Výčet barev a funkce ColorFade, ColorValue a RGBA v PowerAppsColor enumeration and ColorFade, ColorValue, and RGBA functions in PowerApps

Používání předdefinovaných hodnot barev, definování vlastních barev a alfa blendingUsing built in color values, defining custom colors, and Alpha blending.

PopisDescription

Výčet barev nabízí snadný přístup k barvám definovaným HTML šablonami stylů CSS.The Color enumeration is an easy way to access the colors defined by HTML's Cascading Style Sheets (CSS). Například Color.Red vrátí čistě červenou barvu.For example, Color.Red returns a pure red color. Seznam těchto barev najdete na konci článku.The list of these colors is included at the end of this article.

Funkce ColorValue vrátí barvu na základě řetězce barvy šablon stylů CSS.The ColorValue function returns a color based on a CSS color string. Je možné použít názvy barev šablon stylů CSS jako „RosyBrown“ i šestnáctkové hodnoty jako „#bc8f8f“.Both names of CSS colors such as "RosyBrown" and hex values such as "#bc8f8f" may be used.

Funkce RGBA vrátí barvu na základě červené, zelené a modré složky barvy.The RGBA function returns a color based on Red, Green, and Blue color components. Zobrazí také hodnotu alfa používanou ke kombinování barev objektů, které jsou na sobě ve vrstvách.It also includes an Alpha component used for mixing colors of objects layered on top of one another. Hodnota alfa se pohybuje od 0 nebo 0 %, kdy je úplně průhledná a neviditelná, do 1 nebo 100 %, kdy je úplně neprůhledná a kompletně blokuje vrstvy pod sebou.Alpha varies from 0 or 0% which is fully transparent and invisible to 1 or 100% which is fully opaque and completely blocks out layers below.

Funkce ColorFade vrátí světlejší nebo tmavší verzi barvy.The ColorFade function returns a brighter or darker version of a color. Úroveň zesvětlení nebo ztmavení se pohybuje od -1, kdy se barva úplně ztmaví na černou, přes 0, kdy není barva nijak ovlivněna, po 1, kdy se barva úplně zesvětlí na bílou.The amount of fade varies from -1 which fully darkens a color to black, to 0 which has no impact on the color, to 1 which fully brightens a color to white.

SyntaxeSyntax

Color.ColorNameColor.ColorName

  • ColorName – povinné.ColorName - Required. Název barvy podle šablon stylů CSS.A Cascading Style Sheet (CSS) color name. Možné hodnoty najdete v seznamu výčtu barev níže.See list below of possible enumeration values.

ColorValue( CSSColor )ColorValue( CSSColor )

  • CSSColor – povinné.CSSColor - Required. Definice barvy podle šablony stylů CSS.A Cascading Style Sheet (CSS) color definition. Je možné použít názvy barev jako „OliveDrab“ i šestnáctkové hodnoty jako „#6b8e23“.Both names of colors, such as "OliveDrab", and hex values, such as "#6b8e23", may be used.

RGBA( červená; zelená; modrá; alfa )RGBA( Red, Green, Blue, Alpha )

  • Červená; zelená; modrá – povinné.Red, Green, Blue - Required. Hodnoty barevných složek jsou v rozsahu od 0 (žádné sytost) do 255 (plná sytost).Color component values, ranging from 0 (no saturation) to 255 (full saturation).
  • Alfa – povinné.Alpha - Required. Hodnota alfa v rozsahu od 0 (úplně průhledné) do 1 (úplně neprůhledné).Alpha component, ranging from 0 (fully transparent) to 1 (fully opaque). Můžete použít také procenta od 0 % do 100 %.You can also use a percentage, 0% to 100%.

ColorFade( barva; FadeAmount )ColorFade( Color, FadeAmount )

  • Barva – povinné.Color - Required. Hodnota barvy jako Color.Red nebo výstup z funkcí ColorValue nebo RGBA.A color value such as Color.Red or the output from ColorValue or RGBA.
  • FadeAmount – povinné.FadeAmount - Required. Číslo mezi -1 a 1.A number between -1 and 1. -1 barvu úplně ztmaví na černou, 0 nemá na barvu žádný vliv a 1 barvu úplně zesvětlí na bílou.-1 fully darkens a color to black, 0 has no impact on the color, and 1 fully brightens a color to white.

