Vytvoření databáze Common Data ServiceCreate a Common Data Service database

Když použijete službu Common Data Service jako úložiště dat, můžete vytvořit databázi a sestavovat aplikace.You can create a database and build apps by using Common Data Service as a data store. Můžete si buď vytvořit vlastní entity, nebo použít ty předdefinované.You can either create your own custom entities or use the predefined entities. Pokud chcete vytvořit databázi, musíte nejprve vytvořit prostředí nebo vás musí někdo do existujícího prostředí přiřadit jako správce.To create a database, you first need to either create an environment, or be assigned to an existing environment as an administrator. Kromě toho vám musí přiřadit i vhodnou licenci.In addition, you must be assigned the appropriate license. Informace o zakoupení plánu, který vám umožní používat službu Common Data Service, najdete v přehledu cen.For information on purchasing a plan for using the Common Data Service, see Pricing info.

Existují tři způsoby, jak databázi vytvořit:There are three ways to create a database:

 • V Centru pro správuIn the admin center
 • V podokně Domů na webu powerapps.comIn the Home pane of powerapps.com
 • V podokně Entity na webu powerapps.comIn the Entities pane of powerapps.com

Vytvoření databáze v Centru pro správuCreate a database in the admin center

 1. V Centru pro správu klikněte v levém navigačním podokně na Prostředí.In the admin center, in the left navigation pane, click Environments.
 2. Vyberte požadované prostředí nebo v případě potřeby vytvořte nové.Select the environment, or create a new environment if needed.
 3. Na kartě Databáze klikněte na možnost Vytvořit databázi.On the Database tab, click Create a database. Ve výchozím nastavení se databáze vytvoří v režimu otevřeného přístupu.By default, the database is created in Open access mode.
 4. Pokud chcete zabezpečení vynutit, vyberte možnost Omezit přístup.If you want to enforce security, select Restrict access.

Vytvoření databáze v podokně Domů na webu powerapps.comCreate a database in the Home pane of powerapps.com

 1. Na webu powerapps.com v levém navigačním panelu klikněte nebo klepněte na možnost Domů.On powerapps.com, in the left navigation pane, click Home.
 2. V sekci Použít službu Microsoft Common Data Service najděte tlačítko pojmenované buď Vytvořit databázi, nebo Začínáme.In the Use the Microsoft Common Data Service section, look for the button that is named either Create database or Get started. Název tlačítka závisí na přiřazené licenci a přiřazeném oprávnění.The button's name depends on your license and permission assignments. V aktuálním prostředí možná nebudete moct novou databázi vytvořit.You might not be allowed to create a database in the current environment.

Vytvoření databáze v aktuálním prostředíCreate database in current environnmet

 1. Klikněte na Vytvořit databázi.Click Create database.
 2. Pokud chcete vynutit zabezpečení, vyberte v dialogovém okně zaškrtávací políčko Omezit přístup k databázi.In the dialog box, select the Restrict access to database check box if you want to enforce security.
 3. Klikněte na Vytvořit moji databázi.Click Create my database.

Začínáme vytvořením nového prostředíGet started by creating a new environment

 1. Klikněte na Začínáme.Click Get started.
 2. V dialogovém okně klikněte na Vytvořit nové prostředí, abyste vytvořili nové prostředí a databázi.In the dialog box, click Create new environment to start to create a new environment and database.
 3. Do pole Název prostředí zadejte jedinečný název.In the Environment name field, enter a unique name. V poli Oblast vyberte příslušnou oblast.In the Region field, select the appropriate region.
 4. Pokud chcete vynutit zabezpečení, vyberte zaškrtávací políčko Omezit přístup k databázi.Select the Restrict access to database check box if you want to enforce security.
 5. Klikněte na Vytvořit.Click Create.

Vytvoření databáze v podokně Entity na webu powerapps.comCreate a database in the Entities pane of powerapps.com

 1. Na webu powerapps.com rozbalte oddíl Common Data Service a v levém navigačním podokně klikněte nebo klepněte na kartu Entity.On powerapps.com, expand the Common Data Service section and click or tap Entities in the left navigation pane.
 2. Klikněte na Začínáme.Click Get started. Databáze se vytvoří v režimu otevřeného přístupu.The database is created in Open access mode.

Otevřené a omezené databázeOpen and restricted databases

Ve výchozím nastavení se databáze vytvoří v režimu otevřeného přístupu.By default, a database is created in Open access mode. V tomto režimu se zabezpečení pro přístup k entitám nevynucuje.In this mode, security for access to entities isn't enforced. Správce prostředí může databázi nastavit do režimu omezeného přístupu.The environment administrator can set the database to Restrict access mode. V tomto režimu se zabezpečení pro přístup k entitám vynucuje na základě sad oprávnění a rolí.In this mode, security for access to entities is enforced, based on permission sets and roles.

 1. V Centru pro správu klikněte v levém navigačním podokně na Prostředí.On admin center, in the left navigation pane, click Environments.
 2. Vyberte požadované prostředí.Select the environment.
 3. Na kartě Databáze použijte jeden z následujících postupů:On the Database tab, follow one of these steps:
  • Pokud chcete zabezpečení vynutit, vyberte možnost Omezit přístup.To enforce security, select Restrict access.
  • Pokud chcete zabezpečení vypnout, vyberte možnost Otevřít přístup.To disable security, select Open access.

Licenční oprávnění a oprávnění zabezpečeníLicense and security permissions

Pokud chcete vytvořit databázi, musíte být ve vybraném prostředí správcem a musíte mít přiřazenou příslušnou licenci.To create a database, you must be an administrator in the selected environment, and the appropriate license must be assigned to you. Z tohoto prostředí potom můžete pomocí karty Zabezpečení konfigurovat oprávnění zabezpečení pro ostatní uživatele. Další informace najdete v tématech o konfiguraci zabezpečení databáze a modelu zabezpečení.From the environment, you can further configure security permissions for other users by using the Security tab. For more information, see Configure database security and Security model.

Oznámení o ochraně osobních údajůPrivacy notice

Prostřednictvím služby Common Data Service pro Microsoft PowerApps shromažďujeme a ukládáme názvy vlastních entit a polí v diagnostických systémech.With the Microsoft PowerApps common data model we collect and store custom entity and field names in our diagnostic systems. Tyto znalosti využíváme k vylepšování služby Common Data Service pro naše zákazníky.We use this knowledge to improve the common data model for our customers. Vlastní názvy entit a polí vytvářené uživateli nám pomáhají identifikovat obvyklé scénáře používané v komunitě Microsoft PowerApps. Na základě toho můžeme doplňovat chybějící entity služeb, jako jsou schémata vztahující se k organizacím.The entity and field names that Creators create help us understand scenarios that are common across the Microsoft PowerApps community and ascertain gaps in the service’s standard entity coverage, such as schemas related to organizations. Společnost Microsoft nemá přístup k datům v databázových tabulkách přidružených k těmto entitám, tato data nepoužívá a nereplikuje je mimo oblast, ve které je databáze zřízena.The data in the database tables associated with these entities is not accessed or used by Microsoft or replicated outside of the region in which the database is provisioned. K replikaci názvů vlastních entit a polí mezi oblastmi však dojít může a v takovém případě jsou tato data v souladu s našimi zásadami uchovávání dat odstraněna.Note, however, the custom entity and field names may be replicated across regions and are deleted in accordance with our data retention policies. Společnost Microsoft se zavazuje chránit vaše osobní údaje, jak je podrobněji popsáno v našem Centru zabezpečení.Microsoft is committed to your privacy as described further in our Trust Center.