Použití ovládacího prvku Formulář entityUse the Entity form control

Vytvářejte aplikace rychleji pomocí ovládacího prvku Formulář entity, kterým do entity služby Common Data Service přidáte komplexní formuláře.Create apps faster by using the Entity form control to add rich forms for a Common Data Service entity.

Úvodní informace k ovládacímu prvku Formulář entity najdete v tomto blogovém příspěvku: Nový ovládací prvek Formulář entity (experimentální funkce) pro službu Common Data Service.For an introduction to the Entity form control, see this blog post: New entity form control (experimental feature) for Common Data Service.

Důležité

Jak je blíže popsáno v blogovém příspěvku, ovládací prvek Formulář entity je v experimentální fázi, proto prosím buďte při používání ovládacího prvku Formulář entity v produkčních aplikacích obezřetní, alespoň prozatím.Please be aware of the experimental nature of the Entity form control as outlined in the blog post, and be careful about using the Entity form control in production apps, at least for now.

Základní vlastnostiKey properties

Tady jsou klíčové vlastnosti ovládacího prvku Formulář entity.Here are the key properties of an Entity form control.

DataSource – určuje zdroj dat obsahující záznam nebo záznamy, které chcete zobrazit.DataSource – Specifies the data source that contains the record(s) that you want to display.

Poznámka

Aktuálně se jako zdroj dat pro ovládací prvek Formulář entity podporují jenom entity ve službě Common Data Service.Currently only entities in the Common Data Service are supported as data sources for the Entity form control.

Pattern – určuje styl formuláře, který chcete v ovládacím prvku Formulář entity zobrazit.Pattern – Specifies the style of the form that you want to display in the Entity form control. Tuto vlastnost nastavte pomocí výčtu FormPattern.Set this property by using the FormPattern enumeration.

 • FormPattern.List – zobrazí tabulkový seznam záznamů.FormPattern.List – Displays a tabular list of records.
 • FormPattern.CardList – zobrazí záznamy jako seznam karet.FormPattern.CardList – Displays a card list of records.
 • FormPattern.Details – zobrazí formulář k zobrazení nebo úpravě podrobností jednoho záznamu.FormPattern.Details – Displays a form to view or edit the details of a single record.
 • FormPattern.None – nebyl explicitně zadán žádný styl.FormPattern.None – No style has been explicitly specified. Jako výchozí se použije List v případě aplikací pro tablet a CardList v případě aplikací pro telefon.Defaults to List for tablet apps and CardList for phone apps.

Item – určuje záznam ve zdroji dat, který by měl ovládací prvek Formulář entity zobrazit.Item – Specifies the record in the data source that the Entity form control should display. Tato vlastnost se používá pouze v případě, že je vlastnost Pattern nastavena na FormPattern.Details.This property is used only when Pattern is set to FormPattern.Details.

Selected – načte záznam, který je aktuálně vybraný.Selected – Gets the record that’s currently selected.
Příklad: Pokud ovládací prvek Formulář entity zobrazí seznam záznamů prodejních objednávek, vlastnost Selected vrátí aktuálně vybraný záznam.Example: If the Entity form control displays a list of sales-order records, the Selected property will give you the record that’s currently selected. Můžete také přistupovat k poli v záznamu.You can also access a field within a record. (Můžete například určit hodnotu pole Account vybraného záznamu jako Selected.Account.)(For example, specify the value of the Account field of the selected record as Selected.Account.)

SelectableFields – určuje, která pole se mají zobrazit jako odkazy.SelectableFields – Specifies which fields should appear as links. Hodnotu této vlastnosti nastavte pomocí následující syntaxe:Set the value of this property by using this syntax:
{NázevPole1: true, NázevPole2: true}{Field1Name : true, Field2Name : true}
Příklad: Pokud chcete, aby se pole SalesOrderId a Account zobrazovala ve formuláři jako odkazy, nastavte vlastnost SelectableFields tohoto formuláře na tuto hodnotu:Example: If you want the SalesOrderId and Account fields to appear as links in a form, set the SelectableFields property of that form to this value:
{SalesOrderId: true, Account: true}{SalesOrderId : true, Account : true}

SelectedField – určuje, na které pole uživatel kliknul nebo klepnul.SelectedField – Determines which field was clicked or tapped. Tato možnost se vztahuje pouze na pole určená jako SelectableFields.This applies only to the fields specified as SelectableFields.
Příklad: Pokud vlastnost SelectableFields nastavíte na {SalesOrderId: true, Account: true} a uživatel klikne nebo klepne na pole Account, hodnota SelectedField.Account se nastaví na true.Example: If you set the SelectableFields property to {SalesOrderId : true, Account : true} and the user clicks or taps the Account field, SelectedField.Account is set to true.

