Vysvětlení konceptu entit ve službě Common Data ServiceUnderstand entities in the Common Data Service

Common Data Service umožňuje v rámci standardních a vlastních entit bezpečně ukládat a spravovat data.The Common Data Service allows you to securely store and manage data within a set of standard and custom entities. Entita je sada polí sloužící k ukládání dat, podobně jako tabulka v databázi.An entity is a set of fields used to store data similarly to a table within a database. Po uložení dat můžete v Microsoft PowerApps vytvářet komplexní aplikace, které budou s těmito daty pracovat. Můžete:After your data is stored you can use Microsoft PowerApps to build rich applications using your data:

 • Importovat data do standardních nebo vlastních entitImport data into standard or custom entities.
 • Vytvářet vlastní entity na podporu vašeho scénáře a aplikaceCreate custom entities to support your scenario and application.
 • Přidávat vlastní pole do standardních entit, které vyžadují další informaceAdd custom fields to standard entities where additional information is needed.
 • Začlenit standardní a vlastní entity do aplikace, kterou vyvíjíte, stejně snadno jako data z jiných zdrojůIncorporate standard and custom entities into an app that you're developing as easily as you would with data in other sources.
 • Pomocí doplňků pro produktivitu přistupovat k datům z Microsoft Excelu a OutlookuLeverage the productivity add-ins to access your data from Microsoft Excel and Outlook.
 • Zabezpečit data v organizaci pomocí zabezpečení na základě rolí před standardními a vlastními entitamiSecure your data within your organization using role-based security against standard and custom entities.
 • Zahrnout rozevírací seznamy s předdefinovanými daty, například seznamy zemí, oslovení nebo měnInclude picklists of predefined data, such as Country, Salutation, or Currency.
 • Poskytovat globální podporu pro data a aplikace využitím překladů názvů entit a políProvide global support for your data and applications by leveraging translation of entity and field names.

Každá entita se skládá ze sady záznamů, které uživatelé můžou vytvářet, číst, aktualizovat a odstraňovat.Each entity contains a set of records that users can create, read, update, and delete. Mezi entitami můžete vytvářet relace, které vám pak umožní vyhledat informace v určité entitě na základě záznamu v jiné entitě.You can create relationships between entities so that you can look up information in one entity based on a record in another entity. Můžete například vytvořit vlastní entitu na sledování událostí, kterých se uživatel zúčastnil.For example, you could create a custom entity to track events which a customer had attended. Když do entity přidáte zákazníka jako vyhledávací pole, vytvoříte vztah mezi dvěma entitami, které můžete využít ve svých aplikacích a sestavách.By adding the Customer to your custom entity as a lookup field, you establish a relationship between the two entities which can be leveraged in your app and in reporting.

Informace o zakoupení plánu, který vám umožní používat službu Common Data Service, najdete v přehledu cen.For information on purchasing a plan for using the Common Data Service, see Pricing info.

Proč používat entity?Why use entities?

Entity ve službě Common Data Service, standardní i vlastní, přinášejí možnost cloudového úložiště pro bezpečné ukládání vašich dat.Entities within the Common Data Service, both standard and custom, allow a secure and cloud-based storage option for your data. Pomocí entit můžete vytvořit obchodně zaměřenou definici vašich dat a tu pak používat ve svých aplikacích.Entities allow you to create a business-focused definition of your data for use within your apps. Posuďte, které z následujících výhod entit by pro vás mohly být užitečné:If you're not sure if entities are your best option, consider these benefits:

 • Snadná správa: Metadata i data se ukládají do cloudu.Easy to manage - Both the metadata and data are stored in the cloud. S detaily souvisejícími s ukládáním si tak nemusíte dělat starosti.You don't need to worry about the details of how they're stored.
 • Snadné sdílení: Data můžete jednoduše sdílet s kolegy, PowerApps zajistí správu oprávnění.Easy to share - You can easily share data with your colleagues because PowerApps manages the permissions.
 • Snadné zabezpečení: Data jsou bezpečně uložená a uživatelé je můžou zobrazit jen tehdy, když jim udělíte přístup.Easy to secure - Data is securely stored so that users can see it only if you grant them access. Zabezpečení na základě rolí umožňuje řídit přístup k entitám pro různé uživatele v rámci vaší organizace.Role-based security allows you to control access to entities for different users within your organization.
 • Formátovaná metadata: Datové typy a relace se využívají přímo v PowerApps.Rich metadata - Data types and relationships are leveraged directly within PowerApps. Například když definujete adresu URL typu pole, budou data v rámci vaší aplikace k dispozici jako hypertextový odkaz.For example, defining a field type URL will present your data as a hyperlink within your app.
 • Nástroje pro produktivitu: Entity jsou dostupné v rámci doplňků pro Microsoft Excel a Outlook, kde zvyšují produktivitu a zajišťují přístupnost vašich dat.Productivity tools - Entities are available within the add-ins for Microsoft Excel and Outlook to increase productivity, and ensure your data is accessible.
 • Rozevírací seznamy: Přidejte do svých entit a aplikací rozevírací seznamy z široké nabídky standardních rozevíracích seznamů.Picklists - Include picklists from a rich set of standard picklists to provide quick drop downs within your entities and apps.

