Export a import prostředkůExport and import resources

Pokud jste za účelem podpory vývoje databáze a aplikací vytvořili více prostředí, musíte změny mezi těmito prostředími přesunovat.If you've created multiple environments to support the development of your database and apps, you must move changes from one environment to another environment. Prostředky můžete mezi prostředími přesunovat pomocí Exportu prostředků a Importu prostředků.You can use Export resources and Import resources to move resources between environments.

Proč používat více prostředí?Why use multiple environments?

Každé prostředí obsahuje prostředky, například entity, toky a aplikace, které můžete během procesu vývoje vytvářet nebo upravovat.Each environment contains resources, such as entities, flows, and apps, that you create or modify during the development process.

Obvykle se vývoj uskutečňuje ve stejném prostředí jako je to, které používají koncoví uživatelé organizace.Typically, development is done in the same environment that is used by the organization's end users. Toto prostředí se označuje jako výchozí prostředí.This environment is known as the default environment. Spravovat změny prostředků ve stejném prostředí je poměrně jednoduché.It's relatively easy to manage resource changes in the same environment. Ověříte změny, abyste se ujistili, že veškeré důležité obchodní procesy a aplikace jsou funkční, a teprve potom aplikaci vydáte.You validate the changes to make sure that all critical business processes and applications are functional, and then you release the app.

Někdy se vývoj a testování provádí v oddělených prostředích a změny se přesunují do výchozího prostředí, když jsou připraveny na použití koncovými uživateli.Sometimes, development and testing are done in separate environments, and changes are moved to the default environment when they are ready to be used by end users. Tady je několik důvodů, proč byste mohli oddělená prostředí používat.There are several reasons why you might use separate environments. Mohli byste například použít oddělené prostředí, když na začátku vyhodnocujete systém.For example, you might have used a separate environment when you initially evaluated the system. Nebo můžete chtít minimalizovat riziko spojené s prováděním změn ve výchozím prostředí.Alternatively, you might want to minimize the risk that is involved when changes are made to the default environment. Oddělená prostředí zajišťují izolaci, protože provádíte změny v prostředí, které není výchozím prostředím.Separate environments provide isolation, because you make your changes in an environment that isn't the default environment. V závislosti na míře rizika můžete vytvořit další přípravné prostředí.Depending on the extent of the risks, you might create an additional staging environment. V takovém případě pak máte vývojové prostředí, přípravné prostředí a výchozí prostředí.In this case, you have a development environment, a staging environment, and a default environment.

Přesunování změn prostředkůMoving resource changes

Prostředky přesunujete prostřednictvím samostatných procesů exportu a importu v souboru balíčku (.zip).You move resources through separate export and import processes, by using a package (.zip) file. Soubor balíčku se exportuje, uloží do místního úložiště, odešle správci cílového prostředí a pak se do cílového prostředí importuje.The package file is exported, saved to local storage, sent to the administrator of the target environment, and then imported into the target environment. Po procesu importu často následuje ověřovací testování, které pomáhat zajistit, aby nebyly negativně ovlivněny žádné důležité obchodní procesy.The import process is often followed by validation testing to help guarantee that no critical business processes have been adversely affected.

Funkce pro import a export prostředků jsou k dispozici v části Prostředí v centru pro správu.The functionality for both resource import and resource export is available in the Environments section of the admin center. K exportu a importu dochází v kontextu vybraného prostředí.Both export and import occur in the context of a selected environment.

Export prostředkůExport resources

Balíček pro export bude obsahovat všechny změny entit a rozevíracích seznamů.The export package will contain all changes to entities, and picklists. Pracujeme na tom, abychom umožnili export více typů prostředků, například aplikací, toků, konektorů, rolí a dalších.We are working to enable the export of more resource types such as apps, flows, connectors, roles and others. Tato možnost vám umožňuje přesunout obsah z jednoho prostředí do jiného prostředí.This option lets you move contents of one environment to another environment.

