Ovládací prvek Galerie v PowerAppsGallery control in PowerApps

Ovládací prvek, který obsahuje další ovládací prvky a zobrazuje sadu dat.A control that contains other controls and shows a set of data.

PopisDescription

Ovládací prvek Galerie může ze zdroje dat zobrazit několik záznamů a každý záznam může obsahovat několik typů dat.A Gallery control can show multiple records from a data source, and each record can contain multiple types of data. Může například zobrazit několik kontaktů a každá položka bude zobrazovat kontaktní informace se jménem, adresou a telefonním číslem jednotlivých kontaktů.For example, a Gallery control can show multiple contacts with each item showing contact information that includes a name, an address, and a phone number for each contact. Každé datové pole se zobrazuje v samostatném ovládacím prvku uvnitř ovládacího prvku Galerie a tyto prvky můžete nakonfigurovat v šabloně galerie.Each data field appears in a separate control within the Gallery control, and you can configure those controls in its template. Šablona se v galerii zobrazuje jako první položka na levém okraji ovládacího prvku Galerie při orientaci na šířku a v horní části ovládacího prvku Galerie při orientaci na výšku.The template appears as the first item inside the gallery, on the left edge of a Gallery control in horizontal/landscape orientation and at the top of a Gallery control in vertical/portrait orientation. Všechny změny provedené v šabloně se projeví uvnitř ovládacího prvku Galerie.Any changes that you make in the template are reflected throughout the Gallery control.

Mezi dostupné šablony patří předdefinované šablony Galerie pro zobrazování obrázků a textu a také šablona s proměnnou výškou položek.Predefined Gallery templates for showing images, text as well as a gallery with variable height items are available.

Základní vlastnostiKey properties

Default – položka nebo záznam ze zdroje dat, které se mají vybrat při spuštění aplikace.Default – The item or record from the data source to be selected in the gallery when the app starts up.

Items – zdroj dat zobrazený v ovládacích prvcích jako Galerie, Seznam nebo GrafItems – The source of data that appears in a control such as a gallery, a list, or a chart.

Selected – vybraná položkaSelected – The selected item.

Další vlastnostiAdditional properties

AllItems – všechny položky v galerii včetně dalších hodnot ovládacích prvků zahrnutých do šablony GalerieAllItems – All items in a gallery, including additional control values that are a part of the gallery's template.

BorderColor – barva ohraničení ovládacího prvkuBorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle – styl ohraničení ovládacího prvku Solid (Plné), Dashed (Čárkované), Dotted (Tečkované) nebo None (Žádné)BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness – tloušťka ohraničení ovládacího prvkuBorderThickness – The thickness of a control's border.

DisplayMode – ovládací prvek umožňuje zadávání uživatelem (Edit, Úpravy), pouze zobrazuje data (View, Prohlížení) nebo je zakázaný (Disabled, Zakázáno)DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

Fill – barva pozadí ovládacího prvkuFill – The background color of a control.

Height – vzdálenost mezi horním a dolním okrajem ovládacího prvkuHeight – The distance between a control's top and bottom edges.

Layout – nastavení směru – uživatel může procházet galerii a posouvat úchyt posuvníku buď svisle (Vertical), nebo vodorovně (Horizontal).Layout – Whether the user scrolls through a gallery or adjusts a slider top to bottom (Vertical) or left to right (Horizontal).

NavigationStep – vzdálenost posunutí galerie, když je vlastnost ShowNavigation nastavená na hodnotu true a uživatel vybere na jednom konci galerie navigační šipku.NavigationStep – How far a gallery scrolls if its ShowNavigation property is set to true and the user selects a navigation arrow at either end of that gallery.

ShowNavigation – možnost zobrazení šipky na každém konci galerie, aby uživatel mohl procházet mezi položkami v galerii kliknutím nebo klepnutím na šipku.ShowNavigation – Whether an arrow appears at each end of a gallery so that a user can scroll through the items in the gallery by clicking or tapping an arrow.

ShowScrollbar – možnost zobrazení posuvníku při najetí myší na galeriiShowScrollbar – Whether a scrollbar appears when the user hovers over a gallery.

Snap – možnost procházení galerie, při které se automaticky přeskočí na další celou položku.Snap – Whether, when a user scrolls through a gallery, it automatically snaps so that the next item appears in full.

TemplateFill – barva pozadí galerieTemplateFill – The background color of a gallery.

TemplatePadding – vzdálenost mezi položkami v galeriiTemplatePadding – The distance between items in a gallery.

TemplateSize – výška šablony pro galerii při orientaci na výšku a šířka šablony pro galerii při orientaci na šířkuTemplateSize – The height of the template for a gallery in vertical/portrait orientation or the width of the template for a gallery in horizontal/landscape orientation.

Transition – vizuální efekt (Pop (Vytlačení), Push (Zatlačení) nebo None (Žádný)), když uživatel najede myší na položku v galerii.Transition – The visual effect (Pop, Push, or None) when the user hovers over an item in a gallery.

Visible – možnost zobrazení nebo skrytí ovládacího prvkuVisible – Whether a control appears or is hidden.

Width – vzdálenost mezi levým a pravým okrajem ovládacího prvkuWidth – The distance between a control's left and right edges.

WrapCount – Počet zobrazených položek v řádku nebo sloupci podle orientace na šířku nebo na výšku.WrapCount – Number of items shown per row or column based on horizontal or vertical layout.

X – vzdálenost mezi levým okrajem ovládacího prvku a levým okrajem jeho nadřazeného kontejneru (nebo obrazovky, pokud se nadřazený kontejner nepoužívá)X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y – vzdálenost mezi horním okrajem ovládacího prvku a horním okrajem jeho nadřazeného kontejneru (nebo obrazovky, pokud se nadřazený kontejner nepoužívá)Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Filter( ZdrojDat; Vzorec )Filter( DataSource, Formula )

PříkladyExamples

Zobrazení a filtrování datShow and filter data

Získání dat od uživateleGet data from the user