Standardní a vlastní entityStandard and custom entities

Když vyvíjíte aplikaci, můžete používat standardní entity, vlastní entity nebo kombinaci obou.When you develop an app, you can use standard entities, custom entities, or both. Pokud může konkrétní účel ve vaší aplikaci zajistit standardní entita, je vhodné ji použít a nevyvíjet vlastní entitu se stejnou funkcí.If a standard entity can serve a particular purpose in your app, you should use it rather than developing a custom entity that does the same thing. V případě, že standardní entita by fungovala s drobnými změnami, můžete do ní přidat pole tak, aby odpovídala vašim potřebám.If a standard entity would serve a purpose with a few changes, you can add fields to suit your needs.

 • Common Data Service automaticky poskytuje standardní entity.The Common Data Service provides standard entities by default. Ty jsou navržené podle osvědčených postupů a zachycují nejběžnější koncepty používané v organizacích, například kontakty, účty a produkty.These are designed, in accordance with best practices, to capture the most common concepts for an organization, such as Contacts, Accounts, and Products. Úplný seznam entit najdete v části Standardní entity.For a full list of entities, see Standard entities.
 • Funkce standardních entit můžete rozšiřovat vytvářením vlastních entit, kam budete ukládat informace jedinečné pro vaši organizaci.You can extend the functionality of standard entities by creating one or more custom entities to store information that's unique to your organization. Další informace najdete v návodu, jak vytvořit vlastní entitu.For more information, see How to create a custom entity.

Poznámka

Pokud je to možné, používejte standardní entity (v případě potřeby doplněné o vlastní pole).If possible, use standard entities (with custom fields added, if required). Díky tomu budete mít v budoucnosti k dispozici nové funkce nebo aplikace, které budou tyto entity využívat.This will ensure that you can benefit from new features or apps that leverage these entities in the future.

PoleFields

Každé pole má název, zobrazovaný název, datový typ a nějaké jednoduché ověření.Each field has a name, display name, data type, and some simple validation. Datový typ může být například text, datum nebo číslo.Data types include, for example, text, date, or number. Ověření zajišťuje, aby povinná pole obsahovala data nebo aby záznamy byly jedinečné, pokud to entita vyžaduje.Validation ensures that required fields contain data and records are unique if the entity requires them to be. Pole se dělí do tři kategorií: na systémová, standardní a vlastní.Every field falls into one of three categories: system fields, standard fields, or custom fields.

Systémová poleSystem fields

Všechny entity, ať už standardní, nebo vlastní, se vytvářejí se sadou polí jen pro čtení, která nelze změnit, odstranit ani nastavit na konkrétní hodnotu.All entities, whether standard or custom, are created with a set of read-only fields that you can't change, delete, or set to a value. Další informace najdete v tématu Systémová pole a pole názvu záznamu.For more information, see System and record title fields. K nejdůležitějším systémovým polím patří:These are the most important system fields:

 • Datum vytvoření záznamu: datum a čas vytvoření záznamuCreated Record Date - The date and time when a record was created.
 • Autor: uživatele, který záznam vytvořilCreated By - The user who created the record.
 • Datum úpravy záznamu: datum a čas poslední úpravy záznamuModified Record Date - The date and time when a record was most recently modified.
 • Autor poslední změny: uživatel, který záznam naposledy upravilLast Modified By - The user who most recently modified the record.

Standardní poleStandard fields

Každá standardní entita obsahuje sadu výchozích polí, která nelze měnit ani odstraňovat.Each standard entity contains a set of default fields that you can't change or delete. Seznam entit a jejich polí a seznam rozevíracích seznamů najdete v tématu Standardní entity.For a list of the entities and their fields, and a list of the picklists, see Standard entities.