Předdefinované barvyBuilt in colors

Výčet barevColor enumeration ColorValue s šestnáctkovým kódemColorValue with Hex Code RGBARGBA Vzorník barevColor Swatch
Color.AliceBlueColor.AliceBlue ColorValue( "#f0f8ff" )ColorValue( "#f0f8ff" ) RGBA( 240; 248; 255; 1 )RGBA( 240, 248, 255, 1 ) aliceblue
Color.AntiqueWhiteColor.AntiqueWhite ColorValue( "#faebd7" )ColorValue( "#faebd7" ) RGBA( 7; "250; 235;215; 1 )RGBA( 7, "250, 235,215, 1 ) antiquewhite
Color.AquaColor.Aqua ColorValue( "#00ffff" )ColorValue( "#00ffff" ) RGBA( 0; 255; 255; 1 )RGBA( 0, 255, 255, 1 ) aqua
Color.AquamarineColor.Aquamarine ColorValue( "#7fffd4" )ColorValue( "#7fffd4" ) RGBA( 127; 255; 212; 1 )RGBA( 127, 255, 212, 1 ) aquamarine
Color.AzureColor.Azure ColorValue( "#f0ffff" )ColorValue( "#f0ffff" ) RGBA( 240; 255; 255; 1 )RGBA( 240, 255, 255, 1 ) azure
Color.BeigeColor.Beige ColorValue( "#f5f5dc" )ColorValue( "#f5f5dc" ) RGBA( 245; 245; 220; 1 )RGBA( 245, 245, 220, 1 ) beige
Color.BisqueColor.Bisque ColorValue( "#ffe4c4" )ColorValue( "#ffe4c4" ) RGBA( 255; 228; 196; 1 )RGBA( 255, 228, 196, 1 ) bisque
Color.BlackColor.Black ColorValue( "#000000" )ColorValue( "#000000" ) RGBA( 0; 0; 0; 1 )RGBA( 0, 0, 0, 1 ) black
Color.BlanchedAlmondColor.BlanchedAlmond ColorValue( "#ffebcd" )ColorValue( "#ffebcd" ) RGBA( 255; 235; 205; 1 )RGBA( 255, 235, 205, 1 ) blanchedalmond
Color.BlueColor.Blue ColorValue( "#0000ff" )ColorValue( "#0000ff" ) RGBA( 0; 0; 255; 1 )RGBA( 0, 0, 255, 1 ) blue
Color.BlueVioletColor.BlueViolet ColorValue( "#8a2be2" )ColorValue( "#8a2be2" ) RGBA( 138; 43; 226; 1 )RGBA( 138, 43, 226, 1 ) blueviolet
Color.BrownColor.Brown ColorValue( "#a52a2a" )ColorValue( "#a52a2a" ) RGBA( 165; 42; 42; 1 )RGBA( 165, 42, 42, 1 ) brown
Color.BurlywoodColor.Burlywood ColorValue( "#deb887" )ColorValue( "#deb887" ) RGBA( 222; 184; 135; 1 )RGBA( 222, 184, 135, 1 ) burlywood
Color.CadetBlueColor.CadetBlue ColorValue( "#5f9ea0" )ColorValue( "#5f9ea0" ) RGBA( 95; 158; 160; 1 )RGBA( 95, 158, 160, 1 ) cadetblue
Color.ChartreuseColor.Chartreuse ColorValue( "#7fff00" )ColorValue( "#7fff00" ) RGBA( 127; 255; 0; 1 )RGBA( 127, 255, 0, 1 ) chartreuse
Color.ChocolateColor.Chocolate ColorValue( "#d2691e" )ColorValue( "#d2691e" ) RGBA( 210; 105; 30; 1 )RGBA( 210, 105, 30, 1 ) chocolate
Color.CoralColor.Coral ColorValue( "#ff7f50" )ColorValue( "#ff7f50" ) RGBA( 255; 127; 80; 1 )RGBA( 255, 127, 80, 1 ) coral
Color.CornflowerBlueColor.CornflowerBlue ColorValue( "#6495ed" )ColorValue( "#6495ed" ) RGBA( 100; 149; 237; 1 )RGBA( 100, 149, 237, 1 ) cornflowerblue
Color.CornsilkColor.Cornsilk ColorValue( "#fff8dc" )ColorValue( "#fff8dc" ) RGBA( 255; 248; 220; 1 )RGBA( 255, 248, 220, 1 ) cornsilk
Color.CrimsonColor.Crimson ColorValue( "#dc143c" )ColorValue( "#dc143c" ) RGBA( 220; 20; 60; 1 )RGBA( 220, 20, 60, 1 ) crimson
