Správa prostředí v PowerAppsEnvironments administration in PowerApps

V Centru pro správu PowerApps můžete spravovat prostředí, která jste vytvořili, a prostředí, u kterých máte přidělenou roli správce.In the PowerApps admin center, manage environments that you've created and those for which you have been added to the Environment Admin role. Z centra pro správu můžete provádět tyto akce správy:From the admin center, you can perform these administrative actions:

 • Vytváření prostředíCreate environments.
 • Přejmenování prostředíRename environments.
 • Přidání nebo odebrání uživatele nebo skupiny z role Správce prostředí nebo role Tvůrce prostředíAdd or remove a user or group from either the Environment Admin or Environment Maker role.
 • Zřízení databáze služby Common Data Service pro prostředíProvision a Common Data Service database for the environment.
 • Nastavení zásad ochrany před únikem informacíSet Data Loss Prevention policies.
 • Nastavení zásad zabezpečení databáze (otevřených nebo omezených rolemi databáze)Set database security policies (as open or restricted by database roles).
 • Členové role Globální správce tenanta Azure AD (včetně globálních správců Office 365) mohou také spravovat všechna prostředí vytvořená v rámci jejich tenanta a nastavovat zásady pro celého tenanta.Members of the Azure AD tenant Global administrator role (includes Office 365 Global admins) can also manage all environments that have been created in their tenant and set tenant-wide policies.

Přístup do Centra pro správu PowerAppsAccess the PowerApps admin center

Do Centra pro správu PowerApps můžete přistupovat takto:To access the PowerApps admin center:

Abyste mohli spravovat prostředí v Centru pro správu PowerApps, musíte mít jednu z těchto rolí:To manage an environment in the PowerApps admin center, you must have one of these roles:

 • Správce prostředí pro prostředí nebothe Environment Admin role of the environment, or
 • Globální správce tenanta Office 365 nebo Azure ADthe Global Administrator role of your Azure AD or Office 365 tenant.

Pro přístup do Centra pro správu budete také potřebovat Plán 2 pro PowerApps nebo Flow.You also need either PowerApps Plan 2 or Flow Plan 2 to access the admin center. Další informace najdete na stránce s cenami plánů PowerApps.For more information, see the PowerApps pricing page.

Důležité upozornění: Všechny změny provedené v Centru pro správu PowerApps se projeví v Centru pro správu Flow a naopak.Important: Any changes that you make in PowerApps admin center affect the Flow admin center and vice versa.

Vytvoření prostředíCreate an environment

Nejprve kliknutím na + Nové prostředí otevřete dialogové okno pro vytvoření prostředí.First, click + New environment to open a dialog box and create an environment.

Potom zadejte následující údaje:Then enter the following info:

VlastnostProperty PopisDescription
Název prostředíEnvironment name Zadejte název prostředí.Enter the name of your environment.
OblastRegion Vyberte umístění pro hostování prostředí.Choose the location to host your environment. Doporučujeme použít umístění, které se nachází nejblíže k vašim uživatelům.We recommend using a location closest to your users. Pokud jsou například uživatelé vaší aplikace v Londýně, vyberte umístění Europe.For example, if your app users are in London, choose a Europe location. Pokud jsou uživatelé vaší aplikace v New Yorku, zvolte United States. V tématu Podporované oblasti najdete seznam podporovaných oblastí pro prostředí.If your app users are in New York, choose the U.S. See Supported regions for a list of supported environment regions.
Vytvoření databáze pro toto prostředíCreate a database for this environment Zaškrtnutím tohoto políčka vytvoříte databázi služby Common Data Service pro toto prostředí.Select this check box to create a Common Data Service database for this environment. Databázi lze nakonfigurovat buď jako otevřenou pro všechny uživatele v prostředí, nebo jako omezenou pro role databáze.A database can be configured to either be open to all users in the environment or restricted to database roles. Další informace najdete v tématu Konfigurace zabezpečení databáze.For more information, see Configure database security.

Nakonec vyberte Vytvořit prostředí.Finally, select Create an environment.

Nové prostředí se zobrazí v tabulce prostředí.The new environment appears in the environments table.

Poznámka

Když vytvoříte prostředí, dojde k vašemu automatickému přidání do role Správce prostředí pro toto prostředí.When you create an environment, you are automatically added to the Environment Admin role for that environment.

Zobrazení prostředíView your environments

Když otevřete Centrum pro správu, zobrazí se ve výchozím nastavení karta Prostředí se seznamem všech prostředí, u kterých máte roli Správce prostředí (jak je vidět níže):When you open the admin center, the Environments tab appears by default and lists all the environments for which you are an Environment Admin (as shown below):

Pokud jste členem role Globální správce tenanta Office 365 nebo Azure AD, zobrazí se všechna prostředí, které byla vytvořena uživateli ve vašem tenantovi, protože jste automaticky Správce prostředí pro všechna tato prostředí.If you are a member of the Global Administrator role of your Azure AD or Office 365 tenant, all the environments that have been created by users in your tenant appear, because you're automatically an Environment Admin for all of them.

