Úprava aplikace v PowerAppsEdit an app in PowerApps

Upravte jakoukoli aplikaci, kterou jste vytvořili, kterou vlastníte nebo u které máte oprávnění Může upravit.Edit any app that you built, that you own, or for which you have Can edit permissions. Aplikaci můžete upravit buď v PowerApps Studiu pro web, nebo PowerApps Studiu pro Windows.You can edit an app in either PowerApps Studio for web or PowerApps Studio for Windows. Pokud se pokusíte upravit aplikaci, která je otevřená pro úpravy jinde, zobrazí se zpráva, že ji už máte otevřenou vy nebo jiný uživatel.If you try to edit an app that's open for editing elsewhere, a message tells you whether you already have it open or another user does.

Ověření oprávněníVerify your permissions

 1. Přihlaste se do PowerApps a potom v nabídce Soubor (na levém okraji) klikněte nebo klepněte na Aplikace.Sign in to PowerApps, and then click or tap Apps in the File menu (on the left edge).

  Možnost Aplikace v nabídce Soubor

 2. Otevřete modul pro výběr kategorie aplikace a potom klikněte nebo klepněte buď na Moje aplikace, nebo Aplikace, na kterých spolupracuji.Open the app-category selector, and then click or tap either Apps I own or Apps I contribute to.

  Modul pro výběr kategorie aplikace

  Ze zobrazeného seznamu můžete upravit libovolnou aplikaci.You can edit any app in the list that appears. Aplikaci také můžete vyhledat zadáním jednoho nebo více znaků do vyhledávacího pole v blízkosti pravého horního rohu.You can also search for an app by typing one or more characters in the search box near the upper-right corner.

  Note

  Pokud stále nevidíte aplikaci, kterou chcete upravit, ověřte v blízkosti pravého horního rohu, jestli jste vybrali správné prostředí.If you still don't see the app that you want to edit, verify that you've selected the correct environment near the upper-right corner.

  Seznam prostředí

Úprava aplikace v PowerApps Studiu pro webEdit an app in PowerApps Studio for web

 1. Postupujte podle pokynů z předchozího postupu a najděte aplikaci, kterou chcete upravit.Follow the steps in the previous procedure to find the app that you want to edit.
 2. V blízkosti pravého okraje klikněte nebo klepněte na informační ikonu aplikace.Click or tap the app's info icon near the right edge.

  Informační ikona

 3. Klikněte nebo klepněte na ikonu Upravit v blízkosti pravého horního rohu a potom klikněte nebo klepněte na možnost Upravit na webu.Click or tap the Edit icon near the upper-right corner, and then click or tap Edit on the web.

  Ikona Upravit

Úprava aplikace v PowerApps Studiu pro WindowsEdit an app in PowerApps Studio for Windows

 1. Otevřete PowerApps Studio pro Windows.Open PowerApps Studio for Windows.
 2. Na stránce, která se ve výchozím nastavení zobrazí, najděte aplikaci, kterou chcete upravit.On the page that appears by default, find the app that you want to edit.

  Pokud chcete aplikaci najít snadněji, klikněte nebo klepněte na ikonu pro vyhledávání v blízkosti pravého horního rohu a potom zadejte jeden nebo více znaků názvu aplikace.To find an app more easily, click or tap the search icon near the upper-right corner, and then type one or more characters in the name of the app. Seznam můžete také seřadit podle názvu, data poslední změny nebo data posledního otevření.You can also sort the list by name, date most recently modified, or date most recently opened. Pokud se aplikace ani tak nezobrazí, ujistěte se, stejně jako v prvním postupu, že jste ve správném prostředí PowerApps.If the app you want still doesn't appear, confirm that you're in the right PowerApps environment, as the first procedure describes.

 3. V blízkosti pravého okraje klikněte nebo klepněte na ikonu tužky u aplikace, kterou chcete upravit.Near the right edge, click or tap the pencil icon for the app that you want to edit.

  Můžete upravit libovolnou aplikaci, u které je ikona tužky černá (není šedá).You can edit any app for which the pencil icon is black, not grey.

Spolupráce na aplikaciCollaborate on an app

Kdokoli s oprávněním Může upravit může aplikaci upravovat, ale na každé aplikaci může vždy pracovat pouze jeden člověk.Anybody who has Can edit permission for an app can edit it, but only one person can edit an app at a time. Pokud se pokusíte upravit aplikaci, kterou už někdo upravuje, zobrazí se následující zpráva.If you try to edit an app that someone else is already editing, this message appears. You can't proceed until the other person closes the app (or that person's session times out). (Nemůžete pokračovat, dokud jiná osoba aplikaci nezavře (nebo dokud nevyprší čas).)You can't proceed until the other person closes the app (or that person's session times out).

Tato zpráva se zobrazí, i pokud aplikaci otevřete pro úpravy a potom se ji pokusíte otevřít na jiném zařízení nebo v jiném okně prohlížeče.In addition, this message appears if you open an app for editing and then try to open it on another device or in another browser window. Předchozí relaci můžete přepsat, ale riskujete tím ztrátu všech neuložených změn.You can override the previous session, but you might lose any changes that you haven't saved.

Další krokyNext Steps

Získejte více informací o obrazovce, ovládacím prvku nebo datovém připojení.Learn more about how to add a screen, a control or a data connection.