Připojení k Dynamics 365 z PowerAppsConnect to Dynamics 365 from PowerApps

PowerApps umožňuje rychle generovat, přizpůsobovat, sdílet a spouštět mobilní aplikace bez nebo s úplným minimem kódu.PowerApps lets you quickly generate, customize, share, and run mobile apps with little or no code. Pomocí konektoru Dynamics 365 můžete vytvářet užitečné mobilní aplikace a během pár minut je sdílet se svou organizací.By using the Dynamics 365 connector, you can create useful mobile apps to share with your organization in just a few minutes.

Podle postupu v tomto tématu vytvoříte aplikaci, ve které budou uživatelé moct procházet, přidávat, odstraňovat a aktualizovat kontakty z Dynamics 365.By following the steps in this topic, you'll create an app in which users can browse, add, delete, and make updates to contacts in Dynamics 365. Uživatelé mohou tuto aplikaci spustit v prohlížeči nebo na mobilním zařízení, jako je telefon.Users can run the app in a browser or on a mobile device such as a phone.

PožadavekPrerequisite

Pokud chcete v tomto kurzu pokračovat, budete potřebovat účet Microsoft Office 365 s předplatným Dynamics 365.To follow this tutorial, you need a Microsoft Office 365 account that includes a Dynamics 365 subscription.

Vytvoření připojeníCreate a connection

 1. Přihlaste se k PowerApps.Sign in to PowerApps.
 2. V levém navigačním podokně klikněte na Připojení.In the left navigation pane, click Connections.

  Možnost připojení v nabídce Soubor

 3. V pravém horním rohu klikněte na Nové připojení.Near the upper-right corner, click New connection.

  Nové připojení

 4. V seznamu připojení klikněte na Dynamics 365.In the list of connections, click Dynamics 365.

  Možnost připojení v nabídce Soubor

 5. V dialogovém okně klikněte na Vytvořit.In the dialog box, click Create.

  Vytvoření připojení

 6. V dialogovém okně Přihlásit se k účtu zadejte svoje přihlašovací údaje pro tenanta Dynamics 365 (online).In the Sign in to your account dialog box, provide your credentials for the Dynamics 365 (online) tenant.

  Připojení je vytvořené.A connection is created.

Automatické vygenerování aplikaceGenerate an app automatically

 1. Přihlaste se k PowerApps a potom klikněte na možnost Nová aplikace v blízkosti levého dolního rohu.Sign in to PowerApps, and then click New app near the lower-left corner.

  Nová aplikace

 2. V části Začít vašimi daty klikněte na dlaždici Dynamics 365 na Rozložení pro telefon.Under Start with your data, click Phone layout on the Dynamics 365 tile.

  Výběr konektoru Dynamics 365 v PowerApps

 3. V části Připojení vyberte požadované připojení a potom zvolte datovou sadu, která odpovídá instanci Dynamics 365, kterou budete v aplikaci spravovat.Under Connections, select the connection that you want, and then choose a dataset, which corresponds to the instance of Dynamics 365 that you'll manage in the app.
 4. V části Zvolit tabulku klikněte na Kontakty a potom klikněte na Připojit.Under Choose a table, click Contacts, and then click Connect.
 5. V levém navigačním panelu klikněte nebo klepněte na ikonu v pravém horním rohu, abyste se přepnuli do zobrazení miniatur.In the left navigation bar, click or tap an icon in the upper-right corner to switch to the thumbnail view.

  Přepnutí zobrazení

PowerApps vygeneruje na základě záznamů kontaktů aplikaci se třemi obrazovkami.PowerApps generates a three-screen app based on contact records.

 • BrowseScreen1.BrowseScreen1. Tato obrazovka se ve výchozím nastavení zobrazí, když uživatelé aplikaci spustí.This screen appears by default when users open the app. V levém navigačním panelu se nad ostatními dvěma obrazovkami zobrazí miniatura této obrazovky.In the left navigation bar, a thumbnail for this screen appears above the other two screens.
 • DetailScreen1.DetailScreen1. Tato obrazovka se zobrazí, když uživatelé kliknou na položku na obrazovce BrowseScreen1.This screen appears when users click an item in BrowseScreen1. V levém navigačním panelu se mezi ostatními dvěma obrazovkami zobrazí miniatura obrazovky DetailScreen1.In the left navigation bar, a thumbnail for DetailScreen1 appears between the other two screens.
 • EditScreen1.EditScreen1. Tato obrazovka se zobrazí, když uživatelé kliknou na ikonu pro úpravu položky na obrazovce DetailScreen1.This screen appears when users click the edit icon for an item in DetailScreen1. V levém navigačním panelu se pod ostatními dvěma obrazovkami zobrazí miniatura obrazovky EditScreen1.In the left navigation bar, a thumbnail for EditScreen1 appears under the other two screens.

Aplikace může běžet v tomto počátečním stavu, ale když se informace na jednotlivých obrazovkách upřesní, může být ještě užitečnější.The app can run in its initial state, but we can make it more useful by refining the information on each screen.

