointu Online

 2. Přejděte do části Další kroky na konci tohoto tématu.Go to Next steps at the end of this topic.

Připojení k místnímu sharepointovému webuConnect to an on-premises SharePoint site

 1. Klikněte nebo klepněte na Připojit pomocí místní brány dat.Click or tap Connect using on-premises data gateway.

  Výběr místní služby SharePoint

  Poznámka

  Brány a místní připojení se dají vytvořit a používat pouze ve výchozím prostředí uživatele.Gateways and on-premises connections can only be created and used in the user's default environment.

 2. Zadejte svoje uživatelské jméno a heslo.Specify your user name and your password.

  Pokud vaše přihlašovací údaje zahrnují název domény, zadejte ho ve formátu Doména\Alias.If your credentials include a domain name, specify it as Domain\Alias.

  Zadání přihlašovacích údajů

 3. Pokud nemáte místní bránu dat nainstalovanou, nainstalujte ji a potom kliknutím nebo klepnutím na ikonu seznam bran obnovte.If you don't have an on-premises data gateway installed, install one, and then click or tap the icon to refresh the list of gateways.

  Instalace brány

 4. V části Vyberte si bránu klikněte nebo klepněte na požadovanou bránu a potom na Přidat připojení.Under Choose a gateway, click or tap the gateway that you want to use, and then click or tap Add connection.

  Výběr brány

Další krokyNext steps

 • Automaticky vygenerujte aplikaci na základě zadaného seznamu.Generate an app automatically based on a list that you specify. Ve výchozím nastavení bude aplikace mít tři obrazovky: jednu k procházení záznamů, další k zobrazení detailů jednoho záznamu a třetí k vytvoření nebo aktualizaci záznamu.The app will have three screens by default: one each for browsing records, displaying details about a single record, and creating or updating a record.
 • Sestavte novou aplikaci od nuly.Build an app from scratch. Toto téma bylo psáno pro Excel, ale pro SharePoint platí stejné zásady.This topic was written for Excel, but the same principles apply to SharePoint.