Přejmenování prostředíRename your environment

 1. Otevřete Centrum pro správu PowerApps, najděte v seznamu prostředí, které chcete přejmenovat, a pak na něj klikněte nebo klepněte.Open the PowerApps admin center, find the environment to be renamed in the list, and click or tap it.

 2. Klikněte nebo klepněte na Podrobnosti.Click or tap Details.

 3. Do textového pole Název zadejte nový název a potom zvolte Uložit.in the Name text box, enter the new name, then click Save.

Odstranění prostředíDelete your environment

 1. V Centru pro správu PowerApps klikněte nebo klepněte na prostředí, které chcete odstranit.In the PowerApps admin center, click or tap the environment that you want to delete.

 2. Klikněte nebo klepněte na Podrobnosti.Click or tap Details.

 3. Kliknutím nebo klepnutím na Odstranit prostředí prostředí odstraníte.Click or tap Delete environment to delete your environment.

Vytvoření databáze Common Data Service pro prostředíCreate a Common Data Service database for an environment

Pokud prostředí ještě nemá databázi, může ji Správce prostředí vytvořit v Centru pro správu PowerApps následujícím postupem.If an environment doesn't already have a database, an Environment Admin can create one in the PowerApps admin center by following these steps. Databáze Common Data Service můžou vytvářet pouze uživatelé s licencí Plán 2 pro PowerApps.Only users with a PowerApps Plan 2 license can create Common Data Service databases.

 1. Vyberte prostředí v tabulce prostředí.Select an environment in the environments table.

 2. Zvolte kartu Databáze.Select the Database tab.
 3. Zvolte Vytvořit moji databázi.Select Create a database.

  Jakmile je databáze zřízena, zobrazí se tato potvrzovací zpráva:When the database is provisioned, this confirmation message appears:

Po vytvoření databáze zvolte model zabezpečení.After you create a database, choose a security model. Další informace najdete v tématu Konfigurace zabezpečení databáze.For more information, see Configure database security.

Správa zabezpečení pro vaše prostředíManage security for your environments

Oprávnění prostředíEnvironment permissions

V daném prostředí jsou všichni uživatelé v tenantovi Azure AD uživateli tohoto prostředí.In an environment, all the users in the Azure AD tenant are users of that environment. Pokud jim ale chcete udělit nějakou privilegovanější roli, musíte je k dané roli prostředí přidat.However, for them to play a more privileged role, they need to be added to a specific environment role. Prostředí mají dvě předdefinované role, které poskytují přístup k oprávněním v rámci prostředí:Environments have two built-in roles that provide access to permissions within an environment:

 • Role Správce prostředí může provádět veškeré akce správy v prostředí, včetně:The Environment Admin role can perform all administrative actions on an environment including the following:

  o Přidání nebo odebrání uživatele nebo skupiny z role Správce prostředí nebo role Tvůrce prostředío Add or remove a user or group from either the Environment Admin or Environment Maker role.

  o Zřízení databáze služby Common Data Service pro prostředío Provision a Common Data Service database for the environment.

  o Zobrazení a správy veškerých prostředků vytvořených v rámci prostředío View and manage all resources created within an environment.

  o Nastavení zásad ochrany před únikem informacío Set data loss prevention policies. Další informace najdete v části týkající se zásad ochrany před únikem informací.For more information, see Data loss prevention policies.

 • Role Tvůrce prostředí může vytvářet prostředky v rámci prostředí, včetně aplikací, připojení, vlastních konektorů, bran a toků v Microsoft Flow.The Environment Maker role can create resources within an environment including apps, connections, custom connectors, gateways, and flows using Microsoft Flow. Tvůrce prostředí může také distribuovat aplikace, které v prostředí vytvořil, jiným uživatelům ve vaší organizaci.Environment Makers can also distribute the apps they build in an environment to other users in your organization. Může tyto aplikace sdílet s jednotlivými uživateli, skupinami zabezpečení nebo se všemi uživateli v organizaci.They can share the app with individual users, security groups, or all users in the organization. Další informace najdete v tématu Sdílení aplikace v PowerApps.For more information, see Share an app in PowerApps.

Pokud chcete jako Správce prostředí přiřadit uživateli nebo skupině zabezpečení roli prostředí, proveďte v Centru pro správu PowerApps následující kroky:To assign a user or a security group to an environment role, an Environment Admin can take these steps in the PowerApps admin center:

 1. Vyberte prostředí v tabulce prostředí.Select the environment in environments table.

 2. Na kartě Zabezpečení zvolte Role prostředí.On the Security tab, select Environment roles.
 3. Vyberte buď roli Správce prostředí, nebo Tvůrce prostředí.Select either the Environment Admin or Environment Maker role.