Color.CyanColor.Cyan ColorValue( "#00ffff" )ColorValue( "#00ffff" ) RGBA( 0; 255; 255; 1 )RGBA( 0, 255, 255, 1 ) cyan
Color.DarkBlueColor.DarkBlue ColorValue( "#00008b" )ColorValue( "#00008b" ) RGBA( 0; 0; 139; 1 )RGBA( 0, 0, 139, 1 ) darkblue
Color.DarkCyanColor.DarkCyan ColorValue( "#008b8b" )ColorValue( "#008b8b" ) RGBA( 0; 139; 139; 1 )RGBA( 0, 139, 139, 1 ) darkcyan
Color.DarkGoldenRodColor.DarkGoldenRod ColorValue( "#b8860b" )ColorValue( "#b8860b" ) RGBA( 184; 134; 11; 1 )RGBA( 184, 134, 11, 1 ) darkgoldenrod
Color.DarkGrayColor.DarkGray ColorValue( "#a9a9a9" )ColorValue( "#a9a9a9" ) RGBA( 169; 169; 169; 1 )RGBA( 169, 169, 169, 1 ) darkgray
Color.DarkGreenColor.DarkGreen ColorValue( "#006400" )ColorValue( "#006400" ) RGBA( 0; 100; 0; 1 )RGBA( 0, 100, 0, 1 ) darkgreen
Color.DarkGreyColor.DarkGrey ColorValue( "#a9a9a9" )ColorValue( "#a9a9a9" ) RGBA( 169; 169; 169; 1 )RGBA( 169, 169, 169, 1 ) darkgrey
Color.DarkKhakiColor.DarkKhaki ColorValue( "#bdb76b" )ColorValue( "#bdb76b" ) RGBA( 189; 183; 107; 1 )RGBA( 189, 183, 107, 1 ) darkkhaki
Color.DarkMagentaColor.DarkMagenta ColorValue( "#8b008b" )ColorValue( "#8b008b" ) RGBA( 139; 0; 139; 1 )RGBA( 139, 0, 139, 1 ) darkmagenta
Color.DarkOliveGreenColor.DarkOliveGreen ColorValue( "#556b2f" )ColorValue( "#556b2f" ) RGBA( 85; 107; 47; 1 )RGBA( 85, 107, 47, 1 ) darkolivegreen
Color.DarkOrangeColor.DarkOrange ColorValue( "#ff8c00" )ColorValue( "#ff8c00" ) RGBA( 255; 140; 0; 1 )RGBA( 255, 140, 0, 1 ) darkorange
Color.DarkOrchidColor.DarkOrchid ColorValue( "#9932cc" )ColorValue( "#9932cc" ) RGBA( 153; 50; 204; 1 )RGBA( 153, 50, 204, 1 ) darkorchid
Color.DarkRedColor.DarkRed ColorValue( "#8b0000" )ColorValue( "#8b0000" ) RGBA( 139; 0; 0; 1 )RGBA( 139, 0, 0, 1 ) darkred
Color.DarkSalmonColor.DarkSalmon ColorValue( "#e9967a" )ColorValue( "#e9967a" ) RGBA( 233; 150; 122; 1 )RGBA( 233, 150, 122, 1 ) darksalmon
Color.DarkSeaGreenColor.DarkSeaGreen ColorValue( "#8fbc8f" )ColorValue( "#8fbc8f" ) RGBA( 143; 188; 143; 1 )RGBA( 143, 188, 143, 1 ) darkseagreen
Color.DarkSlateBlueColor.DarkSlateBlue ColorValue( "#483d8b" )ColorValue( "#483d8b" ) RGBA( 72; 61; 139; 1 )RGBA( 72, 61, 139, 1 ) darkslateblue
Color.DarkSlateGrayColor.DarkSlateGray ColorValue( "#2f4f4f" )ColorValue( "#2f4f4f" ) RGBA( 47; 79; 79; 1 )RGBA( 47, 79, 79, 1 ) darkslategray
Color.DarkSlateGreyColor.DarkSlateGrey ColorValue( "#2f4f4f" )ColorValue( "#2f4f4f" ) RGBA( 47; 79; 79; 1 )RGBA( 47, 79, 79, 1 ) darkslategrey
Color.DarkTurquoiseColor.DarkTurquoise ColorValue( "#00ced1" )ColorValue( "#00ced1" ) RGBA( 0; 206; 209; 1 )RGBA( 0, 206, 209, 1 ) darkturquoise
Color.DarkVioletColor.DarkViolet ColorValue( "#9400d3" )ColorValue( "#9400d3" ) RGBA( 148; 0; 211; 1 )RGBA( 148, 0, 211, 1 ) darkviolet
Color.DeepPinkColor.DeepPink ColorValue( "#ff1493" )ColorValue( "#ff1493" ) RGBA( 255; 20; 147; 1 )RGBA( 255, 20, 147, 1 ) deeppink
