Ovládací prvky Tvar a Ikona v PowerAppsShape controls and Icon controls in PowerApps

Grafické prvky, kterými můžete nakonfigurovat vlastnosti vzhledu a chování.Graphics for which you can configure appearance and behavior properties.

PopisDescription

Tyto ovládací prvky zahrnují šipky, geometrické tvary, ikony akcí a symboly, kterým můžete nakonfigurovat vlastnosti jako výplň, velikost a umístění.These controls include arrows, geometric shapes, action icons, and symbols for which you can configure properties such as fill, size, and location. Můžete také nakonfigurovat jejich vlastnost OnSelect, aby aplikace reagovala, když uživatel na ovládací prvek klikne nebo klepne.You can also configure their OnSelect property so that the app responds if the user clicks or taps the control.

Základní vlastnostiKey properties

Fill – barva pozadí ovládacího prvkuFill – The background color of a control.

OnSelect – způsob reakce aplikace na klepnutí nebo kliknutí na ovládací prvek uživatelemOnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

Další vlastnostiAdditional properties

DisplayMode – údaj o tom, jestli ovládací prvek umožňuje zadávání uživatelem (Edit), jenom zobrazuje data (View) nebo je zakázaný (Disabled)DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

Height – vzdálenost mezi horním a dolním okrajem ovládacího prvkuHeight – The distance between a control's top and bottom edges.

HoverFill – barva pozadí ovládacího prvku při umístění ukazatele myši na ovládací prvekHoverFill – The background color of a control when the user keeps the mouse pointer on it.

PressedBorderColor – barva ohraničení ovládacího prvku po klepnutí nebo kliknutí na ovládací prvek uživatelemPressedBorderColor – The color of a control's border when the user taps or clicks that control.

FocusedBorderThickness – tloušťka ohraničení ovládacího prvku při fokusu klávesnice na ovládacím prvkuFocusedBorderThickness – The thickness of the control's border when it has keyboard focus.

Visible – možnost zobrazení nebo skrytí ovládacího prvkuVisible – Whether a control appears or is hidden.

Width – vzdálenost mezi levým a pravým okrajem ovládacího prvkuWidth – The distance between a control's left and right edges.

X – vzdálenost mezi levým okrajem ovládacího prvku a levým okrajem jeho nadřazeného kontejneru (nebo obrazovky, pokud se nadřazený kontejner nepoužívá).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y – vzdálenost mezi horním okrajem ovládacího prvku a horním okrajem jeho nadřazeného kontejneru (nebo obrazovky, pokud se nadřazený kontejner nepoužívá).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Navigate( ScreenName; ScreenTransition )Navigate( ScreenName, ScreenTransition )

Příklad:Example

 1. Pojmenujte výchozí ovládací prvek Obrazovka jako Cíl, přidejte ovládací prvek Popisek a nastavte jeho vlastnost Text na hodnotu Cíl.Name the default Screen control Target, add a Label control, and set its Text property to show Target.

  Podívejte se, jak přidat a nakonfigurovat ovládací prvek.Don't know how to add and configure a control?

 2. Přidejte ovládací prvek Obrazovka a pojmenujte ho Zdroj.Add a Screen control, and name it Source.
 3. Do prvku Zdroj přidejte ovládací prvek Tvar a do jeho vlastnosti OnSelect nastavte tento vzorec:In Source, add a Shape control, and set its OnSelect property to this formula:
  Navigate(Cíl; ScreenTransition.Fade)Navigate(Target, ScreenTransition.Fade)
 4. Stiskněte klávesu F5 a potom klikněte nebo klepněte na ovládací prvek Tvar.Press F5, and then click or tap the Shape control.

  Zobrazí se obrazovka Cíl.The Target screen appears.

 5. (Volitelné) Stisknutím klávesy Esc se vraťte do výchozího pracovního prostoru, přidejte do obrazovky Cíl ovládací prvek Tvar a do jeho vlastnosti OnSelect nastavte tento vzorec:(optional) Press Esc to return to the default workspace, add a Shape control to Target, and set the OnSelect property of the Shape control to this formula:
  Navigate(Source; ScreenTransition.Fade)Navigate(Source, ScreenTransition.Fade)