Vytvoření a aktualizace kolekce v aplikaciCreate and update a collection in your app

Kolekce slouží k ukládání dat, která je možné použít v aplikaci.Use a collection to store data that can be used in your app. Kolekce je skupina podobných položek.A collection is a group of items that are similar. Můžete například vytvořit kolekci MyImages (MojeObrázky) pro uložení snímků všech produktů, které vaše společnost nabízí.For example, you create a MyImages collection that stores all the product images your company sells. Tuto kolekci MyImages pak můžete přidat do PowerApps a vytvořit aplikaci zobrazující všechny snímky těchto produktů.Within PowerApps, you can add your MyImages collection and create an app that displays all the pictures of these products. Nebo můžete vytvořit například kolekci PriceList (Ceník) obsahující všechny vaše produkty a jejich ceny.In another example, you can create a PriceList collection that lists the products and the price of each product.

Kolekci můžete vytvořit a používat přímo v PowerApps.You can create and use collections within PowerApps. Pojďme se podívat, jak na to.Let's get started.

PožadavkyPrerequisites

 • Zaregistrujte se do služby PowerApps, nainstalujte ji, otevřete ji a pak se přihlaste zadáním stejných údajů, které jste použili k registraci.Sign up for PowerApps, install it, open it, and then sign in by providing the same credentials that you used to sign up.
 • Vytvořte aplikaci nebo otevřete existující aplikaci v PowerApps.Create an app or open an existing app in PowerApps.
 • Přečtěte si, jak konfigurovat ovládací prvek v PowerApps.Learn how to configure a control in PowerApps.
 • Tyto kroky používají ukázková vstupní data ze souboru PriceList.zip.These steps use the PriceList.zip file as sample input data. Tento zazipovaný soubor obsahuje soubor XML, který můžete převést na soubor Excelu.The zip file includes an XML file that can be converted to Excel. PowerApps soubory v tomto souboru .zip automaticky přečte a úspěšně naimportuje.Otherwise, PowerApps automatically reads the files in the .zip files and imports it successfully. Můžete si stáhnout a použít tato ukázková data nebo můžete naimportovat svoje vlastní.You can download and use this sample data, or import your own.

Vytvoření kolekce s jedním sloupcemCreate a single-column collection

Následující kroky demonstrují, jak můžete v aplikaci vytvořit kolekci pomocí funkce Collect a jak do ní přidat položky.The following steps show you how to create a collection within your app using the Collect function, and how to add items to your collection.

 1. Otevřete aplikaci.Open your app.
 2. Na kartě Vložit vyberte Text a potom vyberte Textové zadání:On the Insert tab, select Text, and then select Text input:
 3. V levém horním rohu vyberte Text1 a přejmenujte ovládací prvek na Destinations (Cíl):In the top left corner, select Text1, and rename the control to Destination:
 4. Na kartě Vložit vyberte ovládací prvek Tlačítko. Tlačítko se přidá do návrháře.On the Insert tab, select Button to add a button control to your designer. V rozevíracím seznamu je uvedena vlastnost OnSelect.From the drop-down list, the OnSelect property is listed. Nastavte pro ni následující funkci:Set it to the following function:

  Collect(Destinations, Destination!Text)

  Vaše zadání by mělo vypadat takto:It should look like the following:

 5. Vyberte text tlačítka a zadejte Add (Přidat):Select the button text, and enter Add:
 6. Vyberte tlačítko Add a přesuňte ho pod ovládací prvek pro zadání textu.Select the Add button, and move it under your text control. Můžete ho přesunout kamkoli:You can move it anywhere:

V těchto krocích jste pomocí funkce Collect vytvořili kolekci s názvem Destinations.In these steps, you used the Collect function to create a collection named Destinations. Také jste přidali ovládací prvek tlačítka, které při kliknutí nebo klepnutí uživatelem přidá novou položku do kolekce.You also added a button control and when selected, adds new items to your collection. Teď si můžete vyzkoušet, jak přidávání položek funguje:Now, see what you created:

 1. Vyberte Náhled:Select Preview:
 2. Do pole zadejte název města a potom vyberte tlačítko Add.Type a city name into the box, and then select the Add button.
 3. Zadejte ještě několik měst a pokaždé vyberte tlačítko Add.Enter some additional city names and select the Add button each time.
 4. Stisknutím klávesy Esc zavřete okno náhledu.Press the Esc key to close the Preview window.
 5. Zobrazte kolekci Destinations a textové hodnoty, které jste zadali.See the Destinations collection and the text values you entered. Na kartě Soubor vyberte Kolekce.On the File tab, select Collections. Kolekce obsahuje položky, které jste zadali:The text you entered is listed:

Něco navícExtra credit

Teď si pojďme vytvořit vazbu mezi kolekcí Destination a seznamem:Now, let's bind the Destinations collection to a listbox:

 1. Vraťte se zpět do návrháře.Go back to your designer.
 2. Na kartě Vložit vyberte Ovládací prvky a pak vyberte Seznam:On the Insert tab, select Controls, and then select ListBox:
 3. Přesuňte seznam tak, aby byl dobře viditelný.Move the listbox so you can easily see it. Do vlastnosti Items zadejte tento výraz:Set its Items property to the following expression:
  Destinations!Value

  Když to uděláte, seznam se automaticky naplní položkami, které jste předtím přidali do kolekce Destinations:When you do this, the listbox is automatically populated with the items you previously entered in the Destinations collection:

Zobrazte si náhled změn: .Preview your changes: . V seznamu vidíte města, která jste zadali.In the listbox, you can see the different cities you entered. V ovládacím prvku pro zadání textu zadejte nové město a vyberte tlačítko Add.In the text-input control, enter a new city, and select the Add button. Do seznamu se automaticky přidá nově zadané město.The listbox is automatically updated to include the new city you entered.

Vytvoření kolekce s více sloupciCreate a multi-column collection

Následující kroky demonstrují, jak můžete v aplikaci vytvořit kolekci pomocí funkce Collect a jak do ní přidat více řádků.The following steps show you how to create a collection within your app using the Collect function, and how to add multiple rows to your collection.

 1. Na kartě Domů otevřete novou obrazovku.On the Home tab, open a new screen.
 2. Na kartě Vložit vyberte Text a potom vyberte Textové zadání.On the Insert tab, select Text, and then select Text input.
 3. Ovládací prvek pro zadání textu přejmenujte na City (Město):Rename the text control to City:
 4. Vložte další ovládací prvek pro zadání textu a přejmenujte ho na States (Státy).Insert another text-input control, and rename it to States.
 5. Přesuňte ovládací prvky City a States tak, abyste je měli pohromadě:Move the City and States text controls so you can see them both:

  Poznámka:: Místo slov Textové zadání můžete zadat například City a State, jak to bylo provedeno na obrázku.Note: You can replace 'Text Input' with something like 'City' or 'State', which was done in the image.

 6. Na kartě Vložit vyberte Tlačítko.On the Insert tab, select Button. Do vlastnosti OnSelect zadejte tuto funkci:Set its OnSelect property to the following function:
  Collect(Destinations, {Cities:City!Text, States:States!Text})

  Vaše zadání by mělo vypadat takto:It should look like the following:

  Poznámka:: Pomocí stejné funkce můžete do této kolekce přidat i další sloupce.Note: You can use this same function to add additional columns to this collection. Můžete například přidat další ovládací prvek Country pro zadávání zemí, které se budou přidávat do sloupce Countries:For example, you can add another text-input control for Country to add a Countries column:

  Collect(Destinations, {Cities:City!Text, States:States!Text}, {Countries:Country!Text})

 7. Přejmenujte tlačítko na AddCityStateButton (Tlačítko pro přidání města a státu) a jeho vlastnost Text nastavte na Add City and State (Přidat město a stát):Rename the button control AddCityStateButton, and set its Text property to Add City and State:

V těchto krocích jste do kolekce Destinations přidali sloupce Cities a States.In these steps, you added a Cities column and a States column to the Destinations collection. Ovládací prvek tlačítka přidá tyto nové textové položky do kolekce.The button control adds these new text items to your collection. Teď si můžete vyzkoušet, jak přidávání položek funguje:Now, see what you created:

 1. Vyberte Náhled:Select Preview:
 2. Zadejte do polí City a State nějaký text a pak vyberte tlačítko Add City and State.Type some text into the City and State boxes, and then select the Add City and State button.
 3. Přidejte ještě několik měst a států.Add a few more cities and states.
 4. Stisknutím klávesy Esc zavřete okno náhledu.Press the Esc key to close the Preview window.
 5. Pokud chcete zobrazit položky, které jste přidali do kolekce Destinations, vyberte kartu Soubor a potom vyberte Kolekce:To see the items you added to the Destinations collection, select the File tab, and then select Collections:

Přidání sloupců do kolekceAdd columns to a collection

Tento návod je rozdělen na několik částí.There are a few sections in this walk-through. Po dokončení budete umět importovat data do kolekce, vytvořit galerie pro zobrazení dat z ceníku a používat posuvník pro určení množství.When complete, you'll know how to import data into your collection, create a gallery that shows data in a price list, and use a slider control that determines the quantity of a product.

Import ceníku a vytvoření kolekceImport the price list and create the collection

 1. Stáhněte si soubor ceníku PriceList.zip.Download the PriceList zip file.
 2. Na kartě Domů přidejte novou obrazovku.On the Home tab, add a new screen.
 3. Na kartě Vložit vyberte Ovládací prvky a pak vyberte Importovat:On the Insert tab, select Controls, and then select Import:
 4. Na kartě Akce vyberte OnSelect.On the Action tab, select OnSelect. Zadejte následující funkci:Enter the following function:

  Collect(PriceList, Import1!Data)

 5. Zobrazte si náhled aplikace.Preview your app. Vyberte tlačítko Import dat, vyberte soubor PriceList.zip a zvolte Otevřít.Select the Import Data button, select the PriceList.zip file, and select Open.
 6. Zavřete okno náhledu.Close the Preview window.
 7. Na kartě Soubor vyberte Kolekce.Select the File tab, and select Collections. Kolekce PriceList obsahuje položky, které jste naimportovali:The PriceList items you imported are listed:
 1. Vraťte se zpět do návrháře.Go back to your designer.
 2. Na kartě Vložit vyberte Galerie, přejděte dolů na položku Vlastní galerie a potom vyberte Na výšku:On the Insert tab, select Gallery, scroll down to Custom Galleries, and then select Portrait:
 3. Přejmenujte galerii na PriceGallery a vlastnost Items nastavte na PriceList:Rename the gallery to PriceGallery and set the Items property to PriceList:
 4. Přesuňte galerii PriceList pod ovládací prvek Import dat.Move the PriceList gallery below the Import Data control. Vyberte ohraničení galerie a přetažením úchytů změňte její velikost tak, aby se zobrazovaly tři čtverce.Select the gallery borders and use click-and-drag to resize the gallery so three squares are shown.
 5. Vyberte první čtverec v galerii a přidejte tři popisky (karta Vložit > Popisek).In the gallery, select the first square, and add three labels (Insert tab > Label).
 6. Změňte velikosti popisků a uspořádejte je do řady umístěné v horní části prvního čtverce.Resize and arrange the labels in a row near the top of the first square. Galerie bude vypadat nějak takto:Your gallery looks similar to the following:
 7. Do vlastnosti Text u každého popisku zadejte následující výraz:Set the Text property of each label to the following expression:

  PopisekLabel Nastavte vlastnost Text naSet Text property to
  Popisek1Label1 ThisItem!Name
  Popisek2Label2 Text(ThisItem!Price, "$#")
  Popisek3Label3 ThisItem!Maker

  Když to uděláte, k popiskům se automaticky přiřadí hodnoty názvu, ceny a výrobce z kolekce PriceList.When you do this, the labels are automatically updated with the name, price, and maker values within the PriceList collection.

 8. Upravte velikost popisků a galerie tak, aby kolem textu nebyly zbytečné mezery.Resize the labels and the gallery to remove any extra spaces. Vaše obrazovka bude vypadat nějak takto:Your screen look similar to the following:

Přidání posuvníku pro úpravu množství a aktualizace kolekceAdd the quantity slider and update the collection

 1. V nabídce Vložit vyberte Ovládací prvky a potom vyberte Posuvník.On the Insert menu, select Controls, and select Slider. Přejmenujte posuvník na OrderQty (Počet kusů) a přesuňte ho do galerie.Rename the slider to OrderQty, and move it under the gallery.
 2. Přidejte tlačítko, pro jeho vlastnost Text zadejte Add a přesuňte ho pod posuvník OrderQty.Add a button, set its Text property to Add, and move it under the OrderQty slider. Vaše aplikace bude vypadat nějak takto:Your app looks similar to the following:
 3. Vlastnost OnSelect tlačítka Add nastavte na následující výraz:Set the OnSelect property of the Add button to the following expression:

  Collect(OrderList, {Name:PriceGallery!Selected!Name, Qty:OrderQty!Value, Cost:OrderQty!Value*LookUp(PriceList, PriceGallery!Selected!Name in Name, Price)});SaveData(OrderList, "orderfile")

  Poznámka: Když později v tomto postupu toto tlačítko vyberete, vytvoříte a uložíte kolekci s názvem OrderList (Přehled objednávek).Note When you select this button later in this procedure, you'll create and save a collection named OrderList. Kolekce bude obsahovat název produktu, který zadáte v galerii, počet kusů nebo množství nastavený pomocí posuvníku a celkovou cenu vypočítanou vynásobením počtu kusů cenou jednoho produktu.The collection will contain the name of a product that you enter in the gallery, a quantity that you choose with the slider, and the total cost calculated by multiplying the quantity by the price of the product.

 4. Vyberte kartu Obrazovka a pro vlastnost OnVisible nastavte následující výraz:Select the Screen tab and set the OnVisible property to the following expression:

  If(IsEmpty(PriceList), LoadData(PriceList, "pricefile"));If(IsEmpty(OrderList), LoadData(OrderList, "orderfile"))

Teď si můžete vyzkoušet, jak aplikace funguje:Now, see what you created:

 1. Otevřete Náhled.Open Preview.
 2. Vyberte produkt v galerii, nastavte posuvník na požadované množství a pak vyberte tlačítko Add.Select a product in the gallery, move the slider to your desired quantity, and then select the Add button.

  Důležité

  Když vyberete produkt, nezvýrazní se, aby bylo patrné, že je vybraný.When you select a product, that product is not highlighted to indicate you selected it. Při vytváření galerie jsme tuto funkci nenastavili.When we created the gallery, we didn't add this functionality. Kliknutím se však produkt skutečně vybere.Know that clicking the product does select it.

 3. Opakujte tyto kroky a přidejte ještě několik produktů.Repeat these steps to add a couple more products. Stisknutím klávesy Esc zavřete okno náhledu.Press ESC to close the Preview window.
 4. Na kartě Soubor vyberte Kolekce. Zobrazí se náhled kolekce OrderList, kterou jste vytvořili:On the File tab, select Collections to display a preview of the OrderList collection you created:

Tip

Pokud chcete všechny položky ze seznamu objednávek odstranit, přidejte tlačítko, pro jeho vlastnost Text zadejte Clear (Smazat) a pro jeho vlastnost OnSelect nastavte následující výraz:To remove all items from the order list, add a button, set its Text property to Clear, and set its OnSelect property to the following expression:
Clear(OrderList);SaveData(OrderList, "orderfile")
Pokud chcete položky odstraňovat po jedné, zobrazte kolekci OrderList v galerii a potom pro vlastnost OnSelect popisku v této galerii nastavte následující výraz:To remove one item at a time, show the OrderList collection in a gallery, and then set the OnSelect property of a label in that gallery to the following expression:
Remove(OrderList, ThisItem);SaveData(OrderList, "orderfile")

Tipy a trikyTips and Tricks

 • Kdykoli můžete vybrat tlačítko Náhled () a zobrazit si grafy s daty.At anytime, you can select the Preview button () to view your charts, and to see how they look with data.
 • Při návrhu aplikace můžete velikost a umístění ovládacích prvků měnit přetahováním.When designing your app, you can re-size the controls and move them around using click-and-drag.

Co jste se naučiliWhat you learned

V tomto tématu jste:In this topic, you:

 • Pomocí funkce Collect() v aplikaci vytvořili kolekci.Used the Collect() function to create a collection within your app.
 • Přidali ovládací prvek tlačítka, které při kliknutí nebo klepnutí uživatelem přidá novou položku do kolekce.You added a button control and when selected, the button adds new items to your collection.
 • Pomocí ovládacího prvku Seznam přidali položky do kolekce.Used a listbox to add items to your collection.
 • Přidali ovládací prvek Posuvník, pomocí kterého lze měnit hodnoty položek v kolekci.Added a slider control to update items within the collection.