Color.DeepSkyBlueColor.DeepSkyBlue ColorValue( "#00bfff" )ColorValue( "#00bfff" ) RGBA( 0; 191; 255; 1 )RGBA( 0, 191, 255, 1 ) deepskyblue
Color.DimGrayColor.DimGray ColorValue( "#696969" )ColorValue( "#696969" ) RGBA( 105; 105; 105; 1 )RGBA( 105, 105, 105, 1 ) dimgray
Color.DimGreyColor.DimGrey ColorValue( "#696969" )ColorValue( "#696969" ) RGBA( 105; 105; 105; 1 )RGBA( 105, 105, 105, 1 ) dimgrey
Color.DodgerBlueColor.DodgerBlue ColorValue( "#1e90ff" )ColorValue( "#1e90ff" ) RGBA( 30; 144; 255; 1 )RGBA( 30, 144, 255, 1 ) dodgerblue
Color.FireBrickColor.FireBrick ColorValue( "#b22222" )ColorValue( "#b22222" ) RGBA( 178; 34; 34; 1 )RGBA( 178, 34, 34, 1 ) firebrick
Color.FloralWhiteColor.FloralWhite ColorValue( "#fffaf0" )ColorValue( "#fffaf0" ) RGBA( 255; 250; 240; 1 )RGBA( 255, 250, 240, 1 ) floralwhite
Color.ForestGreenColor.ForestGreen ColorValue( "#228b22" )ColorValue( "#228b22" ) RGBA( 34; 139; 34; 1 )RGBA( 34, 139, 34, 1 ) forestgreen
Color.FuchsiaColor.Fuchsia ColorValue( "#ff00ff" )ColorValue( "#ff00ff" ) RGBA( 255; 0; 255; 1 )RGBA( 255, 0, 255, 1 ) fuchsia
Color.GainsboroColor.Gainsboro ColorValue( "#dcdcdc" )ColorValue( "#dcdcdc" ) RGBA( 220; 220; 220; 1 )RGBA( 220, 220, 220, 1 ) gainsboro
Color.GhostWhiteColor.GhostWhite ColorValue( "#f8f8ff" )ColorValue( "#f8f8ff" ) RGBA( 248; 248; 255; 1 )RGBA( 248, 248, 255, 1 ) ghostwhite
Color.GoldColor.Gold ColorValue( "#ffd700" )ColorValue( "#ffd700" ) RGBA( 255; 215; 0; 1 )RGBA( 255, 215, 0, 1 ) gold
Color.GoldenRodColor.GoldenRod ColorValue( "#daa520" )ColorValue( "#daa520" ) RGBA( 218; 165; 32; 1 )RGBA( 218, 165, 32, 1 ) goldenrod
Color.GrayColor.Gray ColorValue( "#808080" )ColorValue( "#808080" ) RGBA( 128; 128; 128; 1 )RGBA( 128, 128, 128, 1 ) gray
Color.GreenColor.Green ColorValue( "#008000" )ColorValue( "#008000" ) RGBA( 0; 128; 0; 1 )RGBA( 0, 128, 0, 1 ) green
Color.GreenYellowColor.GreenYellow ColorValue( "#adff2f" )ColorValue( "#adff2f" ) RGBA( 173; 255; 47; 1 )RGBA( 173, 255, 47, 1 ) greenyellow
Color.GreyColor.Grey ColorValue( "#808080" )ColorValue( "#808080" ) RGBA( 128; 128; 128; 1 )RGBA( 128, 128, 128, 1 ) grey
Color.HoneydewColor.Honeydew ColorValue( "#f0fff0" )ColorValue( "#f0fff0" ) RGBA( 240; 255; 240; 1 )RGBA( 240, 255, 240, 1 ) honeydew
Color.HotPinkColor.HotPink ColorValue( "#ff69b4" )ColorValue( "#ff69b4" ) RGBA( 255; 105; 180; 1 )RGBA( 255, 105, 180, 1 ) hotpink
Color.IndianRedColor.IndianRed ColorValue( "#cd5c5c" )ColorValue( "#cd5c5c" ) RGBA( 205; 92; 92; 1 )RGBA( 205, 92, 92, 1 ) indianred
Color.IndigoColor.Indigo ColorValue( "#4b0082" )ColorValue( "#4b0082" ) RGBA( 75; 0; 130; 1 )RGBA( 75, 0, 130, 1 ) indigo
Color.IvoryColor.Ivory ColorValue( "#fffff0" )ColorValue( "#fffff0" ) RGBA( 255; 255; 240; 1 )RGBA( 255, 255, 240, 1 ) ivory
Color.KhakiColor.Khaki ColorValue( "#f0e68c" )ColorValue( "#f0e68c" ) RGBA( 240; 230; 140; 1 )RGBA( 240, 230, 140, 1 ) khaki
