Import a export dat z Common Data ServiceImport or export data from the Common Data Service

Data můžete ze nebo do služby Common Data Service přesunout jedním ze dvou způsobů:You can move data into or out of the Common Data Service in one of two ways:

 • Pokud chcete jednorázově naimportovat nebo vyexportovat data více entit, použijte Microsoft Excel.If you want to do a one-time bulk import or export of data, you can use Microsoft Excel for multiple entities.
 • Pokud potřebujete data jedné entity průběžně importovat z jiné služby, jako je Dynamics 365, Salesforce nebo třeba excelový soubor, nebo je do ní exportovat,If you want an ongoing import or export of data for a single entity to another service, such as Dynamics 365 or Salesforce, or even to an Excel file. použijte k nastavení nepřetržitého importu nebo exportu Microsoft Flow.To set up ongoing import or export, you can use Microsoft Flow.

Jednorázový import a export datImport or export data once

Import dat z ExceluImport data from Excel

 1. Na webu powerapps.com rozbalte oddíl Common Data Service a v levém navigačním podokně klikněte nebo klepněte na kartu Entity.On powerapps.com, expand the Common Data Service section and click or tap Entities in the left navigation pane.
 2. Vedle volby Nová entita klikněte nebo klepněte na tři tečky a pak klepněte nebo klikněte na Import dat.Next to New entity, click or tap the ellipsis, and then click or tap Import data.
 3. Vyberte entitu, do které chcete data importovat, a klikněte nebo klepněte na Další.Select the entity that you want to import data into, and then click or tap Next.
 4. Klikněte nebo klepněte na Hledat.Click or tap Search. Vyberte soubor, ze kterého chcete data importovat.Select the file that you want to import data from.
 5. Pokud pro Stav mapování není zeleně zaškrtnutá Shoda, budete muset namapovat pole entity na sloupce excelového souboru.If the Mapping Status is not Match with a green check mark, then you will need to specify the mapping between the entity fields and the columns in the Excel file. Postup mapování sloupců:To map the columns:
  1. Klikněte nebo klepněte na Zobrazit mapování.Click or tap Show Mapping.
  2. U každého pole entity vyberte odpovídající sloupec excelového souboru.For each entity field, select the matching column in the Excel file.
  3. Klikněte nebo klepněte na Uložit změny.Click or tap Save changes.
 6. Klikněte na Importovat.Click Import.

Export dat do ExceluExport data to Excel

Jednorázový export dat můžete provést ze standardní entity nebo z vlastní entity. Data můžete exportovat z několika entit najednou.You can do a one-time data export from a standard entity or custom entity, and you can export data from more than one entity at a time. Pokud exportujete data z několika entit, každá entita se exportuje do vlastního souboru Microsoft Excelu.If you export data from more than one entity, each entity is exported into its own Microsoft Excel file.

 1. Na webu powerapps.com v levém navigačním panelu klikněte nebo klepněte na možnost Entity.On powerapps.com, click or tap Entities in the left navigation pane.
 2. Vedle volby Nová entita klikněte nebo klepněte na tři tečky a pak klikněte nebo klepněte na Export dat.Next to New entity, click or tap the ellipsis, and then click or tap Export data.
 3. Vyberte entity, ze kterých chcete exportovat data, a klikněte nebo klepněte na Exportovat do Excelu.Select the entities that you want to export data from, and then click or tap Export to Excel.
 4. Jakmile se zobrazí Export se dokončil, klikněte nebo klepněte na Stáhnout exportovaná data a stáhněte si data.When Export Completed appears, click or tap Download exported data to download the data.

Použití Microsoft Flow k nastavení nepřetržitého importu nebo exportuUse Microsoft Flow to set up ongoing import or export

Nepřetržitý import nebo export můžete nastavit vždy jen pro jednu standardní nebo vlastní entitu.You can set up ongoing import or export for a single standard entity or custom entity at a time. Některá místa, ke kterým se můžete připojit:Some possible places you can connect to include:

 • Dynamics 365Dynamics 365
 • SalesforceSalesforce
 • Soubory Microsoft Excelu uložené u poskytovatele cloudového souboruMicrosoft Excel files stored in any cloud file provider
 • Cloudová nebo místní databáze Microsoft SQLA Microsoft SQL database, both in the cloud and on-premises
 • Vlastní konektor API definovaný pro připojení vlastních systémůA custom connector that you define to connect to your own systems

Pokud dnes použijete k importu nebo exportu dat Microsoft Flow, nejedná se o službu úplné synchronizace.Today, when you use Microsoft Flow to import or export data, it is not a full synchronization service. Po přidání objektu do jedné služby se tento objekt importuje i do druhého systému.When an object is added to one service, it will be imported into the other system. To ale také znamená, že pokud je objekt odstraněný z jednoho systému, není odstraněný z druhého systému.However, that means if an object is deleted from one system it will not be deleted in the other system.

Způsob nastavení importu závisí na tom, jestli pro objekt, který chcete importovat, existuje šablona.How to set up the import depends on if a template already exists for the object that you want to import. Pokud existuje, můžete ji nastavit tak, aby kopírovala data z jednoho systému do druhého.If a template exists, you can set it up to copy data from one system to another. Další informace najdete v tématu Vytvoření toku, který používá službu Common Data Service.For more information, see Create a flow that uses the Microsoft Common Data Service. Pokud však taková šablona neexistuje, budete muset vytvořit tok, který využívá databázi.However, if no such template exists, you'll need to create a flow that can use the database. Další informace najdete v tématu Vytvoření toku v Microsoft Flow.For more details, refer to How to create a flow from scratch.