Ovládací prvek Přepínač v PowerAppsRadio control in PowerApps

Jedná se o seznam zobrazující všechny možnosti, uživatel si ale může vybrat pouze jednu.A list that shows all options but the user can select only one at a time.

PopisDescription

Ovládací prvek Přepínač, se kterým mají uživatelé bohaté zkušenosti, je vhodné použít v případě malého množství možností, které se vzájemně vylučují.A Radio control, with which users have decades of experience, is best used with only a few options that are mutually exclusive.

Základní vlastnostiKey properties

Default – počáteční hodnota ovládacího prvku před tím, než ji uživatel změní.Default – The initial value of a control before it is changed by the user.

Items – zdroj dat zobrazený v ovládacích prvcích jako Galerie, Seznam nebo Graf.Items – The source of data that appears in a control such as a gallery, a list, or a chart.

Items – zdroj dat zobrazený v ovládacích prvcích jako Galerie, Seznam nebo GrafItems The source of data that appears in a control such as a gallery, a list, or a chart.

Když přidáte galerii, seznam nebo graf, seznam vlastností zobrazí ve výchozím nastavení Items, což vám umožní snadno určit data, která má nový ovládací prvek zobrazovat.When you add a gallery, a list, or a chart, the property list shows Items by default so that you can easily specify the data that the new control should show. Můžete například nastavit vlastnost Items galerie na tabulku Account v Salesforce, tabulku s názvem Inventory, kterou jste vytvořili v Excelu a nahráli do cloudu, nebo sharepointový seznam s názvem ConferenceSpeakers.For example, you might set the Items property of a gallery to the Account table in Salesforce, a table named Inventory that you created in Excel and uploaded to the cloud, or a SharePoint list named ConferenceSpeakers.

Value – hodnota vstupního ovládacího prvku.Value – The value of an input control.

Všechny vlastnostiAll properties

Align – vodorovné umístění textu ve vztahu ke středu ovládacího prvkuAlign – The location of text in relation to the horizontal center of its control.

BorderColor – barva ohraničení ovládacího prvkuBorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle – styl ohraničení ovládacího prvku Solid (Plné), Dashed (Čárkované), Dotted (Tečkované) nebo None (Žádné)BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness – tloušťka ohraničení ovládacího prvkuBorderThickness – The thickness of a control's border.

FocusedBorderThickness – tloušťka ohraničení ovládacího prvku při fokusu klávesnice na ovládacím prvkuFocusedBorderThickness – The thickness of the control's border when it has keyboard focus.

Color – barva textu v ovládacím prvkuColor – The color of text in a control.

DisplayMode – údaj o tom, jestli ovládací prvek umožňuje zadávání uživatelem (Edit), jenom zobrazuje data (View) nebo je zakázaný (Disabled)DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

DisabledBorderColor – barva ohraničení ovládacího prvku v případě, že vlastnost DisplayMode je nastavena na Disabled (Zakázáno)DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledColor – barva textu ovládacího prvku v případě, že vlastnost DisplayMode je nastavena na Disabled (Zakázáno)DisabledColor – The color of text in a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledFill – barva pozadí ovládacího prvku v případě, že vlastnost DisplayMode je nastavena na Disabled (Zakázáno)DisabledFill – The background color of a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

Fill – barva pozadí ovládacího prvkuFill – The background color of a control.

Font – název rodiny písem pro zobrazení textuFont – The name of the family of fonts in which text appears.

FontWeight – váha textu v ovládacím prvku: Bold (Tučné), Semibold (Polotučné), Normal (Normální) nebo Lighter (Tenčí)FontWeight – The weight of the text in a control: Bold, Semibold, Normal, or Lighter.

Height – vzdálenost mezi horním a dolním okrajem ovládacího prvkuHeight – The distance between a control's top and bottom edges.

HoverColor – barva textu v ovládacím prvku při umístění ukazatele myši na ovládací prvekHoverColor – The color of the text in a control when the user keeps the mouse pointer on it.

HoverFill – barva pozadí ovládacího prvku při umístění ukazatele myši na ovládací prvekHoverFill – The background color of a control when the user keeps the mouse pointer on it.

Italic – možnost zobrazení textu v ovládacím prvku jako kurzívyItalic – Whether the text in a control is italic.

LineHeight – vzdálenost například mezi řádky textu nebo položkami v seznamu.LineHeight – The distance between, for example, lines of text or items in a list.

OnChange – způsob reakce aplikace na změnu hodnoty ovládacího prvku uživatelem (například při přesunutí posuvníku)OnChange – How the app responds when the user changes the value of a control (for example, by adjusting a slider).

OnSelect – způsob reakce aplikace na klepnutí nebo kliknutí na ovládací prvek uživatelemOnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

PaddingBottom – vzdálenost mezi textem v ovládacím prvku a dolním okrajem stejného prvku.PaddingBottom – The distance between text in a control and the bottom edge of that control.

