Ovládací prvek Rozevírací seznam v PowerAppsDrop down control in PowerApps

Seznam, který zobrazuje jen první položku, dokud ho uživatel neotevřeA list that shows only the first item unless the user opens it.

PopisDescription

Ovládací prvek Rozevírací seznam šetří prostor na obrazovce, a to hlavně tehdy, když obsahuje velký počet možností.A Drop down control conserves screen real estate, especially when the list contains a large number of choices. Pokud uživatel nezobrazí více možností výběrem dvojité šipky, tvoří prvek jen jeden řádek.The control takes up only one line unless the user selects the chevron to reveal more choices.

Základní vlastnostiKey properties

Default – počáteční hodnota ovládacího prvku před tím, než ji uživatel změní.Default – The initial value of a control before it is changed by the user.

Items – zdroj dat zobrazený v ovládacích prvcích jako Galerie, Seznam nebo Graf.Items – The source of data that appears in a control such as a gallery, a list, or a chart.

Items – zdroj dat zobrazený v ovládacích prvcích jako Galerie, Seznam nebo GrafItems The source of data that appears in a control such as a gallery, a list, or a chart.

Když přidáte galerii, seznam nebo graf, seznam vlastností zobrazí ve výchozím nastavení Items, což vám umožní snadno určit data, která má nový ovládací prvek zobrazovat.When you add a gallery, a list, or a chart, the property list shows Items by default so that you can easily specify the data that the new control should show. Můžete například nastavit vlastnost Items galerie na tabulku Account v Salesforce, tabulku s názvem Inventory, kterou jste vytvořili v Excelu a nahráli do cloudu, nebo sharepointový seznam s názvem ConferenceSpeakers.For example, you might set the Items property of a gallery to the Account table in Salesforce, a table named Inventory that you created in Excel and uploaded to the cloud, or a SharePoint list named ConferenceSpeakers.

Selected – vybraná položka.Selected – The selected item.

Další vlastnostiAdditional properties

BorderColor – barva ohraničení ovládacího prvkuBorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle – styl ohraničení ovládacího prvku Solid (Plné), Dashed (Čárkované), Dotted (Tečkované) nebo None (Žádné)BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness – tloušťka ohraničení ovládacího prvkuBorderThickness – The thickness of a control's border.

FocusedBorderThickness – tloušťka ohraničení ovládacího prvku při fokusu klávesnice na ovládacím prvkuFocusedBorderThickness – The thickness of the control's border when it has keyboard focus.

ChevronBackground – barva za šipkou dolů v rozevíracím seznamuChevronBackground – The color behind the down arrow in a dropdown list.

ChevronFill – barva šipky dolů v rozevíracím seznamuChevronFill – The color of the down arrow in a dropdown list.

Color – barva textu v ovládacím prvkuColor – The color of text in a control.

DisplayMode – údaj o tom, jestli ovládací prvek umožňuje zadávání uživatelem (Edit), jenom zobrazuje data (View) nebo je zakázaný (Disabled)DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

DisabledBorderColor – barva ohraničení ovládacího prvku v případě, že vlastnost DisplayMode je nastavena na Disabled (Zakázáno)DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledColor – barva textu ovládacího prvku v případě, že vlastnost DisplayMode je nastavena na Disabled (Zakázáno)DisabledColor – The color of text in a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledFill – barva pozadí ovládacího prvku v případě, že vlastnost DisplayMode je nastavena na Disabled (Zakázáno)DisabledFill – The background color of a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

Fill – barva pozadí ovládacího prvkuFill – The background color of a control.

Font – název rodiny písem pro zobrazení textuFont – The name of the family of fonts in which text appears.

FontWeight – váha textu v ovládacím prvku: Bold (Tučné), Semibold (Polotučné), Normal (Normální) nebo Lighter (Tenčí)FontWeight – The weight of the text in a control: Bold, Semibold, Normal, or Lighter.

