Přizpůsobení rozložení galerie v PowerAppsCustomize a gallery layout in PowerApps

Jakmile v PowerApps automaticky vygenerujete aplikaci, můžete přizpůsobit automaticky zobrazovanou obrazovku procházení.After you generate an app automatically in PowerApps, customize the browse screen, which appears by default. Určete, které rozložení chcete použít, které sloupce se zobrazí a které se použijí k řazení a filtrování záznamů.Specify which layout to use, which columns to show, and which columns to use when sorting and filtering records.

PožadavkyPrerequisites

Tento kurz můžete použít k získání všeobecného přehledu nebo podle něj můžete přesně provést tyto kroky:You can review this tutorial for general concepts only, or you can follow it exactly if you complete these steps.

 1. Vytvořit připojení z PowerApps do SharePointu.Create a connection from PowerApps to SharePoint.
 2. Vytvořit sharepointový seznam, který se bude jmenovat AppGen a bude obsahovat tyto sloupce.Create a SharePoint list, named AppGen, that contains these columns.

  Příklad sloupců ze SharePointu

 3. Tyto položky přidejte do vytvořeného seznamu.Add these items to the list that you just created.

  Ukázková data

 4. Na základě vytvořeného seznamu automaticky vygenerujete aplikaci.Generate an app automatically based on the list that you just created.
 5. V levém navigačním panelu klikněte nebo klepněte na ikonu v pravém horním rohu, abyste se přepnuli do zobrazení miniatur.In the left navigation bar, click or tap an icon in the upper-right corner to switch to the thumbnail view.

  Přepnutí zobrazení

 1. Na navigačním panelu vlevo klikněte nebo klepněte na horní miniaturu a zkontrolujte, že je vybraná obrazovka BrowseScreen1.In the left navigation bar, click or tap the top thumbnail to ensure that BrowseScreen1 is selected.

  Miniatura BrowseScreen1

  Obrazovka BrowseScreen1 zobrazí AccountID (ID účtu) a Title (Název) pro každou položku v seznamu SharePointu.BrowseScreen1 shows the AccountID and Title of each item in the SharePoint list.

  Obrazovka procházení s názvy a ID účtu

  Dále zadáte, že se místo AccountID (ID účtu) u každé položky zobrazí OrderDate (Datum objednávky).Next, you'll specify that the OrderDate for each item will appear instead of the AccountID.

 2. U první položky na obrazovce klikněte nebo klepněte na AccountID (ID účtu).Click or tap the AccountID for the first item on the screen.

  Když kliknete nebo klepnete na prvek uživatelského rozhraní (také se mu říká ovládací prvek), vyberete ho. Kolem něj se zobrazí ohraničení výběru s úchyty pro změnu velikosti.When you click or tap a UI element (called a control), you select it, and a selection border with resize handles appears around that control.

  Výběr textu první položky

 3. V pravém podokně otevřete seznam Title1 (Název 1) a potom klikněte nebo klepněte na OrderDate (Datum objednání).In the right-hand pane, open the Title1 list, and then click or tap OrderDate.

  Zobrazení názvu

  Na obrazovce BrowseScreen1 se projeví změny.BrowseScreen1 reflects your change.

  Rozložení s kalendářními daty

Další informace o galeriích najdete v tématu Zobrazení seznamu položek v PowerApps.For more information about galleries, see Show a list of items in PowerApps.

Nastavení sloupců pro řazení a vyhledáváníSet the sort and search columns

 1. Klikněte nebo klepněte na libovolný záznam s výjimkou prvního a vyberte ovládací prvek Gallery (Galerie).Select the Gallery control by clicking or tapping any record except the first one.

  Výběr galerie

 2. Zkontrolujte, že v levém horním rohu se v seznamu vlastností zobrazuje Items (Položky).Near the upper-left corner, ensure that the property list shows Items.

  Vlastnost Items (Položky)

  Hodnota této vlastnosti, která je zobrazená na řádku vzorců, určuje nejen zdroj dat zobrazený na obrazovce, ale také sloupce filtrování a řazení.The value of this property, which appears in the formula bar, determines not only the source of data that appears on the screen but also the filter and sort columns.

  Řádek vzorců může implicitně obsahovat například následující vzorec.For example, the formula bar might contain this formula by default.

  Výchozí vlastnost Items (Položky)

  Při použití tohoto vzorce můžou uživatelé zobrazit jenom ty záznamy, jejichž hodnoty ve sloupci AccountID začínají jedním nebo více písmeny.Based on this formula, users can show only those records that start with one or more letters in the AccountID column.