Color.LavenderColor.Lavender ColorValue( "#e6e6fa" )ColorValue( "#e6e6fa" ) RGBA( 230; 230; 250; 1 )RGBA( 230, 230, 250, 1 ) lavender
Color.LavenderBlushColor.LavenderBlush ColorValue( "#fff0f5" )ColorValue( "#fff0f5" ) RGBA( 255; 240; 245; 1 )RGBA( 255, 240, 245, 1 ) lavenderblush
Color.LawnGreenColor.LawnGreen ColorValue( "#7cfc00" )ColorValue( "#7cfc00" ) RGBA( 124; 252; 0; 1 )RGBA( 124, 252, 0, 1 ) lawngreen
Color.LemonChiffonColor.LemonChiffon ColorValue( "#fffacd" )ColorValue( "#fffacd" ) RGBA( 255; 250; 205; 1 )RGBA( 255, 250, 205, 1 ) lemonchiffon
Color.LightBlueColor.LightBlue ColorValue( "#add8e6" )ColorValue( "#add8e6" ) RGBA( 173; 216; 230; 1 )RGBA( 173, 216, 230, 1 ) lightblue
Color.LightCoralColor.LightCoral ColorValue( "#f08080" )ColorValue( "#f08080" ) RGBA( 240; 128; 128; 1 )RGBA( 240, 128, 128, 1 ) lightcoral
Color.LightCyanColor.LightCyan ColorValue( "#e0ffff" )ColorValue( "#e0ffff" ) RGBA( 224; 255; 255; 1 )RGBA( 224, 255, 255, 1 ) lightcyan
Color.LightGoldenRodYellowColor.LightGoldenRodYellow ColorValue( "#fafad2" )ColorValue( "#fafad2" ) RGBA( 250; 250; 210; 1 )RGBA( 250, 250, 210, 1 ) lightgoldenrodyellow
Color.LightGrayColor.LightGray ColorValue( "#d3d3d3" )ColorValue( "#d3d3d3" ) RGBA( 211; 211; 211; 1 )RGBA( 211, 211, 211, 1 ) lightgray
Color.LightGreenColor.LightGreen ColorValue( "#90ee90" )ColorValue( "#90ee90" ) RGBA( 144; 238; 144; 1 )RGBA( 144, 238, 144, 1 ) lightgreen
Color.LightGreyColor.LightGrey ColorValue( "#d3d3d3" )ColorValue( "#d3d3d3" ) RGBA( 211; 211; 211; 1 )RGBA( 211, 211, 211, 1 ) lightgrey
Color.LightPinkColor.LightPink ColorValue( "#ffb6c1" )ColorValue( "#ffb6c1" ) RGBA( 255; 182; 193; 1 )RGBA( 255, 182, 193, 1 ) lightpink
Color.LightSalmonColor.LightSalmon ColorValue( "#ffa07a" )ColorValue( "#ffa07a" ) RGBA( 255; 160; 122; 1 )RGBA( 255, 160, 122, 1 ) lightsalmon
Color.LightSeaGreenColor.LightSeaGreen ColorValue( "#20b2aa" )ColorValue( "#20b2aa" ) RGBA( 32; 178; 170; 1 )RGBA( 32, 178, 170, 1 ) lightseagreen
Color.LightSkyBlueColor.LightSkyBlue ColorValue( "#87cefa" )ColorValue( "#87cefa" ) RGBA( 135; 206; 250; 1 )RGBA( 135, 206, 250, 1 ) lightskyblue
Color.LightSlateGrayColor.LightSlateGray ColorValue( "#778899" )ColorValue( "#778899" ) RGBA( 119; 136; 153; 1 )RGBA( 119, 136, 153, 1 ) lightslategray
Color.LightSlateGreyColor.LightSlateGrey ColorValue( "#778899" )ColorValue( "#778899" ) RGBA( 119; 136; 153; 1 )RGBA( 119, 136, 153, 1 ) lightslategrey
Color.LightSteelBlueColor.LightSteelBlue ColorValue( "#b0c4de" )ColorValue( "#b0c4de" ) RGBA( 176; 196; 222; 1 )RGBA( 176, 196, 222, 1 ) lightsteelblue
Color.LightYellowColor.LightYellow ColorValue( "#ffffe0" )ColorValue( "#ffffe0" ) RGBA( 255; 255; 224; 1 )RGBA( 255, 255, 224, 1 ) lightyellow
Color.LimeColor.Lime ColorValue( "#00ff00" )ColorValue( "#00ff00" ) RGBA( 0; 255; 0; 1 )RGBA( 0, 255, 0, 1 ) lime
