Ovládací prvky Sloupcový graf a Spojnicový graf v PowerAppsColumn chart and Line chart controls in PowerApps

Ovládací prvky, které zobrazují data jako grafy s osami x a yControls that show data as graphs with x- and y-axes.

PopisDescription

Ve výchozím nastavení zahrnují ovládací prvky Sloupcový graf a Spojnicový graf skupinu dalších ovládacích prvků.By default, a Column chart control or a Line chart control comprises multiple controls grouped together. Tyto ovládací prvky zobrazují název, data a legendu.These controls show a title, data, and a legend.

Základní vlastnostiKey properties

Items – zdroj dat zobrazený v ovládacích prvcích jako Galerie, Seznam nebo Graf.Items – The source of data that appears in a control such as a gallery, a list, or a chart.

NumberOfSeries – kolik sloupců dat se použije ve sloupcovém nebo spojnicovém grafuNumberOfSeries – How many columns of data are reflected in a column or line chart.

Všechny vlastnostiAll properties

BorderColor – barva ohraničení ovládacího prvkuBorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle – styl ohraničení ovládacího prvku Solid (Plné), Dashed (Čárkované), Dotted (Tečkované) nebo None (Žádné)BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness – tloušťka ohraničení ovládacího prvkuBorderThickness – The thickness of a control's border.

Color – barva textu v ovládacím prvkuColor – The color of text in a control.

DisplayMode – údaj o tom, jestli ovládací prvek umožňuje zadávání uživatelem (Edit), jenom zobrazuje data (View) nebo je zakázaný (Disabled)DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

DisabledBorderColor – barva ohraničení ovládacího prvku v případě, že vlastnost DisplayMode je nastavena na Disabled (Zakázáno)DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

Font – název rodiny písem pro zobrazení textuFont – The name of the family of fonts in which text appears.

GridStyle – určuje, zda se má ve sloupcovém nebo spojnicovém grafu zobrazovat osa x, osa y, obě osy nebo ani jednaGridStyle – Whether a column or line chart shows its x-axis, its y-axis, both, or neither.

Height – vzdálenost mezi horním a dolním okrajem ovládacího prvkuHeight – The distance between a control's top and bottom edges.

HoverBorderColor – barva ohraničení ovládacího prvku při umístění ukazatele myši na ovládací prvekHoverBorderColor – The color of a control's border when the user keeps the mouse pointer on that control.

ItemColorSet – barva jednotlivých bodů řady v grafu.ItemColorSet – The color of each data point in a chart.

ItemsGap – vzdálenost mezi sloupci ve sloupcovém grafuItemsGap – The distance between columns in a column chart.

 • Vlastnost ItemsGap je k dispozici pro ovládací prvek Sloupcový graf, ale ne pro ovládací prvek Spojnicový graf.The ItemsGap property is available for the Column chart control but not the Line chart control.

Markers – určuje, zda má sloupcový nebo spojnicový graf zobrazovat hodnoty datových bodůMarkers – Whether a column or line chart shows the value of each data point.

MarkerSuffix – text, který se zobrazí za každou hodnotou ve sloupcovém grafu, pro který je vlastnost Markers nastavena na trueMarkerSuffix – Text that appears after each value in a column chart for which the Markers property is set to true.

 • Vlastnost MarkerSuffix je k dispozici pro ovládací prvek Sloupcový graf, ale ne pro ovládací prvek Spojnicový graf.The MarkerSuffix property is available for the Column chart control but not the Line chart control.

MinimumBarWidth – nejužší možná šířka sloupců ve sloupcovém grafuMinimumBarWidth – The narrowest possible width of columns in a column chart.

 • Vlastnost MinimumBarWidth je k dispozici pro ovládací prvek Sloupcový graf, ale ne pro ovládací prvek Spojnicový graf.The MinimumBarWidth property is available for the Column chart control but not the Line chart control.

OnSelect – způsob reakce aplikace na klepnutí nebo kliknutí na ovládací prvek uživatelemOnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

PaddingBottom – vzdálenost mezi textem v ovládacím prvku a dolním okrajem stejného prvku.PaddingBottom – The distance between text in a control and the bottom edge of that control.

PaddingLeft – vzdálenost mezi textem v ovládacím prvku a levým okrajem stejného prvkuPaddingLeft – The distance between text in a control and the left edge of that control.

PaddingRight – vzdálenost mezi textem v ovládacím prvku a pravým okrajem stejného prvkuPaddingRight – The distance between text in a control and the right edge of that control.

PaddingTop – vzdálenost mezi textem v ovládacím prvku a horním okrajem stejného prvku.PaddingTop – The distance between text in a control and the top edge of that control.

