Plán komunity PowerApps: bezplatné vývojářské prostředí pro individuální použitíPowerApps Community Plan: a free development environment for individual use

Pokud chcete rozvíjet své schopnosti a lépe poznat PowerApps, Microsoft Flow a Common Data Service, je pro vás Plán komunity PowerApps tou pravou volbou.If you want to build skills and learn more about PowerApps, Microsoft Flow, and the Common Data Service, the PowerApps Community Plan is the right plan for you. Plán komunity PowerApps poskytuje bezplatné vývojářské prostředí pro individuální použití, které vám umožní:The PowerApps Community Plan gives you a free development environment for individual use, where you can:

  • Naučit se vytvářet podnikové aplikace a pracovní postupy s plnou funkčností PowerApps a Microsoft FlowLearn to build business apps and workflows with the full functionality of PowerApps and Microsoft Flow.
  • Připojit se k libovolnému zdroji dat pomocí více než stovky našich konektorů k okamžitému použití nebo vytvořením vlastních konektorůConnect to any data source by using our 100+ out of the box connectors or by creating your own custom connectors.
  • Prozkoumat možnosti použití Common Data Service k vytváření výkonných podnikových aplikací se společným datovým modelem a sadou SDKExplore how you can use the Common Data Service to build powerful business apps with the common data model and the SDK.
  • Exportovat řešení, která vytvoříte ve svém konkrétním prostředí, a uvést je na AppSource, aby si je vaši zákazníci mohli vyzkoušetExport the solutions you create in your individual environment, and list them on AppSource so your customers can test-drive them.

Kdo se může zaregistrovat do Plánu komunity PowerApps?Who can sign up for the PowerApps Community Plan?

Do Plánu komunity PowerApps se může zaregistrovat kdokoli s použitím pracovního nebo školního účtu.Anyone with a work or school account can sign up for the PowerApps Community Plan. Tento plán obzvláště doporučujeme v těchto případech:But we especially recommend this plan if you:

  • Chcete rozvíjet své schopnosti a lépe poznat PowerApps, Microsoft Flow a Common Data Service.Want to build skills and learn more about PowerApps, Microsoft Flow, and the Common Data Service.
  • Zajímáte se o vytváření podnikových aplikací a pracovních postupů určených k distribuci přes AppSource.Are interested in building business apps and workflows to distribute on AppSource.

Kde je možné se do Plánu komunity PowerApps zaregistrovat?Where can I sign up for the PowerApps Community Plan?

Zaregistrujte se na webu Plánu komunity PowerApps.Sign up on the PowerApps Community Plan website. Pokud už jste uživatelem PowerApps s Office 365 nebo Dynamics 365, můžete si také vytvořit prostředí pro individuální použití.If you are an existing user of PowerApps with Office 365 or Dynamics 365, you can also create an environment for individual use.

Po registraci do Plánu komunity budete přesměrováni na web PowerApps a přímo do svého individuálního prostředí.After signing up for the Community Plan, you will be redirected to the PowerApps site and will land in your individual environment. V názvu prostředí se objeví vaše jméno.The environment is named with your name, for example 'John Doe's environment'. Pokud individuální prostředí s tímto jménem už existuje, připojí se k názvu číslo, například „(1)“.If there is already an environment with that name, the individual environment will be named as 'John Doe's (1) environment'. Následující obrázek ukazuje, jak toto prostředí vypadá.The following image shows how the environment appears.

Individuální prostředí pro Plán komunity

Získání Plánu komunity s Visual Studio Dev EssentialsGet the Community Plan with Visual Studio Dev Essentials

Pokud jste uživatelem Visual Studio Dev Essentials, PowerApps je k dispozici jako jedna z jeho výhod.If you are a Visual Studio Dev Essentials user, PowerApps is included in your benefits. Přejděte ke svým výhodám a klikněte nebo klepněte na dlaždici PowerApps, abyste se mohli do Plánu komunity PowerApps zaregistrovat.Visit My benefits and click or tap the PowerApps tile to sign up for the PowerApps Community Plan.

Plán komunity v sadě Visual Studio

Které funkce jsou součástí Plánu komunity PowerApps?Which features are included in the PowerApps Community Plan?

