Funkce Average, Max, Min, StdevP, Sum a VarP v PowerAppsAverage, Max, Min, StdevP, Sum, and VarP functions in PowerApps

Agregační funkce, které shrnují sadu čísel.Aggregate functions that summarize a set of numbers.

PopisDescription

Funkce Average vypočítá průměr, neboli aritmetický průměr, argumentů.The Average function calculates the average, or arithmetic mean, of its arguments.

Funkce Max najde maximální hodnotu.The Max function finds the maximum value.

Funkce Min najde minimální hodnotu.The Min function finds the minimum value.

Funkce Sum vypočítá součet argumentů.The Sum function calculates the sum of its arguments.

Funkce StdevP vypočítá směrodatnou odchylku argumentů.The StdevP function calculates the standard deviation of its arguments.

Funkce VarP vypočítá rozptyl argumentů.The VarP function calculates the variance of its arguments.

Hodnoty pro tyto funkce můžete zadat jako:You can supply the values for these functions as:

  • Samostatné argumenty.Separate arguments. Například Sum( 1; 2; 3) vrátí 6.For example, Sum( 1, 2, 3 ) returns 6.
  • Tabulku a vzorec, který se na tabulku spustí.A table and a formula to operate over that table. Agregace se vypočítá z hodnot vzorce pro každý záznam.The aggregate will be calculated on the values of the formula for each record.

Pole aktuálně zpracovávaného záznamu jsou dostupná ve vzorci.Fields of the record currently being processed are available within the formula. Můžete na ně jednoduše odkázat jejich názvem, stejně jako byste odkazovali na jakoukoli jinou hodnotu.You simply reference them by name as you would any other value. V celé aplikaci také můžete odkazovat na vlastnosti ovládacích prvků a jiné hodnoty.You can also reference control properties and other values from throughout your app. Další podrobnosti najdete v příkladech níže a v tématu o práci s oborem záznamů.For more details, see the examples below and working with record scope.

Tyto funkce pracují jenom s číselnými hodnotami.These functions operate on numeric values only. Jiné typy hodnot, například řetězce nebo záznamy, se ignorují.Other types of values, such as strings or records, are ignored. Pomocí funkce Value můžete převést řetězec na číslo.Use the Value function to convert a string into a number.

Funkce Average, Max, Min a Sum se dají delegovat při použití se zdrojem dat, který podporuje delegování pro tyto funkce.The Average, Max, Min, and Sum functions can be delegated when used with a data source that supports delegation for these functions. StdevP a VarP se ovšem nedají delegovat pro žádné zdroje dat.However, StdevP and VarP can't be delegated for any data sources. Pokud delegování není podporované, načte se jenom první část dat a pak se funkce použije místně.If delegation is not supported, only the first portion of the data will be retrieved and then the function applied locally. Výsledek nemusí být kompletní.The result may not represent the complete story. Při vytváření obsahu se zobrazí modrá tečka, která vás upozorní na toto omezení s návrhem, abyste přepnuli na delegovatelné alternativy, kde je to možné.A blue dot will appear at authoring time to remind you of this limitation and to suggest switching to delegable alternatives where possible. Další informace najdete v přehledu delegování.For more information, see the delegation overview.

SyntaxeSyntax

Average( ČíselnýVzorec1; [ ČíselnýVzorec2; ... ] )Average( NumericalFormula1, [ NumericalFormula2, ... ] )
Max( ČíselnýVzorec1; [ ČíselnýVzorec2; ... ] )Max( NumericalFormula1, [ NumericalFormula2, ... ] )
Min( ČíselnýVzorec1; [ ČíselnýVzorec2; ... ] )Min( NumericalFormula1, [ NumericalFormula2, ... ] )
Sum( ČíselnýVzorec1; [ ČíselnýVzorec2; ... ] )Sum( NumericalFormula1, [ NumericalFormula2, ... ] )
StdevP( ČíselnýVzorec1; [ ČíselnýVzorec2; ... ] )StdevP( NumericalFormula1, [ NumericalFormula2, ... ] )
VarP( ČíselnýVzorec1; [ ČíselnýVzorec2; ... ] )VarP( NumericalFormula1, [ NumericalFormula2, ... ] )

  • ČíselnýVzorec – povinné.NumericalFormula(s) - Required. Číselné hodnoty, které se mají zpracovat.Numeric values to operate on.

Average( Tabulka; ČíselnýVzorec )Average( Table, NumericalFormula )
Max( Tabulka; ČíselnýVzorec )Max( Table, NumericalFormula )
Min( Tabulka; ČíselnýVzorec )Min( Table, NumericalFormula )
Sum( Tabulka; ČíselnýVzorec )Sum( Table, NumericalFormula )
StdevP( Tabulka; ČíselnýVzorec )StdevP( Table, NumericalFormula )
VarP( Tabulka; ČíselnýVzorec )VarP( Table, NumericalFormula )

  • Tabulka – povinné.Table - Required. Tabulka, se kterou se má provést výpočetTable to operate on.
  • ČíselnýVzorec – povinné.NumericalFormula - Required. Vzorec, který se má vyhodnotit pro každý záznam.Formula to evaluate for each record. Výsledek tohoto vzorce se používá pro agregaci.The result of this formula is used for the aggregation. Ve vzorci můžete použít sloupce tabulky.You can use columns of the table in the formula.

PříkladyExamples

Podrobný postupStep by step

Řekněme, že jste měli zdroj dat s názvem Sales, který obsahoval sloupec CostPerUnit a sloupec UnitsSold, a nastavili jste vlastnost Text popisku na tuto funkci:Let's say that you had a data source named Sales that contained a CostPerUnit column and a UnitsSold column, and you set the Text property of a label to this function:
Sum(Sales; CostPerUnit * UnitsSold)Sum(Sales, CostPerUnit * UnitsSold)

Popisek by zobrazoval celkový prodej vynásobením hodnot v těchto sloupcích pro každý záznam a následným sečtením výsledků ze všech záznamů dohromady:The label would show total sales by multiplying the values in those columns for each record and then adding the results from all records together:
Výpočet celkového prodeje z prodaných jednotek a nákladů na jednotku

Jako jiný příklad řekněme, že máte posuvníky pojmenované Slider1, Slider2 a Slider3 a popisek s jeho vlastností Text nastavenou na tento vzorec:As a different example, let's say that you had sliders that were named Slider1, Slider2, and Slider3 and a label with its Text property set to this formula:
Sum(Slider1.Value; Slider2.Value; Slider3.Value)Sum(Slider1.Value, Slider2.Value, Slider3.Value)

Popisek by zobrazil součet všech hodnot, na které byly posuvníky nastavené.The label would show the sum of all values to which the sliders were set.