Height – vzdálenost mezi horním a dolním okrajem ovládacího prvkuHeight – The distance between a control's top and bottom edges.

HoverBorderColor – barva ohraničení ovládacího prvku při umístění ukazatele myši na ovládací prvekHoverBorderColor – The color of a control's border when the user keeps the mouse pointer on that control.

HoverColor – barva textu v ovládacím prvku při umístění ukazatele myši na ovládací prvekHoverColor – The color of the text in a control when the user keeps the mouse pointer on it.

HoverFill – barva pozadí ovládacího prvku při umístění ukazatele myši na ovládací prvekHoverFill – The background color of a control when the user keeps the mouse pointer on it.

Italic – možnost zobrazení textu v ovládacím prvku jako kurzívyItalic – Whether the text in a control is italic.

OnChange – způsob reakce aplikace na změnu hodnoty ovládacího prvku uživatelem (například při přesunutí posuvníku)OnChange – How the app responds when the user changes the value of a control (for example, by adjusting a slider).

OnSelect – způsob reakce aplikace na klepnutí nebo kliknutí na ovládací prvek uživatelemOnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

PaddingBottom – vzdálenost mezi textem v ovládacím prvku a dolním okrajem stejného prvku.PaddingBottom – The distance between text in a control and the bottom edge of that control.

PaddingLeft – vzdálenost mezi textem v ovládacím prvku a levým okrajem stejného prvkuPaddingLeft – The distance between text in a control and the left edge of that control.

PaddingRight – vzdálenost mezi textem v ovládacím prvku a pravým okrajem stejného prvkuPaddingRight – The distance between text in a control and the right edge of that control.

PaddingTop – vzdálenost mezi textem v ovládacím prvku a horním okrajem stejného prvku.PaddingTop – The distance between text in a control and the top edge of that control.

PressedBorderColor – barva ohraničení ovládacího prvku po klepnutí nebo kliknutí na ovládací prvek uživatelemPressedBorderColor – The color of a control's border when the user taps or clicks that control.

PressedColor – barva textu v ovládacím prvku po klepnutí nebo kliknutí na ovládací prvek uživatelemPressedColor – The color of text in a control when the user taps or clicks that control.

PressedFill – barva pozadí ovládacího prvku po klepnutí nebo kliknutí na ovládací prvek uživatelemPressedFill – The background color of a control when the user taps or clicks that control.

Reset – určuje, zda se ovládací prvek vrátí na výchozí hodnotu.Reset – Whether a control reverts to its default value.

SelectionColor – barva textu vybrané položky nebo položek v seznamu nebo nástroje pro výběr v ovládacím prvku Pero.SelectionColor – The text color of a selected item or items in a list or the color of the selection tool in a pen control.

SelectionFill – barva pozadí vybrané položky nebo položek v seznamu nebo vybrané oblasti ovládacího prvku Pero.SelectionFill – The background color of a selected item or items in a list or a selected area of a pen control.

Size – velikost písma textu zobrazeného v ovládacím prvkuSize – The font size of the text that appears on a control.

Strikethrough – možnost zobrazení textu v ovládacím prvku jako přeškrtnutéhoStrikethrough – Whether a line appears through the text that appears on a control.

TabIndex – umožňuje vlastní určení pořadí ovládacích prvků za běhu, je-li nastavena nenulová hodnota.TabIndex – Customizes the tab order of controls at runtime when set to a non-zero value.

Tooltip – vysvětlující text, který se zobrazí, když uživatel najede myší na ovládací prvek.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

Underline – možnost zobrazení textu v ovládacím prvku jako podtrženéhoUnderline – Whether a line appears under the text that appears on a control.

Visible – možnost zobrazení nebo skrytí ovládacího prvkuVisible – Whether a control appears or is hidden.

Width – vzdálenost mezi levým a pravým okrajem ovládacího prvkuWidth – The distance between a control's left and right edges.

