Ovládací prvek Tabulka dat v PowerAppsData table control in PowerApps

Zobrazuje sadu dat ve formátu tabulky.Shows a set of data in a tabular format.

PopisDescription

Ovládací prvek Tabulka dat zobrazuje sadu dat ve formátu, který obsahuje záhlaví sloupců pro jednotlivá pole zobrazená ovládacím prvkem.The Data table control shows a dataset in a format that includes column headers for each field that the control shows. Jako tvůrce aplikace máte plnou kontrolu nad zobrazenými poli a jejich pořadím.As an app maker, you have full control over which fields appear and in what order. Stejně jako ovládací prvek Galerie obsahuje i ovládací prvek Tabulka dat vlastnost Selected, která odkazuje na vybraný řádek.Like the Gallery control, the Data table control maintains a Selected property that points to the selected row. Díky tomu můžete ovládací prvek Tabulka dat propojit s dalšími ovládacími prvky.Therefore, you can link the Data table control to other controls.

MožnostiCapabilities

Ovládací prvek Tabulka dat byl v PowerApps představen 5. května 2017.PowerApps introduced the Data table control on May 5, 2017. Tato část obsahuje informace o podporovaných a nepodporovaných možnostech.This section provides information about capabilities that are supported and capabilities that aren't supported.

Nově dostupnéNow available

 • Data v ovládacím prvku Tabulka dat jsou jen pro čtení.Data in a Data table control is read-only.
 • V ovládacím prvku Tabulka dat je vždy vybrán jeden řádek.A single row is always selected in a Data table control.
 • Ovládací prvek Tabulka dat můžete propojit s připojeným nebo místním zdrojem dat.Link a Data table control to a connected or local data source.
 • Šířku sloupců v ovládacím prvku Tabulka dat můžete upravit při běhu aplikace. Vaše změny se ale neuloží.Adjust column widths in a Data table control while you run the app, though your changes aren't saved.
 • V ovládacím prvku Tabulka dat se zobrazí sada výchozích polí, pokud ho propojíte s konektorem, který má tuto funkci zaimplementovanou. Jedná se například o službu Common Data Service.A set of default fields appear in a Data table control when you link it to a connector that has implemented this capability, such as the Common Data Service. Tato a další pole pak můžete podle potřeby zobrazit nebo skrýt.You can then show or hide these fields and others as necessary.
 • Šířku sloupce a text záhlaví můžete přizpůsobit.Customize column width and heading text.
 • V ovládacím prvku Tabulka dat můžete zobrazit hypertextové odkazy.Show hyperlinks in a Data table control.
 • Ovládací prvek Tabulka dat můžete kopírovat a vkládat.Copy and paste a Data table control.

Zatím nedostupnéNot yet available

 • Přizpůsobení stylu jednotlivých sloupcůCustomize the styling of individual columns.
 • Přidání ovládacího prvku Tabulka dat v ovládacím prvku FormulářAdd a Data table control in a form control.
 • Změna výšky všech řádkůChange the height of all rows.
 • Zobrazení obrázků v ovládacím prvku Tabulka datShow images in a Data table control.
 • Zobrazení polí ze souvisejících entitShow fields from related entities.
 • Použití integrované funkce k filtrování a řazení dat podle záhlaví sloupceUse built-in functionality to filter and sort data by column heading.
 • Přidání ovládacího prvku Tabulka dat v ovládacím prvku GalerieAdd a Data table control in a Gallery control.
 • Úprava dat v ovládacím prvku Tabulka datEdit data in the Data table control.
 • Výběr více řádkůSelect multiple rows.

Známé problémyKnown issues

 • Pokud použijete funkci FirstN ve vlastnosti Items, nezobrazí se žádná data.No data appears if you use the FirstN function in the Items property.

Základní vlastnostiKey properties

 • Items – zdroj dat zobrazovaných v ovládacím prvku Tabulka datItems – The source of data that appears in the Data table control.
 • Selected – vybraný řádek v ovládacím prvku Tabulka datSelected – The selected row in the Data table control.

