Funkce Collect, Clear a ClearCollect v PowerAppsCollect, Clear, and ClearCollect functions in PowerApps

Vytvoří a vymaže kolekce a přidá záznamy k libovolnému zdroji dat.Creates and clears collections and adds records to any data source.

PopisDescription

Funkce CollectCollect

Funkce Collect umožňuje přidat záznamy ke zdroji dat.The Collect function adds records to a data source. Mezi přidávané položky může patřit:The items to be added can be:

 • Jedna hodnota: Tato hodnota se nachází v poli Value nového záznamu.A single value: The value is placed in the Value field of a new record. Všechny ostatní vlastnosti se ponechají prázdné.All other properties are left blank.
 • Záznam: Jednotlivé pojmenované vlastnosti se nacházejí v odpovídající vlastnosti nového záznamu.A record: Each named property is placed in the corresponding property of a new record. Všechny ostatní vlastnosti se ponechají prázdné.All other properties are left blank.
 • Tabulka: Každý záznam tabulky se přidá jako samostatný záznam zdroje dat, jak je popsáno výše.A table: Each record of the table is added as a separate record of the data source as described above. Tato tabulka se k záznamu nepřidá jako vnořená tabulka.The table is not added as a nested table to a record. Toho docílíte tak, že tabulku v záznamu napřed zabalíte.To accomplish this, wrap the table in a record first.

Pokud se používá s kolekcí, vytvoří se podle potřeby další sloupce.When used with a collection, additional columns will be created as needed. Sloupce pro jiné zdroje dat jsou vázané na daný zdroj dat a nové sloupce nelze přidat.The columns for other data sources are fixed by the data source and new columns cannot be added.

Pokud zdroj dat ještě neexistuje, vytvoří se kolekce.If the data source doesn't already exist, a collection is created.

Kolekce se někdy používají k uchování globálních proměnných nebo k vytvoření dočasné kopie zdroje dat.Collections are sometimes used to hold global variables or make a temporary copy of a data source. Základem PowerApps jsou vzorce, které se automaticky přepočítávají během interakce uživatele s aplikací.PowerApps are based on formulas that automatically recalculate as the user interacts with an app. Kolekce tuto výhodu nenabízejí a jejich použití může znesnadnit vytvoření a pochopení vaší aplikace.Collections do not enjoy this benefit and their use can make your app harder to create and understand. Dříve, než kolekci tímto způsobem použijete, si přečtěte téma o práci s proměnnými.Before using a collection in this manner, review working with variables.

K vytvoření záznamů ve zdroji dat můžete použít také funkci Patch.You can also use the Patch function to create records in a data source.

Funkce Collect vrací změněný zdroj dat jako tabulku.Collect returns the modified data source as a table. Funkce Collect se dá použít jenom ve vzorci chování.Collect can only be used in a behavior formula.

Funkce ClearClear

Funkce Clear odstraní všechny záznamy kolekce.The Clear function deletes all the records of a collection. Sloupce v kolekci zůstanou.The columns of the collection will remain.

Mějte na paměti, že funkce Clear funguje jenom u kolekcemi a nefunguje s jinými zdroji dat.Note that Clear only operates on collections and not other data sources. K tomuto účelu můžete použít funkci RemoveIf( ZdrojDat; true).You can use RemoveIf( DataSource, true ) for this purpose. Buďte obezřetní, protože tím odeberete všechny záznamy z úložiště zdroje dat, což může ovlivnit jiné uživatele.Use caution as this will remove all records from the data source's storage and can affect other users.

Funkci Remove můžete použít k selektivnímu odebrání záznamů.You can use the Remove function to selectively remove records.

Funkce Clear nemá žádnou návratovou hodnotu.Clear has no return value. Dá se použít jenom ve vzorci chování.It can only be used in a behavior formula.

Funkce ClearCollectClearCollect

Funkce ClearCollect odstraní všechny záznamy z kolekce a pak do stejné kolekce přidá jinou sadu záznamů.The ClearCollect function deletes all the records from a collection and then adds a different set of records to the same collection. Jediná funkce ClearCollect tak nabízí kombinaci funkcí Clear a Collect.With a single function, ClearCollect offers the combination of Clear and then Collect.

