Přehled prostředíEnvironments overview

Prostředí jsou v PowerApps novým konceptem.Environments are a new concept in PowerApps. Jednoduše řečeno, prostředí je prostor určený pro ukládání, správu a sdílení podnikových dat, aplikací a toků vaší organizace.Put simply, an environment is a space to store, manage, and share your organization’s business data, apps, and flows. Slouží také jako kontejnery pro oddělení aplikací, které můžou mít různé role, požadavky na zabezpečení nebo cílové skupiny.They also serve as containers to separate apps that may have different roles, security requirements, or target audiences. Způsoby využití prostředí závisí na vaší organizaci a aplikacích, které se pokoušíte vytvořit.How you choose to leverage environments depends on your organization and the apps you are trying to build. Příklad:For example:

 • Své aplikace se můžete rozhodnout vytvářet pouze v jednom prostředí.You may choose to only build your apps in a single environment.
 • Můžete vytvořit samostatná prostředí, která seskupují testovací a produkční verze vašich aplikací.You might create separate environments that group the Test and Production versions of your apps.
 • Můžete vytvořit samostatná prostředí, která odpovídají konkrétním týmům nebo oddělením ve vaší společnosti. Každé prostředí bude obsahovat relevantní data a aplikace pro každou cílovou skupinu.You might create separate environments that correspond to specific teams or departments in your company, each containing the relevant data and apps for each audience.
 • Můžete také vytvořit samostatná prostředí pro různé globální pobočky vaší společnosti.You might also create separate environments for different global branches of your company.

Rozsah prostředíEnvironment scope

Každé prostředí je vytvořené v rámci tenanta Azure AD a k jeho prostředkům můžou přistupovat jenom uživatelé v tomto tenantovi.Each environment is created under an Azure AD tenant, and its resources can only be accessed by users within that tenant. Prostředí je dále vázané na geografické umístění, např. USA.An environment is also bound to a geographic location, like the US. Když v prostředí vytvoříte aplikaci, bude se tato aplikace směrovat pouze do datacenter v daném geografickém umístění.When you create an app in an environment, that app is routed to only datacenters in that geographic location. Všechny položky, které v tomto prostředí vytvoříte (včetně připojení, bran, toků Microsoft Flowu a dalších), jsou také vázané na umístění jejich prostředí.Any items that you create in that environment (including connections, gateways, flows using Microsoft Flow, and more) are also bound to their environment’s location.

Každé prostředí může mít nulový počet nebo jednu databázi služby Common Data Service, která vašim aplikací poskytuje úložiště.Every environment can have zero or one Common Data Service databases, which provides storage for your apps. To, jestli budete pro své prostředí moci vytvořit databázi, bude záviset na licenci, kterou si pro PowerApps koupíte, a vašem oprávnění v daném prostředí.The ability to create a database for your environment will depend on the license you purchase for PowerApps and your permission within that environment. Více informací se dozvíte v informacích o cenách.For more information, see Pricing info.

Když vytvoříte aplikaci v prostředí, bude se tato aplikaci moci připojit jen ke zdrojům dat, které jsou nasazené v tom stejném prostředí. To se týká i připojení, bran, toků a databází služby Common Data Service.When you create an app in an environment, that app is only permitted to connect to the data sources that are also deployed in that same environment, including connections, gateways, flows, and Common Data Service databases. Podívejme se třeba na scénář, ve kterém jste vytvořili dvě prostředí nazvaná Test a Vývoj a v každém z těchto prostředí jste vytvořili databázi služby Common Data Service.For example, let’s consider a scenario where you have created two environments named ‘Test’ and ‘Dev’ and created a Common Data Service database in each of the environments. Pokud vytvoříte aplikaci v prostředí Test, bude se moci připojit pouze k databázi Test. K databázi Vývoj se připojit nemůže.If you create an app in the ‘Test’ environment, it will only be permitted to connect to the ‘Test’ database, it won't be able to connect to the ‘Dev’ database.

Mezi prostředími můžete také prostřednictvím procesu přesouvat prostředky.There is also a process to move resources between environments. Další informace najdete v tématu Migrace prostředků.For more information, see Migrate resources.

Oprávnění prostředíEnvironment permissions

Prostředí mají dvě předdefinované role, které poskytují přístup k oprávněním v rámci prostředí:Environments have two built-in roles that provide access to permissions within an environment:

 • Role Správce prostředí může provádět veškeré akce správy v prostředí, včetně:The Environment Admin role can perform all administrative actions on an environment including the following:

  • Přidání nebo odebrání uživatele nebo skupiny z role Správce prostředí nebo role Tvůrce prostředíAdd or remove a user or group from either the Environment Admin or Environment Maker role

  • Zřízení databáze služby Common Data Service pro prostředíProvision a Common Data Service database for the environment

  • Zobrazení a správa všech prostředků vytvořených v rámci prostředíView and manage all resources created within an environment

  • Nastavení zásad ochrany před únikem informacíSet data loss prevention policies. Další informace najdete v části týkající se zásad ochrany před únikem informací.For more information see Data loss prevention policies.

