Ovládací prvek Textové zadání v PowerAppsText input control in PowerApps

Pole, do kterého může uživatel zadat text, čísla nebo jiná dataA box in which the user can type text, numbers, and other data.

PopisDescription

Ovládací prvek Textové zadání slouží k zadávání dat.The user can specify data by typing into a text-input control. V závislosti na konfiguraci aplikace mohou být data přidána do zdroje dat, použita k výpočtu dočasné hodnoty, nebo zpracována jiným způsobem.Depending on how you configure the app, that data might be added to a data source, used to calculate a temporary value, or incorporated in some other way.

Základní vlastnostiKey properties

Default – počáteční hodnota ovládacího prvku před tím, než ji uživatel změníDefault – The initial value of a control before it is changed by the user.

Text – text, který se v ovládacím prvku zobrazuje nebo který zadává do ovládacího prvku uživatelText – Text that appears on a control or that the user types into a control.

Další vlastnostiAdditional properties

Align – vodorovné umístění textu ve vztahu ke středu ovládacího prvkuAlign – The location of text in relation to the horizontal center of its control.

BorderColor – barva ohraničení ovládacího prvkuBorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle – styl ohraničení ovládacího prvku Solid (Plné), Dashed (Čárkované), Dotted (Tečkované) nebo None (Žádné)BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness – tloušťka ohraničení ovládacího prvkuBorderThickness – The thickness of a control's border.

FocusedBorderThickness – tloušťka ohraničení ovládacího prvku při fokusu klávesnice na ovládacím prvkuFocusedBorderThickness – The thickness of the control's border when it has keyboard focus.

Clear – určuje, zda se u ovládacího prvku Textové zadání zobrazí symbol X, na který může uživatel klepnout nebo kliknout, aby vymazal obsah ovládacího prvkuClear – Whether a text-input control shows an "X" that the user can tap or click to clear the contents of that control.

Color – barva textu v ovládacím prvkuColor – The color of text in a control.

DelayOutput – při nastavení hodnoty true se vstup uživatele zaregistruje s půlvteřinovou prodlevou.DelayOutput – When set to true, user input is registered after half a second delay. Tato možnost je užitečná k tomu, aby se pozdržely nákladné operace, dokud uživatel nedokončí zadávání textu (např. k filtrování, pokud je vstup použit v jiných vzorcích).Useful for delaying expensive operations until user completes inputting text (i.e. for filtering when input is used in other formulas).

DisplayMode – ovládací prvek umožňuje zadávání uživatelem (Edit, Úpravy), pouze zobrazuje data (View, Prohlížení) nebo je zakázaný (Disabled, Zakázáno)DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

DisabledBorderColor – barva ohraničení ovládacího prvku v případě, že vlastnost DisplayMode je nastavena na Disabled (Zakázáno)DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledColor – barva textu ovládacího prvku v případě, že vlastnost DisplayMode je nastavena na Disabled (Zakázáno)DisabledColor – The color of text in a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledFill – barva pozadí ovládacího prvku v případě, že vlastnost DisplayMode je nastavena na Disabled (Zakázáno)DisabledFill – The background color of a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

Fill – barva pozadí ovládacího prvkuFill – The background color of a control.

Font – název rodiny písem pro zobrazení textuFont – The name of the family of fonts in which text appears.

FontWeight – váha textu v ovládacím prvku: Bold (Tučné), Semibold (Polotučné), Normal (Normální) nebo Lighter (Tenčí)FontWeight – The weight of the text in a control: Bold, Semibold, Normal, or Lighter.

Format – určuje, zda je zadávání textu uživatelem omezeno pouze na čísla, nebo zda je povolený libovolný textFormat – Whether the user input is restricted to numbers only or can be any text.

Height – vzdálenost mezi horním a dolním okrajem ovládacího prvkuHeight – The distance between a control's top and bottom edges.

HintText – světle šedý text, který se zobrazí v ovládacím prvku pro zadávání textu, pokud je prázdnýHintText – Light-grey text that appears in an input-text control if it's empty.

HoverBorderColor – barva ohraničení ovládacího prvku při umístění ukazatele myši na ovládací prvekHoverBorderColor – The color of a control's border when the user keeps the mouse pointer on that control.