 1. V Centru pro správu klikněte v levém navigačním podokně na Prostředí.In the admin center, in the left navigation pane, click Environments.
 2. Vyberte zdrojové prostředí.Select the source environment.
 3. V pravém horním rohu klikněte na Exportovat prostředky.In the upper right, click Export resources.
 4. Vyberte prostředky, se kterými chcete začít:Choose the resources you want to start with:
  1. Vyberte kartu odpovídající typu prostředku, který chcete vybrat, např. Entity.Select the tab corresponding to a resource type you want to select, such as Entities.
  2. Vyberte všechny prostředky daného typu kliknutím na zaškrtávací políčko v záhlaví, nebo je vyberte jednotlivě.Select all resources under the type by clicking the header checkbox, or select resources individually.
  3. Klikněte na Další.Click Next.
 5. Podle potřeby zahrňte související prostředky:Include related resources if appropriate:
  1. Pokud nějaké související prostředky zjistíme, zobrazíme vám předem vybraný seznam.If we discover any related resources, we will show you a pre-selected list.
  2. Vylučte všechny prostředky daného typu kliknutím na zaškrtávací políčko v záhlaví, nebo zrušte jejich výběr jednotlivě.Exclude all related resources by clicking the header checkbox, or unselect resources individually.
  3. Klikněte na Další.Click Next.
 6. Přidejte Název exportovaného balíčku.Add a Name for the exported package.
 7. Volitelně můžete přizpůsobit akce nastavení, které se mají při importu prostředků provést:Optionally, you can customize setup actions to be performed upon import of resources:
  1. Pro každý prostředek klikněte na Nastavení importu a zobrazte dialogové okno.For each resource, click the Import setup to see a dialog.
  2. Vyberte akci nastavení, která se má ve výchozím nastavení při importu tohoto balíčku provést.Select the setup action you want performed by default when this package is imported
  3. Klikněte na Uložit.Click Save.
 8. Klikněte na Exportovat.Click Export.
 9. Jakmile se export dokončí, uložte soubor balíčku do místního úložiště.When export is completed, save the package file in local storage.

Případně můžete na stránce výběru prostředků kliknout na Vyberte všechny prostředky a zahrnout všechny prostředky všech podporovaných typů do koncového balíčku a přejít přímo na poslední stránku exportu.Alternatively, you can click Select all resources in the resource selection page to include all resources of all supported types in the final package, and go directly to the final export page.

Import prostředkůImport resources

Prvním krokem je vybrat soubor balíčku, který jste exportovali ze zdrojového prostředí.The first step is to select a package file that was exported from the source environment. Proces importu balíček ověří, analyzuje a pokusí se ho naimportovat.The import process validates, analyzes, and tries to import the package.

 1. V centru pro správu klikněte v navigačním podokně na Prostředí.In the admin center, in the navigation pane, click Environments.
 2. Vyberte cílové prostředí.Select the target environment.
 3. V pravém horním rohu klikněte na Importovat prostředky.In the upper right, click Import resources.
 4. Klikněte na Nahrát a přejděte k souboru balíčku v místním úložišti.Click Upload, and browse to a package file in local storage.
 5. Kliknutím na Další přejděte na poslední stránku importu.Click Next to go to the final import page.
 6. Řešení chyb při ověřování importu a upozornění:Resolve import validation errors and warnings:
  1. Hledejte upozornění a chyby označené ikonou vlevo od Názvu prostředku.Look for warnings or errors, as indicated by the icon to the left of a resource Name.
  2. Pokud potřebujete další informace, klikněte na pole Nastavení importu nebo na ikonu v části Akce.Click the Import setup field or the icon under Action for more information.
  3. Vyberte příslušnou akci nastavení importu.Select an appropriate import setup action.
  4. Importovaný balíček se automaticky znovu ověří.The package being imported is automatically validated again.
 7. Pokud nejsou nalezeny žádné chyby, přejděte k importu.Proceed to Import if there are no errors.

Pokud se balíček použil jenom částečně, zobrazí se chybová zpráva popisující, co se naimportovalo a co nikoli.If the package is only partially applied, you receive an error message that describes what was imported and what wasn't imported.

Typy prostředkůResource types

Proces vývoje může zahrnovat změny mnoha typů prostředků.The development process can involve changes to many types of resources. Pokud například aktualizujete aplikaci, můžete přidat, odebrat nebo aktualizovat několik entit nebo připojení.For example, if you update an app, you might add, remove, or update several entities or connections. Změny některých (ne všech) typů prostředků se mohou přesunovat mezi prostředími.Changes to some, and not all, resource types can be moved across environments. Následující části popisují typy prostředků, které můžete přesunovat.The following sections describe the types of resources that you can move.

Entity, rozevírací seznamyEntities, picklists

Entity a rozevírací seznamy můžete exportovat a importovat takto:You can export and import entities, and picklists as follows:

 • Standardní entity – mezi prostředími se přesunují pouze vlastní nastavení.Standard entities – Only customizations are moved across environments. (Předdefinovaná pole standardních entit upravovat nelze.)(You can't modify the out-of-box fields of standard entities.)
 • Vlastní entity – vlastní entity se mezi prostředími přesunují.Custom entities – Custom entities are moved across environments.
 • Vlastní rozevírací seznamy – vlastní rozevírací seznamy se mezi prostředími přesunují.Custom picklists – Custom picklists are moved across environments.

DataData

Data databáze nemůžete přesunovat v rámci exportu a importu prostředků.You can't move database data as part of the export and import of resources. Pokud chcete data přesunout, můžete použít Microsoft Excel.To move data, you can use Microsoft Excel. Další informace najdete v tématu Import a export dat.For more information, see Import or export data.