Připojení k Microsoft Translatoru z PowerAppsConnect to Microsoft Translator from PowerApps

Microsoft Translator

Přidejte konektor Microsoft Translatoru, aby se na ovládacím prvku Popisek ve vaší aplikaci zobrazoval přeložený text.Add the Microsoft Translator connector to display translated text in a Label control in your app. Můžete například vytvořit vstupní textové pole, které uživatele vyzve, aby zadal nějaký text k přeložení.For example, you can create an input text box that asks the user to enter some text to translate. Přeložený text můžete na jiném popisku zobrazit.In another label, you can display the translated text.

Toto téma ukazuje, jak vytvořit připojení k Microsoft Translatoru a jak ho použít v aplikaci a uvádí seznam dostupných funkcí.This topic shows you how to create the Microsoft Translator connection, use the Microsoft Translator connection in an app, and lists the available functions.

Poznámka:: Tento konektor je omezený na 150 volání na uživatele za den.Note: This connector is limited to 150 calls per user per day.

 

What you need to get started

Připojení k Microsoft TranslatoruConnect to Microsoft Translator

 1. Otevřete PowerApps, vyberte Novýa vytvořte prázdnou aplikaci.Open PowerApps, select New, and then create a Blank app. Zvolte rozložení pro telefon nebo tablet.Choose phone or tablet layout. Rozložení pro tablet poskytuje více prostoru:Tablet layout gives you more workspace:

  Otevření prázdné aplikace

 2. V pravém podokně klikněte nebo klepněte na kartu Data a pak klikněte nebo klepněte na Přidat zdroj dat.In the right-hand pane, click or tap Data tab, and then click or tap Add data source.
 3. Zvolte Nové připojení a potom vyberte Microsoft Translator:Select New connection, and then select Microsoft Translator:

  Připojení k Microsoft Translatoru

  Připojení k Microsoft Translatoru

 4. Vyberte možnost Připojit.Select Connect. Připojení se zobrazí v části Zdroje dat:Your connection appears under Data sources:

  Připojení k Microsoft Translatoru

Použití připojení k Microsoft Translatoru v aplikaciUse the Microsoft Translator connection in your app

Přeložení textuTranslate text

 1. V nabídce Vložit vyberte Text a potom vyberte Textové zadání.On the Insert menu, select Text, and then select Text input. Přejmenujte ovládací prvek pro zadání textu na Source:Rename the text input control to Source:

  Přejmenovat

 2. Přidejte seznam Rozevírací nabídka (nabídka Vložit > Ovládací prvky), přejmenujte ho na TargetLang a přesuňte pod Source.Add a Drop down list (Insert menu > Controls), rename it to TargetLang, and move it below Source.
 3. Nastavte vlastnost Items seznamu TargetLang na následující vzorec:Set the Items property of TargetLang to the following formula:

  MicrosoftTranslator.Languages()

 4. Přidejte popisek, přesuňte ho pod TargetLang a jeho vlastnost Text nastavte na následující vzorec:Add a label, move it below TargetLang, and set its Text property to the following formula:

  MicrosoftTranslator.Translate(Source.Text, TargetLang.Selected.Value)

 5. Do ovládacího prvku Source zadejte nějaký text a vyberte jazyk v seznamu TargetLang.Type some text into Source, and select a language in TargetLang. Popisek zobrazí zadaný text ve vybraném jazyce:The label shows the text that you entered in the language you chose:

  Přeložení textu z angličtiny do španělštiny

Přečtení přeloženého textuSpeak translated text

Pokud jste to ještě neudělali, přeložte nějaký text podle kroků v předchozí části.If you haven't already, follow the steps in the previous section to translate some text. Následující kroky používají stejné ovládací prvky.These next steps use the same controls.

 1. Nastavte vlastnost Items rozevíracího seznamu TargetLang na následující vzorec:Set the Items property of the TargetLang drop-down list to the following formula:

  MicrosoftTranslator.SpeechLanguages()

 2. Přejmenujte druhý popisek (ne pole Source) na Target (Cíl).Rename the second label (not the Source box) to Target.
 3. Přidejte ovládací prvek Zvuk (nabídka Vložit > Média) a nastavte jeho vlastnost Média na následující vzorec:Add an Audio control (Insert menu > Media), and set its Media property to the following formula:

  MicrosoftTranslator.TextToSpeech(Target.Text, TargetLang.Selected.Value)

 4. Stiskněte klávesu F5 nebo vyberte tlačítko Náhled ().Press F5, or select the Preview button (). Do pole Source zadejte nějaký text, v seznamu TargetLang vyberte jazyk a potom vyberte v ovládacím prvku Zvuk tlačítko pro přehrání zvuku.Type some text into Source, select a language in TargetLang, and then select the play button in the audio control.

  Aplikace přehraje zvukovou verzi textu, který jste zadali, ve zvoleném jazyce.The app plays an audio version of the text that you entered in the language you chose.

