Migrace aplikací mezi prostředími a tenanty prostřednictvím baleníEnvironment and tenant app migration through Packaging

Naučte se migrovat prostředky z jednoho prostředí do druhého prostřednictvím balení.Learn how to migrate resources from one environment to another with packaging. Tato prostředí můžou být ve stejném tenantovi nebo v různých tenantech.These environments can be within the same tenant or across different tenants.

ScénářThe scenario

Jeden běžný scénář migrace prostředků zahrnuje testovací nebo vývojové prostředí a produkční prostředí.One common scenario where you may want to migrate resources is where you have Test or Dev environments and a Production environment. Vývojáři a testeři mají k aplikacím ve svých prostředích prakticky neomezený přístup.Developers and testers have wide access to the apps in their environments. Ovšem ve vztahu k migraci nových aplikací do produkčního prostředí platí v prostředí přísná pravidla pro udělování oprávnění k aktualizacím a změnám.But when it comes time to migrate a new app to production, that environment has rigorous control over permissions to update and change it.

Jiný scénář představuje situaci, kdy každý zákazník má své vlastní prostředí a data.Another scenario is one where each customer has their own environment and data. Když dojde k přidání nového zákazníka, vytvoří se pro něj nové prostředí a vy můžete do tohoto prostředí migrovat aplikace.When a new customer is added, a new environment is created for them, and you would migrate apps into their environment.

Které prostředky můžu migrovat prostřednictvím balení?Which resources can I migrate through packaging?

Při exportu aplikace se do balíčku exportují také závislé prostředky pro vaši aplikaci.When you export an app, the dependent resources for your app will also get exported into the package. Nejprve bude podporována pouze podmnožina všech možných typů prostředků, jak je to popsáno v následující tabulce.Initially only a subset of all possible resource types will be supported as outlined in the table below.

Typ prostředkuResource type PodporovánoSupported Možnosti importuImport options
AplikaceApp AnoYes Existují dvě možnosti importu aplikace do prostředí:There are two options to import an app into an environment:
 1. Vytvořit nový – aplikace se vytvoří jako nová aplikace v prostředí, do kterého se naimportuje balíček.Create new – The app will be created as a new app in the environment where the package is imported.
 2. Aktualizovat – aplikace už v prostředí existuje a po naimportování tohoto balíčku se aktualizuje.Update - the app already exists in the environment and will be updated when this package is imported.
TokFlow AnoYes Existují dvě možnosti, jak do prostředí importovat tok:There are two options to import a flow into an environment:
 1. Vytvořit nový – tok se vytvoří jako nový tok v prostředí, do kterého se naimportuje balíček.Create new – The flow will be created as a new flow in the environment where the package is imported.
 2. Aktualizovat – tok už v prostředí existuje a po naimportování tohoto balíčku se aktualizuje.Update - The flow already exists in the environment and will be updated when this package is imported.
Poznámka: Všechny prostředky, na kterých tok závisí, budou také zahrnuty do balíčku aplikace k exportu a bude je potřeba nakonfigurovat u balíčku k importu.Note: All resources that the flow depends on will also be included within the app package that is exported and will need to be configured with the package is imported.
Přizpůsobení entit a rozevírací seznamy CDSCDS Entity Customizations and Picklists AnoYes Existují dvě možnosti, jak do prostředí importovat entity nebo rozevírací seznamy CDS:There are two options to import CDS Entities or Picklists in an environment:
 1. Přepsat – pokud existuje prostředek se stejným názvem, bude při tomto importu nahrazen.Overwrite - If there's a resource with the same name, this import will replace it. Pokud není k dispozici odpovídající prostředek, bude vytvořen nový.If there isn’t a matching resource, a new resource will be created.
 2. Sloučit – pokud existuje entita nebo rozevírací seznam se stejným názvem, nová pole nebo záznamy se přidají, ale chybějící pole nebo záznamy se neodeberou.Merge – If there's an entity or picklist with the same name, new fields or entries will be added, but missing fields or entries won’t be removed.
Vlastní konektoryCustom Connectors NeNo U aplikací závislých na vlastním konektoru aktuálně nepodporujeme export konektorů v rámci balíčku.If an app depends on a custom connector we do not currently support exporting the connector as a part of the package.

Pokud máte aplikaci závislou na vlastním konektoru, máte v současnosti k dispozici jedinou možnost: tento konektor v cílovém prostředí znovu ručně vytvořit nebo aktualizovat a při importu balíčku ho pak vybrat.If you have an app that relies on a custom connector, your only current option is to manually re-create or update the connector in your target environment and select that connector when you import the package.

PřipojeníConnections NeNo U aplikací závislých na připojení (například na připojení SQL s přihlašovacími údaji) aktuálně nepodporujeme export připojení a přihlašovacích údajů v rámci balíčku.If an app depends on a connection (such as a SQL connection w/ credentials), we do not currently support exporting the connection or credentials as a part of the package.

Pokud máte aplikaci závislou na sdíleném připojení (například SQL), máte v současnosti k dispozici jedinou možnost: toto připojení i s příslušnými přihlašovacími údaji v cílovém prostředí vytvořit znovu ručně a při importu balíčku ho pak vybrat.If you have an app that relies on a shared connection (like SQL), your only current option is to manually re-create that connection with the appropriate credentials in your target environment and select that connection when you import the package.

