Připojení ke cloudovému úložišti z PowerAppsConnect to cloud-storage from PowerApps

PowerApps nabízí několik připojení cloudových úložišť.PowerApps offers several cloud-storage connections. Pomocí kteréhokoli z těchto připojení můžete uložit excelový soubor a použít jeho informace uvnitř aplikace.Using any of these connections, you can store an Excel file and use the information in it throughout your app. Mezi tato připojení patří:These connections include:

Azure BlobAzure Blob BoxBox DropboxDropbox Disk GoogleGoogle Drive OneDriveOneDrive OneDrive
pro firmy
OneDrive
for Business
Ikona Ikona rozhraní API Ikona rozhraní API Ikona rozhraní API Ikona rozhraní API Ikona rozhraní API

PožadavkyPrerequisites

 • Excelový soubor s daty formátovanými jako tabulka:An Excel file with the data formatted as a table:

  1. Otevřete excelový soubor a potom z požadovaných dat vyberte libovolnou buňku.Open the Excel file, and then select any cell in the data that you want to use.
  2. Na kartě Vložení vyberte možnost Tabulka.On the Insert tab, select Table.
  3. V dialogovém okně Vytvořit tabulku vyberte zaškrtávací políčko Tabulka obsahuje záhlaví a potom klikněte na OK.In the Save as Table dialog box, select the My table has headers checkbox, and then select OK.
  4. Změny uložte.Save your changes.

Připojení ke cloudovému úložištiConnect to the cloud storage connection

 1. Na webu powerapps.com rozbalte položku Spravovat a vyberte možnost Připojení:At powerapps.com, expand Manage, and select Connections:

  Výběr připojení

 2. Vyberte možnost Nové připojení a zvolte připojení ke cloudovému úložišti.Select New connection, and select your cloud storage connection. Vyberte například OneDrive.For example, select OneDrive.
 3. Zobrazí se výzva k zadání uživatelského jména a hesla účtu cloudového úložiště.You are prompted for the user name and password of your cloud storage account. Zadejte je a potom vyberte Přihlásit se:Enter them, and then select Sign in:
  Zadání uživatelského jména a heslaEnter user name and password

  Připojení je připraveno k použití s aplikacemi ihned po přihlášení.Once you are signed in, this connection is ready to be used within your apps.

 4. V aplikaci na kartě Zobrazení na pásu karet klikněte nebo klepněte na Zdroje dat.In your app, click or tap Data sources on the View tab of the ribbon. V pravém podokně klikněte nebo klepněte na Přidat zdroj dat, klikněte nebo klepněte na připojení cloudového úložiště a potom vyberte excelovou tabulku.In the right-hand pane, click or tap Add a data source, click or tap your cloud-storage connection, and then choose the Excel table.
 5. Vyberte možnost Připojit.Select Connect.

  Tabulka bude uvedená v seznamu jako zdroj dat:The table is listed as a data source:

  Výběr excelové tabulky

  Note

  Nezapomeňte, že excelová data musí být formátovaná jako tabulka.Remember, the Excel data must be formatted as a table.

Použití excelových dat v aplikaciUsing the Excel data in your app

 1. Na kartě Vložení vyberte možnost Galerie a potom vyberte ovládací prvek galerie S textem.On the Insert tab, select Gallery, and then select a With text gallery control.
 2. Vlastnost galerie Items nastavte na excelovou tabulku.Set the Items property of the gallery to your Excel table. Pokud jste excelovou tabulku pojmenovali například Table1, tak vlastnost nastavte na hodnotu Table1:For example, if your Excel table is named Table1, then set it to Table1:

  Vlastnost Items (Položky)

  Galerie se automaticky aktualizuje informacemi z excelové tabulky.The gallery is automatically updated with information from your Excel table.

 3. V galerii vyberte druhý nebo třetí ovládací prvek Popisek.In the gallery, select the second or third Label control. Vy výchozím nastavení uvidíte vlastnost Text druhého a třetího popisku automaticky nastavenou na ThisItem.something.By default, you see the Text property of the second and third labels is automatically set to ThisItem.something. Tyto popisky můžete nastavit pro každý sloupec tabulky.You can set these labels to any column in your table.

  V následujícím příkladu je druhý popisek nastavený na ThisItem.Name a třetí popisek je nastavený na ThisItem.Notes:In the following example, the second label is set to ThisItem.Name and the third label is set to ThisItem.Notes:

  Druhý popisek

  Třetí popisek

  Ukázkový výstup:Sample output:
  Druhý a třetí popisek

Note

První pole je ve skutečnosti ovládací prvek obrázku.The first box is actually an image control. Pokud v excelové tabulce nemáte obrázek, můžete ovládací prvek Obrázek odstranit a místo něj přidat popisek.If you don't have an image in your Excel table, then you can delete the image control, and add a label in its place. Dobrým zdrojem informací je článek o přidávání a konfiguraci ovládacích prvků.Add and configure controls is a good resource.

Další informace a příklady najdete v článku o principech tabulek a záznamů.Understand tables and records provides more details and some examples.

Sdílení aplikaceSharing your app

S ostatními můžete v rámci organizace sdílet aplikace, prostředky, jako jsou například konektory, a data.You can share your app, your resources such as connectors, and your data with others in your organization.

Pokud sdílíte složku na Dropboxu, tato sdílená složka musí být připojená k účtu Dropbox uživatele.If you're sharing a folder in Dropbox, the shared folder must be attached to the user's Dropbox account.

U konektorů obsahující excelové soubory existují určitá omezení.There are certain limitations with connectors involving Excel files.

Známá omezeníKnown limitations

Když se v aplikaci pokusíte použít excelové připojení a zobrazí se upozornění, že datový typ není podporovaný nebo data nejsou formátovaná jako tabulka, naformátujte data jako tabulku.If Data type unsupported or Not formatted as a table appears when you try to use an Excel connection in your app, format the data as a table.

Pokud excelová data obsahují počítaný sloupec, nemůžete je použít k sestavení nové aplikace a nemůžete je přidat ani do existující aplikace.If your Excel data includes a calculated column, you can't use it to build an app, and you can’t add that data to an existing app.

Sdílení excelových tabulekSharing Excel tables

Sdílení dat v excelovém souboru:To share data in an Excel file:

 • U OneDrivu pro firmy sdílejte samotný soubor.In OneDrive for Business, share the file itself.
 • U OneDrivu sdílejte složku obsahující soubor a pro všechna média zadejte cesty k souborům (ne adresy URL).In OneDrive, share the folder that contains the file, and specify file paths, not URLs, for any media.
 • U Dropboxu a Disku Google sdílejte buď samotný soubor, nebo složku.In Dropbox or Google Drive, share either the file or the folder.

Podívejte se na všechna dostupná připojení.See all the available connections.
Zjistěte, jak do aplikací přidat připojení a zdroje dat.Learn how to add connections and add a data source to your apps.
Pochopte principy tabulek a záznamů díky tabulkovým zdrojům dat.Understand tables and records with tabular data sources.
Mezi další prostředky galerie patří články o zobrazení seznamu položek a zobrazení obrázků a textu v galerii.Some additional gallery resources include Show a list of items and Show images and text in a gallery.