Přizpůsobení obrazovky BrowseScreen1Customize BrowseScreen1

V tomto postupu nakonfigurujete obrazovku BrowseScreen1 tak, aby u každého kontaktu zobrazovala křestní jméno a příjmení.In this procedure, you'll configure BrowseScreen1 to show the first and last names of each contact. Data se budou řadit abecedně podle příjmení a zobrazí se ve dvou sloupcích s obrázky.The data will be sorted alphabetically by last name and include images in a two-column grid.

 1. Na obrazovce BrowseScreen1 vyberte galerii kliknutím na libovolný záznam s výjimkou toho prvního.In BrowseScreen1, select the gallery by clicking any record in it except the first one.

  Výběr rozložení

 2. V pravém podokně klikněte nebo klepněte na kartu Data.In the right-hand pane, click or tap the Data tab.
 3. Ze seznamu rozložení vyberte kliknutím nebo klepnutím rozložení, které zobrazuje obrázky a text ve dvou sloupcích.In the list of layouts, click or tap the one that shows pictures and text in a two-column grid.

  Možná budete muset přejít níž, než tuto možnost uvidíte.You might need to scroll down to show this option.

  Výběr rozložení

 4. Zkopírujte tento vzorec, galerii musíte mít pořád vybranou, a potom ho vložte do řádku vzorců (vpravo vedle tlačítka fx):Copy this formula and then, with the gallery still selected, paste the formula in the formula bar (to the right of the fx button):

  SortByColumns(Search(Filter(Contacts,statuscode=1), TextSearchBox1.Text, "lastname"), "lastname", If(SortDescending1, Descending, Ascending))

 5. V pravém podokně nastavte horní rozevírací seznam na hodnotu firstname a prostřední rozevírací seznam na hodnotu lastname.In the right-hand pane, set the top drop-down list to firstname and the middle drop-down list to lastname.

  Výběr Body1

 6. (Volitelné) V nabídce Soubor klikněte na Uložit jako, zadejte název aplikace a potom klikněte na Uložit.(optional) On the File menu, click Save as, type a name for the app, and then click Save.

  Ve výchozím nastavení se aplikace uloží do cloudu.By default, the app will be saved to the cloud. Pokud chcete aplikaci uložit místně, klikněte na možnost Tento počítač.Click This computer to save your app locally.

Přizpůsobení obrazovek DetailsScreen1 a EditScreen1Customize DetailsScreen1 and EditScreen1

 1. Na levém navigačním panelu vyberte prostřední miniaturu DetailsScreen1.In the left navigation bar, click the middle thumbnail to select DetailsScreen1.
 2. Na obrazovce DetailsScreen1 klikněte na libovolné místo pod záhlavím, aby se zobrazilo pravé podokno s možnostmi přizpůsobení.On DetailScreen1, click anywhere below the title bar to show customization options in the right-hand pane.

  Zobrazení formuláře pro přizpůsobení

 3. V pravém podokně klikněte na ikonu oka u každého pole, které chcete skrýt.In the right-hand pane, click the eye icon for each field to hide it.

  Skrytí polí

 4. Klikněte na libovolné místo pod záhlavím a vyberte možnost Form1.Click anywhere under the title bar to select Form1.

  Výběr možnosti Form1

 5. V pravém podokně klikněte na ikonu oka u každého z těchto polí, aby se na obrazovce zobrazil obrázek (pokud tabulka nějaký obsahuje), a u čtyř dalších polí každého kontaktu:In the right-hand pane, click the eye icon for each of these fields, so that the screen will show an image (if the table contains one) and four other fields for each contact:

  • entityimageentityimage
  • firstnamefirstname
  • lastnamelastname
  • mobilephonemobilephone
  • emailaddress1emailaddress1

   Pravé podokno by mělo vypadat podobně jako tento obrázek:The right-hand pane should resemble this graphic:

   Výběr možnosti Form1

 6. Kliknutím na spodní miniaturu na levém navigačním panelu vyberte obrazovku EditScreen1.Select EditScreen1 by clicking the bottom thumbnail in the left navigation bar.
 7. Přizpůsobte obrazovku EditScreen1 stejným způsobem, jako když jste přizpůsobovali obrazovku DetailsScreen1.Repeat the steps in this procedure to customize EditScreen1 the same way as DetailsScreen1.
 8. (Volitelné) Uložte aplikaci.(optional) Save the app.

Další krokyNext steps

 • Vyzkoušejte aplikaci v režimu náhledu. Klikněte na obrazovku BrowseScreen1 v levém navigačním panelu a potom klikněte na F5 nebo klikněte na možnost Režim náhledu v blízkosti pravého horního rohu.Test your app in Preview mode by clicking BrowseScreen1 in the left navigation bar and then pressing F5 or clicking Preview mode near the upper-right corner.
 • Aplikaci sdílejte.Share your app.
 • Přidejte druhý zdroj dat.Add a second data source.