Umožněte zákazníkům vyzkoušet si vaše aplikace na AppSourceLet customers test drive your apps on AppSource

Baví vás vytvářet aplikace v PowerApps?Are you passionate about building apps in PowerApps? Máte aplikaci, kterou chcete sdílet se zákazníky?Do you have an app you would like to share with customers? Na AppSource.com nyní podporujeme řešení PowerApps Test Drive. Je to způsob, jak sdílet aplikace se zákazníky a generovat potenciální zakázky pro svou firmu.We now support PowerApps Test Drive solutions on AppSource.com as a way for you to share apps with customers, and generate leads for your business.

Co je řešení Test Drive?What is a Test Drive solution?

Řešení Test Drive umožňuje zákazníkům vyzkoušet skutečnou aplikaci, aniž by si museli zaregistrovat plán PowerApps nebo instalovat aplikace.A Test Drive solution enables your customers to try out a real app, without signing up for a PowerApps plan or installing any applications. Zákazníci se jen přihlásí na web AppSource.com pomocí svého účtu Azure Active Directory a spustí aplikaci ve webovém prohlížeči.Customers just sign into AppSource.com using their Azure Active Directory (AAD) account and run the app in a web browser. Bez řešení Test Drive si zákazníci mohou pouze o aplikaci přečíst nebo si přehrát video, které aplikaci popisuje.Without Test Drive, customers can only read about your app or watch a video that describes it. S řešením Test Drive získají lepší představu o tom, k čemu vaše řešení je a jaké funkce vaše aplikace má.With Test Drive, customers get a better idea of what your solution is and what functionality your app has. Navíc mají možnost si aplikaci opravdu vyzkoušet.And they have the experience of actually using the app. Zákazníci nebudou mít možnost se podívat, co je tzv. „pod kapotou“ a jak jste aplikaci vytvořili, takže vaše duševní vlastnictví je v bezpečí.Customers won't be able to look under the hood to see how your app is built, so your intellectual property is protected. O uživatelích, kteří si spustí vaši aplikaci Test Drive, sbíráme informace pro potenciální zakázky a sdílíme je, abychom vám pomohli s rozvojem podnikání.We collect and share lead information for users that launch your Test Drive app to help you grow your business.

Tady je příklad aplikace uvedené na webu AppSource.com:Here is the example of an app listing on AppSource.com:

<span data-ttu-id="3cd52-116">Ukázka aplikace uvedené na AppSource</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="3cd52-116">Sample AppSource listing</span></span>

Kliknutím nebo klepnutím na odkaz na bezplatnou zkušební verzi se přímo v prohlížeči uživatele spustí přidružená aplikace PowerApps Test Drive:Selecting the Free Trial link from the app listing above launches the associated PowerApps Test Drive app directly within the user's browser:

Ukázka webového spouštěče aplikací

Jak vytvořím vlastní řešení Test Drive?How do I build a Test Drive solution?

Vytvoření aplikace pro řešení Test Drive je stejné jako vytvoření aplikace v PowerApps, jen místo externích datových připojení používáte vložená data.Building an app for a Test Drive solution is just like building any app in PowerApps, but you use embedded data instead of external data connections. Použití vložených dat snižuje překážku pro nasazení aplikace zákazníkům, takže je pak nic při zkoušení neomezuje. Úplné řešení, které nakonec budete distribuovat zákazníkům obvykle obsahuje datová připojení, ale vložená data fungují s řešením Test Drive lépe.Using embedded data reduces the barrier of deploying the app to your customer, so there is zero friction for them to try it out. The full solution that you ultimately distribute to customers typically includes data connections, but embedded data works well for a Test Drive solution.

Služba PowerApps vytváření aplikací s vloženými daty podporuje nativně, takže potřebujete pouze ukázková data, která bude aplikace používat.PowerApps natively supports building apps with embedded data, so you just need sample data for your app to use. Tato data by měla být uložena v excelovém souboru jako tabulka nebo více tabulek.This data should be captured in an Excel file as one or more tables. V PowerApps si potom z excelových tabulek vyžádáte data do aplikace a místo externího připojení budete s daty pracovat místně.In PowerApps, you then pull the data from the Excel tables into the app and work with it there, rather than through an external connection. Níže uvedený postup o třech krocích vám ukáže, jak si vyžádat data a použít je v aplikaci.The three-step process below shows you how to pull data in and use that data in your app.

Krok 1: Importování dat do aplikaceStep 1: Import data into the app

Předpokládejme, že máte excelový soubor se dvěma tabulkami: SiteInspector a SitePhotos.Assume you have an Excel file with two tables: SiteInspector and SitePhotos.

Importované excelové tabulky

Importujte tyto tabulky do PowerApps použitím možnosti Přidat do aplikace statická data.Import these two tables into PowerApps by using the option Add static data to your app.