PaddingLeft – vzdálenost mezi textem v ovládacím prvku a levým okrajem stejného prvkuPaddingLeft – The distance between text in a control and the left edge of that control.

PaddingRight – vzdálenost mezi textem v ovládacím prvku a pravým okrajem stejného prvkuPaddingRight – The distance between text in a control and the right edge of that control.

PaddingTop – vzdálenost mezi textem v ovládacím prvku a horním okrajem stejného prvku.PaddingTop – The distance between text in a control and the top edge of that control.

PressedColor – barva textu v ovládacím prvku po klepnutí nebo kliknutí na ovládací prvek uživatelemPressedColor – The color of text in a control when the user taps or clicks that control.

PressedFill – barva pozadí ovládacího prvku po klepnutí nebo kliknutí na ovládací prvek uživatelemPressedFill – The background color of a control when the user taps or clicks that control.

RadioBackgroundFill – barva pozadí kroužků v ovládacím prvku PřepínačRadioBackgroundFill – The background color of the circles in a radio-button control.

RadioBorderColor – barva kroužků jednotlivých možností v ovládacím prvku PřepínačRadioBorderColor – The color of the circle for each option in a radio-button control.

RadioSelectionFill – barva zobrazující se uvnitř kroužku vybrané možnosti v ovládacím prvku PřepínačRadioSelectionFill – The color that appears inside the circle of the selected option in a radio-button control.

RadioSize – průměr kroužků v ovládacím prvku PřepínačRadioSize – The diameter of the circles in a radio-button control.

Reset – určuje, zda se ovládací prvek vrátí na výchozí hodnotu.Reset – Whether a control reverts to its default value.

Size – velikost písma textu zobrazeného v ovládacím prvkuSize – The font size of the text that appears on a control.

Strikethrough – možnost zobrazení textu v ovládacím prvku jako přeškrtnutéhoStrikethrough – Whether a line appears through the text that appears on a control.

TabIndex – umožňuje vlastní určení pořadí ovládacích prvků za běhu, je-li nastavena nenulová hodnota.TabIndex – Customizes the tab order of controls at runtime when set to a non-zero value.

Tooltip – vysvětlující text, který se zobrazí, když uživatel najede myší na ovládací prvek.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

Underline – možnost zobrazení textu v ovládacím prvku jako podtrženéhoUnderline – Whether a line appears under the text that appears on a control.

Visible – možnost zobrazení nebo skrytí ovládacího prvkuVisible – Whether a control appears or is hidden.

Width – vzdálenost mezi levým a pravým okrajem ovládacího prvkuWidth – The distance between a control's left and right edges.

X – vzdálenost mezi levým okrajem ovládacího prvku a levým okrajem jeho nadřazeného kontejneru (nebo obrazovky, pokud se nadřazený kontejner nepoužívá).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y – vzdálenost mezi horním okrajem ovládacího prvku a horním okrajem jeho nadřazeného kontejneru (nebo obrazovky, pokud se nadřazený kontejner nepoužívá).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Distinct( ZdrojDat; NázevSloupce )Distinct( DataSource, ColumnName )

Příklad:Example

 1. Přidejte ovládací prvek Přepínač, pojmenujte ho Pricing a jeho vlastnost Items nastavte na tento vzorec:Add a Radio control, name it Pricing, and set its Items property to this formula:
  ["Standard", "Premium"]["Standard", "Premium"]

  Podívejte se, jak přidat, pojmenovat a nakonfigurovat ovládací prvek.Don't know how to add, name, and configure a control?

 2. Přidejte ovládací prvek Popisek, přesuňte ho pod ovládací prvek Přepínač a vlastnost Text ovládacího prvku Popisek nastavte na tento vzorec:Add a Label control, move it below the Radio control, and set the Text property of the Label control to this formula:
  If("Premium" in Pricing.Selected.Value; "$200 per day"; "$150 per day")If("Premium" in Pricing.Selected.Value, "$200 per day", "$150 per day")

  Přečtěte si další informace o funkci If a ostatních funkcích.Want more information about the If function or other functions?

 3. Stiskněte klávesu F5 a pak vyberte jednu z možností ovládacího prvku Přepínač.Press F5, and then choose either option in the Radio control.

  Ovládací prvek Popisek zobrazuje text odpovídající vaší volbě.The Label control shows the appropriate text for your choice.

 4. (volitelné) V ovládacím prvku Přepínač vyberte jinou možnost, abyste se ujistili, že se zobrazuje odpovídající text.(optional) In the Radio control, choose the other option to confirm that the appropriate text appears.
 5. Stisknutím klávesy Esc se vraťte do výchozího pracovního prostoru.To return to the default workspace, press Esc.