 4. Zadejte jména jednoho nebo více uživatelů nebo skupin zabezpečení v Azure Active Directory nebo určete, že chcete přidat celou organizaci.Specify the names of one or more users or security groups in Azure Active Directory, or specify that you want to add your entire organization.

 5. Zvolením možnosti Uložit aktualizujte přiřazení k roli prostředí.Select Save to update the assignments to the environment role.

Pokud chcete odebrat všechna oprávnění pro uživatele nebo skupinu, klikněte nebo klepněte u uživatele nebo skupiny na ikonu x.To remove all permissions for a user or a group, click or tap the x icon for that user or group.

Poznámka

Uživatelé nebo skupiny přiřazené těmto rolím prostředí nemají automaticky přístup k databázi prostředí (pokud existuje) a tento přístup jim musí udělit samostatně vlastník databáze.Users or groups assigned to these environment roles are not automatically given access to the environment’s database (if it exists) and must be given access separately by a Database owner. Další informace najdete v tématu Konfigurace zabezpečení databáze.For more information, see Configure database security.

Zabezpečení databázeDatabase security

Oprávnění vytvářet a upravovat schéma databáze a připojovat se k datům uloženým v databázi zřízené v prostředí určují role uživatelů a sady oprávnění databáze.The ability to create and modify a database schema and to connect to the data stored within a database that is provisioned in your environment is controlled by the database's user roles and permission sets. Role uživatelů a sady oprávnění pro databázi vašeho prostředí můžete spravovat v částech Role uživatelů a Sady oprávnění na kartě Zabezpečení. Další informace najdete v tématu Konfigurace zabezpečení databáze.You can manage the user roles and permission sets for your environment's database from the User roles and Permission sets section of the Security tab. For more information, see Configure database security.

Poznámka

Správci prostředí nemají oprávnění vytvářet a spravovat role uživatelů a sady oprávnění pro databázi prostředí.Environment Admins do not have access to create and manage user roles and permission sets for an environment's database. Toto oprávnění je omezené na členy role uživatele Database Owner (vlastník databáze).This power is limited to members of the Database owner user role.

Zásady datData policies

Data organizace je potřeba chránit, aby k nim neměli přístup cílové skupiny, pro které tato data nejsou určena.An organization's data must be protected so that it isn't shared with audiences that should not have access to it. Pokud chcete data chránit, můžete vytvořit a vynucovat zásady. Pomocí těchto zásad definujete, se kterými službami pro příjemce lze obchodní data pro konkrétní konektory sdílet.To protect this data, you can create and enforce policies that define which consumer services and connector-specific business data can be shared with. Zásady, které definují způsob sdílení dat, se označují jako zásady ochrany před únikem informací.Policies that define how data can be shared are referred to as data loss prevention (DLP) policies. Zásady ochrany před únikem informací pro vaše prostředí můžete spravovat v části Zásady pro data v Centru pro správu PowerApps.You can manage the DLP policies for your environments from the Data Policies section of the PowerApps admin center. Další informace najdete v části týkající se zásad ochrany před únikem informací.For more information, see Data loss prevention policies.

Nejčastější dotazyFrequently asked questions

Kolik prostředí můžu vytvořit?How many environments can I create?

Každý uživatel může vytvořit až dvě prostředí.Each user can create up to two environments.

Kolik databází můžu zřídit?How many databases can I provision?

Každý uživatel může zřídit až dvě databáze.Each user can provision up to two databases.

Můžu prostředí přejmenovat?Can I rename an environment?

Ano, tato funkce je k dispozici v Centru pro správu PowerApps.Yes, this functionality is available from the PowerApps admin center. Další informace najdete v tématu Správa prostředí.See Environments Administration for more details.

Můžu prostředí odstranit?Can I delete an environment?

Ano, tato funkce je k dispozici v Centru pro správu PowerApps.Yes, this functionality is available from the PowerApps admin center. Další informace najdete v tématu Správa prostředí.See Environments Administration for more details.

Můžu jako Správce prostředí zobrazovat a spravovat všechny prostředky (aplikace, toky, rozhraní API a další) pro moje prostředí?As an Environment Admin, can I view and manage all resources (apps, flows, APIs, etc.) for an environment?

Ano, možnost zobrazovat aplikace a toky pro prostředí je k dispozici v Centru pro správu PowerApps.Yes, the ability to view the apps and flows for an environment is available from the PowerApps admin center. Další informace najdete v tématu Zobrazení aplikací.See View Apps for more details.

Která licence zahrnuje Common Data Service?Which license includes Common Data Service?

Plán 2 pro PowerApps.PowerApps Plan 2. Podrobnosti o všech plánech, které zahrnují tuto licenci, najdete na stránce s cenami plánů PowerApps.See PowerApps pricing page for details on all the plans that include this license.

Je možné použít Common Data Service mimo prostředí?Can the Common Data Service be used outside of an environment?

Ne.No. Služba Common Data Service vyžaduje prostředí.Common Data Service requires an environment.