Individuální prostředí vám bude poskytovat následující funkce:With the individual environment, you get the following functionality:

FunkceFunctionalities Prostředí pro individuální využitíEnvironment for individual use
Klíčové funkceKey features
Vytváření a spouštění aplikacíCreate and run apps Ano.Yes. Aplikace můžete vytvářet bez omezení.You can create unlimited apps
Sdílení aplikací*Share apps* NeNo
Použití Common Data ServiceUse the Common Data Service AnoYes
Modelování dat s použitím Common Data ServiceModel your data using the Common Data Service AnoYes
Správa prostředí a uživatelských zásad na úrovni podnikuEnterprise-grade administration of the environment and user policies AnoYes
PřipojeníConnectivity
Připojení k Office 365, Dynamics 365 a dalším konektorůmConnect to Office 365, Dynamics 365, and other connectors AnoYes
Připojení ke cloudovým službám, například Azure SQL, Dropbox, Twitter a mnoha dalšímConnect to cloud-based services like Azure SQL, Dropbox, Twitter, and many more AnoYes
Použití konektorů úrovně Premium, například Salesforce, DB2 a mnoha dalšíchUse premium connectors like Salesforce, DB2 and many more AnoYes
Přístup k místním datům pomocí místní brányAccess on‐premises data using an on-premises gateway AnoYes
Vytváření vlastních konektorů pro připojení k vlastním systémůmCreate custom connectors to connect to your own systems Ano.Yes. Vlastní konektory můžete vytvářet bez omezení.You can create unlimited custom connectors
Common Data ServiceCommon Data Service
Vytváření a spouštění aplikací v Common Data ServiceCreate and run applications on the Common Data Service AnoYes
Modelování dat v Common Data ServiceModel your data in the Common Data Service AnoYes
Vytvoření databáze v Common Data ServiceCreate a database in the Common Data Service AnoYes
SprávaManagement
Přidání spolupracovníků jako tvůrců a správců prostředíAdd co-workers as environment makers and admins NeNo
Přidání spolupracovníků k databázovým rolímAdd co-workers to the database roles NeNo
Podporuje datová pravidla stanovená správcem Office 365Supports data policies established by the Office 365 administrator AnoYes
Nastavení zásad pro data v individuálním prostředíEstablish data policies for the individual environment AnoYes

*Aplikace, toky, připojení atd. nemůžete sdílet s žádnými dalšími uživateli ve vašem tenantu.*You can't share apps, flows, connections, etc. with any other users of your tenant. Dále platí, že z centra pro správu nemůžete do prostředí přidat žádného dalšího uživatele jako správce nebo tvůrce ani ho přiřadit k databázovým rolím.You also can't add any other user as an environment admin or maker, or to the database roles from the admin center.

Jaké limity kapacity platí v individuálním prostředí?What are the capacity limits for the individual environment?

KapacitaCapacity
Počet spuštění toku za měsícFlow runs/month 750750
Velikost databázeDatabase size 200 MB200 MB
Úložiště souborůFile storage 2GB2GB

Objemy, které poskytujeme, není možné navýšit.You cannot apply add-ons to the quantities that we include. Pokud dosáhnete limitů kapacity, doporučujeme zakoupit Plán 2 pro PowerApps.If you hit capacity limits, we recommend purchasing PowerApps Plan 2. Další informace najdete na stránce s cenami PowerApps.Learn more about it from the PowerApps pricing page.

Poznámka

Kapacita individuálního prostředí, ať už využitá nebo ne, se nepřičítá k celkové kvótě vaší společnosti.The capacity of the individual environment, whether or not it's used, doesn't contribute to your company's overall quota.

Publikování na AppSourcePublishing to AppSource

Máte aplikaci, kterou chcete sdílet se zákazníky?Do you have an app you would like to share with customers? V PowerApps nyní podporujeme řešení pro testovací verze na AppSource.com. Je to způsob, jak sdílet aplikace a toky se zákazníky a generovat potencionální zakázky pro vaši firmu.We now support a PowerApps Test Drive solution on AppSource.com as a way for you to share apps and flows with customers, and generate leads for your business. Další informace najdete v článku Nechte zákazníky, aby si vyzkoušeli vaše aplikace na AppSource.For more information, see Let customers test drive your apps on AppSource.

Nejčastější dotazyFrequently Asked Questions

Otázka: Co mám dělat, když dosáhnu limitů kapacity prostředí?Q: What should I do if reach the capacity limits of the environment?

Odpověď: K dispozici je jen omezená kapacita, protože toto prostředí je určeno pro individuální použití, ne pro tým nebo produkci.A: There is a limited capacity provided because this environment is meant for individual use, not for a team or production use. Poskytovaná kapacita:The capacity provided is:

KapacitaCapacity
Počet spuštění toku za měsícFlow runs/month 750750
Velikost databázeDatabase size 200 MB200 MB
Úložiště souborůFile storage 2GB2GB

Pokud dosáhnete jednoho nebo více limitů kapacity, doporučujeme, abyste si koupili plán, který podporuje použití v produkčním prostředí.If you reach one or more capacity limits, we recommend you purchase a plan that supports production use. Další informace o našich plánech a jejich limitech najdete na stránce s cenami PowerApps.Learn more about our plans and their limits on the PowerApps pricing page.