OnFieldSelect – určuje, jakým způsobem bude aplikace reagovat, když uživatel klikne nebo klepne na pole.OnFieldSelect – How an app responds when the user clicks or taps a field. Tato možnost se vztahuje pouze na pole určená jako SelectableFields.This applies only to the fields specified as SelectableFields.

Mode – určuje režim formuláře.Mode – Determines the mode of the form. Chcete-li změnit režim, použijte funkci ViewForm, EditForm nebo NewForm.To change the mode, use the ViewForm, EditForm, or NewForm function. Tyto funkce lze použít pouze v případě, že je vlastnost Pattern nastavená na FormPattern.Details.These functions work only when the Pattern property is set to FormPattern.Details. Hodnotu vlastnosti Mode nastavte na hodnotu výčtu FormMode.Set the value of the Mode property to a value of the FormMode enumeration.

 • FormMode.View – umožňuje uživatelům zobrazovat záznamy, ale ne je upravovat nebo přidávat.FormMode.View – Allows users to view but not edit or add a record.
 • FormMode.Edit – umožňuje uživatelům upravovat záznamy.FormMode.Edit – Allows users to edit a record.
 • FormMode.New – umožňuje uživatelům přidávat záznamy.FormMode.New – Allows users to add a record.

OnSuccess – způsob reakce aplikace v případě úspěchu datové operace.OnSuccess – How an app responds when a data operation has been successful.

OnFailure – způsob reakce aplikace v případě neúspěchu datové operace.OnFailure - How an app responds when a data operation has been unsuccessful.

Unsaved – určuje, zda záznam, který uživatel upravuje, má neuložené změny.Unsaved – Determines whether a record that a user is editing has unsaved changes.

Tyto sdílené funkce můžete používat s ovládacími prvky Formulář entity a Formulář pro úpravy.You can use these shared functions with either the Entity form control or the Edit form control. S ovládacím prvkem Formulář entity lze tyto funkce použít pouze v případě, že je jeho vlastnost Pattern nastavená na FormPattern.Details.These functions work with the Entity form control only when its Pattern property is set to FormPattern.Details.

ViewForm – nastaví vlastnost Mode ovládacího prvku Formulář entity na FormMode.View.ViewForm – Sets the Mode property of an Entity form control to FormMode.View.

EditForm – nastaví vlastnost Mode ovládacího prvku Formulář entity na FormMode.Edit.EditForm- Sets the Mode property of an Entity form control to FormMode.Edit.

NewForm – nastaví vlastnost Mode ovládacího prvku Formulář entity na FormMode.New.NewForm - Sets the Mode property of an Entity form control to FormMode.New.

SubmitForm – uloží změny, když uživatel upraví záznam v ovládacím prvku Formulář entity.SubmitForm - Saves changes when a user edits a record in an Entity form control.

ResetForm – resetuje formulář bez uložení změn, když uživatel upravuje záznam v ovládacím prvku Formulář entity.ResetForm - Abandons unsaved changes when a user edits a record in an Entity form control.

Teď, když jsme si shrnuli různé vlastnosti a funkce, pojďme se na ně podívat v praxi.Now that you have an overview of the various properties and functions, let’s look at them in action.

Poznámka

Pokud nemáte přístup k databázi Common Data Service, vytvořte si ji, než začnete postupovat podle následujících kroků.If you don’t have access to a Common Data Service database, create one before you start to follow these steps.

Zobrazení seznamu záznamůDisplay a list of records

Následujících pět postupů představuje jeden komplexní příklad použití ovládacího prvku Formulář entity.The next five procedures provide a single, end-to-end example of how to use Entity form controls. V tomto postupu přidáte formulář obsahující seznam prodejních objednávek.In this procedure, add a form that shows a list of sales orders.

 1. Vytvořte prázdnou aplikaci pro tablet.Create a blank tablet app.

 2. První obrazovku přejmenujte na SalesOrderListScreen (Obrazovka seznamu prodejních objednávek).Rename the first screen SalesOrderListScreen.

