Ovládací prvek Dlaždice Power BI v PowerAppsPower BI tile control in PowerApps

Ovládací prvek, který zobrazuje dlaždici Power BI uvnitř aplikace.A control that shows a Power BI tile inside an app.

PopisDescription

Využijte existující analýzy dat a vytváření sestav a zobrazte své dlaždice Power BI uvnitř aplikací.Take advantage of your existing data analysis and reporting by displaying your Power BI tiles inside your apps. Požadovanou dlaždici zvolíte nastavením vlastností Pracovní prostor, Řídicí panel a Dlaždice na kartě Data na panelu možností.Choose the tile you want to show by setting its Workspace, Dashboard and Tile properties in the Data tab of the options panel.

Sdílení a zabezpečeníSharing and security

Jakmile aplikaci PowerApp nasdílíte, bude dostupná všem uživatelům, kteří mají oprávnění pro přístup.Once shared, the PowerApp will be accessible by all users who have permissions to access the app. Aby však tito uživatelé obsah z Power BI viděli, musí mít nasdílený i řídicí panel v Power BI, ze kterého daná dlaždice pochází.However in order to make the Power BI content visible to those users, the dashboard where the tile comes from needs to be shared with the user on Power BI. Takto se zajistí dodržování oprávnění ke sdílení Power BI, když se k obsahu Power BI přistupuje z aplikace.This ensures that Power BI sharing permissions are respected when Power BI content is accessed in an app.

Základní vlastnostiKey properties

Pracovní prostor – pracovní prostor Power BI, ze kterého pochází dlaždice.Workspace – The Power BI workspace where the tile comes from.

Řídicí panel – řídicí panel Power BI, ze kterého pochází dlaždice.Dashboard – The Power BI dashboard where the tile comes from.

Dlaždice – název zobrazované dlaždice Power BITile – The name of the Power BI tile you want to display.

Další vlastnostiAdditional properties

BorderColor – barva ohraničení ovládacího prvkuBorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle – styl ohraničení ovládacího prvku Solid (Plné), Dashed (Čárkované), Dotted (Tečkované) nebo None (Žádné)BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness – tloušťka ohraničení ovládacího prvkuBorderThickness – The thickness of a control's border.

DisplayMode – údaj o tom, jestli ovládací prvek umožňuje zadávání uživatelem (Edit), jenom zobrazuje data (View) nebo je zakázaný (Disabled)DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

Height – vzdálenost mezi horním a dolním okrajem ovládacího prvkuHeight – The distance between a control's top and bottom edges.

OnSelect – způsob reakce aplikace na klepnutí nebo kliknutí na ovládací prvek uživatelemOnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control. Výchozí chování přesune uživatele na sestavu Power BI přidruženou k dlaždici.Default behavior takes the user to the Power BI report associated with the tile.

Visible – možnost zobrazení nebo skrytí ovládacího prvkuVisible – Whether a control appears or is hidden.

Width – vzdálenost mezi levým a pravým okrajem ovládacího prvkuWidth – The distance between a control's left and right edges.

X – vzdálenost mezi levým okrajem ovládacího prvku a levým okrajem jeho nadřazeného kontejneru (nebo obrazovky, pokud se nadřazený kontejner nepoužívá).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y – vzdálenost mezi horním okrajem ovládacího prvku a horním okrajem jeho nadřazeného kontejneru (nebo obrazovky, pokud se nadřazený kontejner nepoužívá).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Příklad:Example

  1. Přidejte ovládací prvek Dlaždice Power BI z nabídky Ovládací prvky na kartě Vložení.Add a Power BI tile control from the Insert tab, Controls menu.
  2. Na kartě Data na panelu možností vyberte u nastavení Pracovní prostor možnost „My Workspace“ (Můj pracovní prostor).In the Data tab on options panel choose "My Workspace" for the Workspace setting. Vyberte ze seznamu řídicích panelů požadovaný řídicí panel a ze seznamu dlaždic požadovanou dlaždici.Choose a dashboard from the list of dashboards, and a tile from the list of tiles.

    Ovládací prvek vykreslí dlaždici Power BI.The control renders the Power BI tile.

    Podívejte se, jak přidat a nakonfigurovat ovládací prvek.Don't know how to add and configure a control?

    Ještě Power BI nemáte?Don't have have Power BI? Zaregistrujte se.Sign up.