X – vzdálenost mezi levým okrajem ovládacího prvku a levým okrajem jeho nadřazeného kontejneru (nebo obrazovky, pokud se nadřazený kontejner nepoužívá).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y – vzdálenost mezi horním okrajem ovládacího prvku a horním okrajem jeho nadřazeného kontejneru (nebo obrazovky, pokud se nadřazený kontejner nepoužívá).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Příklad:Example

 1. Přidejte ovládací prvek Tlačítko a nastavte jeho vlastnost Text tak, aby se zobrazovalo Collect.Add a Button control, and set its Text property to show Collect.

  Podívejte se, jak přidat, pojmenovat a nakonfigurovat ovládací prvek.Don't know how to add, name, and configure a control?

 2. Do vlastnosti OnSelect prvku Tlačítko nastavte tento vzorec:Set the OnSelect property of the Button control to this formula:
  ClearCollect(CityPopulations; {City:"Londýn"; Country:"Spojené království"; Population:8615000}; {City:"Berlín"; Country:"Německo"; Population:3562000}; {City:"Madrid"; Country:"Španělsko"; Population:3165000}; {City:"Řím"; Country:"Itálie"; Population:2874000}; {City:"Paříž"; Country:"Francie"; Population:2273000}; {City:"Hamburg"; Country:"Německo"; Population:1760000}; {City:"Barcelona"; Country:"Španělsko"; Population:1602000}; {City:"Mnichov"; Country:"Německo"; Population:1494000}; {City:"Milán"; Country:"Itálie"; Population:1344000})ClearCollect(CityPopulations, {City:"London", Country:"United Kingdom", Population:8615000}, {City:"Berlin", Country:"Germany", Population:3562000}, {City:"Madrid", Country:"Spain", Population:3165000}, {City:"Rome", Country:"Italy", Population:2874000}, {City:"Paris", Country:"France", Population:2273000}, {City:"Hamburg", Country:"Germany", Population:1760000}, {City:"Barcelona", Country:"Spain", Population:1602000}, {City:"Munich", Country:"Germany", Population:1494000}, {City:"Milan", Country:"Italy", Population:1344000})

  Přečtěte si další informace o funkci ClearCollect a dalších funkcích.Want more information about the ClearCollect function or other functions?

 3. Stiskněte klávesu F5, klikněte nebo klepněte na ovládací prvek Tlačítko a stiskněte klávesu Esc.Press F5, click or tap the Button control, and then press Esc.
 4. Přidejte ovládací prvek Rozevírací seznam, pojmenujte ho Countries (Státy) a do vlastnosti Items nastavte tento vzorec:Add a Drop down control, name it Countries, and set its Items property to this formula:
  Distinct(CityPopulations; Country)Distinct(CityPopulations, Country)
 5. Přidejte ovládací prvek Galerie textu orientovaný na výšku a do vlastnosti Items nastavte tento vzorec:Add a Text gallery control in vertical/portrait orientation, and set its Items property to this formula:
  Filter(CityPopulations; Countries.Selected.Value in Country)Filter(CityPopulations, Countries.Selected.Value in Country)
 6. V první položce ovládacího prvku Galerie textu nastavte vlastnost Text horního ovládacího prvku Popisek na ThisItem.City a odstraňte dolní ovládací prvek Popisek.In the first item of the Text gallery control, set the Text property of the upper Label control to ThisItem.City, and delete the bottom Label control.
 7. Ve vlastnosti TemplateSize ovládacího prvku Galerie textu nastavte 80.Set the TemplateSize property of the Text gallery control to 80.
 8. Stiskněte klávesu F5, klikněte nebo klepněte na dvojitou šipku v seznamu Countries a vyberte některou z možností.Press F5, click or tap the chevron in the Countries list, and then choose an option in that list.

  V ovládacím prvku Galerie textu se zobrazí pouze města vámi vybraného státu.The Text gallery control shows only those cities in the country that you chose.