 • Role Tvůrce prostředí může vytvářet prostředky v rámci prostředí, včetně aplikací, připojení, vlastních konektorů, bran a toků v Microsoft Flow.The Environment Maker role can create resources within an environment including apps, connections, custom connectors, gateways, and flows using Microsoft Flow.

Tvůrci prostředí dále mohou distribuovat aplikace, které v prostředí vytvořili, mezi další uživatele v organizaci tak, že danou aplikaci nasdílí jednotlivým uživatelům, skupinám zabezpečení nebo všem uživatelům v organizaci.Environment Makers can also distribute the apps they build in an environment to other users in your organization by sharing the app with individual users, security groups, or to all users in the organization. Další informace najdete v tématu Sdílení aplikace v PowerApps.For more information, see Share an app in PowerApps.

Uživatelé nebo skupiny přiřazené těmto rolím prostředí nemají automaticky přístup k databázi prostředí (pokud existuje) a tento přístup jim musí udělit samostatně vlastník databáze.Users or groups assigned to these environment roles are not automatically given access to the environment’s database (if it exists) and must be given access separately by a Database owner. Další informace najdete v tématu Konfigurace zabezpečení databáze.For more information, see Configure database security.

Uživatelům nebo skupinám zabezpečení může některou z těchto rolí přiřadit Správce prostředí v Centru pro správu PowerApps.Users or security groups can be assigned to either of these two roles by an Environment Admin from the PowerApps admin center. Další informace najdete v tématu Správa prostředí.For more information, see Environment Administration.

Výchozí prostředíThe default environment

PowerApps vytvoří pro každého tenanta automaticky jedno výchozí prostředí a toto prostředí sdílí všichni uživatelé v tomto tenantovi.A single default environment is automatically created by PowerApps for each tenant and shared by all users in that tenant. Kdykoli se k PowerApps zaregistruje nový uživatel, přidá se automaticky do role Tvůrce výchozího prostředí.Whenever a new user signs up for PowerApps, they are automatically added to the Maker role of the default environment. Výchozí prostředí se vytvoří v oblasti, která je nejblíže výchozí oblasti tenanta AAD.The default environment is created in the closest region to the default region of the AAD tenant.

Poznámka

Do role Správce prostředí výchozího prostředí se automaticky nepřidávají žádní uživatelé.No users will be added to the Environment Admin role of the default environment automatically. Další informace najdete v tématu Správa prostředí.For more informaton, see Environment Administration.

Výchozí prostředí získá název takto: {název tenanta Azure AD} (výchozí).The default environment is named as follows: “{Azure AD tenant name} (default)”

Výběr prostředíChoosing an environment

Po přechodu na stránku https://web.powerapps.com teď po představení prostředí uvidíte nové prostředí. Aplikace, připojení a další položky, které jsou viditelné na webu, se teď vyfiltrují podle aktuálně vybraného prostředí.With the introduction of environments, you will now see a new experience when you come to https://web.powerapps.com. The apps, connections, and other items that are visible in the site will now be filtered based on the current environment that is selected. Aktuální prostředí je specifikované ve výběru prostředí vedle pravého okraje záhlaví.Your current environment is specified in the environment picker near the right edge of the header. Pokud chcete zvolit jiné prostředí, klikněte nebo klepněte na výběr. Zobrazí se seznam dostupných prostředí.To choose a different environment, click or tap the picker, and a list of available environments appears. Klikněte nebo klepněte na prostředí, do kterého chcete vstoupit.Click or tap the one you wish to enter.

Pokud splňujete jednu z následujících podmínek, zobrazí se vám výběr prostředí:An environment will show up in your picker if you meet one of the following conditions:

 • Jste členem role Správce prostředí pro prostředí.You are a member of the Environment Admin role for the environment.
 • Jste členem role Tvůrce prostředí pro prostředí.You are a member of the Environment Maker role for the environment.
 • Nejste Správce prostředí ani Tvůrce prostředí daného prostředí, ale máte přístup Přispěvatel aspoň k jedné aplikaci v tomto prostředí.You are not an Environment Admin or Environment Maker of the environment, but you have been given ‘Contributor’ access to at least one app within the environment. Další informace najdete v části týkající se sdílení aplikace.For more information, see share an app. V takovém případě v tomto prostředí nebudete moct vytvářet aplikace.In this case, you will not be able to create apps in this environment. Budete moct pouze upravovat existující aplikace, které se s vámi sdílí.You will only be able to modify the existing apps that have been shared with you.

