Vytvoření zcela nové aplikace pomocí databáze Common Data ServiceCreate an app from scratch using a Common Data Service database

Vytvořte pomocí standardních entit (které jsou zabudované), vlastních entit (které vytváří organizace) nebo obojího aplikaci pro správu dat uložených ve službě Common Data Service.Build an app to manage data that's stored in the Common Data Service, using standard entities (which are built in), custom entities (which your organization creates), or both.

Když vytvoříte aplikaci ze služby Common Data Service, nemusíte vytvářet připojení ze služby Microsoft PowerApps, jako je tomu u jiných zdrojů dat (např. SharePoint, Dynamics 365 nebo Salesforce).When you build an app from the Common Data Service, you don't need to create a connection from Microsoft PowerApps, as you do with data sources such as SharePoint, Dynamics 365, or Salesforce. Musíte pouze určit entity, které chcete zobrazit, spravovat nebo používat v aplikaci u obou aktivit.You only need to specify the entities that you want to show, manage, or use for both activities in the app.

[!VIDEO nb:cid:UUID:5db63c4d-6aeb-45c5-9609-8f4bbdd37bc6]

  1. Vytvořte databázi Common Data Service.Create a Common Data Service database. Další informace najdete v tématu Vytvoření databáze služby Common Data Service.For more information, see Create a Common Data Service database.
  2. Na webu powerapps.com v levém navigačním panelu klikněte nebo klepněte na možnost Nová aplikace.On powerapps.com, in the left navigation pane, click or tap New app.
  3. V zobrazeném dialogovém okně klikněte nebo klepněte na PowerApps Studio pro web.In the dialog box that appears, click or tap PowerApps Studio for web. (Můžete také kliknout nebo klepnout na PowerApps Studio pro Windows a potom postupovat podle pokynů k instalaci PowerApps Studia pro Windows.(You can also click or tap PowerApps Studio for Windows, and then follow the instructions to install PowerApps Studio for Windows. Přestože následující pokyny používají PowerApps Studio pro web, instrukce k aplikaci pro Windows jsou podobné.)Although the instructions that follow use PowerApps Studio for web, the instructions for the Microsoft Windows app are similar.)
  4. V části Začít s prázdným plátnem nebo šablonou klikněte nebo klepněte na možnost Rozložení pro telefon na dlaždici Prázdná aplikace.Under Start with a blank canvas or template, click or tap Phone layout on the Blank app tile.
  5. Pokud se zobrazí výzva, klikněte nebo klepněte na Přeskočit a kurz přeskočte.If prompted, click or tap Skip to skip the tutorial.
  6. Klikněte nebo klepněte na kartu Obsah.Click or tap the Content tab.
  7. Klikněte nebo klepněte na Zdroje dat.Click or tap Data sources.
  8. V podokně úplně vpravo klikněte nebo klepněte na Přidat zdroj dat.In the rightmost pane, click or tap Add data source.
  9. Klikněte nebo klepněte na požadovanou službu Common Data Service.Click or tap the Common Data Service that you want to use.
  10. V seznamu entit zaškrtněte políčko pro jednu nebo více entit, které chcete použít, a potom klikněte nebo klepněte na Připojit.In the list of entities, select the check box for one or more entities that you want to use, and then click or tap Connect.

Vybrané entity se zobrazí na seznamu zdrojů dat a vlastní aplikaci si můžete vytvořit podle článku o vytvoření zcela nové aplikace.The entities that you specified appear in the list of data sources, and you can build your app as Create an app from scratch describes.