Ovládací prvek Přepínací tlačítko v PowerAppsToggle control in PowerApps

Ovládací prvek, který může uživatel zapnout nebo vypnout potažením úchytuA control that the user can turn on or off by moving its handle.

PopisDescription

Přepínací tlačítko je navrženo pro nejnovější grafická uživatelská rozhraní, funguje ale stejně jako zaškrtávací políčko.A toggle is designed for recent GUIs but behaves the same way as a check box.

Základní vlastnostiKey properties

Default – počáteční hodnota ovládacího prvku před tím, než ji uživatel změníDefault – The initial value of a control before it is changed by the user.

Value – hodnota vstupního ovládacího prvkuValue – The value of an input control.

Další vlastnostiAdditional properties

BorderColor – barva ohraničení ovládacího prvkuBorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle – styl ohraničení ovládacího prvku Solid (Plné), Dashed (Čárkované), Dotted (Tečkované) nebo None (Žádné)BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness – tloušťka ohraničení ovládacího prvkuBorderThickness – The thickness of a control's border.

FocusedBorderThickness – tloušťka ohraničení ovládacího prvku při fokusu klávesnice na ovládacím prvkuFocusedBorderThickness – The thickness of the control's border when it has keyboard focus.

DisplayMode – ovládací prvek umožňuje zadávání uživatelem (Edit, Úpravy), pouze zobrazuje data (View, Prohlížení) nebo je zakázaný (Disabled, Zakázáno)DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

DisabledBorderColor – barva ohraničení ovládacího prvku v případě, že vlastnost DisplayMode je nastavena na Disabled (Zakázáno)DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

Fill – barva pozadí ovládacího prvkuFill – The background color of a control.

Height – vzdálenost mezi horním a dolním okrajem ovládacího prvkuHeight – The distance between a control's top and bottom edges.

HoverBorderColor – barva ohraničení ovládacího prvku při umístění ukazatele myši na ovládací prvekHoverBorderColor – The color of a control's border when the user keeps the mouse pointer on that control.

OnChange – způsob reakce aplikace na změnu hodnoty ovládacího prvku uživatelem (například při přesunutí posuvníku)OnChange – How the app responds when the user changes the value of a control (for example, by adjusting a slider).

OnCheck – způsob reakce aplikace při změně zaškrtávacího políčka nebo přepínacího tlačítka na hodnotu true (pravda)OnCheck – How an app responds when the value of a checkbox or a toggle changes to true.

OnSelect – způsob reakce aplikace na klepnutí nebo kliknutí na ovládací prvek uživatelemOnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

OnUncheck – způsob reakce aplikace při změně zaškrtávacího políčka nebo přepínacího tlačítka na hodnotu false (nepravda)OnUncheck – How an app responds when the value of a checkbox or a toggle changes to false.

PressedBorderColor – barva ohraničení ovládacího prvku po klepnutí nebo kliknutí na ovládací prvek uživatelemPressedBorderColor – The color of a control's border when the user taps or clicks that control.

RailFill – barva pozadí obdélníku v ovládacím prvku Přepínací tlačítko, je-li jeho hodnota false (nepravda), nebo barva čáry napravo od úchytu v ovládacím prvku PosuvníkRailFill – The background color of the rectangle in a toggle control when its value is false or the color of the line to the right of the handle in a slider control.

RailHoverFill – barva pozadí obdélníku v ovládacím prvku Přepínací tlačítko, je-li jeho hodnota false (nepravda), nebo barva čáry napravo od úchytu v ovládacím prvku Posuvník při najetí myší na tyto ovládací prvkyRailHoverFill – When you hover on a toggle control or a slider, the background color of the rectangle in a toggle control when its value is false or the color of the line to the right of the handle in a slider control.

Reset – možnost vrácení ovládacího prvku na výchozí hodnotuReset – Whether a control reverts to its default value.

TabIndex – umožňuje vlastní určení pořadí ovládacích prvků za běhu, je-li nastavena nenulová hodnota.TabIndex – Customizes the tab order of controls at runtime when set to a non-zero value.

Tooltip – vysvětlující text, který se zobrazí, když uživatel najede myší na ovládací prvekTooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

ValueFill – barva pozadí obdélníku v ovládacím prvku Přepínací tlačítko, je-li jeho hodnota true (pravda), nebo barva čáry nalevo od úchytu v ovládacím prvku PosuvníkValueFill – The background color of the rectangle in a toggle control when its value is true or the color of the line to the left of the handle in a slider control.

ValueHoverFill – barva pozadí obdélníku v ovládacím prvku Přepínací tlačítko, je-li jeho hodnota true (pravda), nebo barva čáry nalevo od úchytu v ovládacím prvku Posuvník při umístění ukazatele myši na tyto ovládací prvkyValueHoverFill – When you keep the mouse pointer on a toggle control or a slider, the background color of the rectangle in a toggle control when its value is true or the color of the line to the left of the handle in a slider control.

Visible – možnost zobrazení nebo skrytí ovládacího prvkuVisible – Whether a control appears or is hidden.

Width – vzdálenost mezi levým a pravým okrajem ovládacího prvkuWidth – The distance between a control's left and right edges.

X – vzdálenost mezi levým okrajem ovládacího prvku a levým okrajem jeho nadřazeného kontejneru (nebo obrazovky, pokud se nadřazený kontejner nepoužívá)X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y – vzdálenost mezi horním okrajem ovládacího prvku a horním okrajem jeho nadřazeného kontejneru (nebo obrazovky, pokud se nadřazený kontejner nepoužívá)Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

If( Condition; Result )If( Condition, Result )

Příklad:Example

 1. Přidejte přepínací tlačítko a pojmenujte ho MemberDiscount.Add a toggle, and name it MemberDiscount.

  Podívejte se, jak přidat, pojmenovat a nakonfigurovat ovládací prvek.Don't know how to add, name, and configure a control?

 2. Přidejte popisek a do jeho vlastnosti Text nastavte tento vzorec:Add a label, and set its Text property to this formula:
  If(MemberDiscount.Value = true; "Price: $75"; "Price: $100")If(MemberDiscount.Value = true, "Price: $75", "Price: $100")

  Přečtěte si další informace o funkci If a ostatních funkcích.Want more information about the If function or other functions?

 3. Stiskněte klávesu F5 a změňte hodnotu tlačítka MemberDiscount.Press F5, and change the value of MemberDiscount.

  Na štítku se zobrazují rozdílné ceny podle toho, jestli je přepínací tlačítko MemberDiscount zapnuté nebo vypnuté.The label shows a different price, depending on whether MemberDiscount is on or off.

 4. Stisknutím klávesy Esc se vraťte do výchozího pracovního prostoru.To return to the default workspace, press Esc.