 3. Na kartě Vložit klikněte nebo klepněte na Formuláře a pak na Formulář entity (experimentální).On the Insert tab, click or tap Forms, and then click or tap Entity form (experimental).

  Ovládací prvek Formulář entity se přidá na obrazovku.An Entity form control is added to the screen.

 4. Přejmenujte ovládací prvek Formulář entity na SalesOrderListForm a upravte jeho velikost tak, aby pokrýval celou obrazovku.Rename the Entity form control SalesOrderListForm, and resize it to cover the entire screen.
 5. V pravém podokně klikněte nebo klepněte na ikonu databáze vedle textu Není vybraný žádný zdroj dat a potom klikněte nebo klepněte na Přidat zdroj dat.In the right-hand pane, click or tap the database icon next to the text No data source selected, and then click or tap Add a data source.

 6. V seznamu připojení klikněte nebo klepněte na připojení pro vaši databázi.In the list of connections, click or tap the connection for your database.

 7. V seznamu entit klikněte nebo klepněte na Sales order a potom na Připojit.In the list of entities, click or tap Sales order, and then click or tap Connect.

  Vytvoří se zdroj dat pro entitu Sales order a vlastnost DataSource formuláře entity SalesOrderListForm se nastaví na tento zdroj dat.A data source for the Sales order entity is created, and the DataSource property of the SalesOrderListForm is set to that data source.

  Ovládací prvek Formulář entity zobrazuje seznam prodejních objednávek.The Entity form control shows a list of sales orders. Pomocí ovládacího prvku Formulář entity jste si rychle zobrazili formulář seznamu, aniž byste ho museli vytvářet ručně.By using the Entity form control, you quickly displayed a list form without having to manually build it.

  Nenastavili jste vlastnost Pattern ovládacího prvku Formulář entity, takže se pro ni nastaví výchozí hodnota vzoru List.You didn’t set the Pattern property for the Entity form control, so it defaults to the List pattern. Kromě toho se k zobrazení formuláře seznamu použije skupina polí DefaultList entity Sales order.In addition, the DefaultList field group of the Sales order entity is used to display the list form. Formulář je dynamický a automaticky odráží všechny změny ve skupině polí.The form is also dynamic and will automatically reflect any change in the field group.

 8. (Nepovinné) Zobrazte skupinu polí DefaultList entity Sales order:(Optional) View the DefaultList field group of the Sales order entity:

  1. Přihlaste se k webu powerapps.com, v levém navigačním podokně klikněte nebo klepněte na Common Data Service a pak klikněte nebo klepněte na Entity.Sign in to powerapps.com, click or tap Common Data Service in the left navigation pane, and then click or tap Entities.
  2. V seznamu entit klikněte nebo klepněte na Sales order, potom klikněte nebo klepněte na kartu Skupiny polí a potom na skupinu polí DefaultList.In the list of entities, click or tap Sales order, click or tap the Field groups tab, and then click or tap the DefaultList field group.

   Pole v seznamu prodejních objednávek odpovídají těm, která jsou uvedená zde.The fields in the sales order list match those listed here.

   V části Common Data Service můžete upravovat skupiny polí pro vlastní entity (ne pro standardní entity) a měnit tak pole, která se budou zobrazovat na odpovídajících formulářích, které ovládací prvek Formulář entity zobrazuje.In the Common Data Service, you can modify field groups for custom entities (but not standard entities) to change the fields that appear on the corresponding forms that the Entity form control displays. Největší výhodou je, že jakákoli změna ve skupině polí se automaticky projeví ve všech aplikacích, které používají ovládací prvek Formulář entity k zobrazení odpovídajícího formuláře.Best of all, any change to the field group is automatically reflected in all the apps that use an Entity form control to display the corresponding form.

Zobrazení podrobností záznamuDisplay the details of a record

Přidejme si další ovládací prvek Formulář entity pro zobrazení podrobností prodejní objednávky vybrané v seznamu, který jste vytvořili dříve.Let’s add another Entity form control to display the details of the sales order that’s selected in the list that you created earlier.

 1. Změňte velikost formuláře entity SalesOrderListForm tak, aby pokrýval polovinu obrazovky. Potom přidejte druhý ovládací prvek Formulář entity a umístěte ho na druhou polovinu obrazovky.Resize SalesOrderListForm to cover half the screen, and add a second Entity form control to cover the other half of the screen.