  Výchozí sloupce pro vyhledávání

  Pokud uživatel do vyhledávacího pole zadá písmeno „A“, zobrazí se na obrazovce záznam „Europa“.If a user typed, for example, the letter "A" into the search bar, the screen would show the record for Europa. Název záznamu sice neodpovídá vyhledávacímu kritériu, ale odpovídá mu ID účtu.The title of that record doesn't match the search criterion, but the account ID does. V další části tohoto postupu změníte vzorec tak, aby se záznamy filtrovaly podle sloupce Title (Název).Later in this procedure, you'll change the formula to filter records based on the Title column.

  V každé vygenerované aplikaci mohou uživatelé řadit záznamy vzestupně nebo sestupně podle abecedy, když kliknou nebo klepnou na tlačítko řazení v pravém horním rohu.In any generated app, users can sort records alphabetically in ascending or descending order by clicking or tapping the sort button near the upper-right corner. Vzorec určuje, že záznamy budou seřazeny podle sloupce AccountID.This formula specifies that the records will be sorted based on the AccountID column.

  Výchozí sloupec pro řazení

  V další části tohoto postupu změníte vzorec tak, aby se záznamy řadily podle sloupce Title (Název).Later in this procedure, you'll change the formula to sort the records based on the Title column instead.

 3. Na řádku vzorců nahraďte oba výskyty AccountID hodnotou Title (druhou instanci uzavřete do dvojitých uvozovek).In the formula bar, replace both instances of AccountID with Title (including the double quotation marks around the second instance).

  Řádek vzorců by měl nyní obsahovat vzorec, který odpovídá tomuto příkladu:The formula bar should now contain a formula that resembles this example:
  SortByColumns(Filter(AppGen, StartsWith(Title, TextSearchBox1.Text)), "Title", Když(SortDescending1, Descending, Ascending))SortByColumns(Filter(AppGen, StartsWith(Title, TextSearchBox1.Text)), "Title", If(SortDescending1, Descending, Ascending))

  Poznámka: Číslo za prvkem TextSearchBox může být vyšší podle toho, jaké akce jste provedli.Note: The number that appears after TextSearchBox might be higher, depending on what actions you took previously. I přesto by měl vzorec fungovat očekávaným způsobem.However, the formula should still work as expected.

Test řazení a vyhledáváníTest sorting and searching

 1. Stisknutím F5 otevřete režim náhledu (případně klikněte nebo klepněte na tlačítko přehrávání v pravém horním rohu).Open Preview mode by pressing F5 (or by clicking or tapping the play button near the upper-right corner).

  Otevření režimu náhledu

 2. V pravém horním rohu obrazovky BrowseScreen1 jednou nebo několikrát klikněte nebo klepněte na tlačítko řazení. Tím změníte vzestupné nebo sestupné řazení záznamů.Near the upper-right corner of BrowseScreen1, click or tap the sort button one or more times to change the alphabetical sort order between ascending and descending.

  Test tlačítka řazení

 3. Do vyhledávacího pole zadejte jedno nebo několik písmen. Zobrazí se jen takové záznamy, jejichž název začíná zadaným písmenem nebo písmeny.In the search box, type one more letters to show only those records of which the title starts with the letter or letters that you type.

  Test panelu hledání

 4. Z panelu hledání odeberte všechen text a stisknutím klávesy Esc zavřete režim náhledu (případně klikněte nebo klepněte na ikonu Zavřít pod záhlavím PowerApps).Remove all text from the search bar, and then close Preview mode by pressing Esc (or by clicking or tapping the close icon under the title bar for PowerApps).

  Zavření režimu náhledu

Změna názvu obrazovkyChange the title of the screen

 1. Vyberte název obrazovky tím, že na něj kliknete nebo klepnete.Click or tap the title of the screen to select it.

  Výběr názvu obrazovky

 2. Zkontrolujte, že seznam vlastností zobrazuje Text, a do řádku vzorců zadejte požadovaný název ohraničený dvojitými uvozovkami.Ensure that the property list shows Text, and then type the name that you want, surrounded by double quotation marks, in the formula bar.

  Aktualizace názvu obrazovky

  Na obrazovce BrowseScreen1 se projeví změny.BrowseScreen1 reflects your change.

  Nový název obrazovky

Další krokyNext steps

 • Uložte změny stisknutím Strl+S.Press Ctrl-S to save your changes.
 • Přizpůsobte formuláře aplikace tím, že zobrazíte, skryjete nebo změníte pořadí zobrazených polí.Customize the forms in the app by showing, hiding, and reordering the fields that the forms show.