Funkce Calendar a Clock v PowerAppsCalendar and Clock functions in PowerApps

Načte informace o aktuálním národním prostředí pro kalendář a hodiny.Retrieves calendar and clock information about the current locale.

PopisDescription

Funkce Calendar a Clock jsou sadou funkcí, které načítají informace o aktuálním národním prostředí.The Calendar and Clock functions are a set of functions that retrieve information about the current locale.

Tyto funkce slouží k zobrazení kalendářních dat a časů v jazyce aktuálního uživatele.You can use these functions to display dates and times in the language of the current user. Jednosloupcové tabulky vrácené funkcemi Calendar a Clock se dají použít přímo s vlastností Items ovládacích prvků Rozevírací seznam a Seznam.The single-column tables returned by Calendar and Clock functions can be used directly with the Items property of Dropdown and Listbox controls.

FunkceFunction PopisDescription
Calendar.MonthsLong()Calendar.MonthsLong() Jednosloupcová tabulka obsahující úplné názvy měsíců, počínaje lednem.Single-column table containing the full names of each month, starting with "January".
Calendar.MonthsShort()Calendar.MonthsShort() Jednosloupcová tabulka obsahující zkrácené názvy měsíců, počínaje Led pro leden.Single-column table containing the abbreviated names of each month, starting with "Jan" for January.
Calendar.WeekdaysLong()Calendar.WeekdaysLong() Jednosloupcová tabulka obsahující úplné názvy dnů v týdnu, počínaje nedělí.Single-column table containing the full names of each weekday, starting with "Sunday".
Calendar.WeekdaysShort()Calendar.WeekdaysShort() Jednosloupcová tabulka obsahující zkrácené názvy dnů v týdnu, počínaje Sun (Ne) pro neděli.Single-column table containing the full names of each weekday, starting with "Sun" for Sunday.
Clock.AmPm()Clock.AmPm() Jednosloupcová tabulka obsahující dlouhé označení dop. a odp.Single-column table containing the long uppercase "AM" and "PM" designations. Pokud jazyk používá 24 hodin, bude tabulka prázdná.If the language uses a 24-hour clock, the table will be empty.
Clock.AmPmShort()Clock.AmPmShort() Jednosloupcová tabulka obsahující krátké označení d a o.Single-column table containing the short uppercase "A" and "P" designations. Pokud jazyk používá 24 hodin, bude tabulka prázdná.If the language uses a 24-hour clock, the table will be empty.
Clock.IsClock24()Clock.IsClock24() Logická hodnota, která udává, jestli se v tomto národním prostředí používá 24hodinový formát času.Boolean indicating if a 24-hour clock is used in this locale.

K formátování hodnot data a času pomocí těchto stejných informací slouží funkce Text.Use the Text function to format date and time values using this same information. Funkce Language vrátí aktuální kód jazyka a oblasti.The Language function returns the current language and region code.

SyntaxeSyntax

Calendar.MonthsLong()Calendar.MonthsLong()

Calendar.MonthsShort()Calendar.MonthsShort()

Calendar.WeekdaysLong()Calendar.WeekdaysLong()

Calendar.WeekdaysShort()Calendar.WeekdaysShort()

Clock.AmPm()Clock.AmPm()

Clock.AmPmShort()Clock.AmPmShort()

Clock.IsClock24()Clock.IsClock24()

PříkladyExamples

  1. Vložte ovládací prvek Rozevírací seznam.Insert a Dropdown control.
  2. Nastavte vzorec pro vlastnost Items na:Set the formula for the Items property to:

    • Calendar.MonthsLong()Calendar.MonthsLong()
  3. Uživatelé vaší aplikace si teď můžou vybrat měsíc ve svém jazyce.Users of your app can now select a month in their own language. MonthsLong se dá nahradit libovolnými jednosloupcovými tabulkami, které vrátí funkce Calendar, a vytvořit pak selektory dnů v týdnu a času.MonthsLong can be replaced with any of the single-column tables that are returned by Calendar to create weekday and time selectors.

Ve Spojených státech, kde Language vrací en-US, funkce Calendar vrátí následující výsledky:In the United States, with Language returning "en-US", the following is returned by the Calendar functions:

VzorecFormula PopisDescription VýsledekResult
Calendar.MonthsLong()Calendar.MonthsLong() Návratová hodnota obsahuje úplné názvy měsíců, počínaje měsícem Leden (January).The return value contains the full names of each month, starting with "January". [ "January", "February", "March", "April", "May", "June", "July", "August", "September", "October", "November", "December" ][ "January", "February", "March", "April", "May", "June", "July", "August", "September", "October", "November", "December" ]
Calendar.MonthsShort()Calendar.MonthsShort() Návratová hodnota obsahuje zkrácené názvy měsíců, počínaje zkratkou Jan pro leden.The return value contains the the abbreviated names of each month, starting with "January". [ "Jan", "Feb", "Mar", "Apr", "May", "Jun", "Jul", "Aug", "Sep", "Oct", "Nov", "Dec" ][ "Jan", "Feb", "Mar", "Apr", "May", "Jun", "Jul", "Aug", "Sep", "Oct", "Nov", "Dec" ]
Calendar.WeekdaysLong()Calendar.WeekdaysLong() Návratová hodnota obsahuje úplné názvy dnů v týdnu, počínaje Sunday.The return value contains the the full names of each month, starting with "Sunday". [ "Sunday", "Monday", "Tuesday", "Wednesday", "Thursday", "Friday", "Saturday" ][ "Sunday", "Monday", "Tuesday", "Wednesday", "Thursday", "Friday", "Saturday" ]
Calendar.WeekdaysShort()Calendar.WeekdaysShort() Návratová hodnota obsahuje zkrácené názvy dnů v týdnu, počínaje zkratkou Sun (Ne).The return value contains the the abbreviated names of each month, starting with "Sunday". [ "Sun", "Mon", "Tue", "Wed", "Thu", "Fri", "Sat" ][ "Sun", "Mon", "Tue", "Wed", "Thu", "Fri", "Sat" ]
Clock.AmPm()Clock.AmPm() Tento jazyk používá 12hodinové určování času.This language uses a 12-hour clock. Návratová hodnota obsahuje dlouhé označení AM a PM.The return value contains the uppercase versions of the full AM and PM designations. [ "AM", "PM" ][ "AM", "PM" ]
Clock.AmPmShort()Clock.AmPmShort() Tento jazyk používá 12hodinové určování času.This language uses a 12-hour clock. Návratová hodnota obsahuje krátké označení A a P.The return value contains the uppercase versions of the short AM and PM designations. [ "A", "P" ][ "A", "P" ]
Clock.IsClock24()Clock.IsClock24() Tento jazyk používá 12hodinové určování času.This language uses a 12-hour clock. falsefalse