Vlastní role a sady oprávnění CDSCDS Custom Roles and Permission Sets NeNo Export vlastních rolí nebo sad oprávnění CDS se aktuálně nepodporuje, proto máte v současnosti k dispozici jedinou možnost: vytvořit tyto entity v cílovém prostředí znovu ručně.Exporting custom CDS roles and/or permission sets is not currently supported, so the only option today is to manually re-create these entities in your target environment.
BrányGateways NeNo Brány jsou podporovány pouze ve výchozích prostředích (a prostředích {název tenantu} (z náhledu)). Export a migrace se proto nepodporují.Gateways are only supported in the default (and {tenant name} (from preview) ) environments, so export/migration is not supported.
Řádky s daty CDSCDS data rows NeNo Export řádků z entit CDS se aktuálně nepodporuje, proto máte v současnosti k dispozici jedinou možnost: jakmile se změny schématu CDS projeví v novém prostředí, exportovat a importovat data ručně.Export rows from CDS entities is not current supported, so the only option today to manually export and import data after your CDS schema changes have been applied in a new environment.

Jak získám přístup k balení pro moji aplikaci?How do I get access to packaging for my app?

Exportovat aplikaci může kdokoli, kdo má k této aplikaci oprávnění Může upravit.The ability to export an app is available to any user with "Can edit" permission to the app.

Importovat aplikaci může kdokoli, kdo má v cílovém prostředí oprávnění Tvůrce prostředí.The ability to import an app is available to any user with "Environment Maker" permission in the destination environment.

Aby mohl uživatel exportovat nebo importovat aplikaci, musí mít Plán 2 pro PowerApps nebo zkušební licenci Plánu 2 pro PowerApps.A user must have a PowerApps Plan 2 or PowerApps Plan 2 trial license in order to export or import any app.

Poznámka

Balení je ve verzi náhledu a každý uživatel s platnou licencí PowerApps si ho může na svých aplikacích a prostředích vyzkoušet.While packaging is in preview, any user with a valid PowerApps license will be able to try out packaging for their apps and environments.

Export aplikaceExporting an app

 1. Na webu http://web.powerapps.com klikněte nebo klepněte na Aplikace, u aplikace, kterou chcete migrovat, vyberte symbol tří teček a potom vyberte Exportovat (náhled).In http://web.powerapps.com, click or tap Apps, select the ellipses for the app you want to migrate, and then select Export (preview).

  Volba exportu

 2. Až se otevře stránka pro exportování balíčku, zadejte název a popis balíčku.When the export package page opens, enter a Name and Description for the package.

  Kontrola podrobností balíčku

 3. V části Zkontrolovat obsah balíčku můžete podle potřeby přidat komentáře nebo poznámky, anebo nastavit, jak mají být jednotlivé prostředky do cílového prostředí při importu balíčku naimportovány.Within the ‘Review Package Content’ section you can optionally add comments or notes or change the setting for how each individual resource will be imported into the target environment during package import.

  Konfigurace obsahu balíčku

 4. Až to budete mít, zvolte Exportovat a soubor balíčku se začne během několika sekund stahovat.When you are done select Export and the package file will begin downloading within a few seconds.

Importování aplikaceImporting an app

 1. Na webu http://web.powerapps.com klikněte nebo klepněte na Aplikace a potom vyberte Importovat balíček (náhled).In http://web.powerapps.com, click or tap Apps, and then select Import package (preview).

  Volba importu

 2. Zvolte Nahrát a vyberte soubor balíčku aplikace, který chcete importovat.Select Upload and select the app package file that you want to import.

  Výběr souboru balíčku

 3. Až se balíček nahraje, je potřeba zkontrolovat jeho obsah. Pokud budou některé položky označené červenou ikonou, je potřeba vybrat u každé takové položky ikonu klíče a doplnit požadované informace.Once the package has been uploaded you will need to review the package contents and will need to provide additional input for any item marked with a red icon by selecting the wrench icon for each item and entering the required information.

  Kontrola obsahu balíčku

 4. Po doplnění všech požadovaných informací zvolte Importovat.Once you have provided all of the required information select Import.

  Aktualizovaný obsah balíčku

 5. Po dokončení importu budete automaticky přesměrováni na stránku (podobnou té následující), která bude uvádět, zda byla operace importu úspěšná.When import completes you will be automatically redirected to a page (similar to the one below) that outlines whether or not the import operation was successful.

  Kontrola výsledků importu

Poznámka

Pokud importujete aplikaci a rozhodli jste se aktualizovat existující aplikaci, uloží se nové změny jako koncept aplikace.If you are importing an app and chose to Update an existing app, the new changes will be saved as a draft of the applications. Pokud chcete, aby byly tyto změny k dispozici všem ostatním uživatelům aplikace, budete je muset publikovat.You will need to publish those changes in order for them to be available all other users of the applications.

Známá omezeníKnown limitations

OmezeníLimitation StavStatus
Uživatelé nám oznámili, že import balíčků aplikací s více než třemi prostředky trvá několik minut.Importing app packages that contains more than ~3 resources has been reported to take several minutes to complete. Jedná se o známý problém, který brzy opravíme.This is a known issue and a fix will be rolled out soon.