Přizpůsobení formulářů v PowerAppsCustomize forms in PowerApps

Přizpůsobte si ovládací prvky formuláře pro zobrazení a formuláře pro úpravy tak, aby se v nich zobrazovala jenom nejdůležitější data, pořadí záznamů bylo co nejvíce intuitivní a obsahovaly jen takové ovládací prvky, které pomáhají uživatelům snadno data pochopit a aktualizovat je.Customize a Display form control and an Edit form control so that they show the data that matters most, in the most intuitive order, and in the controls that help users easily understand and update the data.

Každý formulář se skládá z jedné nebo více karet. Každá karta zobrazuje data určitého sloupce ve zdroji dat.Each form comprises one or more cards, each of which shows data from a particular column in the data source. Podle postupu v tomto tématu určíte, jaké karty se ve formuláři zobrazí. Karty můžete ve formuláři přesunout nahoru nebo dolů. Můžete také nakonfigurovat způsob zobrazení dat každého sloupce na kartě.By following the steps in this topic, you can specify which cards appear in a form, move cards up and down within a form, and configure how data from each column appears within a card.

Pokud neznáte PowerApps, přečtěte si téma Seznámení s PowerApps.If you're unfamiliar with PowerApps, see Introduction to PowerApps.

PožadavkyPrerequisites

Tento kurz můžete použít k získání všeobecného přehledu nebo podle něj můžete přesně provést tyto kroky:You can review this tutorial for general concepts only, or you can follow it exactly if you complete these steps.

 1. Vytvořit připojení z PowerApps do SharePointu.Create a connection from PowerApps to SharePoint.
 2. Vytvořit sharepointový seznam popsaný v tématu Přizpůsobení rozložení.Create the SharePoint list that Customize a layout describes.
 3. Na základě tohoto seznamu automaticky vygenerovat aplikaci.Generate an app automatically based on that list.
 4. V levém navigačním panelu klikněte nebo klepněte na ikonu v pravém horním rohu, abyste se přepnuli do zobrazení miniatur.In the left navigation bar, click or tap an icon in the upper-right corner to switch to the thumbnail view.

  Přepnutí zobrazení

Zobrazení a skrytí karetShow and hide cards

 1. Na navigačním panelu vlevo klikněte nebo klepněte na prostřední miniaturu DetailsScreen1 a vyberte ji.In the left navigation bar, click or tap the middle thumbnail to select DetailsScreen1.

  Výběr obrazovky s podrobnostmi

 2. Klikněte nebo klepněte na některou kartu, a tím ji vyberte. V pravém podokně se zobrazí možnosti přizpůsobení formuláře.Click or tap any card to select it and show the form-customization options in the right-hand pane.

  Výběr karty

 3. V pravém podokně klikněte nebo klepněte na zaškrtávací políčko, abyste skryli kartu AccountID, a klikněte nebo klepněte na zaškrtávací políčko u sloupce ID, abyste ho naopak zobrazili.In the right-hand pane, click or tap the checkbox for the AccountID card to hide it, and click or tap the checkbox for the ID column to show it.

  Zobrazení karty

Změna pořadí karetReorder the cards

 • Vyberte kartu Název, a to tak, že na ni kliknete nebo klepnete, a přetáhněte její záhlaví nahoru, až se zvýrazní karta OrderDate.Click or tap the Title card to select it, and then drag its title bar up until the OrderDate card is highlighted.

  Přesunutí karty

  Po uvolnění tlačítka myši se přesouvaná karta zobrazí přímo nad zvýrazněnou kartou.The card that you're moving will appear just above the card that's highlighted when you release the mouse button.

  Přeuspořádání karet

Spuštění aplikaceRun the app

 1. Na navigačním panelu vlevo klikněte nebo klepněte na horní miniaturu BrowseScreen1 a vyberte ji.In the left navigation bar, click or tap the top thumbnail to select BrowseScreen1.

  Miniatura BrowseScreen1

 2. Stisknutím F5 otevřete režim náhledu (nebo ho vyberte ikonou Náhled v pravém horním rohu).Open Preview mode by pressing F5 (or by selecting the Preview icon near the upper-right corner).

  Ikona náhledu

 3. Obrazovku EditScreen1 můžete použít k přidání záznamu, když v pravém horním rohu kliknete nebo klepnete na ikonu se znaménkem plus.In the upper-right corner, click or tap the plus icon to add a record in EditScreen1.

  Přidání záznamu

 4. Přidejte požadovaná data a klikněte nebo klepněte na ikonu zaškrtnutí v pravém horním rohu. Nový záznam se uloží do seznamu SharePointu a vy se vrátíte na obrazovku BrowseScreen1.Add whatever data you want, and then click or tap the checkmark icon in the upper-right corner to save your new record in the SharePoint list and return to BrowseScreen1.

  Uložení záznamu

 5. Když u vytvořené položky klepnete nebo kliknete na šipku, zobrazí se na obrazovce DetailScreen1 její podrobnosti.Click or tap the arrow for the item that you just created to show details about that item in DetailScreen1.

  Šipka vpravo

 6. Pokud chcete v zobrazení EditScreen1 aktualizovat záznam, klikněte nebo klepněte v pravém horním rohu na ikonu úprav.In the upper-right corner, click or tap the edit icon to update the record in EditScreen1.

  Úprava záznamu

 7. Změňte informace v jednom nebo několika polích a pak klikněte nebo klepněte na znaménko zaškrtnutí v pravém horním rohu. Změny se uloží do seznamu SharePointu a vy se vrátíte na obrazovku DetailScreen1.Change the information in one or more fields, and then click or tap the check mark in the upper-right corner to save your changes in the SharePoint list and return to DetailScreen1.

  Uložení změn

 8. Pokud chcete aktualizovaný záznam odstranit a vrátit se na obrazovku BrowseScreen1, klikněte nebo klepněte na ikonu odpadkového koše v pravém horním rohu.Near the upper-right corner, click or tap the trash-can icon to delete the record that you just updated and to return to BrowseScreen1.

  Odstranění záznamu

 9. Zavřete režim náhledu stisknutím klávesy Esc (případně klikněte nebo klepněte na ikonu Zavřít v levém horním rohu pod záhlavím PowerApps).Close Preview mode by pressing Esc (or by clicking or tapping the close icon near the upper-left corner, under the title bar for PowerApps).

  Zavření režimu náhledu

Další krokyNext steps

 • Stiskněte Ctrl+S a uložte aplikaci, abyste ji mohli spustit na jiných zařízeních.Press Ctrl-S to save your app so that you can run it from other devices.
 • Nasdílejte aplikaci, aby si ji mohli spustit ostatní.Share the app so that other people can run it.