Tvorba prostředíCreating an environment

Kdo může vytvářet prostředí?Who can create environments?

To, jestli můžete vytvářet prostředí, určuje vaše licence.Your license determines whether you can create environments.

LicenceLicense Vytváření prostředí je povolenoEnvironment creation is allowed
PowerApps P2PowerApps P2
Zkušební verze PowerApps P2PowerApps P2 Trial
PowerApps P1PowerApps P1 xx
Zkušební verze PowerApps P1PowerApps P1 Trial xx
Plány Dynamics 365Dynamics 365 Plans xx
Plány Office 365Office 365 Plans xx
Plány aplikací a týmů Dynamics 365Dynamics 365 Apps and Teams Plans xx

Každý uživatel může vytvořit až dvě prostředí.Each user can create up to two environments.

Kde se dají prostředí vytvářet?Where can environments be created?

Nová prostředí budete moct vytvářet z webu PowerApps.com a z Centra pro správu PowerApps.You will be able to create new environments from PowerApps.com and from the PowerApps admin center. Pokud vytvoříte prostředí, dojde k vašemu automatickému přidání do role Správce prostředí daného prostředí.If you create an environment, they you will automatically be added to the Environment Admin role for that environment. Počet prostředí, kterých se můžete účastnit jako člen role Správce prostředí nebo Tvůrce prostředí, není nijak omezen.There is not be a limit on the number of environments that you can be participate in as a member of the Environment Admin or Environment Maker role. Další informace najdete v tématu Správa prostředí.For more information, see Environment Administration.

Co se změní pro uživatele PowerApps verze Preview?What will change for PowerApps Preview users?

Se zavedením prostředí uvidí každý uživatel, který používal PowerApps verze Preview, několik změn.Any user that has participated in the PowerApps preview will see some changes in their experience with the introduction of environments. Následující tabulka uvádí, co mohou očekávat uživatelé v USA a mimo USA:The following table lists what U.S. users and non-U.S. users can expect:

UserUser Co se staneWhat happens
Uživatel verze Preview, který vytvořil databázi služby Common Data ServicePreview user who created a Common Data Service database Zobrazí se vám prostředí s vaším jménem v názvu obsahující verzi Preview databáze služby Common Data Service a jakékoli aplikace, které jste v rámci ní vytvořili.You will see an environment called “{Your name}’s environment” that contains your preview Common Data Service database and any apps that you built against it. Dojde k vašemu přidání do role Tvůrce prostředí a Správce prostředí tohoto prostředí a také budete přidáni jako vlastník dané databáze.You will be added to the Environment Maker role and Environment Admin role of this environment and as a Database owner of the database. Jakmile bude služba PowerApps obecně dostupná, upgradujeme metadata služby Common Data Service.When PowerApps enters general availability, we will upgrade the metadata of the Common Data Service. Tato změna způsobí, že budete dále moct používat entity a aplikace, které jste už oproti databázi služby Common Data Service ve verzi Preview vytvořili, nebudete ale moct v této databázi vytvářet pole nebo entity.The impact of this change means that you will still be able to use the entities and apps that you have already built against your preview Common Data Service database; however, you won't be able to create fields or entities in that database. V brzké době publikujeme pokyny pro vytvoření prostředí s databází obsahující upgradovaná metadata a migraci vašich aplikací do tohoto prostředí.We will soon publish guidance on how you can create an environment with a database that contains the upgraded metadata and migrate your apps over to that environment.
Pokud některé z vašich aplikací vytvořených oproti databázi služby Common Data Service ve verzi Preview využívají jako zdroj dat i vlastní konektor, nebudou v tomto prostředí dočasně fungovat, protože veškeré vlastní konektory se budou migrovat do výchozího prostředí.If any of your apps that were built against your preview Common Data Service database also leverage a custom connector as a data source, they will be temporarily broken in this environment because all custom connectors will be migrated to the default environment. Všechny takové aplikace budete muset opravit tak, že v tomto prostředí vlastní konektor znovu vytvoříte.You'll need to re-create the custom connector in this environment to repair any affected apps.
Uživatel verze Preview v USAPreview user in the U.S. Následující prostředky, které jste v PowerApps v době platnosti verze Preview vytvořili, budou k dispozici ve výchozím prostředí vašeho tenanta:The following resources that you created during the PowerApps preview period will be available in your tenant’s default environment:
– Všechny vámi vytvořené aplikace (kromě aplikací připojených k databázi služby Common Data Service ve verzi Preview)- All apps you created (except any that connected to a preview Common Data Service database)
– Veškerá vámi vytvořená připojení a vlastní konektory- All connections and custom connectors that you created
– Veškeré vámi nainstalované místní brány dat- All on-premises data gateways you installed
Uživatel verze Preview mimo USAPreview user not in U.S. Kromě výchozího prostředí se vám zobrazí také prostředí nazvané {tenant Azure AD} (z verze Preview) obsahující následující prostředky, které jste vytvořili v PowerApps v době platnosti verze Preview:In addition to the default environment, you will also see an environment called “{Azure AD tenant} (from preview)” that contains the following resources you created during the PowerApps preview period:
– Všechny vámi vytvořené aplikace (kromě aplikací připojených k databázi služby Common Data Service ve verzi Preview)- All apps you created (except any that connected to a preview Common Data Service database)
– Veškerá vámi vytvořená připojení a vlastní konektory- All connections and custom connectors that you created
– Veškeré vámi nainstalované místní brány dat- All on-premises data gateways you installed.
Dojde k vašemu přidání do role Tvůrce prostředí tohoto prostředí.You will be added to the Environment Maker role of this environment.