 2. Druhý ovládací prvek Formulář entity přejmenujte na SalesOrderDetailsForm a připojte ho ke zdroji dat Sales order, který jste vytvořili dříve.Rename the second Entity form control SalesOrderDetailsForm, and connect it to the Sales order data source that you created earlier.

 3. Nastavte vlastnost Pattern formuláře entity SalesOrderDetailsForm na FormPattern.Details.Set the Pattern property of SalesOrderDetailsForm to FormPattern.Details.

  Formulář entity SalesOrderDetailsForm používá k zobrazení formuláře skupinu polí DefaultDetails entity Sales order.SalesOrderDetailsForm uses the DefaultDetails field group of the Sales order entity to display the form. Stejně jako v případě formuláře entity SalesOrderListForm můžete rychle zobrazit podrobnosti záznamu, aniž byste museli formulář vytvářet ručně.As with the SalesOrderListForm, you can quickly show record details without having to manually build a form.

 4. Vlastnost Item formuláře entity SalesOrderDetailsForm nastavte na SalesOrderListForm.Selected.Set the Item property of SalesOrderDetailsForm to SalesOrderListForm.Selected.

  Formulář entity SalesOrderDetailsForm zobrazí podrobnosti záznamu, na který uživatel klikne nebo klepne ve formuláři entity SalesOrderListForm.SalesOrderDetailsForm will display the details of the record that the user clicks or taps in SalesOrderListForm.

 5. Stisknutím klávesy F5 zobrazte náhled aplikace a potom klikněte nebo klepněte v seznamu nalevo na prodejní objednávku.Preview the app by pressing F5, and then click or tap a sales order in the list on the left.

  Na pravé straně se zobrazí podrobnosti vybrané objednávky.The details of the order that you selected appear on the right side.

Konfigurace pole pro přechod na další obrazovkuConfigure a field to navigate to another screen

Teď si do aplikace přidáme několik dalších obrazovek a v ovládacím prvku Formulář entity nakonfigurujeme pole, která budou na tyto obrazovky navigovat, když na ně uživatel klikne nebo klepne.Next let’s add more screens to our app and then configure fields in an Entity form control to navigate to another screen in the app when the user clicks or taps a field.

 1. Přidejte do aplikace druhou obrazovku a přejmenujte ji na SalesOrderDetailsScreen.Add a second screen to the app, and rename the screen SalesOrderDetailsScreen.
 2. Vyjměte formulář entity SalesOrderDetailsForm, vložte ho na obrazovku SalesOrderDetailsScreen a změňte jeho velikost tak, aby pokrýval většinu obrazovky – ponechte pouze místo pro ikonu v horní části.Cut the SalesOrderDetailsForm, paste it on the SalesOrderDetailsScreen, and resize the form to cover most of the screen, leaving enough space for an icon at the top.
 3. Do levého horního rohu obrazovky SalesOrderDetailsScreen přidejte ikonu černé šipky.Add a back-arrow icon near the upper-left corner of SalesOrderDetailsScreen.
 4. Pro vlastnost OnSelect ikony černé šipky nastavte funkci Back (Zpět).Set the OnSelect property of the back-arrow icon to the Back function.

 5. Na obrazovce SalesOrderListScreen změňte velikost formuláře entity SalesOrderListForm tak, aby pokrýval celou obrazovku.On the SalesOrderListScreen, resize the SalesOrderListForm to cover the entire screen.
 6. Kliknutím nebo klepnutím vyberte formulář entity SalesOrderListForm.Click or tap the SalesOrderListForm to select it.
 7. V pravém podokně v části Pole nastavte pro pole SalesOrderId navigaci na obrazovku SalesOrderDetailsScreen.In the right-hand pane, under Fields, set SalesOrderId to navigate to the SalesOrderDetailsScreen.

  Ovládací prvek Formulář entity zobrazuje hodnoty v poli SalesOrderId (první sloupec v seznamu) jako odkazy.The Entity form control displays the values in the SalesOrderId field (the first column in the list) as links.

 8. Stisknutím klávesy F5 zobrazte náhled aplikace a potom klikněte nebo klepněte v seznamu prodejních objednávek na odkaz.Preview the app by pressing F5, and then click or tap a link in the list of sales orders.

