Vytvoření relace mezi entitamiBuild a relationship between entities

Data v jedné entitě často souvisejí s daty v jiné entitě.Data in one entity often relates to data in another entity. Pokud máte například entity Customers (Zákazníci) a Orders (Objednávky), může entita Orders obsahovat relaci vyhledávání do entity Customers, aby bylo možné ukázat, který zákazník objednávku vystavil.For example, you might have a Customers entity and an Orders entity, and the Orders entity might have a lookup relation to the Customers entity to show which customer placed the order. K zobrazení dat z entity Customers pro zákazníka, který objednávku vystavil, můžete použít vyhledávací pole.You can use a lookup field to show data from the Customers entity for the customer who placed the order. Další informace najdete v tématu Relace entit a vyhledávací pole.For more information, see Entity relationships and lookup fields.

Definice relaceDefine a relationship

Mezi jednou a druhou entitou (nebo v samotné entitě) můžete vytvářet různé typy relací.You can create several types of relationships from one entity to another (or between an entity and itself). Každá entita může mít relaci s několika entitami a každá entita může mít několik relací s jinou entitou.Each entity can have a relationship with more than one entity, and each entity can have more than one relationship to another entity. Některé nejčastější typy relací:Some common relationship types are:

 • Normální: Tento typ relace existuje mezi dvěma entitami.Normal - This type of relationship exists between two entities.
 • Vlastní: Tento typ relace existuje mezi entitou a jí samou.Self - This type of relationship exists between an entity and itself.
 • Jedna ku jedné: U tohoto typu relace každý záznam v entitě A odpovídá jen jednomu záznamu v entitě B (a naopak).One-to-one - In this type of relationship, each record in entity A can match only one record in entity B, and vice versa. Současná verze Common Data Service tento typ relace nepodporuje u vlastních entit.The current release of the Common Data Service does not support this type of relationship for custom entities.
 • Jedna ku mnoha: U tohoto typu relace každý záznam v entitě A odpovídá více záznamům v entitě B, ale každý záznam v entitě B odpovídá jenom jednomu záznamu v entitě A.One-to-many - In this type of relationship, each record in entity A can match more than one record in entity B, but each record in entity B can match only one record in entity A.
 • Mnoho ku mnoha: U tohoto typu relace každý záznam v entitě A odpovídá více záznamům v entitě B (a naopak).Many-to-many - In this type of relationship, each record in entity A can match more than one record in entity B, and vice versa. Současná verze Common Data Service tento typ relace nepodporuje.The current release of the Common Data Service doesn't support this type of relationship.

Přidání relace vyhledáváníAdd a lookup relation

Pokud chcete přidat relaci vyhledávání do entity, vytvořte relaci na kartě Relace a zadejte entitu, se kterou chcete vytvořit relaci.To add a lookup relation to an entity, create a relation under the Relationships tab and specify the entity with which you want to create a relationship.

 1. Na webu powerapps.com rozbalte oddíl Common Data Service a v levém navigačním podokně klikněte nebo klepněte na kartu Entity.On powerapps.com, expand the Common Data Service section and click or tap Entities in the left navigation pane.
 2. V seznamu entit klikněte nebo klepněte na některou entitu. Zobrazí se její pole.In the list of entities, click or tap an entity to display its fields. Seznam můžete filtrovat tím, že na panelu hledání, který je nad seznamem, zadáte jeden nebo několik znaků.You can filter the list by typing one or more characters in the search bar above the list.
 3. Nahoře na obrazovce klikněte nebo klepněte na Relace.Near the top of the screen, click or tap Relationships. Na této kartě se zobrazí všechny relace entity.This tab shows you all of the relationships for the entity. Klikněte na Nová relace.Click New relationship.
 4. Na stránce Vytvořit relaci zadejte související entitu, pro kterou chcete vytvořit relaci, a potom zadejte název a zobrazovaný název relace.On the Create relationship page, specify the related entity with which you want to create a relationship and then, specify the name and display name of the relation.
 5. Potvrďte změny kliknutím nebo klepnutím na Uložit.Click or tap Save to commit the changes. Automaticky se vytvoří vyhledávací pole se stejným názvem.A lookup field with the same name will be automatically created.

Použití vyhledávacího pole v aplikaciUse a lookup field in an app

Pokud automaticky vytvoříte aplikaci z entity, která obsahuje vyhledávací pole, zobrazí se jako ovládací prvek Rozevírací seznam, který bude obsahovat data z pole Název odkazované entity ve sbaleném stavu.If you create an app automatically from an entity that contains a lookup field, it appears as a Drop down control that contains data from the primary key field of the referred entity in a collapsed state. Pokud chcete zobrazit dvě pole v rozbaleném rozevíracím seznamu, musíte do skupiny polí Výchozí vyhledávání u související entity v relaci vyhledávání přidat pole PrimaryId a druhé pole podle vlastní volby.To see two fields in the drop down when it is expanded, you must add the PrimaryId field and a second field of your choice to the Default Lookup field group of the related entity of the lookup relation.

Odstranění záznamu s relací vyhledáváníDelete a record with a lookup relation

Pokud entita A obsahuje relaci vyhledávání do entity B:If entity A has a lookup relation to entity B:

 • Můžete bez omezení odstranit kterýkoli záznam entity A.You can delete any record in entity A without restriction.
 • Pokud záznam v entitě B odpovídá jednomu nebo několika záznamům v entitě A, musíte před odstraněním záznamu z entity B napřed odstranit všechny odpovídající záznamy z entity A.If a record in entity B matches one or more records in entity A, you must delete all matching records in entity A before you can delete the record in entity B.

Poznámka

Pokud je entita B standardní entitou s nadřazenou relací k entitě A a odstraníte záznam z entity A, odstraní se také všechny odpovídající záznamy z entity B.If entity B is a standard entity with a parent relationship to entity A and you delete a record from entity A, all matched records in entity B are also deleted.

Informace o tom, jak odstranit pole, najdete v tématu Správa polí.For information about how to delete a field, see Manage fields.

Další krokyNext steps