Otázka: Je možné aplikace, toky a další prostředky vytvořené v individuálním prostředí přenést do jiného prostředí?Q: Can I transfer the apps, flows, and other resources created in the individual environment, to another environment?

Odpověď: Ano, prostředky z tohoto prostředí máte možnost exportovat do jiných prostředí.A: Yes, you should be able to export the resources from this environment to other environments. Další informace najdete v tématu Migrace aplikací v prostředí a tenantu.For more information, see Environment and tenant app migration.

Otázka: Má předplatné Plánu komunity PowerApps nějaký konec platnosti?Q: Will my PowerApps Community Plan subscription ever expire?

Odpověď: Předplatné Plánu komunity PowerApps můžete využívat trvale zdarma.A: You can use your PowerApps Community Plan subscription perpetually for free. Pokud individuální prostředí používáte aktivně, neztratíte v něm přístup k žádným prostředkům ani funkcím.If you are actively using an individual environment, then you won't lose access to any of the resources or functionality in that environment. Po delší době nečinnosti ale můžete zaznamenat prodlevu při prvním přístupu ke své databázi Common Data Service.You may, however, notice a delay when accessing your Common Data Service Database for the first time after a long period of inactivity. Tato prodleva nemá negativní vliv na data nebo entity, které jsou v Common Data Service uložené.This delay does not impact the data or entities stored in the Common Data Service.

Otázka: Je možné získat nebo vytvořit více individuálních prostředí?Q: Can I get or create multiple individual environments?

Odpověď: Ne, můžete mít jen jedno individuální prostředí, které pro vás vytvoří služba PowerApps, když se zaregistrujete do Plánu komunity.A: No, you can only have one individual environment, which is created for you by PowerApps when you sign up for the Community Plan.

Otázka: Jaký je rozdíl mezi zkušební verzí Plánu 2 pro PowerApps a Plánem komunity PowerApps a pro kterou z těchto variant se mám zaregistrovat?Q: What's the difference between PowerApps Plan 2 Trial and PowerApps Community Plan; and which one should I sign-up for?

Odpověď: Zkušební verze Plánu 2 pro PowerApps i Plán komunity PowerApps jsou zdarma, ale každá z těchto variant má jiný účel:A: Both PowerApps Plan 2 Trial and PowerApps Community Plan are free, but are created for different purposes:

Zkušební verze Plánu 2 pro PowerApps vám poskytne Plán 2 pro PowerApps na 90 dní.PowerApps Plan 2 Trial gives you PowerApps Plan 2 for 90 days. Cílem je umožnit vyzkoušení PowerApps, Common Data Service a Microsoft Flow.This is meant for trying out PowerApps, Common Data Service, and Microsoft Flow. Po vypršení zkušební doby si můžete tento plán koupit.Once your trial expires, you can purchase a plan. Pokud už používáte PowerApps s Office 365 nebo Dynamics 365, je to správný plán pro vyzkoušení prémiových funkcí PowerApps, které jsou k dispozici s Plánem 2 pro PowerApps.If you are already using PowerApps with Office 365 or Dynamics 365, this is the right plan to try out the premium functionalities of PowerApps, which are available with PowerApps Plan 2.

Plán komunity PowerApps vám poskytuje přístup k prémiovým funkcím, Common Data Service a Microsoft Flow pro individuální použití.PowerApps Community Plan gives you access to PowerApps premium functionalities, Common Data Service, and Microsoft Flow for individual use. Tento plán je primárně určený pro výukové účely nebo pro vytváření podnikových řešení pro testovací verze na AppSource.This plan is primarily meant for learning purposes or creating business solutions to be distributed for AppSource Test Drive. Tento plán je trvale dostupný, ale jen pro výuku a rozvoj dovedností v PowerApps, Common Data Service a Microsoft Flow.This plan is perpetually available, but only for learning and building your skills on PowerApps, Common Data Services, and Microsoft Flow.

Otázka: Je možné se zaregistrovat pomocí osobního účtu?Q: Can I sign-up with my personal account?

Odpověď: Ne, můžete se zaregistrovat jen pomocí svého pracovního nebo školního účtu.A: No, you can only sign-up with your work or school account. Aktuálně nepodporujeme registraci pomocí osobního účtu.We currently do not support signing up with a personal account.

Otázka: Mám možnost své individuální prostředí odstranit?Q: Can I delete my individual environment?

Odpověď: Toto prostředí nemůžete sami odstranit.A: You can't delete this environment on your own. Oprávnění k jeho odstranění má správce vašeho tenantu.Your tenant admin has permissions to delete the environment.