  Otevře se druhá obrazovka se zobrazenými podrobnostmi o zadané prodejní objednávce.The second screen opens and displays the details of the sales order that you specified.

  Pokud chcete zobrazit podrobnosti jiné prodejní objednávky, přejděte kliknutím nebo klepnutím na šipku zpět do seznamu a klikněte nebo klepněte na odkaz jiné objednávky, jejíž podrobnosti chcete zobrazit.To display the details of a different sales order, click or tap the back arrow to navigate back to the list, and then click or tap the link of the order for which you want to show details.

Vlastnost Item formuláře entity SalesOrderDetailsForm je nastavená na SalesOrderListForm.Selected, takže formulář entity SalesOrderDetailsForm zobrazuje podrobnosti o záznamu, který uživatel vybere ve formuláři entity SalesOrderListForm.The Item property of the SalesOrderDetailsForm is set to SalesOrderListForm.Selected so that SalesOrderDetailsForm shows details about the record that the user selects in SalesOrderListForm. Můžete také zobrazovat kontext vybraného záznamu – pomocí kontextové proměnné NavigationContext, která se automaticky vytvoří, když v podokně pro přizpůsobení formuláře nakonfigurujete pro určité pole přechod na jinou obrazovku.You can also get the context of the selected record by using the NavigationContext context variable, which gets automatically created when you use the form-customization pane to configure a field to navigate.

 1. Vlastnost Item formuláře entity SalesOrderDetailsForm nastavte na NavigationContext.Set the Item property of SalesOrderDetailsForm to NavigationContext.

 2. Stisknutím klávesy F5 zobrazte náhled aplikace a potom klikněte nebo klepněte v seznamu prodejních objednávek na odkaz.Preview the app by pressing F5, and then click or tap a link in the list of sales orders.

  Aplikace otevře obrazovku SalesOrderDetailsScreen se zobrazenými podrobnostmi o zadané prodejní objednávce.The app opens SalesOrderDetailsScreen and displays the details of the sales order that you specified.

Pojďme si podrobně popsat, jak podokno pro přizpůsobení formuláře nastavuje navigaci a kontext.Let’s dig into how the form-customization pane sets up the navigation and context for us.

Vlastnost SelectableFields formuláře entity SalesOrderListForm určuje pole SalesOrderId jako volitelné.The SelectableFields property of the SalesOrderListForm specifies SalesOrderId as a selectable field.

Toto nastavení proběhlo automaticky, když jsme v podokně pro přizpůsobení formuláře nastavili, aby pole SalesOrderId navigovalo na obrazovku SalesOrderDetailsScreen.This was set up automatically when we used the form-customization pane to make the SalesOrderId field navigate to the SalesOrderDetailsScreen. Proto se hodnoty v poli SalesOrderId zobrazují jako odkazy.Therefore, the values in the SalesOrderId field appear as links.

Pro vlastnost OnFieldSelect formuláře entity SalesOrderListForm je nastavená funkce Když, která označuje, zda uživatel kliknul na nebo klepnul na pole Sales order ID (ID prodejní objednávky): SalesOrderListForm.SelectedField.SalesOrderId = true.The OnFieldSelect property of the SalesOrderListForm is set to an If function, which determines whether the user clicks or taps the Sales order ID field: SalesOrderListForm.SelectedField.SalesOrderId = true.

Pokud je funkce vyhodnocena jako true, otevře se obrazovka SalesOrderDetailsScreen s kontextovou proměnnou NavigationContext, kterou jsme použili dříve.If the function is evaluated as true, the SalesOrderDetailsScreen opens with the context variable named NavigationContext that we used earlier.

Také všechny tyto kroky proběhly automaticky, když jsme v podokně pro přizpůsobení formuláře nastavili, aby pole SalesOrderId navigovalo na obrazovku SalesOrderDetailsScreen.All this was also set up automatically when we used the form-customization pane to make the SalesOrderId field navigate to the SalesOrderDetailsScreen.

Proto když uživatel klikne nebo klepne na pole ID prodejní objednávky, funkce Když se vyhodnotí jako true, zavolá se funkce Navigate s odpovídajícím kontextem a otevře se obrazovka s podrobnostmi.Therefore, when the user clicks or taps a sales order ID field, the If function evaluates to true, and the Navigate function is called with the corresponding context, opening the details screen.