Jiné vlastnostiOther properties

 • BorderColor – barva ohraničení ovládacího prvku Tabulka datBorderColor – The color of the Data table control's border.
 • BorderStyle – styl ohraničení ovládacího prvku Tabulka datBorderStyle – The style of the Data table control's border. Možnosti jsou Solid, Dashed, Dotted a None.The options are Solid, Dashed, Dotted, and None.
 • BorderThickness – tloušťka ohraničení ovládacího prvku Tabulka datBorderThickness – The thickness of the Data table control's border.
 • Color – výchozí barva textu pro všechny řádky datColor – The default text color for all data rows.
 • Fill – výchozí barva pozadí pro všechny řádky datFill – The default background color for all data rows.
 • Font – výchozí písmo pro všechny řádky datFont - The default font for all data rows.
 • FontWeight – výchozí tloušťka písma pro všechny řádky datFontWeight – The default font weight for all data rows.
 • HeadingColor – barva textu pro záhlaví sloupcůHeadingColor – The text color for the column headings.
 • HeadingFill – barva pozadí záhlaví sloupcůHeadingFill – The background color of the column headings.
 • HeadingFont – písmo záhlaví sloupcůHeadingFont – The font of the column headings.
 • HeadingFontWeight – tloušťka písma záhlaví sloupcůHeadingFontWeight – The font weight of the column headings.
 • HeadingSize – velikost písma záhlaví sloupcůHeadingSize – The font size of the column headings.
 • Height – vzdálenost mezi horním a dolním okrajem ovládacího prvku Tabulka datHeight – The distance between the Data table control's top and bottom edges.
 • HoverColor – barva textu řádku, na který ukazuje ukazatel myšiHoverColor – The text color for the row that the mouse pointer is pointing at.
 • HoverFill – barva pozadí řádku, na který ukazuje ukazatel myšiHoverFill – The background color of the row that the mouse pointer is pointing at.
 • NoDataText – zpráva, kterou obdrží uživatel v případě, že neexistují žádné záznamy, které by mohly být zobrazeny v ovládacím prvku Tabulka datNoDataText – The message that the user receives when there are no records to show in the Data table control.
 • SelectedColor – barva textu vybraného řádkuSelectedColor – The color of the text in the selected row.
 • SelectedFill – barva pozadí vybraného řádkuSelectedFill – The background color of the selected row.
 • Size – výchozí velikost písma pro všechny řádky datSize – The default font size for all data rows.
 • Visible – hodnota určující, jestli se ovládací prvek Tabulka dat zobrazuje nebo je skrytýVisible – A value that determines whether the Data table control appears or is hidden.
 • Width – vzdálenost mezi levým a pravým okrajem ovládacího prvku Tabulka datWidth – The distance between the Data table control's left and right edges.
 • X – vzdálenost mezi levým okrajem ovládacího prvku Tabulka dat a levým okrajem jeho nadřazeného kontejneru (nebo levým okrajem obrazovky, pokud se nadřazený kontejner nepoužívá)X – The distance between the left edge of the Data table control and the left edge of its parent container (or the left edge of the screen if there is no parent container).
 • Y – vzdálenost mezi horním okrajem ovládacího prvku Tabulka dat a horním okrajem jeho nadřazeného kontejneru (nebo horním okrajem obrazovky, pokud se nadřazený kontejner nepoužívá)Y – The distance between the top edge of the Data table control and the top edge of its parent container (or the top edge of the screen if there is no parent container).

PříkladyExamples

Základní použitíBasic usage

 1. Vytvořte prázdnou aplikaci pro tablet.Create a blank tablet app.
 2. Na kartě Vložení klikněte nebo klepněte na Tabulka dat.On the Insert tab, click or tap Data table.

  Přidání ovládacího prvku Tabulka dat na obrazovku

  Ovládací prvek Tabulka dat se přidá na obrazovku.A Data table control is added to the screen.

 3. Přejmenujte ovládací prvek Tabulka dat na SalesOrderTable a změňte jeho velikost tak, aby pokrýval celou obrazovku.Rename the Data table control SalesOrderTable, and resize it so that it covers the whole screen.
 4. V pravém podokně klikněte nebo klepněte na šipku dolů napravo od textu Není vybraný žádný zdroj dat a potom klikněte nebo klepněte na Přidat zdroj dat.In the right pane, click or tap the down arrow to the right of the No data source selected text, and then click or tap Add a data source.