HoverColor – barva textu v ovládacím prvku při umístění ukazatele myši na ovládací prvekHoverColor – The color of the text in a control when the user keeps the mouse pointer on it.

HoverFill – barva pozadí ovládacího prvku při umístění ukazatele myši na ovládací prvekHoverFill – The background color of a control when the user keeps the mouse pointer on it.

Italic – možnost zobrazení textu v ovládacím prvku jako kurzívyItalic – Whether the text in a control is italic.

LineHeight – vzdálenost například mezi řádky textu nebo položkami v seznamuLineHeight – The distance between, for example, lines of text or items in a list.

MaxLength – počet znaků, které může uživatel zadat do ovládacího prvku Textové zadáníMaxLength – The number of characters that the user can type into a text-input control.

Mode – ovládací prvek může být v režimu SingleLine, MultiLine nebo Password.Mode – The control is in SingleLine, MultiLine, or Password mode.

OnChange – způsob reakce aplikace na změnu hodnoty ovládacího prvku uživatelem (například při přesunutí posuvníku)OnChange – How the app responds when the user changes the value of a control (for example, by adjusting a slider).

OnSelect – způsob reakce aplikace na klepnutí nebo kliknutí na ovládací prvek uživatelemOnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

PaddingBottom – vzdálenost mezi textem v ovládacím prvku a dolním okrajem stejného prvkuPaddingBottom – The distance between text in a control and the bottom edge of that control.

PaddingLeft – vzdálenost mezi textem v ovládacím prvku a levým okrajem stejného prvkuPaddingLeft – The distance between text in a control and the left edge of that control.

PaddingRight – vzdálenost mezi textem v ovládacím prvku a pravým okrajem stejného prvkuPaddingRight – The distance between text in a control and the right edge of that control.

PaddingTop – vzdálenost mezi textem v ovládacím prvku a horním okrajem stejného prvkuPaddingTop – The distance between text in a control and the top edge of that control.

PressedBorderColor – barva ohraničení ovládacího prvku po klepnutí nebo kliknutí na ovládací prvek uživatelemPressedBorderColor – The color of a control's border when the user taps or clicks that control.

PressedColor – barva textu v ovládacím prvku po klepnutí nebo kliknutí na ovládací prvek uživatelemPressedColor – The color of text in a control when the user taps or clicks that control.

PressedFill – barva pozadí ovládacího prvku po klepnutí nebo kliknutí na ovládací prvek uživatelemPressedFill – The background color of a control when the user taps or clicks that control.

RadiusBottomLeft – poloměr zaoblení levého dolního rohu ovládacího prvkuRadiusBottomLeft – The degree to which the bottom-left corner of a control is rounded.

RadiusBottomRight – poloměr zaoblení pravého dolního rohu ovládacího prvkuRadiusBottomRight – The degree to which the bottom-right corner of a control is rounded.

RadiusTopLeft – poloměr zaoblení levého horního rohu ovládacího prvkuRadiusTopLeft – The degree to which the top-left corner of a control is rounded.

RadiusTopRight – poloměr zaoblení pravého horního rohu ovládacího prvkuRadiusTopRight – The degree to which the top-right corner of a control is rounded.

Reset – možnost vrácení ovládacího prvku na výchozí hodnotuReset – Whether a control reverts to its default value.

Size – velikost písma textu zobrazeného v ovládacím prvkuSize – The font size of the text that appears on a control.

Strikethrough – možnost zobrazení textu v ovládacím prvku jako přeškrtnutéhoStrikethrough – Whether a line appears through the text that appears on a control.

TabIndex – umožňuje vlastní určení pořadí ovládacích prvků za běhu, je-li nastavena nenulová hodnota.TabIndex – Customizes the tab order of controls at runtime when set to a non-zero value.

Tooltip – vysvětlující text, který se zobrazí, když uživatel najede myší na ovládací prvekTooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

Underline – možnost zobrazení textu v ovládacím prvku jako podtrženéhoUnderline – Whether a line appears under the text that appears on a control.

Visible – možnost zobrazení nebo skrytí ovládacího prvkuVisible – Whether a control appears or is hidden.

Width – vzdálenost mezi levým a pravým okrajem ovládacího prvkuWidth – The distance between a control's left and right edges.

