Použití skupin políUse field groups

Skupiny polí poskytují způsob seskupení jednoho nebo více polí entity.Field groups provide a way to group one or more fields of an entity. Skupiny polí můžou urychlit a zjednodušit tvorbu a údržbu aplikací.Field groups can help speed up and simplify the creation and maintenance of apps. Skupina polí obsahuje jedno nebo více polí a pole se může zobrazovat v jakémkoli počtu skupin polí.A field group contains one or more fields, and a field can appear in any number of field groups. Pole se nemůže ve skupině polí vyskytovat vícekrát.A field can't appear more than once in a field group.

Skupiny polí se ukládají na entitu a sdílí se napříč všemi aplikacemi, které tuto entitu používají.Field groups are stored on an entity and shared across all apps that use the same entity. Mnoho různých aplikací může v jednom okamžiku používat stejnou entitu a skupiny polí této entity.At any given time, many different apps may use the same entity and field groups of that entity. Tato centralizace a sdílení skupin polí pomáhají vynutit konzistenci, protože skupina polí, bez ohledu na to, kde se používá, zobrazuje vždycky stejná pole.This centralization and sharing of field groups helps enforce consistency, because a field group will always display the same fields wherever it's used. Usnadňuje to i údržbu, protože jakákoli změna skupiny polí se automaticky odrazí na všech místech, která tuto skupinu polí používají.This makes maintenance easy because a change to a field group is automatically reflected in all the places using that field group. Skupiny polí pomáhají urychlit proces tvorby a přizpůsobení aplikací. Autor aplikace totiž pracuje se skupinami polí, a nikoli jednotlivými poli.Field groups help speed up the app authoring and customization process because an application author works with groups of fields, rather than individual fields.

Výchozí skupiny políDefault field groups

Služba Common Data Service obsahuje několik výchozích skupin polí na entitách.Common Data Service includes several default field groups on entities. Tyto skupiny polí se používají na různých místech, aby urychlily a zjednodušily tvorbu a přizpůsobení aplikací.These field groups are used in various places to help speed up and ease app creation and customization.

Název výchozí skupiny políDefault field group name PopisDescription
DefaultListDefaultList Slouží k zobrazení seznamu záznamů ve formátu tabulky.Used to display a list of records in a tabular format.
DefaultCardDefaultCard Slouží k zobrazení seznamu záznamů ve formátu karty.Used to display a list of records in a card format.
DefaultDetailsDefaultDetails Slouží k zobrazení podrobností jednoho záznamu při zobrazení a úpravách.Used to display the details of a single record in view and edit.
DefaultLookupDefaultLookup Slouží k zobrazení vyhledávání pro výběr záznamu.Used to display a lookup to select a record.

Zobrazení skupiny políView a field group

 1. Přihlaste se k powerapps.com.Sign in to powerapps.com.
 2. Pokud máte přístup k více prostředím, ujistěte se, že jste na horním panelu vybrali pomocí nástroje pro výběr prostředí to správné prostředí.If you have access to more than one environment, ensure that you have the right environment selected using the environment picker in the top bar.
 3. Rozbalte oddíl Common Data Service a v levém navigačním podokně klikněte nebo klepněte na Entity.Expand the Common Data Service section, and click or tap Entities in the left navigation pane.
 4. V seznamu entit klikněte nebo klepněte na entitu, pro kterou chcete skupinu polí zobrazit.In the list of entities, click or tap the entity that you want to view the field group for.
 5. V hlavičce nad seznamem polí klikněte nebo klepněte na Skupiny polí.In the header above the list of fields, click or tap Field groups. Zobrazí se vám všechny skupiny polí, které pro danou entitu momentálně existují.You now see all the field groups that currently exist for the entity.
 6. V seznamu skupin polí klikněte nebo klepněte na skupinu polí, pro kterou chcete zobrazit podrobnosti.In the list of field groups, click or tap the field group that you want to view the details for.
 7. V podrobnostech skupiny polí se zobrazují vedle sebe dva seznamy.In the field group details, there are two lists side-by-side. Jeden má název Pole entity a obsahuje všechna pole pro danou entitu.One is titled Entity fields and lists all the fields for the entity. Druhý má název Pole skupin polí a obsahuje pole zahrnutá do dané skupiny polí.The other is titled Field group fields and lists the fields included in the field group.