Poznámka

Při použití podokna pro přizpůsobení formuláře se kontextová proměnná NavigationContext určí automaticky.When you use the form-customization pane, the NavigationContext is intelligently determined for you. Když uživatel klikne nebo klepne na SalesOrderId, NavigationContext se nastaví na SalesOrderListForm.Selected, jak to demonstruje vzorec výše.When the user clicks or taps SalesOrderId, NavigationContext is set to SalesOrderListForm.Selected, as the earlier formula shows. Pokud jste navigaci nastavili například pro pole Account, bude mít proměnná NavigationContext nastavení SalesOrderListForm.Selected.Account. Tím se zajistí předávání správného kontextu.If we had specified the Account field for navigation instead, NavigationContext would have been set to SalesOrderListForm.Selected.Account, ensuring that the correct context is passed. Aby se však tento kontext mohl používat, bude potřeba připojit ve službě Common Data Service ovládací prvek Formulář entity k entitě Account.However, to consume that context, you would need an Entity form control connected to the Account entity in the Common Data Service.

Úprava a uložení záznamuEdit and save a record

Nakonec si ukážeme, jak lze záznam v ovládacím prvku Formulář entity upravovat a ukládat.Finally let’s look at how we can edit and save a record in an Entity form control.

 1. Na obrazovku SalesOrderDetailsScreen přidejte ikonu pro úpravy a její vlastnost OnSelect nastavte na tento vzorec:On the SalesOrderDetailsScreen, add an edit icon, and then set its OnSelect property to this formula:
  EditForm(SalesOrderDetailsForm)EditForm(SalesOrderDetailsForm)

 2. Vedle ikony pro úpravy přidejte ikonu značky zaškrtnutí a vlastnost OnSelect ikony značky zaškrtnutí nastavte na tento vzorec:Add a checkmark icon next to the edit icon, and then set the OnSelect property of the checkmark icon to this formula:
  SubmitForm(SalesOrderDetailsForm)SubmitForm(SalesOrderDetailsForm)

 3. Stisknutím klávesy F5 zobrazte náhled aplikace, kliknutím nebo klepnutím na odkaz Sales order ID zobrazte podrobnosti prodejní objednávky a potom klikněte nebo klepněte na ikonu pro úpravy.Preview the app by pressing F5, click or tap a Sales order ID link to view the details of a sales order, and then click or tap the edit icon.

  Vlastnost Mode ovládacího prvku Formulář entity je nastavena na FormMode.Edit, abyste mohli záznam upravovat.The Mode of the Entity form control is set to FormMode.Edit so that you can edit the record.

 4. Aktualizujte stav objednávky na Invoice (Faktura).Update the Order status to Invoice.

 5. Aktualizujte prodejce na WRK014.Update the Sales person to WRK014.

  Abyste mohli vybrat prodejce, ovládací prvek Formulář entity automaticky zobrazí panel pro podrobné vyhledávání.To help you pick the Sales person, the Entity form control automatically renders a rich detailed lookup. Ke generování a zobrazení tohoto panelu pro vyhledávání používá ovládací prvek skupinu polí DefaultLookup entity Worker ve službě Common Data Service.To generate and display this lookup, the control uses the DefaultLookup field group of the Worker entity in the Common Data Service. Entita Worker se používá proto, že pole Sales person (Prodejce) je typu Worker.The Worker entity is used because the Sales person field is of type Worker.

 6. Kliknutím nebo klepnutím na ikonu značky zaškrtnutí uložte změny.Click or tap the checkmark icon to save your changes.

Toto byl poslední krok tématu, které popisuje, jakými způsoby lze v aplikacích používat ovládací prvek Formulář entity.This step concludes this article on how to use the Entity form control in your apps. Doufáme, že byly uvedené informace užitečné a že vám pomohou k tomu, abyste mohli ovládací prvek Formulář entity začít používat ve svých aplikacích.We hope that you find the information covered here useful to get started using the Entity form control. Budeme velmi rádi, když nám sdělíte svůj názor na ovládací prvek Formulář entity a prozradíte nám, jak hodnotíte naši snahu usnadnit vám přidávání komplexních formulářů do vašich aplikací.We look forward to hearing what you think about the Entity form control and our overall push toward helping you quickly add rich forms to your apps.