 5. Stisknutím klávesy Esc se vraťte do výchozího pracovního prostoru.Press Esc to return to the default workspace.

Rozpoznání zdrojového jazykaDetect the source language

Následující kroky používají stejný ovládací prvek pro textový vstup Source a textový ovládací prvek Target.These next steps use the same Source text input and Target text controls. Pokud chcete, můžete vytvořit nové ovládací prvky, jen aktualizujte názvy ve vzorci.You can create new controls if you prefer, just update the names in the formula.

 1. Vyberte textový ovládací prvek Target a jeho vlastnost Text nastavte na následující vzorec:Select the Target text control, and set the Text property to the following formula:

  MicrosoftTranslator.Detect(Source.Text).Name

 2. Zadejte nějaký text do pole Source.Type some text into Source.

  Popisek zobrazí jazyk textu, který jste zadali.The label shows you the language of the text that you typed. Popisek například zobrazuje French, pokud jste zadali bonjour, nebo Italian, pokud jste zadali ciao.For example, the label shows French if you type bonjour, or Italian if you type ciao.

Dostupné funkceView the available functions

Toto připojení obsahuje následující funkce:This connection includes the following functions:

Název funkceFunction Name PopisDescription
LanguagesLanguages Načte všechny jazyky, které Microsoft Translator podporujeRetrieves all languages that Microsoft Translator supports
TranslateTranslate Přeloží text do zadaného jazyku pomocí Microsoft TranslatoruTranslates text to a specified language using Microsoft Translator
DetectDetect Rozpozná zdrojový jazyk zadaného textuDetects source language of given text
SpeechLanguagesSpeechLanguages Načte jazyky dostupné pro syntézu řečiRetrieves the languages available for speech synthesis
TextToSpeechTextToSpeech Převede daný text na řeč jako zvukový datový proud ve formátu waveConverts a given text into speech as an audio stream in wave format

LanguagesLanguages

Načtení jazyků: Načte všechny jazyky, které Microsoft Translator podporujeGet languages: Retrieves all languages that Microsoft Translator supports

Vstupní vlastnostiInput properties

Žádné.None.

Výstupní vlastnostiOutput properties

Název vlastnostiProperty Name Datový typData Type Požaduje seRequired PopisDescription
KódCode řetězecstring NeNo
NázevName řetězecstring NeNo

TranslateTranslate

Přeložení textu: Přeloží text do zadaného jazyku pomocí Microsoft TranslatoruTranslate text: Translates text to a specified language using Microsoft Translator

Vstupní vlastnostiInput properties

NázevName Datový typData Type Požaduje seRequired PopisDescription
dotazquery řetězecstring anoyes Text, který se má přeložitText to translate
languageTolanguageTo řetězecstring anoyes Kód cílového jazyka (například „fr“)Target language code (example: 'fr')
languageFromlanguageFrom řetězecstring neno Zdrojový jazyk (pokud není zadán, Microsoft Translator se pokusí jazyk automaticky rozpoznat) (například „en“)Source language (if not provided, Microsoft Translator will try to auto-detect) (example: en)
kategoriecategory řetězecstring neno Kategorie překladu (výchozí: „general“, obecné)Translation category (default: 'general')

Výstupní vlastnostiOutput properties

Žádné.None.

DetectDetect

Rozpoznání jazyka: Rozpozná zdrojový jazyk zadaného textuDetect language: Detects source language of given text

Vstupní vlastnostiInput properties

NázevName Datový typData Type Požaduje seRequired PopisDescription
dotazquery řetězecstring anoyes Text, u kterého se má identifikovat jazykText whose language will be identified

Výstupní vlastnostiOutput properties

Název vlastnostiProperty Name Datový typData Type Požaduje seRequired PopisDescription
KódCode řetězecstring NeNo
NázevName řetězecstring NeNo

SpeechLanguagesSpeechLanguages

Načtení jazyků pro řeč: Načte jazyky dostupné pro syntézu řečiGet speech languages: Retrieves the languages available for speech synthesis

Vstupní vlastnostiInput properties

Žádné.None.

Výstupní vlastnostiOutput properties

Název vlastnostiProperty Name Datový typData Type Požaduje seRequired PopisDescription
KódCode řetězecstring NeNo
NázevName řetězecstring NeNo

TextToSpeechTextToSpeech

Převod textu na řeč: Převede daný text na řeč jako zvukový datový proud ve formátu waveText to speech: Converts a given text into speech as an audio stream in wave format

Vstupní vlastnostiInput properties

NázevName Datový typData Type Požaduje seRequired PopisDescription
dotazquery řetězecstring anoyes Text, který se má převéstText to convert
jazyklanguage řetězecstring anoyes Kód jazyka, ve kterém se má text převést na řeč (například „en-us“)Language code to generate speech (example: 'en-us')

Výstupní vlastnostiOutput properties

Žádné.None.

Podívejte se na všechna dostupná připojení.See all the available connections.
Zjistěte, jak přidávat připojení do svých aplikací.Learn how to add connections to your apps.