  Přidání zdroje dat

 5. V seznamu připojení klikněte nebo klepněte na připojení pro databázi Common Data Service.In the list of connections, click or tap the connection for your Common Data Service database.

  Výběr připojení pro zdroj dat

 6. V seznamu entit klikněte nebo klepněte na Sales order a potom klikněte nebo klepněte na Připojit.In the list of entities, click or tap Sales order, and then click or tap Connect.

  Výběr entity Sales order

  Ovládací prvek Tabulka dat je teď připojený ke zdroji dat Sales order.The Data table control is now attached to the Sales order data source. V ovládacím prvku Tabulka dat se objeví několik počátečních polí, protože používáme konektor, který tuto možnost podporuje.Several initial fields appear in the Data table control, because we're using a connector that supports that capability.

  Tabulka dat

 7. V pravém podokně zaškrtněte jedno nebo více políček, abyste jednotlivá pole zobrazili nebo skryli.In the right pane, select one or more check boxes to show or hide individual fields.

  Můžete třeba zaškrtnout políčko u CustomerPurchaseOrderReference, abyste toto pole skryli.For example, select the check box next to CustomerPurchaseOrderReference to hide this field.

 8. V pravém podokně změňte pořadí polí tak, že je přetáhnete nahoru nebo dolů.In the right pane, reorder the fields by dragging them up or down.

  Změna pořadí polí podle potřeby

  Ovládací prvek SalesOrderTable zobrazuje pole ve vámi určeném pořadí.The SalesOrderTable control shows the fields in the order that you specified.

  Aktualizovaná Tabulka dat

Změna stylu záhlaví pro ovládací prvek Tabulka datRestyle the header for the Data table control

 1. Když máte vybraný ovládací prvek Tabulka dat, klikněte nebo klepněte v pravém podokně na kartu Upřesnit.While the Data table control is selected, in the right pane, click or tap the Advanced tab.
 2. Klikněte nebo klepněte na pole pro vlastnost HeadingFill a potom změňte hodnotu na RGBA(62;96;170;1).Click or tap the field for the HeadingFill property, and then change the value to RGBA(62,96,170,1).
 3. Klikněte nebo klepněte na pole pro vlastnost HeadingColor a potom změňte hodnotu na White.Click or tap the field for the HeadingColor property, and then change the value to White.
 4. Klikněte nebo klepněte na pole pro vlastnost HeadingSize a potom změňte hodnotu na 14.Click or tap the field for the HeadingSize property, and then change the value to 14.

  Tabulka dat

Připojení ovládacího prvku Tabulka dat k jinému ovládacímu prvkuConnect a Data table control to another control

 1. Na obrazovku přidejte ovládací prvek Formulář pro úpravy.Add an Edit form control to the screen.
 2. Změňte velikost ovládacích prvků Tabulka dat a Formulář pro úpravy tak, aby se ovládací prvek Tabulka dat zobrazoval v levé části obrazovky a Formulář pro úpravy v pravé části obrazovky.Resize the Data table and Edit form controls so that the Data table control appears in the left part of the screen and the Edit form control appears in the right part of the screen.

  Tabulka dat a Formulář pro úpravy na stejné obrazovce

 3. Když máte vybraný Form1, změňte v pravém podokně počet sloupců na 1.While Form1 is selected, in the right pane, change the number of columns to 1.
 4. Připojte Form1 ke zdroji dat Sales order.Connect Form1 to the Sales order data source.

  V ovládacím prvku Form1 se objeví několik počátečních polí.Several initial fields appear in Form1.

  Form1 s počátečními poli

 5. V pravém podokně klikněte nebo klepněte na kartu Upřesnit.In the right pane, click or tap the Advanced tab.
 6. Nastavte vlastnost Item pro Form1 na SalesOrderTable.Selected.Set the Item property for Form1 to SalesOrderTable.Selected.

  Form1 zobrazuje informace z řádku vybraného v ovládacím prvku Tabulka dat.Form1 shows information from the row that's selected in the Data table control.

  Formulář pro úpravy připojený k Tabulce dat