Vytvoření nových entit v Common Data Service pomocí Power QueryCreate new entities in the Common Data Service (CDS) using Power Query

Vývojáři podnikových aplikací mohou díky integraci doplňku Power Query vytvářet ve službě Common Data Service nové entity ze široké škály zdrojů dat.With the integration of Power Query, business app developers can create new entities in the Common Data Service (CDS) from a wide range of data sources.

Common Data Service umožňuje uživatelům v rámci standardních a vlastních entit bezpečně ukládat a spravovat data.The Common Data Service lets users securely store and manage data within a set of standard and custom entities. Entita je sada polí sloužící k ukládání dat, podobně jako tabulka v databázi.An entity is a set of fields used to store data, similar to a table within a database. Jakmile jsou data v Common Data Service uložená, můžete použít Microsoft PowerApps a vytvářet bohaté aplikace využívající uložená data.Once the data is stored in the Common Data Service, you can use Microsoft PowerApps to build rich applications that use the stored data.

Vývojáři podnikových aplikací používající PowerApps mohou díky integraci doplňku Power Query vytvářet ve službě Common Data Service nové entity na základě externích zdrojů dat, mezi které patří místní zdroje dat jako například relační databáze (SQL Server, IBM DB2 a další), Excel, Access a textové soubory, dále online služby jako Salesforce, Azure SQL Database a Data Warehouse, webová rozhraní API, datové kanály OData a spousta dalších zdrojů.With Power Query integration, business app developers using PowerApps can create new entities in the Common Data Service based on data from external data sources, such as on-premises data sources like relational databases (SQL Server, IBM DB2, and so on), Excel, Access, and text files, as well as online services such as Salesforce, Azure SQL Database and Data Warehouse, Web APIs, OData feeds, and many more sources. Kromě široké škály zdrojů dat, ke kterým je možné se připojit, vám doplněk Power Query umožňuje také filtrovat, transformovat a kombinovat data před jejich nahráním do služby Common Data Service.In addition to the wide array of data sources to which you can connect, using Power Query also lets you filter, transform, and combine data before loading it into the Common Data Service.

Nová entita z dat

Povolení funkce nové entity Common Data Service z doplňku Power QueryEnabling the CDS New Entities from Power Query feature

Tato funkce je v tenantovi PowerApps dostupná, ale ve výchozím nastavení není zapnutá.This feature is available in your PowerApps tenant, but is not turned on by default. Povolit ji můžete na webu web.powerapps.com.You can enable it in web.powerapps.com.

Poznámka

Nové vlastní entity můžete vytvořit jenom v databázích, které jste sami vytvořili.You can create new custom entities only in databases that you have created.

Pokud chcete tuto funkci povolit, postupujte na portálu PowerApps následovně:In the PowerApps portal, take the following steps to enable this feature:

  1. Přejděte v levém navigačním podokně na kartu Common Data Service > Entity.Browse to the Common Data Service > Entities tab, in the left navigation pane.

  2. Na seznamu Entity vyberte rozevírací seznam Nová entita.From the Entities list, select the New Entity dropdown.

  3. Ze seznamu, který se zobrazí v rozevírací nabídce, vyberte jako v následujícím obrázku Nové entity z dat (Technical Preview).From the list that appears in the dropdown menu, select New Entity from Data (Technical Preview) as shown in the following image.

    Nová entita z dat

  4. Jakmile vyberte z nabídky možnost Nové entity z dat (Technical Preview), objeví se dialogové okno se seznamem dostupných konektorů v této verzi Technical Preview, jak je znázorněno na následujícím obrázku.Once you select New Entity from Data (Technical Preview) from the menu, a dialog appears with the list of available connectors in this Technical Preview, as shown in the following image.

    Dostupné konektory

  5. Po vybrání požadovaného konektoru můžete pokračovat dalšími kroky a zadat podrobnosti a přihlašovací údaje připojení zdroje dat, vybrat tabulku k importu a tak dále.Once you've selected the connector you want to use, you can continue to the next steps to specify data source connection details and credentials, select which tables to import, and so on. Měli byste mít přístup i k Editoru dotazů (tlačítko Upravit v zobrazení Navigátor), který vám umožní před importováním dat do Common Data Service použít filtry nebo kroky transformace dat.You may be able to access the Query Editor as well (using the Edit button in the Navigator view) and thereby apply filters or data transformation steps before importing data into CDS.

Úprava nastavení načítání a dalšího chováníAdjust load settings and other behavior

Jakmile dokončíte kroky z předchozí části a budete mít zdroj dat připravený k vytvoření nových entit v Common Data Service pomocí Power Query, můžete upravit dodatečná nastavení načítaní, mezi které patří chování při aktualizaci a nastavení specifická pro entity (například zobrazovaný název, primární klíče a další).Once you've completed the steps in the previous section, and have a data source ready to use to create new entities in CDS using Power Query, you can adjust additional load settings, such as refresh behavior and entity-specific settings (such as Display Name, Primary Keys, and others).

Po dokončení těchto kroků a vybrání možnosti Načíst budou nové vlastní entity v Common Data Service vytvořené.Once those steps are completed and you select Load, you will have created new custom entities in CDS. Po počátečním načtení můžete vybráním konkrétní entity z nabídky Entita také upravit dotazy.You can also edit queries after the initial load by accessing the Entity menu for a specific entity.

Z této funkce jsme velmi nadšení a nemůžeme se dočkat vaší zpětné vazby.We're very excited about this functionality, and are eager to hear your feedback. Pošlete nám své návrhy a názory k této funkci.Please send us your suggestions and feedback about this feature!