Přidání statických dat do aplikace

Nyní jsou v aplikaci z těchto tabulek zdroje dat.You now have the tables as data sources in your app.

Excelové tabulky jako importované zdroje dat

Krok 2: Zpracování scénářů jen pro čtení a pro čtení i zápisStep 2: Handling read-only and read-write scenarios

Importovaná data jsou statická, a proto jen pro čtení.The data you imported is static, therefore read-only. Pokud je vaše aplikace jen pro čtení (například pouze uživateli zobrazuje data), odkažte na tabulky přímo v aplikaci.If your app is read-only (i.e. it only displays data to the user), reference the tables directly in the app. Pokud chcete například získat přístup k poli Title v tabulce SiteInspector, použijte ve svém vzorci SiteInspector.Title.For example, if you want to access the Title field in the SiteInspector table, use SiteInspector.Title in your formula.

Pokud je vaše aplikace pro čtení i zápis, nejprve vyžádejte data z každé tabulky do kolekce, což je struktura tabulkových dat v PowerApps.If your app is read-write, first pull the data from each table into a collection, which is a tabular data structure in PowerApps. Potom pracuje raději s kolekcí než s tabulkou.Then work with the collection rather than the table. Pokud chcete vyžádat data z tabulek SiteInspector a SitePhotos do kolekcí SiteInspectorCollect a SitePhotosCollect, použijte tento vzorec:To pull data from the SiteInspector and SitePhotos tables into the SiteInspectorCollect and SitePhotosCollect collections:

ClearCollect(SiteInspectorCollect,SiteInspector); ClearCollect(SitePhotosCollect,SitePhotos)

Tento vzorec vyčistí obě kolekce a potom shromáždí data z každé tabulky do příslušné kolekce:The formula clears both collections, then collects data from each table into the appropriate collection:

Pokud nyní budete chtít získat přístup k poli Title, použijte ve svém vzorci SiteInspectorCollect.Title.Now if you want to access the Title field, use SiteInspectorCollect.Title in your formula.

Krok 3: Přidání, aktualizace a odstranění dat v aplikaciStep 3: Add, update, and delete data in your app

Už víte, jak data číst přímo a z kolekce. Teď vám ukážeme, jak přidat, aktualizovat a odstranit data v kolekci:You've seen how to read data directly and from a collection; now we'll show you how to add, update, and delete data in a collection:

Pokud chcete do kolekce řádek přidat, použijte Collect( DataSource, Item, ... ):To add a row to a collection, use Collect( DataSource, Item, ... ):

Collect(SiteInspectorCollect,{ID:Value(Max(SiteInspectorCollect, ID)+1),
    Title:TitleText.Text,SubTitle:SubTitleText.Text,Description:DescriptionText.Text)

Pokud chcete v kolekci řádek aktualizovat, použijte UpdateIf( DataSource, Condition1, ChangeRecord1 [, Condition2, ChangeRecord2, ...] ):To update a row in a collection, use UpdateIf( DataSource, Condition1, ChangeRecord1 [, Condition2, ChangeRecord2, ...] ):

UpdateIf(SiteInspectorCollect,ID=record.ID,
    {Title:TitleEditText.Text,SubTitle:SubTitleEditText.Text,Description:DescriptionEditText.Text)

Pokud chcete z kolekce řádek odstranit, použijte RemoveIf( DataSource, Condition [, ...] ):To delete a row from a collection, use RemoveIf( DataSource, Condition [, ...] ):

RemoveIf(SiteInspectorCollect,ID=record.ID)

Poznámka: kolekce data uchovávají, pouze když aplikace běží. Všechny změny se po zavření aplikace zahodí.Note : Collections hold data only while the app is running; any changes are discarded when the app is closed.

Můžete tedy vytvořit verzi své aplikace s vloženými daty simulující prostředí vaší aplikace, která se připojuje k externím datům.In summary, you can create a version of your app with embedded data, which simulates the experience of your app connecting to external data. Po vložení dat můžete aplikaci publikovat jako řešení Test Drive na AppSource.com.After the data is embedded, you will be ready to publish this app as a Test Drive solution on AppSource.com.

Jak své řešení Test Drive na AppSource.com publikuji?How do I list my Test Drive solution on AppSource.com?

Nyní, když máte aplikaci připravenou, je čas ji publikovat na AppSource.com. Než budete moct aplikaci publikovat, musíte vyplnit aplikační formulář na PowerApps.com.Now that your app is ready, it's time to publish it to AppSource.com. In order to start this process, please complete the application form on PowerApps.com.

Po vyplnění vám přijde e-mail s pokyny, jak svou aplikaci na AppSource.com připravit k publikování. Dokumentaci ke zprovoznění, která zachycuje celý proces, si můžete stáhnout tady.Once you apply you will receive an email with instructions on how to submit your app to be published on AppSource.com. The onboarding documentation that captures the full end-to-end process can also be downloaded here.