Zdroje dat s možností delegováníDelegable data sources

Jak je podrobně popsáno v článku Principy delegování, delegování je postup, kdy aplikace PowerApps deleguje zpracování dat na zdroj dat a nepřesunuje data do aplikace, aby je zpracovala místně.As outlined in detail in the Understand delegation article, delegation is where PowerApps will delegate the processing of data to the data source rather than moving data to the app for processing locally.

Delegování se podporuje pouze u tabulkových zdrojů dat.Delegation is supported for tabular data sources only. Tento seznam obsahuje tabulkové zdroje dat a informace o tom, jestli podporují delegování. Podrobnosti obsahuje další část.This list identifies tabular data sources and whether they support delegation, with details in the next section.

  • Common Data Service – anoCommon Data Service - Yes
  • SharePoint – anoSharePoint - Yes
  • SQL Server – anoSQL Server - Yes
  • Dynamics 365 – anoDynamics 365 - Yes
  • Salesforce – anoSalesforce - Yes
  • Dynamics 365 for Operations – zatím neDynamics 365 for Operations - Not yet
  • Dynamics 365 for Financials – zatím neDynamics 365 for Financials - Not yet
  • Dynamics NAV – zatím neDynamics NAV - Not yet
  • Tabulky Google – zatím neGoogle Sheets - Not yet

Další tabulkové zdroje dat a jejich podpora delegování se přidávají průběžně.More tabular data sources and delegation support for them are being added continuously.

Tento dokument uvádí aktuální stav podporovaného delegování na zdroj dat.This document lists the current state of supported delegation per data source.

PožadavkyPrerequisites

Seznam zdrojů dat a podporovaného delegováníList of data sources and supported delegation

Tento seznam zdrojů dat a funkcí a predikátů s možností delegování se bude pravidelně aktualizovat, aby odrážel aktuální stav podpory delegování v PowerApps.This list of data sources and delegable functions and predicates will be updated periodically to reflect the current status of delegation support in PowerApps.

Funkce s možností delegování nejvyšší úrovněTop-level delegable functions

  Common Data ServiceCommon Data Service SharePointSharePoint SQL ServerSQL Server Dynamics 365Dynamics 365 SalesforceSalesforce
AverageAverage NeNo NeNo AnoYes NeNo NeNo
FiltrovatFilter AnoYes AnoYes AnoYes AnoYes AnoYes
LookUpLookUp AnoYes AnoYes AnoYes AnoYes AnoYes
Max.Max NeNo NeNo AnoYes NeNo NeNo
MinMin NeNo NeNo AnoYes NeNo NeNo
HledatSearch Ano1Yes1 NeNo AnoYes AnoYes AnoYes
SeřaditSort AnoYes AnoYes AnoYes AnoYes AnoYes
SortByColumnsSortByColumns AnoYes AnoYes AnoYes AnoYes AnoYes
SumSum NeNo NeNo AnoYes NeNo NeNo

1Pouze pro pole řetězců1For string fields only

Predikáty s možností delegování funkcí Filter a LookUpFilter and LookUp delegable predicates

  Common Data ServiceCommon Data Service SharePointSharePoint SQL ServerSQL Server Dynamics 365Dynamics 365 SalesforceSalesforce
NotNot AnoYes NeNo AnoYes AnoYes AnoYes
IsBlankIsBlank NeNo NeNo AnoYes AnoYes NeNo
TrimEndsTrimEnds NeNo NeNo AnoYes NeNo NeNo
LenLen NeNo NeNo AnoYes NeNo NeNo
+, -+, - NeNo NeNo AnoYes NeNo NeNo
<, <=, =, <>, >, >=<, <=, =, <>, >, >= AnoYes Ano (jenom =)Yes (only =) AnoYes AnoYes AnoYes
And (&&), Or (||), Not (!)And (&&), Or (||), Not (!) Ano2Yes2 Ano (s výjimkou Not(!))Yes (except Not(!)) AnoYes AnoYes AnoYes
inin NeNo NeNo AnoYes NeNo AnoYes
StartsWithStartsWith NeNo AnoYes NeNo NeNo NeNo

2Pouze pro operátory2For operators only. Funkce And/Or/Not se nedelegují.And/Or/Not function not delegated.