Uživatel verze Preview je osoba, která službu Microsoft PowerApps používala před vydáním všeobecně dostupné verze.A preview user is someone who used Microsoft PowerApps before its release to General Availability (GA).

Za dva týdny poté, co bude služba PowerApps všeobecně dostupná, se prostředí s obsahem verze Preview označí jako jen pro čtení (výjimkou bude výchozí prostředí). Všechny existující aplikace a toky budou v těchto prostředích dále fungovat, ale nebudete zde moct vytvářet nové aplikace a toky.Two weeks after PowerApps enters general availability (GA), environments that contain preview content will be marked as read-only (with the exception of the default environment); all existing apps and flows will continue to work in these environments, but you won't be able to create apps or flows. Důrazně doporučujeme, aby uživatelé těchto prostředí migrovali obsah do výchozího prostředí nebo jiného vlastního prostředí.We highly recommend that users of these environments migrate their content to the default environment or another custom environment. Další informace o procesu migrace najdete v následujícím blogu (který vyjde tento týden): Blog s oznámením funkcí služby Common Data Service.Please refer to the following blog (which will be posted this week) for more information about the migration process: see the Common Data Service features announcement blog.

Ukázková prostředí pro uživatele verze Preview v USAExample environments for a preview user in U.S.

Ukázková prostředí pro uživatele verze Preview mimo USAExample environments for a preview user not in U.S.

Správa prostředí pro vaši organizaciManaging environments for your organization

Společně s představením prostředí také spouštíme Centrum pro správu PowerApps, kde můžete spravovat všechna prostředí, která jste vytvořili nebo ve kterých jste přidaní do role Správce prostředí.With the introduction of environments, we are also launching the PowerApps admin center, where you can manage all of the environments that you have created or to which you have been added to the Environment Admin role. V centru pro správu můžete provádět veškeré akce správy prostředí, včetně těchto:From the Admin center, you can perform all administrative actions on an environment, including the following:

 • Přidání nebo odebrání uživatele nebo skupiny z role Správce prostředí nebo role Tvůrce prostředíAdd or remove a user or group from either the Environment Admin or Environment Maker role. Další informace najdete v tématu Správa prostředí.For more information, see Environment Administration.
 • Zřízení databáze služby Common Data Service pro prostředíProvision a Common Data Service database for the environment. Další informace najdete v tématu Vytvoření databáze služby Common Data Service.For more information, see Create a Common Data Service database.
 • Nastavení zásad ochrany před únikem informacíSet Data Loss Prevention policies. Další informace najdete v části týkající se zásad ochrany před únikem informací.For more information, see Data loss prevention policies.
 • Nastavení zásad zabezpečení databáze (otevřených nebo omezených rolemi databáze)Set database security policies (as open or restricted by database roles). Další informace najdete v tématu Konfigurace zabezpečení databáze.For more information, see Configure database security.
 • Členové role Globální správce tenanta Azure AD (včetně globálních správců Office 365) mohou také spravovat veškerá prostředí vytvořená v rámci jejich tenanta a nastavovat zásady pro celého tenanta v Centru pro správu PowerApps.Members of the Azure AD tenant Global administrator role (includes Office 365 Global admins) can also manage all environments that have been created in their tenant and set tenant-wide policies from the PowerApps admin center.