Color.LimeGreenColor.LimeGreen ColorValue( "#32cd32" )ColorValue( "#32cd32" ) RGBA( 50; 205; 50; 1 )RGBA( 50, 205, 50, 1 ) limegreen
Color.LinenColor.Linen ColorValue( "#faf0e6" )ColorValue( "#faf0e6" ) RGBA( 250; 240; 230; 1 )RGBA( 250, 240, 230, 1 ) linen
Color.MagentaColor.Magenta ColorValue( "#ff00ff" )ColorValue( "#ff00ff" ) RGBA( 255; 0; 255; 1 )RGBA( 255, 0, 255, 1 ) magenta
Color.MaroonColor.Maroon ColorValue( "#800000" )ColorValue( "#800000" ) RGBA( 128; 0; 0; 1 )RGBA( 128, 0, 0, 1 ) maroon
Color.MediumAquamarineColor.MediumAquamarine ColorValue( "#66cdaa" )ColorValue( "#66cdaa" ) RGBA( 102; 205; 170; 1 )RGBA( 102, 205, 170, 1 ) mediumaquamarine
Color.MediumBlueColor.MediumBlue ColorValue( "#0000cd" )ColorValue( "#0000cd" ) RGBA( 0; 0; 205; 1 )RGBA( 0, 0, 205, 1 ) mediumblue
Color.MediumOrchidColor.MediumOrchid ColorValue( "#ba55d3" )ColorValue( "#ba55d3" ) RGBA( 186; 85; 211; 1 )RGBA( 186, 85, 211, 1 ) mediumorchid
Color.MediumPurpleColor.MediumPurple ColorValue( "#9370db" )ColorValue( "#9370db" ) RGBA( 147; 112; 219; 1 )RGBA( 147, 112, 219, 1 ) mediumpurple
Color.MediumSeaGreenColor.MediumSeaGreen ColorValue( "#3cb371" )ColorValue( "#3cb371" ) RGBA( 60; 179; 113; 1 )RGBA( 60, 179, 113, 1 ) mediumseagreen
Color.MediumSlateBlueColor.MediumSlateBlue ColorValue( "#7b68ee" )ColorValue( "#7b68ee" ) RGBA( 123; 104; 238; 1 )RGBA( 123, 104, 238, 1 ) mediumslateblue
Color.MediumSpringGreenColor.MediumSpringGreen ColorValue( "#00fa9a" )ColorValue( "#00fa9a" ) RGBA( 0; 250; 154; 1 )RGBA( 0, 250, 154, 1 ) mediumspringgreen
Color.MediumTurquoiseColor.MediumTurquoise ColorValue( "#48d1cc" )ColorValue( "#48d1cc" ) RGBA( 72; 209; 204; 1 )RGBA( 72, 209, 204, 1 ) mediumturquoise
Color.MediumVioletRedColor.MediumVioletRed ColorValue( "#c71585" )ColorValue( "#c71585" ) RGBA( 199; 21; 133; 1 )RGBA( 199, 21, 133, 1 ) mediumvioletred
Color.MidnightBlueColor.MidnightBlue ColorValue( "#191970" )ColorValue( "#191970" ) RGBA( 25; 25; 112; 1 )RGBA( 25, 25, 112, 1 ) midnightblue
Color.MintCreamColor.MintCream ColorValue( "#f5fffa" )ColorValue( "#f5fffa" ) RGBA( 245; 255; 250; 1 )RGBA( 245, 255, 250, 1 ) mintcream
Color.MistyRoseColor.MistyRose ColorValue( "#ffe4e1" )ColorValue( "#ffe4e1" ) RGBA( 255; 228; 225; 1 )RGBA( 255, 228, 225, 1 ) mistyrose
Color.MoccasinColor.Moccasin ColorValue( "#ffe4b5" )ColorValue( "#ffe4b5" ) RGBA( 255; 228; 181; 1 )RGBA( 255, 228, 181, 1 ) moccasin
Color.NavajoWhiteColor.NavajoWhite ColorValue( "#ffdead" )ColorValue( "#ffdead" ) RGBA( 255; 222; 173; 1 )RGBA( 255, 222, 173, 1 ) navajowhite
Color.NavyColor.Navy ColorValue( "#000080" )ColorValue( "#000080" ) RGBA( 0; 0; 128; 1 )RGBA( 0, 0, 128, 1 ) navy
Color.OldLaceColor.OldLace ColorValue( "#fdf5e6" )ColorValue( "#fdf5e6" ) RGBA( 253; 245; 230; 1 )RGBA( 253, 245, 230, 1 ) oldlace
Color.OliveColor.Olive ColorValue( "#808000" )ColorValue( "#808000" ) RGBA( 128; 128; 0; 1 )RGBA( 128, 128, 0, 1 ) olive