Funkce ClearCollect vrací změněnou kolekci jako tabulku.ClearCollect returns the modified collection as a table. Funkce ClearCollect se dá použít jenom ve vzorci chování.ClearCollect can only be used in a behavior formula.

SyntaxeSyntax

Collect( ZdrojDat; Položka; ... )Collect( DataSource, Item, ... )

 • ZdrojDat – povinné.DataSource – Required. Zdroj dat, do kterého se mají přidat data.The data source that you want to add data to. Pokud ještě neexistuje, vytvoří se nová kolekce.If it does not already exist, a new collection is created.
 • Položky – povinné.Item(s) - Required. Jeden nebo několik záznamů nebo tabulek, které se mají přidat do zdroje dat.One or more records or tables to add to the data source.

Clear( Kolekce )Clear( Collection )

 • Kolekce – povinné.Collection – Required. Kolekce, která se má vymazat.The collection that you want to clear.

ClearCollect( Kolekce; Položka; ... )ClearCollect( Collection, Item, ... )

 • Kolekce – povinné.Collection – Required. Kolekce, která se má vymazat a do které se následně mají přidat data.The collection that you want to clear and then add data to.
 • Položky – povinné.Item(s) - Required. Jeden nebo několik záznamů nebo tabulek, které se mají přidat do zdroje dat.One or more records or tables to add to the data source.

PříkladyExamples

Vymazání a přidání záznamů do zdroje datClearing and adding records to a data source

V těchto příkladech vymažete kolekci s názvem IceCream a přidáte do ní data.In these examples, you'll erase and add to a collection that's named IceCream. Zdroj dat začíná tímto obsahem:The data source begins with these contents:

VzorecFormula PopisDescription VýsledekResult
ClearCollect( IceCream; { Flavor: "Strawberry"; Quantity: 300 } )ClearCollect( IceCream, { Flavor: "Strawberry", Quantity: 300 } ) Vymaže všechna data z kolekce IceCream a pak přidá záznam obsahující množství jahodové zmrzliny.Clears all data from the IceCream collection and then adds a record that includes a quantity of strawberry ice cream.

Zdroj dat IceCream byl také změněn.The IceCream data source has also been modified.
Collect( IceCream; { Flavor: "Pistachio"; Quantity: 40 }; { Flavor: "Orange"; Quantity: 200 } )Collect( IceCream, { Flavor: "Pistachio", Quantity: 40 }, { Flavor: "Orange", Quantity: 200 } ) Přidá do kolekce IceCream dva záznamy obsahující množství pistáciové a pomerančové zmrzliny.Adds two records to the IceCream collection that includes a quantity of pistachio and Orange ice cream.

Zdroj dat IceCream byl také změněn.The IceCream data source has also been modified.
Clear( IceCream )Clear( IceCream ) Odebere z kolekce IceCream všechny záznamy.Removes all records from the IceCream collection.

Zdroj dat IceCream byl také změněn.The IceCream data source has also been modified.

Podrobný postupStep by step

 1. Přidejte tlačítko a nastavte jeho vlastnost OnSelect na tuto funkci:Add a button, and set its OnSelect property to this function:
  Collect(Products; "Europa"; "Ganymede"; "Callisto")Collect(Products, "Europa", "Ganymede", "Callisto")

  Tato funkce vytvoří kolekci s názvem Products, která obsahuje řádek pro každý ze tří názvů produktů.This function creates a collection that's named Products that contains a row for each of three product names.

 2. Stiskněte klávesu F5, klikněte na toto tlačítko a pak se stisknutím klávesy Esc vraťte do pracovního prostoru návrhu.Press F5, click the button, and then press the Esc key to return to the design workspace.
 3. (Volitelné) Náhled vytvořené kolekce zobrazíte tak, že kliknete na Kolekce na kartě Obsah.(optional) To display a preview of the collection that you created, click Collections on the Content tab.