X – vzdálenost mezi levým okrajem ovládacího prvku a levým okrajem jeho nadřazeného kontejneru (nebo obrazovky, pokud se nadřazený kontejner nepoužívá)X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y – vzdálenost mezi horním okrajem ovládacího prvku a horním okrajem jeho nadřazeného kontejneru (nebo obrazovky, pokud se nadřazený kontejner nepoužívá)Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

DateTimeValue( řetězec )DateTimeValue( String )

PříkladyExamples

Shromažďování datCollect data

 1. Přidejte dva ovládací prvky Textové zadání a pojmenujte je inputFirst a inputLast.Add two text-input controls, and name them inputFirst and inputLast.

  Podívejte se, jak přidat, pojmenovat a nakonfigurovat ovládací prvek.Don't know how to add, name, and configure a control?

 2. Přidejte tlačítko, pro jeho vlastnost Text zadejte hodnotu Přidat a pro jeho vlastnost OnSelect zadejte tento vzorec:Add a button, set its Text property to Add, and set its OnSelect property to this formula:
  Collect(Names; {FirstName:inputFirst.Text; LastName:inputLast.Text}) Collect(Names, {FirstName:inputFirst.Text, LastName:inputLast.Text})

  Přečtěte si další informace o funkci Collect a ostatních funkcích.Want more information about the Collect function or other functions?

 3. Přidejte galerii textu s orientací na výšku, její vlastnost Items nastavte na Names a vlastnost Text u Subtitle1 nastavte na ThisItem.FirstName.Add a text gallery in portrait/vertical orientation, set its Items property to Names, and set the Text property of Subtitle1 to ThisItem.FirstName.
 4. (volitelné) V galerii šablon odstraňte dolní popisek s názvem Body1 a pro vlastnost galerie TemplateSize nastavte hodnotu 80.(optional) In the template gallery, delete the bottom label, named Body1, and set the TemplateSize property of the gallery to 80.
 5. Stiskněte klávesu F5, zadejte textové řetězce do polí inputFirst a inputLast a potom klikněte nebo klepněte na tlačítko Přidat.Press F5, type a string of text into inputFirst and inputLast, and then click or tap the Add button.
 6. (volitelné) Přidejte do kolekce další názvy a pak se stisknutím klávesy Esc vraťte do výchozího pracovního prostoru.(optional) Add more names to the collection, and then press Esc to return to the default workspace.

Výzva k zadání heslaPrompt for a password

 1. Přidejte ovládací prvek Textové zadání, pojmenujte ho inputPassword a jeho vlastnost Mode nastavte na Password.Add a text-input control, name it inputPassword, and set its Mode property to Password.
 2. Přidejte popisek a do jeho vlastnosti Text nastavte tento vzorec:Add a label, and set its Text property to this formula:
  If(inputPassword.Text = "P@ssw0rd"; "Access granted"; "Access denied") If(inputPassword.Text = "P@ssw0rd", "Access granted", "Access denied")

  Přečtěte si další informace o funkci If a ostatních funkcích.Want more information about the If function or other functions?

 3. Stiskněte klávesu F5 a potom do inputPassword zadejte P@ssw0rd.Press F5, and then type P@ssw0rd in inputPassword.

  Když dokončíte zadávání hesla, popisek se změní z Access denied (Přístup odepřen) na Access granted (Přístup udělen).When you finish typing the password, the label stops showing Access denied and starts to show Access granted.

 4. Stisknutím klávesy Esc se vraťte do výchozího pracovního prostoru.To return to the default workspace, press Esc.
 5. (volitelné) Přidejte ovládací prvek, jako je například šipka, nakonfigurujte pro něj navigaci na další obrazovku a nastavte, aby se zobrazil, až když uživatel zadá heslo.(optional) Add a control such as an arrow, configure it to navigate to another screen, and show it only after the user types the password.
 6. (volitelné) Přidejte tlačítko, jeho vlastnost Text nastavte na Sign in (Přihlásit se), přidejte časovač a zakažte na určitou dobu ovládací prvek pro zadávání textu, pokud uživatel zadá chybné heslo a klikne nebo klepne na tlačítko Sign in.(optional) Add a button, configure its Text property to show Sign in, add a timer, and disable the input-text control for a certain amount of time if the user types the wrong password and then clicks or taps the Sign in button.