Color.OliveDrabColor.OliveDrab ColorValue( "#6b8e23" )ColorValue( "#6b8e23" ) RGBA( 107; 142; 35; 1 )RGBA( 107, 142, 35, 1 ) olivedrab
Color.OrangeColor.Orange ColorValue( "#ffa500" )ColorValue( "#ffa500" ) RGBA( 255; 165; 0; 1 )RGBA( 255, 165, 0, 1 ) orange
Color.OrangeRedColor.OrangeRed ColorValue( "#ff4500" )ColorValue( "#ff4500" ) RGBA( 255; 69; 0; 1 )RGBA( 255, 69, 0, 1 ) orangered
Color.OrchidColor.Orchid ColorValue( "#da70d6" )ColorValue( "#da70d6" ) RGBA( 218; 112; 214; 1 )RGBA( 218, 112, 214, 1 ) orchid
Color.PaleGoldenRodColor.PaleGoldenRod ColorValue( "#eee8aa" )ColorValue( "#eee8aa" ) RGBA( 238; 232; 170; 1 )RGBA( 238, 232, 170, 1 ) palegoldenrod
Color.PaleGreenColor.PaleGreen ColorValue( "#98fb98" )ColorValue( "#98fb98" ) RGBA( 152; 251; 152; 1 )RGBA( 152, 251, 152, 1 ) palegreen
Color.PaleTurquoiseColor.PaleTurquoise ColorValue( "#afeeee" )ColorValue( "#afeeee" ) RGBA( 175; 238; 238; 1 )RGBA( 175, 238, 238, 1 ) paleturquoise
Color.PaleVioletRedColor.PaleVioletRed ColorValue( "#db7093" )ColorValue( "#db7093" ) RGBA( 219; 112; 147; 1 )RGBA( 219, 112, 147, 1 ) palevioletred
Color.PapayaWhipColor.PapayaWhip ColorValue( "#ffefd5" )ColorValue( "#ffefd5" ) RGBA( 255; 239; 213; 1 )RGBA( 255, 239, 213, 1 ) papayawhip
Color.PeachPuffColor.PeachPuff ColorValue( "#ffdab9" )ColorValue( "#ffdab9" ) RGBA( 255; 218; 185; 1 )RGBA( 255, 218, 185, 1 ) peachpuff
Color.PeruColor.Peru ColorValue( "#cd853f" )ColorValue( "#cd853f" ) RGBA( 205; 133; 63; 1 )RGBA( 205, 133, 63, 1 ) peru
Color.PinkColor.Pink ColorValue( "#ffc0cb" )ColorValue( "#ffc0cb" ) RGBA( 255; 192; 203; 1 )RGBA( 255, 192, 203, 1 ) pink
Color.PlumColor.Plum ColorValue( "#dda0dd" )ColorValue( "#dda0dd" ) RGBA( 221; 160; 221; 1 )RGBA( 221, 160, 221, 1 ) plum
Color.PowderBlueColor.PowderBlue ColorValue( "#b0e0e6" )ColorValue( "#b0e0e6" ) RGBA( 176; 224; 230; 1 )RGBA( 176, 224, 230, 1 ) powderblue
Color.PurpleColor.Purple ColorValue( "#800080" )ColorValue( "#800080" ) RGBA( 128; 0; 128; 1 )RGBA( 128, 0, 128, 1 ) purple
Color.RedColor.Red ColorValue( "#ff0000" )ColorValue( "#ff0000" ) RGBA( 255; 0; 0; 1 )RGBA( 255, 0, 0, 1 ) red
Color.RosyBrownColor.RosyBrown ColorValue( "#bc8f8f" )ColorValue( "#bc8f8f" ) RGBA( 188; 143; 143; 1 )RGBA( 188, 143, 143, 1 ) rosybrown
Color.RoyalBlueColor.RoyalBlue ColorValue( "#4169e1" )ColorValue( "#4169e1" ) RGBA( 65; 105; 225; 1 )RGBA( 65, 105, 225, 1 ) royalblue
Color.SaddleBrownColor.SaddleBrown ColorValue( "#8b4513" )ColorValue( "#8b4513" ) RGBA( 139; 69; 19; 1 )RGBA( 139, 69, 19, 1 ) saddlebrown
Color.SalmonColor.Salmon ColorValue( "#fa8072" )ColorValue( "#fa8072" ) RGBA( 250; 128; 114; 1 )RGBA( 250, 128, 114, 1 ) salmon
Color.SandyBrownColor.SandyBrown ColorValue( "#f4a460" )ColorValue( "#f4a460" ) RGBA( 244; 164; 96; 1 )RGBA( 244, 164, 96, 1 ) sandybrown