PressedBorderColor – barva ohraničení ovládacího prvku po klepnutí nebo kliknutí na ovládací prvek uživatelemPressedBorderColor – The color of a control's border when the user taps or clicks that control.

SeriesAxisMax – maximální hodnota osy y pro sloupcový nebo spojnicový grafSeriesAxisMax – The maximum value of the y-axis for a column or line chart.

 • Vlastnost SeriesAxisMax je k dispozici pro ovládací prvek Sloupcový graf, ale ne pro ovládací prvek Spojnicový graf.The SeriesAxisMax property is available for the Column chart control but not the Line chart control.

SeriesAxisMin – číslo určující minimální hodnotu osy y pro sloupcový grafSeriesAxisMin – A number that determines the minimum value of the y-axis for a column chart.

 • Vlastnost SeriesAxisMin je k dispozici pro ovládací prvek Sloupcový graf, ale ne pro ovládací prvek Spojnicový graf.The SeriesAxisMin property is available for the Column chart control but not the Line chart control.

Size – velikost písma textu zobrazeného v ovládacím prvkuSize – The font size of the text that appears on a control.

Visible – možnost zobrazení nebo skrytí ovládacího prvkuVisible – Whether a control appears or is hidden.

Width – vzdálenost mezi levým a pravým okrajem ovládacího prvkuWidth – The distance between a control's left and right edges.

X – vzdálenost mezi levým okrajem ovládacího prvku a levým okrajem jeho nadřazeného kontejneru (nebo obrazovky, pokud se nadřazený kontejner nepoužívá).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

XLabelAngle – úhel popisků pod osou x ve sloupcovém nebo spojnicovém grafuXLabelAngle – The angle of the labels below the x-axis of a column or line chart.

Y – vzdálenost mezi horním okrajem ovládacího prvku a horním okrajem jeho nadřazeného kontejneru (nebo obrazovky, pokud se nadřazený kontejner nepoužívá).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

YAxisMax – maximální hodnota osy y pro spojnicový grafYAxisMax – The maximum value of the y-axis for a line chart.

 • Vlastnost YAxisMax je k dispozici pro ovládací prvek Sloupcový graf, ale ne pro ovládací prvek Spojnicový graf.The YAxisMax property is available for the Column chart control but not the Line chart control.

YAxisMin – minimální hodnota osy y pro spojnicový grafYAxisMin – The minimum value of the y-axis for a line chart.

 • Vlastnost YAxisMin je k dispozici pro ovládací prvek Sloupcový graf, ale ne pro ovládací prvek Spojnicový graf.The YAxisMin property is available for the Column chart control but not the Line chart control.

YLabelAngle – úhel popisků vedle osy y ve sloupcovém nebo spojnicovém grafuYLabelAngle – The angle of the labels next to the y-axis of a line or column chart.

Max( ZdrojDat; NázevSloupce )Max( DataSource, ColumnName )

Příklad:Example

 1. Přidejte ovládací prvek Tlačítko a nastavte jeho vlastnost OnSelect na tento vzorec:Add a Button control, and set its OnSelect property to this formula:
  Collect(Revenue, {Year:"2013", Europa:24000, Ganymede:22300, Callisto:21200}, {Year:"2014", Europa:26500, Ganymede:25700, Callisto:24700},{Year:"2014", Europa:27900, Ganymede:28300, Callisto:25600})Collect(Revenue, {Year:"2013", Europa:24000, Ganymede:22300, Callisto:21200}, {Year:"2014", Europa:26500, Ganymede:25700, Callisto:24700},{Year:"2014", Europa:27900, Ganymede:28300, Callisto:25600})

  Podívejte se, jak přidat a nakonfigurovat ovládací prvek.Don't know how to add and configure a control?

  Přečtěte si další informace o funkci Collect a ostatních funkcích.Want more information about the Collect function or other functions?

 2. Stiskněte klávesu F5, klikněte nebo klepněte na ovládací prvek Tlačítko a potom se stisknutím klávesy Esc vraťte do výchozího pracovního prostoru.Press F5, click or tap the Button control, and then press Esc to return to the default workspace.
 3. Přidejte ovládací prvek Sloupcový graf nebo Spojnicový graf, jeho vlastnost Items nastavte na Revenue a vlastnost NumberOfSeries na 3.Add a Column chart control or a Line chart control, set its Items property to Revenue, and set its NumberOfSeries property to 3.

  Ovládací prvek zobrazuje údaje o výnosech pro jednotlivé produkty za období tří let.The control shows revenue data for each product over three years.