Vlastní poleCustom fields

Ve standardních i vlastních entitách můžete vytvářet vlastní pole.You can create custom fields in either a standard entity or a custom entity. U každého vlastního pole je třeba zadat název, zobrazovaný název a datový typ.You must specify the name, display name, and data type of each custom field. Úplný seznam podporovaných typů najdete v tématu Datové typy polí entit.For a complete list of supported types, see Entity field data types.

Relace vyhledáváníLookup relationships

Přecházení mezi záznamy v entitách umožňují relace, které se definují jako pole datového typu Lookup.You can navigate between records in entities if they have a relationship that's defined as a field of the Lookup data type. Relaci vyhledávání vytvoříte tak, že do entity přidáte pole s datovým typem Lookup a odkážete na entitu, ve které chcete vyhledat informace.To create a lookup relationship, add a field of data type Lookup in one entity, and point to the entity in which you want to look up information. Další informace najdete v tématu Relace entit definované prostřednictvím vyhledávacího pole.For more information, see Entity relationships via lookup field.

Standardní entityStandard entities

Seznam entit a jejich polí a seznam výčtů najdete v tématu Standardní entity.For a list of the entities and their fields, and a list of the enumerations, see Standard entities.

Funkční skupinaFunctional group PopisDescription
Služby zákazníkůmCustomer Service Entity ze skupiny Služby zákazníkům pomáhají při správě potíží zákazníků, včetně jejich sledování, eskalace a dokumentace.The Customer Service entities manage issues from your customers, including tracking, escalation, and documentation.
ZákladFoundation Entity ze základní skupiny obsahují informace podstatné prakticky pro všechny ostatní skupiny entit.The Foundation entities contain information that is relevant to nearly every other entity group. Tato skupina obsahuje entity, jako je Address (Adresa) a Currency (Měna).This group contains entities such as Address and Currency.
Lidé, organizace a skupinyPeople, Organizations, and Groups Tyto entity zahrnují nejrůznější typy uživatelů a organizací, s nimiž se můžete setkávat, včetně zaměstnanců, smluvních partnerů, dárců, dobrovolníků, fanoušků, absolventů nebo členů rodiny.These entities encompass a rich set of people and organizations that you might interact with, including employees, contractors, donors, volunteers, fans, alumni, and families.
NákupPurchasing Entity ze skupiny Nákup slouží k vytváření nákupních řešení.The Purchasing entities let you create purchasing solutions.
ProdejSales Entity ze skupiny Prodej umožňují vytvářet ucelená řešení prodeje, od sledování zájemců a prodejních příležitostí po navazující komunikaci s kontakty, přijímání a doručování objednávek a zasílání faktur.The Sales entities let you create end-to-end sales solutions, from tracking leads and opportunities, to following through with contacts, accepting and delivering orders, and sending invoices.

ZačínámeGet started

Vyzkoušejte si použití entit: vytvořte aplikaci se standardní entitou nebo si vytvořte vlastní entitu a potom vytvořte aplikaci, která bude tuto entitu používat.Try it out by creating an app using a standard entity or create a custom entity, and then create an app that uses that entity.

Oznámení o ochraně osobních údajůPrivacy notice

Prostřednictvím služby Common Data Service pro Microsoft PowerApps shromažďujeme a ukládáme názvy vlastních entit a polí v diagnostických systémech.With the Microsoft PowerApps common data model we collect and store custom entity and field names in our diagnostic systems. Tyto znalosti využíváme k vylepšování služby Common Data Service pro naše zákazníky.We use this knowledge to improve the common data model for our customers. Vlastní názvy entit a polí vytvářené uživateli nám pomáhají identifikovat obvyklé scénáře používané v komunitě Microsoft PowerApps. Na základě toho můžeme doplňovat chybějící entity služeb, jako jsou schémata vztahující se k organizacím.The entity and field names that Creators create help us understand scenarios that are common across the Microsoft PowerApps community and ascertain gaps in the service’s standard entity coverage, such as schemas related to organizations. Společnost Microsoft nemá přístup k datům v databázových tabulkách přidružených k těmto entitám, tato data nepoužívá a nereplikuje je mimo oblast, ve které je databáze zřízena.The data in the database tables associated with these entities is not accessed or used by Microsoft or replicated outside of the region in which the database is provisioned. K replikaci názvů vlastních entit a polí mezi oblastmi však dojít může a v takovém případě jsou tato data v souladu s našimi zásadami uchovávání dat odstraněna.Note, however, the custom entity and field names may be replicated across regions and are deleted in accordance with our data retention policies. Společnost Microsoft se zavazuje chránit vaše osobní údaje, jak je podrobněji popsáno v našem Centru zabezpečení.Microsoft is committed to your privacy as described further in our Trust Center.