Color.SeaGreenColor.SeaGreen ColorValue( "#2e8b57" )ColorValue( "#2e8b57" ) RGBA( 46; 139; 87; 1 )RGBA( 46, 139, 87, 1 ) seagreen
Color.SeaShellColor.SeaShell ColorValue( "#fff5ee" )ColorValue( "#fff5ee" ) RGBA( 255; 245; 238; 1 )RGBA( 255, 245, 238, 1 ) seashell
Color.SiennaColor.Sienna ColorValue( "#a0522d" )ColorValue( "#a0522d" ) RGBA( 160; 82; 45; 1 )RGBA( 160, 82, 45, 1 ) sienna
Color.SilverColor.Silver ColorValue( "#c0c0c0" )ColorValue( "#c0c0c0" ) RGBA( 192; 192; 192; 1 )RGBA( 192, 192, 192, 1 ) silver
Color.SkyBlueColor.SkyBlue ColorValue( "#87ceeb" )ColorValue( "#87ceeb" ) RGBA( 135; 206; 235; 1 )RGBA( 135, 206, 235, 1 ) skyblue
Color.SlateBlueColor.SlateBlue ColorValue( "#6a5acd" )ColorValue( "#6a5acd" ) RGBA( 106; 90; 205; 1 )RGBA( 106, 90, 205, 1 ) slateblue
Color.SlateGrayColor.SlateGray ColorValue( "#708090" )ColorValue( "#708090" ) RGBA( 112; 128; 144; 1 )RGBA( 112, 128, 144, 1 ) slategray
Color.SlateGreyColor.SlateGrey ColorValue( "#708090" )ColorValue( "#708090" ) RGBA( 112; 128; 144; 1 )RGBA( 112, 128, 144, 1 ) slategrey
Color.SnowColor.Snow ColorValue( "#fffafa" )ColorValue( "#fffafa" ) RGBA( 255; 250; 250; 1 )RGBA( 255, 250, 250, 1 ) snow
Color.SpringGreenColor.SpringGreen ColorValue( "#00ff7f" )ColorValue( "#00ff7f" ) RGBA( 0; 255; 127; 1 )RGBA( 0, 255, 127, 1 ) springgreen
Color.SteelBlueColor.SteelBlue ColorValue( "#4682b4" )ColorValue( "#4682b4" ) RGBA( 70; 130; 180; 1 )RGBA( 70, 130, 180, 1 ) steelblue
Color.TanColor.Tan ColorValue( "#d2b48c" )ColorValue( "#d2b48c" ) RGBA( 210; 180; 140; 1 )RGBA( 210, 180, 140, 1 ) tan
Color.TealColor.Teal ColorValue( "#008080" )ColorValue( "#008080" ) RGBA( 0; 128; 128; 1 )RGBA( 0, 128, 128, 1 ) teal
Color.ThistleColor.Thistle ColorValue( "#d8bfd8" )ColorValue( "#d8bfd8" ) RGBA( 216; 191; 216; 1 )RGBA( 216, 191, 216, 1 ) thistle
Color.TomatoColor.Tomato ColorValue( "#ff6347" )ColorValue( "#ff6347" ) RGBA( 255; 99; 71; 1 )RGBA( 255, 99, 71, 1 ) tomato
Color.TurquoiseColor.Turquoise ColorValue( "#40e0d0" )ColorValue( "#40e0d0" ) RGBA( 64; 224; 208; 1 )RGBA( 64, 224, 208, 1 ) turquoise
Color.VioletColor.Violet ColorValue( "#ee82ee" )ColorValue( "#ee82ee" ) RGBA( 238; 130; 238; 1 )RGBA( 238, 130, 238, 1 ) violet
Color.WheatColor.Wheat ColorValue( "#f5deb3" )ColorValue( "#f5deb3" ) RGBA( 245; 222; 179; 1 )RGBA( 245, 222, 179, 1 ) wheat
Color.WhiteColor.White ColorValue( "#ffffff" )ColorValue( "#ffffff" ) RGBA( 255; 255; 255; 1 )RGBA( 255, 255, 255, 1 ) white
Color.WhiteSmokeColor.WhiteSmoke ColorValue( "#f5f5f5" )ColorValue( "#f5f5f5" ) RGBA( 245; 245; 245; 1 )RGBA( 245, 245, 245, 1 ) whitesmoke
Color.YellowColor.Yellow ColorValue( "#ffff00" )ColorValue( "#ffff00" ) RGBA( 255; 255; 0; 1 )RGBA( 255, 255, 0, 1 ) yellow
Color.YellowGreenColor.YellowGreen ColorValue( "#9acd32" )ColorValue( "#9acd32" ) RGBA( 154; 205; 50; 1 )RGBA( 154, 205, 50, 1 ) yellowgreen