Úprava skupiny políModify a field group

 1. Zobrazte si skupinu polí, kterou chcete upravit.View the field group that you want to modify.
 2. Pokud chcete přidat pole, poklikejte na název pole v seznamu Pole entity.To add a field, double-click a field name in the Entity fields list. Pole můžete také ze seznamu Pole entity do seznamu Pole skupin polí přetáhnout.You can also drag and drop fields from the Entity fields list to the Field group fields list.
 3. Pokud chcete pole odebrat, klikněte na X vedle názvu pole v seznamu Pole skupin polí.To remove a field group, click the X next to the field name in the Field group fields list.
 4. Klikněte nebo klepněte na tlačítko Uložit.Click or tap the Save button.

Poznámka

Úprava skupin polí pro standardní entity se momentálně nepodporuje, ale můžete upravit skupiny polí pro vaše vlastní entity.*Modifying field groups for standard entities isn't currently supported, but you can modify field groups for your custom entities.*

Vytvoření skupiny políCreating a field group

Výchozí skupiny polí se vytvoří automaticky při vytvoření entity.Default field groups are automatically created when you create an entity. Vytváření dalších skupin polí se momentálně nepodporuje.Creating additional field groups isn't currently supported.

Odstranění skupiny políDelete a field group

Odstranění skupiny polí se momentálně nepodporuje.Deleting a field group isn't currently supported.

Zobrazení a úprava dat skupiny polí v Microsoft ExceluView and edit field group data in Microsoft Excel

 1. Podívejte se na skupiny polí pro entitu, jejíž data chcete prozkoumat.View the field groups for the entity that you want to examine the data for.
 2. Vedle každé skupiny polí je ikona Excelu.There is an Excel icon next to each field group. Ikona Excelu je povolená, jenom pokud má skupina polí nějaká pole.The Excel icon is enabled only if the field group has fields.
 3. Klikněte na ikonu Excelu pro skupinu polí, kterou chcete v Excelu otevřít.Click the Excel icon for the field group that you want to open in Excel. Vygeneruje se sešit obsahující seznam polí entity, doplněk aplikace Excel a ukazatel na vaše prostředí.A workbook is generated containing the entity field list, the Excel Add-in, and a pointer to your environment.
 4. Otevřete vygenerovaný sešit, který vám poskytne prohlížeč.Open the generated workbook that's provided by the browser.
 5. Po otevření sešitu povolte úpravy.After the workbook is open, enable editing. Doplněk aplikace Excel pak načte data do sešitu.The Excel Add-in will then read the data into the workbook. Další informace najdete v tématu Otevření dat entity v Excelu.For more information, see Open entity data in Excel.

Použití skupiny políField group usage

Výchozí skupiny polí pomáhají urychlit tvorbu a přizpůsobení aplikací.The default field groups help speed up application authoring and customization. Mezi místa, kde můžete momentálně vidět skupiny polí v akci, patří:Some places where you can currently see field groups in action are:

 • Ovládací prvek Formulář entity – ovládací prvek Formulář entity používá výchozí skupiny polí k zobrazení dynamických formulářů, které pomáhají urychlit proces tvorby aplikace, vynucují konzistenci a usnadňují údržbu.Entity form control - Entity form control uses the default field groups to display dynamic forms that help speed up the app authoring process, help enforce consistency, and also ease maintenance. Další informace najdete v tématu Použití ovládacího prvku Formulář entity.For more details, see Use the Entity Form control.
 • Ovládací prvek Vyhledávání – pokud je některé z polí, které přidáváte na obrazovku, odkazem na jinou propojenou entitu, pole se vykreslí jako ovládací prvek Vyhledávání (rozevírací seznam).Lookup control - If one of the fields that you add on your screen is a reference to another linked entity, the field is rendered as a lookup control (picklist). Pokud uživatel klikne na ovládací prvek Vyhledávání, aby vybral záznam z propojené entity, zobrazená pole se určí skupinou polí DefaultLookup na propojené entitě.When a user clicks the lookup control to select a record from the linked entity, the fields displayed are determined by the DefaultLookup field group on the linked entity. Použijí se pouze první dvě pole skupiny polí DefaultLookup.Only the first two fields of the DefaultLookup field group are used.
 • Vytváření aplikace – pokud generujete aplikaci tak, že jste si zvolili možnost vytvoření aplikace z dat, automaticky se vytvoří obrazovky pro vámi vybranou entitu.Creating an app - When you generate an app by choosing the option to create an app from data, the screens for the entity that you select are automatically created. Ovládací prvek Formulář pro zobrazení na obrazovce Zobrazení a ovládací prvek Formulář pro úpravy na obrazovce Upravit používají k určení polí, která se ve výchozím nastavení do těchto obrazovek přidají, skupinu DefaultDetails.The Display form control on the Display screen and the Edit form control on the Edit screen use the DefaultDetails field group to determine which fields will be added by default to those screens.